Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Recykling kompozytów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Recykling kompozytów
Specjalność konstrukcje lekkie
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zenon Tartakowski <Zenon.Tartakowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,30,38zaliczenie
wykładyW1 30 1,70,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości o materiałach, zwłaszcza polimerowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie działań zmierzających do odpowiedniego i racjonalnego wykorzystania odpadów produkcyjnych oraz zużytych materiałów i urządzeń kompozytowych
C-2Umiejętność oceny i znaczenia problemów związanych z odzyskiem materiałów
C-3Zapoznanie z maszynami i urządzeniami do utylizacji materiałów i wyrobów, zwłaszcza kompozytowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie, regulamin postępowania w laboratorium tewchnologicznym. Ogólne zapoznanie studentów z urządzeniami i maszynami3
T-L-2Rozdzielanie i rozdrabnianie różnych materiałów i ich klasyfikowanie3
T-L-3Mycie, suszenie i modyfikacja rozdrobnionych lub rozwłóknionych materiałów3
T-L-4Przygotowanie i kompaundowanie mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach jedno i dwuślimakowych3
T-L-5Przygotowanie metodą wtrysku i odlewania kształtek z materiałów recyklingowych i oznaczenie ich właściwości3
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, terminologie2
T-W-2Demontaż wyrobów wielomateriałowych w różnych gałęziach przemysłu4
T-W-3Specjalne metody defragmentyzacji wyrobów2
T-W-4Metody rozdrabniania materiałów i wyrobów4
T-W-5Klasyfikowanie i sortowanie rozdrobnionych wyrobów2
T-W-6Metody rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów z różnych materiałów2
T-W-7Instalacje do recyklingu tworzyw sztucznych i kompozytów4
T-W-8Wytyczne i przepisy prawne w UE i Polsce2
T-W-9Biomateriały i tworzywa degradowalne jako alternatywa recyklingu materiałów polimerowych4
T-W-10Konstruowanie wyrobów z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych z uwzglednieniem możliwości recyklingu4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń na podstawie wykładów i wskazanej literatury8
A-L-3Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
33
wykłady
A-W-1Uczestnicznie w wykładach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładu5
43

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w tym krótkie filmy tematyczne
M-2Laboratoryjne ćwiczenia technologiczne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie ćwiczeń i na podstawie przygotowanych sprawozdań
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_KL/04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia i zasady związane z recyklingiem kompozytów Powinien umieć definiować warunki do demontażu wyrobów wielomateriałowych Powinien znać specjalne metody defragmentacji wyrobów Powinien byc w stanie dobrać odpowiednie rodzaje młynów do rozdrabniania różnych materiałów kompozytowych Powinien byc w stanie wskazać odpowiednie metody do rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów i materiałów Powinien być w stanie objaśnić budowę różnych instalacji do recyklingu materiałów i kompozytów polimerowych Powinien umieć zdefiniować korzyści zastosowań biomateriałów i tworzyw biodegradowalnych Powinien mieć rozeznanie odnośnie wytycznych i przepisów prawnych w EU i Polsce dotyczących recyklingu kompozytów
IM_2A_W02, IM_2A_W03, IM_2A_W04, IM_2A_W05, IM_2A_W06C-2, C-1T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-9, T-W-2, T-W-4M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_KL/04_U01
W wyniku przeprowqadzonych zajęć student powinien umieć rozróżniać różne maszyny i urządzenia do przetwórstwa i recyklingu materiałów i wyrobów kompozytowych Powinien znać różne urządzenia i metody do demontażu wyrobów i rozdrabniania materiałów Powinien umieć opisać proces przygotowania odzyskanych materiałów do dalszej utylizacji Powinien znać proces kompaundowania mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach Powinien umieć ocenić i oznaczyć właściwości materiałów odzyskanych w procesie recyklingu
IM_2A_U01, IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U04, IM_2A_U07, IM_2A_U09, IM_2A_U12, IM_2A_U13C-3T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-3, T-L-2M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_KL/04_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole Świadomość potrzeby poszerzania własne wiedzy i umiejętności Swiadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań
IM_2A_K01, IM_2A_K02, IM_2A_K04, IM_2A_K03C-2T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-3, T-L-2M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_KL/04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia i zasady związane z recyklingiem kompozytów Powinien umieć definiować warunki do demontażu wyrobów wielomateriałowych Powinien znać specjalne metody defragmentacji wyrobów Powinien byc w stanie dobrać odpowiednie rodzaje młynów do rozdrabniania różnych materiałów kompozytowych Powinien byc w stanie wskazać odpowiednie metody do rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów i materiałów Powinien być w stanie objaśnić budowę różnych instalacji do recyklingu materiałów i kompozytów polimerowych Powinien umieć zdefiniować korzyści zastosowań biomateriałów i tworzyw biodegradowalnych Powinien mieć rozeznanie odnośnie wytycznych i przepisów prawnych w EU i Polsce dotyczących recyklingu kompozytów
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie wskazać sposoby rozwiązania zadanego problemu.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu oraz umie uzasadnić ten wybór.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_KL/04_U01
W wyniku przeprowqadzonych zajęć student powinien umieć rozróżniać różne maszyny i urządzenia do przetwórstwa i recyklingu materiałów i wyrobów kompozytowych Powinien znać różne urządzenia i metody do demontażu wyrobów i rozdrabniania materiałów Powinien umieć opisać proces przygotowania odzyskanych materiałów do dalszej utylizacji Powinien znać proces kompaundowania mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach Powinien umieć ocenić i oznaczyć właściwości materiałów odzyskanych w procesie recyklingu
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu technologicznych ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student wprawdzie opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać w praktyce laboratoryjnej.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie rozwiązywać zadane problemy w laboratorium technologicznym.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu w laboratorium technologicznym oraz umie uzasadnić ten wybór.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_KL/04_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole Świadomość potrzeby poszerzania własne wiedzy i umiejętności Swiadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.

Literatura podstawowa

  1. A.K. Błędzki, Recykling materiałów polimerowych, WNT, Warszawa, 1997
  2. J. Kijeński, A.K. Błędzki, R. Jeziórska, Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, Warszawa, 2011
  3. A.K. Błędzki, Z. Tartakowski, Recyking i odzysk materiałów polimerowych, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin, 2010

Literatura dodatkowa

  1. F. La Mantia, Handbook of Plastics Recycling, Rapra Technology Limited, Shrewsbury, Anglia, 2002
  2. St. Kuciel, Kompozyty polimerowe na osnowie recyklatów z włóknami naturalnymi, Wydawnctwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2010
  3. Praca zbiorowa, Problemy recyklingu 2011, materiały konferencyjne, Instytut Transportu Samochodowego 2011, Warszawa, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie, regulamin postępowania w laboratorium tewchnologicznym. Ogólne zapoznanie studentów z urządzeniami i maszynami3
T-L-2Rozdzielanie i rozdrabnianie różnych materiałów i ich klasyfikowanie3
T-L-3Mycie, suszenie i modyfikacja rozdrobnionych lub rozwłóknionych materiałów3
T-L-4Przygotowanie i kompaundowanie mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach jedno i dwuślimakowych3
T-L-5Przygotowanie metodą wtrysku i odlewania kształtek z materiałów recyklingowych i oznaczenie ich właściwości3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, terminologie2
T-W-2Demontaż wyrobów wielomateriałowych w różnych gałęziach przemysłu4
T-W-3Specjalne metody defragmentyzacji wyrobów2
T-W-4Metody rozdrabniania materiałów i wyrobów4
T-W-5Klasyfikowanie i sortowanie rozdrobnionych wyrobów2
T-W-6Metody rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów z różnych materiałów2
T-W-7Instalacje do recyklingu tworzyw sztucznych i kompozytów4
T-W-8Wytyczne i przepisy prawne w UE i Polsce2
T-W-9Biomateriały i tworzywa degradowalne jako alternatywa recyklingu materiałów polimerowych4
T-W-10Konstruowanie wyrobów z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych z uwzglednieniem możliwości recyklingu4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń na podstawie wykładów i wskazanej literatury8
A-L-3Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnicznie w wykładach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładu5
43
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_KL/04_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia i zasady związane z recyklingiem kompozytów Powinien umieć definiować warunki do demontażu wyrobów wielomateriałowych Powinien znać specjalne metody defragmentacji wyrobów Powinien byc w stanie dobrać odpowiednie rodzaje młynów do rozdrabniania różnych materiałów kompozytowych Powinien byc w stanie wskazać odpowiednie metody do rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów i materiałów Powinien być w stanie objaśnić budowę różnych instalacji do recyklingu materiałów i kompozytów polimerowych Powinien umieć zdefiniować korzyści zastosowań biomateriałów i tworzyw biodegradowalnych Powinien mieć rozeznanie odnośnie wytycznych i przepisów prawnych w EU i Polsce dotyczących recyklingu kompozytów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-2Umiejętność oceny i znaczenia problemów związanych z odzyskiem materiałów
C-1Poznanie działań zmierzających do odpowiedniego i racjonalnego wykorzystania odpadów produkcyjnych oraz zużytych materiałów i urządzeń kompozytowych
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, terminologie
T-W-3Specjalne metody defragmentyzacji wyrobów
T-W-5Klasyfikowanie i sortowanie rozdrobnionych wyrobów
T-W-6Metody rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów z różnych materiałów
T-W-7Instalacje do recyklingu tworzyw sztucznych i kompozytów
T-W-8Wytyczne i przepisy prawne w UE i Polsce
T-W-10Konstruowanie wyrobów z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych z uwzglednieniem możliwości recyklingu
T-W-9Biomateriały i tworzywa degradowalne jako alternatywa recyklingu materiałów polimerowych
T-W-2Demontaż wyrobów wielomateriałowych w różnych gałęziach przemysłu
T-W-4Metody rozdrabniania materiałów i wyrobów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w tym krótkie filmy tematyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie wskazać sposoby rozwiązania zadanego problemu.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu oraz umie uzasadnić ten wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_KL/04_U01W wyniku przeprowqadzonych zajęć student powinien umieć rozróżniać różne maszyny i urządzenia do przetwórstwa i recyklingu materiałów i wyrobów kompozytowych Powinien znać różne urządzenia i metody do demontażu wyrobów i rozdrabniania materiałów Powinien umieć opisać proces przygotowania odzyskanych materiałów do dalszej utylizacji Powinien znać proces kompaundowania mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach Powinien umieć ocenić i oznaczyć właściwości materiałów odzyskanych w procesie recyklingu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji
IM_2A_U07Potrafi oceniać i porównać wyrób ze względu na zadane kryteria użytkowe z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
IM_2A_U09Potrafi zaplanować proces badania wyrobu pod kątem właściwości użytkowych i cyklu życia oraz aspektów pozatechnicznych
IM_2A_U12Potrafi obsługiwać wybrane urządzenia technologiczne i pomiarowe
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z maszynami i urządzeniami do utylizacji materiałów i wyrobów, zwłaszcza kompozytowych
Treści programoweT-L-4Przygotowanie i kompaundowanie mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach jedno i dwuślimakowych
T-L-5Przygotowanie metodą wtrysku i odlewania kształtek z materiałów recyklingowych i oznaczenie ich właściwości
T-L-1Wprowadzenie, regulamin postępowania w laboratorium tewchnologicznym. Ogólne zapoznanie studentów z urządzeniami i maszynami
T-L-3Mycie, suszenie i modyfikacja rozdrobnionych lub rozwłóknionych materiałów
T-L-2Rozdzielanie i rozdrabnianie różnych materiałów i ich klasyfikowanie
Metody nauczaniaM-2Laboratoryjne ćwiczenia technologiczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie ćwiczeń i na podstawie przygotowanych sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu technologicznych ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student wprawdzie opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać w praktyce laboratoryjnej.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie rozwiązywać zadane problemy w laboratorium technologicznym.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu w laboratorium technologicznym oraz umie uzasadnić ten wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_KL/04_K01Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole Świadomość potrzeby poszerzania własne wiedzy i umiejętności Swiadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera – technologa materiałów; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
IM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Umiejętność oceny i znaczenia problemów związanych z odzyskiem materiałów
Treści programoweT-L-4Przygotowanie i kompaundowanie mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach jedno i dwuślimakowych
T-L-5Przygotowanie metodą wtrysku i odlewania kształtek z materiałów recyklingowych i oznaczenie ich właściwości
T-L-1Wprowadzenie, regulamin postępowania w laboratorium tewchnologicznym. Ogólne zapoznanie studentów z urządzeniami i maszynami
T-L-3Mycie, suszenie i modyfikacja rozdrobnionych lub rozwłóknionych materiałów
T-L-2Rozdzielanie i rozdrabnianie różnych materiałów i ich klasyfikowanie
Metody nauczaniaM-2Laboratoryjne ćwiczenia technologiczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie ćwiczeń i na podstawie przygotowanych sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.