Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe I
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Pogłębione wiadomości o właściwościach materiałów, w tym również biomateriałów i materiałów opakowaniowych.
W-2Bez wymagań wstępnych
W-3podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach oraz podstawy inżynierii spawania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wprowadzenie do samodzielnej i systematycznej pracy badawczej.
C-2Zapoznanie z zasadami realizacji pracy dyplomowej
C-3zapoznanie sie z metodyką opracowania przentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-4ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu3
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi3
T-SD-3Opracowanie zadanego tematu na podstawie analizy literatury3
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie3
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1uczestnictwo w zajęciach15
A-SD-2czytanie wskazanej literaury6
A-SD-3opracowanie prezentacji5
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia fakultatywne
M-2wykład informacyjny
M-3prelekcja
M-4dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywności.
S-2Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
S-3Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-4Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/10_W01
Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
IM_2A_W02, IM_2A_W03C-1, C-2T-SD-1, T-SD-2, T-SD-3, T-SD-4, T-SD-5M-1S-1, S-2
IM_2A_S/10_W02
zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
C-4, C-3T-SD-1, T-SD-2, T-SD-3, T-SD-4, T-SD-5M-4, M-3, M-2S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej , obsługiwać, oceniać aparatutę badawczą planować eksperyment.
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U04, IM_2A_U09C-1M-1S-1
IM_2A_S/10_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą, planować eksperyment
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U04, IM_2A_U09C-2M-1S-2
IM_2A_S/10_U03
potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień inżynierii mechanicznej
C-4, C-3T-SD-1, T-SD-2, T-SD-3, T-SD-4, T-SD-5M-4, M-3, M-2S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/10_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1, C-2M-1S-1, S-2
IM_2A_S/10_K02
potrafi prwidłowo określić priorytety realizowanego zadania
C-4, C-3T-SD-1, T-SD-2, T-SD-3, T-SD-4, T-SD-5M-4, M-3, M-2S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/10_W01
Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym
IM_2A_S/10_W02
zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej , obsługiwać, oceniać aparatutę badawczą planować eksperyment.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dosyć dobrym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym
IM_2A_S/10_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą, planować eksperyment
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dosyć dobrym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym
IM_2A_S/10_U03
potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień inżynierii mechanicznej
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0umiejętność prezentacji wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/10_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym
IM_2A_S/10_K02
potrafi prwidłowo określić priorytety realizowanego zadania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

 1. Indywidualne rozpoznanie literaturowe z uczelnianych baz danych dot. tematyki pracy dyplomowej., x, x, x, 2012
 2. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Kraków, 2008
 3. Indywidualne rozpoznanie literaturowe z uczelnianych baz danych dt. tematyki pracy dyplomowej, X, X, X, 2011
 4. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 2009
 5. Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 2000
 6. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie Maszyn, WNT, Warszawa, 2007
 7. Blicharski M., Wprowadzenie do inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
 8. Papkala H., Zgrzewanie oporowe metal, Wyd. KaBe, Krosno, 2003
 9. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, Warszawa, 2009
 10. Praca zbiorowa pod red. J. Pilarczyka, Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawaa, 2003
 11. Nowacki J., Spiekane metale i kompozyty o osnowie metalicznej, WNT, Warszawa, 2005
 12. Dobrzański L., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

 1. Analiza patentowa, 2011
 2. Lancaster J. F., Metalurgy of welding, Abington Publishing, Cambridge, 2000
 3. Kurzydłowski J. K., Lewandowska M., Nanomateriały Inżynierskie, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu3
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi3
T-SD-3Opracowanie zadanego tematu na podstawie analizy literatury3
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie3
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji3
15

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1uczestnictwo w zajęciach15
A-SD-2czytanie wskazanej literaury6
A-SD-3opracowanie prezentacji5
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/10_W01Przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: objaśniać metody i program badań do wymaganego zakresu prac, rozpoznać literaturę naukową, wybrać metody badań, zaproponować program eksperymentu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
Cel przedmiotuC-1Wprowadzenie do samodzielnej i systematycznej pracy badawczej.
C-2Zapoznanie z zasadami realizacji pracy dyplomowej
Treści programoweT-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi
T-SD-3Opracowanie zadanego tematu na podstawie analizy literatury
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywności.
S-2Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/10_W02zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
Cel przedmiotuC-4ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez
C-3zapoznanie sie z metodyką opracowania przentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Treści programoweT-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi
T-SD-3Opracowanie zadanego tematu na podstawie analizy literatury
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-3prelekcja
M-2wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-4Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/10_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej , obsługiwać, oceniać aparatutę badawczą planować eksperyment.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Wprowadzenie do samodzielnej i systematycznej pracy badawczej.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywności.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dosyć dobrym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/10_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody eksperymentu do zakresu pracy, korzystać z dostępnej literatury naukowej, obsługiwać aparatutę badawczą, planować eksperyment
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z zasadami realizacji pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny.
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dosyć dobrym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/10_U03potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień inżynierii mechanicznej
Cel przedmiotuC-4ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez
C-3zapoznanie sie z metodyką opracowania przentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Treści programoweT-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi
T-SD-3Opracowanie zadanego tematu na podstawie analizy literatury
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-3prelekcja
M-2wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-4Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0umiejętność prezentacji wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/10_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w planowaniu i realizacji rozpoznania stanu wiedzy oraz badań własnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Wprowadzenie do samodzielnej i systematycznej pracy badawczej.
C-2Zapoznanie z zasadami realizacji pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Zajęcia fakultatywne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywności.
S-2Ocena formująca: Ocena poziomu realizacji zadań programowych. Ocena poziomu aktywnosci .
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny
3,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dostatecznym
3,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu dobrym
4,5Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu ponad dobrym
5,0Wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowania badań w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/10_K02potrafi prwidłowo określić priorytety realizowanego zadania
Cel przedmiotuC-4ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez
C-3zapoznanie sie z metodyką opracowania przentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Treści programoweT-SD-1Metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-SD-2Metodyka pracy z materiałami źródłowymi
T-SD-3Opracowanie zadanego tematu na podstawie analizy literatury
T-SD-4Komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-SD-5Dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-3prelekcja
M-2wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-4Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków