Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Recykling:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Recykling
Specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sandra Paszkiewicz <Sandra.Paszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy nauki o materiałach - materiały polimerowe.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie działań zmierzających do odpowiedniego, racjonalnego wykorzystania zużytych materiałów i urządzeń.
C-2Umiejętność oceny wagi i znaczenia problemów związanych z recyklingiem materiałów.
C-3Zapoznanie studentów z maszynami i urządzeniami do recyklingu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie/regulamin postępowania w laboratorium technologicznym (BHP). Ogólne zapoznanie studentów z urządzeniami i maszynami.6
T-L-2Rozdrabnianie różnych materiałów i ich klasyfikowanie.6
T-L-3Mycie, modyfikacja i suszenie rozdrobnionych lub rozwłóknionych materiałów.6
T-L-4Przygotowanie i kompaudowanie mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach jedno- i dwuślimakowych.6
T-L-5Przygotowanie metodą wtrysku kształtek z materiałów recyklingowych i oznaczenie ich właściwości.6
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, terminologie.2
T-W-2Magazynowanie, mechaniczny i pneumatyczny transport wewnątrzzakładowy.4
T-W-3Metody rozdrabniania materiałów i wyrobów. Różne rodzaje młynów rozdrabniających.4
T-W-4Specjalne metody rozdrabniania materiałów i wyrobów.4
T-W-5Klasyfikowanie i sortowanie rozdrobnionych materiałów.4
T-W-6Metody rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów z różnych materiałów, w tym z tworzyw sztucznych.4
T-W-7Aglomeracja i kompaundowanie.4
T-W-8Instalacje do recyklingu tworzyw sztucznych.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych.30
A-L-2Przygotowywanie się do kolejnych technologicznych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykładu i wskazanej literatury.5
A-L-3Przygotowanie sprawozdań z technologicznyh ćwiczeń laboratoryjnych.8
A-L-4Przygotowanie się do sprawdzianów.8
51
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach.30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładu.8
A-W-4Konsultacje.2
A-W-5Zaliczenie wykładu.1
51

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w tym krótkie filmy tematyczne.
M-2Laboratoryjne ćwiczenia technologiczne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych i na podstawie przygotowanych sprawozdań.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów na podstawie odpowiedzi ustnej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/08-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia i zasady związane z recyklingiem materiałów. Powinien umieć zdefiniować warunki magazynowania i transpotru wewnątrzzakładowego. Powinien być w stanie dobrać odpowiednie rodzaje młynów do rozdrabniania różnych materiałów. Powinien umieć zaproponować specjalne metody rozdrabniania w zależności od rodzaju wyrobu lub materiału. Powinien umieć formułować uwarunkowania związane z klasyfikowaniem i sortowaniem rozdrobnionych materiałów. Powinien być w stanie wskazać odpowiednie metody do rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów i materiałów. Powinien umieć wskazać stosowne metody do aglomeracji i kompaudowania materiałów. Powinien być w stanie objaśnić budowę różnych instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych.
IM_2A_W02, IM_2A_W05C-1T-W-5, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/08-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć rozróżniać różne maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Powinien umieć wykorzystywać różne młynki służące do rozdrabniania materiałów. Powinien umieć przeprowadzić proces mycia, modyfikacji i suszenia rozdrobnionych materiałów. Powinien umieć przygotować i skompaundować mieszaniny różnych materiałów na wytłaczarce jedno- lub dwuślimakowej. Powinien umieć przygotować metodą wtrysku kształtki z materiałów recyklingowych i oznaczyć ich właściwości.
IM_2A_U02, IM_2A_U10C-3, C-2T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-3M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/08-2_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną podstawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-3, C-1, C-2T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-3M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/08-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia i zasady związane z recyklingiem materiałów. Powinien umieć zdefiniować warunki magazynowania i transpotru wewnątrzzakładowego. Powinien być w stanie dobrać odpowiednie rodzaje młynów do rozdrabniania różnych materiałów. Powinien umieć zaproponować specjalne metody rozdrabniania w zależności od rodzaju wyrobu lub materiału. Powinien umieć formułować uwarunkowania związane z klasyfikowaniem i sortowaniem rozdrobnionych materiałów. Powinien być w stanie wskazać odpowiednie metody do rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów i materiałów. Powinien umieć wskazać stosowne metody do aglomeracji i kompaudowania materiałów. Powinien być w stanie objaśnić budowę różnych instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie wskazać sposoby rozwiązania zadanego problemu.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu oraz umie uzasadnić ten wybór.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/08-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć rozróżniać różne maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Powinien umieć wykorzystywać różne młynki służące do rozdrabniania materiałów. Powinien umieć przeprowadzić proces mycia, modyfikacji i suszenia rozdrobnionych materiałów. Powinien umieć przygotować i skompaundować mieszaniny różnych materiałów na wytłaczarce jedno- lub dwuślimakowej. Powinien umieć przygotować metodą wtrysku kształtki z materiałów recyklingowych i oznaczyć ich właściwości.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu technologicznych ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student wprawdzie opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać w praktyce laboratoryjnej.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnierozwiązywać zadane problemy w laboratorium technologicznym.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu w laboratorium technologicznym oraz umie uzasadnić ten wybór.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/08-2_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną podstawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań.
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.

Literatura podstawowa

  1. J. Kijeński, A.K. Błędzki, R. Jeziorska, Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, Warszawa, 2011
  2. A.K. Błędzki, Recykling materiałów polimerowych, WNT, Warszawa, 1997
  3. S. Kuciel, S. Mazurkiewicz, M. Proszek, Możliwości wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2001

Literatura dodatkowa

  1. La Mantia F., Handbook of Plastic Recycling: Sience, Technology and Applications, John Wiley and Sons, Chichester, 1998

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie/regulamin postępowania w laboratorium technologicznym (BHP). Ogólne zapoznanie studentów z urządzeniami i maszynami.6
T-L-2Rozdrabnianie różnych materiałów i ich klasyfikowanie.6
T-L-3Mycie, modyfikacja i suszenie rozdrobnionych lub rozwłóknionych materiałów.6
T-L-4Przygotowanie i kompaudowanie mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach jedno- i dwuślimakowych.6
T-L-5Przygotowanie metodą wtrysku kształtek z materiałów recyklingowych i oznaczenie ich właściwości.6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, terminologie.2
T-W-2Magazynowanie, mechaniczny i pneumatyczny transport wewnątrzzakładowy.4
T-W-3Metody rozdrabniania materiałów i wyrobów. Różne rodzaje młynów rozdrabniających.4
T-W-4Specjalne metody rozdrabniania materiałów i wyrobów.4
T-W-5Klasyfikowanie i sortowanie rozdrobnionych materiałów.4
T-W-6Metody rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów z różnych materiałów, w tym z tworzyw sztucznych.4
T-W-7Aglomeracja i kompaundowanie.4
T-W-8Instalacje do recyklingu tworzyw sztucznych.4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych.30
A-L-2Przygotowywanie się do kolejnych technologicznych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykładu i wskazanej literatury.5
A-L-3Przygotowanie sprawozdań z technologicznyh ćwiczeń laboratoryjnych.8
A-L-4Przygotowanie się do sprawdzianów.8
51
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach.30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładu.8
A-W-4Konsultacje.2
A-W-5Zaliczenie wykładu.1
51
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/08-2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia i zasady związane z recyklingiem materiałów. Powinien umieć zdefiniować warunki magazynowania i transpotru wewnątrzzakładowego. Powinien być w stanie dobrać odpowiednie rodzaje młynów do rozdrabniania różnych materiałów. Powinien umieć zaproponować specjalne metody rozdrabniania w zależności od rodzaju wyrobu lub materiału. Powinien umieć formułować uwarunkowania związane z klasyfikowaniem i sortowaniem rozdrobnionych materiałów. Powinien być w stanie wskazać odpowiednie metody do rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów i materiałów. Powinien umieć wskazać stosowne metody do aglomeracji i kompaudowania materiałów. Powinien być w stanie objaśnić budowę różnych instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-1Poznanie działań zmierzających do odpowiedniego, racjonalnego wykorzystania zużytych materiałów i urządzeń.
Treści programoweT-W-5Klasyfikowanie i sortowanie rozdrobnionych materiałów.
T-W-4Specjalne metody rozdrabniania materiałów i wyrobów.
T-W-1Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, terminologie.
T-W-2Magazynowanie, mechaniczny i pneumatyczny transport wewnątrzzakładowy.
T-W-3Metody rozdrabniania materiałów i wyrobów. Różne rodzaje młynów rozdrabniających.
T-W-6Metody rozdzielania rozdrobnionych i nierozdrobnionych wyrobów z różnych materiałów, w tym z tworzyw sztucznych.
T-W-7Aglomeracja i kompaundowanie.
T-W-8Instalacje do recyklingu tworzyw sztucznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w tym krótkie filmy tematyczne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów na podstawie odpowiedzi ustnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnie wskazać sposoby rozwiązania zadanego problemu.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu oraz umie uzasadnić ten wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/08-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć rozróżniać różne maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Powinien umieć wykorzystywać różne młynki służące do rozdrabniania materiałów. Powinien umieć przeprowadzić proces mycia, modyfikacji i suszenia rozdrobnionych materiałów. Powinien umieć przygotować i skompaundować mieszaniny różnych materiałów na wytłaczarce jedno- lub dwuślimakowej. Powinien umieć przygotować metodą wtrysku kształtki z materiałów recyklingowych i oznaczyć ich właściwości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U10Potrafi dokonywać oceny nowoczesności rozwiązania technologicznego i materiałowego wyrobu z punktu widzenia własności intelektualnej oraz ochrony środowiska a także uwzględniając inne aspekty pozatechniczne.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z maszynami i urządzeniami do recyklingu.
C-2Umiejętność oceny wagi i znaczenia problemów związanych z recyklingiem materiałów.
Treści programoweT-L-2Rozdrabnianie różnych materiałów i ich klasyfikowanie.
T-L-4Przygotowanie i kompaudowanie mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach jedno- i dwuślimakowych.
T-L-5Przygotowanie metodą wtrysku kształtek z materiałów recyklingowych i oznaczenie ich właściwości.
T-L-1Wprowadzenie/regulamin postępowania w laboratorium technologicznym (BHP). Ogólne zapoznanie studentów z urządzeniami i maszynami.
T-L-3Mycie, modyfikacja i suszenie rozdrobnionych lub rozwłóknionych materiałów.
Metody nauczaniaM-2Laboratoryjne ćwiczenia technologiczne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych i na podstawie przygotowanych sprawozdań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu technologicznych ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student wprawdzie opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, jednak nie potrafi w pełni jej wykorzystać w praktyce laboratoryjnej.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student dobrze opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi w większości samodzielnierozwiązywać zadane problemy w laboratorium technologicznym.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania zadanego problemu w laboratorium technologicznym oraz umie uzasadnić ten wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/08-2_K01Student nabywa interaktywną i kreatywną podstawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonywanych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z maszynami i urządzeniami do recyklingu.
C-1Poznanie działań zmierzających do odpowiedniego, racjonalnego wykorzystania zużytych materiałów i urządzeń.
C-2Umiejętność oceny wagi i znaczenia problemów związanych z recyklingiem materiałów.
Treści programoweT-L-2Rozdrabnianie różnych materiałów i ich klasyfikowanie.
T-L-4Przygotowanie i kompaudowanie mieszanin różnych materiałów na wytłaczarkach jedno- i dwuślimakowych.
T-L-5Przygotowanie metodą wtrysku kształtek z materiałów recyklingowych i oznaczenie ich właściwości.
T-L-1Wprowadzenie/regulamin postępowania w laboratorium technologicznym (BHP). Ogólne zapoznanie studentów z urządzeniami i maszynami.
T-L-3Mycie, modyfikacja i suszenie rozdrobnionych lub rozwłóknionych materiałów.
Metody nauczaniaM-2Laboratoryjne ćwiczenia technologiczne.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w tym krótkie filmy tematyczne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych i na podstawie przygotowanych sprawozdań.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów na podstawie odpowiedzi ustnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.