Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe II
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczone seminarium dyplomowe I.
W-2Pogłębione wiadomości o właściwościach biomateriałów i materiałów opakowaniowych.
W-3brak wymagań wstępnych
W-4podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach oraz podstawy inżynierii spawania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Kontynuacja samodzielnej i systematycznej pracy badawczej.
C-2Kontrola realizacji pracy dyplomowej. Przyswojenie zasad realizacji indywidualnych zadań badawczych
C-3zapoznanie sie z metodyką opracowania prezentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-4ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu3
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy dyplomowej3
T-SD-3Opracowanie podstawowych tez i wyników pracy dyplomowej3
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie3
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1uczestnictwo w zajęciach15
A-SD-2czytanie wskazanej literatury6
A-SD-3opracowanie prezentacji5
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia fakultatywne
M-2wykład informacyjny
M-3prelekcja
M-4dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena stopnia zaawansowania realizacji uzgodnionych zadań.
S-2Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
S-3Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
S-4Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
S-5Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-6Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/11_W01
Realizacja pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśnić przeprowadzone eksperymenty, przedstawić, interpretować i podsumować otrzymane wyniki badań.
IM_2A_W02, IM_2A_W03C-1M-1S-1
IM_2A_S/11_W02
Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
IM_2A_W02, IM_2A_W03C-2T-SD-1, T-SD-2, T-SD-3, T-SD-4M-1S-2
IM_2A_S/11_W03
zna metody i techniki spajania i regeneracji elementów metodami spawalniczymi
C-3, C-4T-SD-1, T-SD-2, T-SD-3, T-SD-4, T-SD-5M-2, M-4, M-3S-6, S-5

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/11_U01
Realizacja pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśnić przeprowadzone eksperymenty, przedstawić, interpretować i podsumować otrzymane wyniki badań.
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U04, IM_2A_U09C-1M-1S-1
IM_2A_S/11_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą , planować eksperyment.
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U04, IM_2A_U09C-2M-1S-2
IM_2A_S/11_U03
potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień inżynierii mechanicznej
C-3, C-4T-SD-1, T-SD-2, T-SD-3, T-SD-4, T-SD-5M-2, M-4, M-3S-6, S-5

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1M-1S-1
IM_2A_S/11_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-2T-SD-1, T-SD-2, T-SD-3, T-SD-4, T-SD-5M-1S-2
IM_2A_S/11_K03
potrafi prawidłowo określić priorytety realizowanego zadania
C-3, C-4T-SD-1, T-SD-2, T-SD-3, T-SD-4, T-SD-5M-2, M-4, M-3S-6, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/11_W01
Realizacja pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśnić przeprowadzone eksperymenty, przedstawić, interpretować i podsumować otrzymane wyniki badań.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu bardzo dobrym.
IM_2A_S/11_W02
Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym.
IM_2A_S/11_W03
zna metody i techniki spajania i regeneracji elementów metodami spawalniczymi
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/11_U01
Realizacja pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśnić przeprowadzone eksperymenty, przedstawić, interpretować i podsumować otrzymane wyniki badań.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu bardzo dobrym.
IM_2A_S/11_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą , planować eksperyment.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dosyć dobrym.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym.
IM_2A_S/11_U03
potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień inżynierii mechanicznej
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0umiejętność prezentacji wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu bardzo dobrym.
IM_2A_S/11_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu batdzo dobrym
IM_2A_S/11_K03
potrafi prawidłowo określić priorytety realizowanego zadania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

 1. Indywidualne rozpoznanie literaturowe z uczelnianych baz danych dot. tematyki pracy dyplomowej, x, x, x, 2012
 2. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Kraków, 2008
 3. Indywidualne rozpoznanie literaturowe z uczelnianych baz danych dt. tematyki pracy dyplomowej, X, X, X, 2011
 4. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 2009
 5. Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 2000
 6. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie Maszyn, WNT, Warszawa, 2007
 7. Blicharski M., Wprowadzenie do inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
 8. Papkala H., Zgrzewanie oporowe metal, Wyd. KaBe, Krosno, 2003
 9. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, Warszawa, 2009
 10. Praca zbiorowa pod red. J. Pilarczyka, Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawaa, 2003
 11. Nowacki J., Spiekane metale i kompozyty o osnowie metalicznej, WNT, Warszawa, 2005
 12. Dobrzański L., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

 1. Analiza patentowa, 2011
 2. Lancaster J. F., Metalurgy of welding, Abington Publishing, Cambridge, 2000
 3. Kurzydłowski J. K., Lewandowska M., Nanomateriały Inżynierskie, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu3
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy dyplomowej3
T-SD-3Opracowanie podstawowych tez i wyników pracy dyplomowej3
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie3
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji3
15

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1uczestnictwo w zajęciach15
A-SD-2czytanie wskazanej literatury6
A-SD-3opracowanie prezentacji5
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/11_W01Realizacja pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśnić przeprowadzone eksperymenty, przedstawić, interpretować i podsumować otrzymane wyniki badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-1Kontynuacja samodzielnej i systematycznej pracy badawczej.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena stopnia zaawansowania realizacji uzgodnionych zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/11_W02Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-2Kontrola realizacji pracy dyplomowej. Przyswojenie zasad realizacji indywidualnych zadań badawczych
Treści programoweT-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy dyplomowej
T-SD-3Opracowanie podstawowych tez i wyników pracy dyplomowej
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/11_W03zna metody i techniki spajania i regeneracji elementów metodami spawalniczymi
Cel przedmiotuC-3zapoznanie sie z metodyką opracowania prezentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-4ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez
Treści programoweT-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy dyplomowej
T-SD-3Opracowanie podstawowych tez i wyników pracy dyplomowej
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-4dyskusja
M-3prelekcja
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
S-5Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/11_U01Realizacja pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśnić przeprowadzone eksperymenty, przedstawić, interpretować i podsumować otrzymane wyniki badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Kontynuacja samodzielnej i systematycznej pracy badawczej.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena stopnia zaawansowania realizacji uzgodnionych zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/11_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą , planować eksperyment.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-2Kontrola realizacji pracy dyplomowej. Przyswojenie zasad realizacji indywidualnych zadań badawczych
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dosyć dobrym.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/11_U03potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień inżynierii mechanicznej
Cel przedmiotuC-3zapoznanie sie z metodyką opracowania prezentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-4ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez
Treści programoweT-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy dyplomowej
T-SD-3Opracowanie podstawowych tez i wyników pracy dyplomowej
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-4dyskusja
M-3prelekcja
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
S-5Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0umiejętność prezentacji wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/11_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Kontynuacja samodzielnej i systematycznej pracy badawczej.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena stopnia zaawansowania realizacji uzgodnionych zadań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dostatecznym.
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu dobrym.
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i realizowania badań w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/11_K02W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Kontrola realizacji pracy dyplomowej. Przyswojenie zasad realizacji indywidualnych zadań badawczych
Treści programoweT-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy dyplomowej
T-SD-3Opracowanie podstawowych tez i wyników pracy dyplomowej
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu batdzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/11_K03potrafi prawidłowo określić priorytety realizowanego zadania
Cel przedmiotuC-3zapoznanie sie z metodyką opracowania prezentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-4ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez
Treści programoweT-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowania pracy dyplomowej
T-SD-3Opracowanie podstawowych tez i wyników pracy dyplomowej
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-4dyskusja
M-3prelekcja
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
S-5Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków