Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Projektowanie technologii spawania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie technologii spawania
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 1,80,38zaliczenie
wykładyW1 30 2,20,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Techniki Wytwarznia
W-2Spajanie i cięcie termiczne
W-3Materiały zaawansowane i ich spawalność

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowywania instrukcji technologicznych spawania
C-2Przygotowanie studentów do projektowania i badań technologii spawania i lutowania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -zasady ogólne wg. PN-EN ISO 156073
T-L-2Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Instrukcja technologiczna spawania wg. PN-EN ISO 15609-13
T-L-3Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-14
T-L-4Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania łukowego spoiną czołową4
T-L-5Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania spoiną pachwinową4
T-L-6Projektowanie rozgałęzień rurowych do badań technologii spawania4
T-L-7Opracowywanie wstępnych instrukcji technologicznych spawania4
T-L-8Opracowywanie procedury badań przy kwalifikowaniu technologii spawania prętów zbrojeniowych4
30
wykłady
T-W-1Metody spawania według PN-EN ISO 40632
T-W-2Pozycje spawania według PN-EN ISO 69472
T-W-3Elementy złącza spawanego2
T-W-4Klasyfikacja złączy spawanych i spoin2
T-W-5Uproszczenia rysunkowe spoin-oznacznie spoin na rysunkach2
T-W-6Gazy techniczne-właściwości , zastosowanie2
T-W-7Instrukcja technologiczna spawania-forma, zasady opracowania4
T-W-8Badania technologii spawania łukowego-spoiny czołowe,spoiny pachwinowe,odgałęzienia rurowe.6
T-W-9Uznawanie technologii spawania wedłu wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnych2
T-W-10Badania technologii napawania2
T-W-11Badania technologii lutowania twardego2
T-W-12Badania technologii spawania prętów zbrojeniowych2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Opracowanie sprawozdań i instrukcji technologicznych8
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń7
45
wykłady
A-W-1Obowiązkowe uczestnictwo czynne w wykładach30
A-W-2Studiowania zalecanej literatury20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia pisemnego.5
55

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające-wykład informacyjny,wyjaśnianie działań
M-2Metody problemowe-Wykład problemowy
M-3Metody programowane z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające po zrealizowaniu 1/3 programu wykladów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe -pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/01_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie dobierać proces spawania do konkretnych konstrukcji oraz wskazać metody badań przy uznawaniu technologii spawania
C-1, C-2T-W-11, T-W-8, T-W-6, T-W-9, T-W-7, T-W-12, T-W-1, T-W-10, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-L-1, T-L-6, T-L-8, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-L-2, T-L-7M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/01_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiednie procesy spawania , interpretować wyniki badań oraz opracowywać instrukcje technologiczne spawania (WPS)
C-1, C-2T-W-11, T-W-8, T-W-6, T-W-9, T-W-7, T-W-12, T-W-1, T-W-10, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-L-1, T-L-6, T-L-8, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-L-2, T-L-7M-1, M-4, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/01_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć studet postrzega relacje pomiędzy projektem a sposobem kwalifikowania technologii spawania ,jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i badania technologii spawania
C-1, C-2T-W-11, T-W-8, T-W-6, T-W-9, T-W-7, T-W-12, T-W-1, T-W-10, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-L-1, T-L-6, T-L-8, T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-L-2, T-L-7M-4, M-3, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/01_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie dobierać proces spawania do konkretnych konstrukcji oraz wskazać metody badań przy uznawaniu technologii spawania
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu metod spawania ,pozycji spawania ,rodzju złączy i rodzaju spoin.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat metod spawania i ich zastosowania ,uproszczeń rysunkowych ,rodzajów złączy spawanych i rodzajów spoin.
3,5Student posiada wiedzę z zakresu wykorzystania materiałów dodatkowych do spawania,oraz zna zawartość instrukcji technologicznej spawania.
4,0Student ma wiedzę na temat wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnch w zakresie badań niezbędnych do uznawania technologii spawania.
4,5Student posiada wiedzę obejmującą projektowanie złączy ze spoinami czołowymi ,pachwinowymi i rozgałezienia rurowe niezbędne przy opracowywaniu procedur uznawania technologii spawania.
5,0Student posiada wiedzę na temat badania technologii napawania ,lutowania twardego i spawania prętów zbrojeniowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/01_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiednie procesy spawania , interpretować wyniki badań oraz opracowywać instrukcje technologiczne spawania (WPS)
2,0Studet nie umie analizować procesów spawania pod kątem przydatności do wykonywania założonych celów.
3,0Student potrafi dobierać procesy spawania do łączenia danych materiałów oraz podejmować decyzje w sprawie konieczności projektowania badań przy określonej technologii spawania.
3,5Student ma umiejętność zaprojektowania złącza spawanego ze spoinami czołowymi i pachwinowymi.
4,0Student potrafi opracować wstępną instrukcję technologiczą spawania oraz analizować jej zasadność i przydatność.
4,5Student ma umiejętność kalkulowania i planowania procesów technologicznych spawania oraz decydować o ich wyborze.
5,0Student ma umiejętność interpretowania wyników badania technologii spawania oraz opracowywania na ich podstawie instrukcji technologicznych spawania, planów spawania i planów kontroli.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/01_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć studet postrzega relacje pomiędzy projektem a sposobem kwalifikowania technologii spawania ,jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i badania technologii spawania
2,0Student nie posiada żadnych kompetencji obejmujących procesy spawania i wykorzystania ich w procesie wytwarzania.
3,0Student ma podstawowe kompetencje z zakresu projektowania wstępnych instrukcji spawania.
3,5Student jest kompetentny w zakresie doboru metody spawania , przygotowania krawędzi do spawania oraz doboru materiałow dodatkowych do spawania.
4,0Student jest kompetentny w zakresie kwalifikowania technologii spawania ,napawania i lutowania twardego.
4,5Student posiada kompetencje w zakresie interpretacji wyników badań technologii spawania napawania ilutowania twardego.
5,0Student jest kompetentny w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji przy projektowaniu i uznawaniu technologii spawania zgodnie z wymaganiami zawartymi w waruntach technicznych wykonania i odbioru .

Literatura podstawowa

  1. Ferenc K., Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2007
  2. Klimpel A.,Mazur M., Podręcznik spawalnictwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004
  3. Tasak E., Metalurgia spawania, JAK, Kraków, 2008
  4. Klimpel A., Spawanie,zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Normy serii PN-EN ISO, Metody spawania,pozycje spawania , uproszczenia rysunkowe, PKN, Warszwa, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -zasady ogólne wg. PN-EN ISO 156073
T-L-2Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Instrukcja technologiczna spawania wg. PN-EN ISO 15609-13
T-L-3Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-14
T-L-4Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania łukowego spoiną czołową4
T-L-5Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania spoiną pachwinową4
T-L-6Projektowanie rozgałęzień rurowych do badań technologii spawania4
T-L-7Opracowywanie wstępnych instrukcji technologicznych spawania4
T-L-8Opracowywanie procedury badań przy kwalifikowaniu technologii spawania prętów zbrojeniowych4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody spawania według PN-EN ISO 40632
T-W-2Pozycje spawania według PN-EN ISO 69472
T-W-3Elementy złącza spawanego2
T-W-4Klasyfikacja złączy spawanych i spoin2
T-W-5Uproszczenia rysunkowe spoin-oznacznie spoin na rysunkach2
T-W-6Gazy techniczne-właściwości , zastosowanie2
T-W-7Instrukcja technologiczna spawania-forma, zasady opracowania4
T-W-8Badania technologii spawania łukowego-spoiny czołowe,spoiny pachwinowe,odgałęzienia rurowe.6
T-W-9Uznawanie technologii spawania wedłu wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnych2
T-W-10Badania technologii napawania2
T-W-11Badania technologii lutowania twardego2
T-W-12Badania technologii spawania prętów zbrojeniowych2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Opracowanie sprawozdań i instrukcji technologicznych8
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń7
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obowiązkowe uczestnictwo czynne w wykładach30
A-W-2Studiowania zalecanej literatury20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia pisemnego.5
55
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/01_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie dobierać proces spawania do konkretnych konstrukcji oraz wskazać metody badań przy uznawaniu technologii spawania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowywania instrukcji technologicznych spawania
C-2Przygotowanie studentów do projektowania i badań technologii spawania i lutowania
Treści programoweT-W-11Badania technologii lutowania twardego
T-W-8Badania technologii spawania łukowego-spoiny czołowe,spoiny pachwinowe,odgałęzienia rurowe.
T-W-6Gazy techniczne-właściwości , zastosowanie
T-W-9Uznawanie technologii spawania wedłu wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnych
T-W-7Instrukcja technologiczna spawania-forma, zasady opracowania
T-W-12Badania technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-W-1Metody spawania według PN-EN ISO 4063
T-W-10Badania technologii napawania
T-W-2Pozycje spawania według PN-EN ISO 6947
T-W-4Klasyfikacja złączy spawanych i spoin
T-W-3Elementy złącza spawanego
T-W-5Uproszczenia rysunkowe spoin-oznacznie spoin na rysunkach
T-L-1Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -zasady ogólne wg. PN-EN ISO 15607
T-L-6Projektowanie rozgałęzień rurowych do badań technologii spawania
T-L-8Opracowywanie procedury badań przy kwalifikowaniu technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-L-4Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania łukowego spoiną czołową
T-L-5Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania spoiną pachwinową
T-L-3Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1
T-L-2Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Instrukcja technologiczna spawania wg. PN-EN ISO 15609-1
T-L-7Opracowywanie wstępnych instrukcji technologicznych spawania
Metody nauczaniaM-1Metody podające-wykład informacyjny,wyjaśnianie działań
M-3Metody programowane z użyciem komputera
M-2Metody problemowe-Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe -pisemne
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające po zrealizowaniu 1/3 programu wykladów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu metod spawania ,pozycji spawania ,rodzju złączy i rodzaju spoin.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat metod spawania i ich zastosowania ,uproszczeń rysunkowych ,rodzajów złączy spawanych i rodzajów spoin.
3,5Student posiada wiedzę z zakresu wykorzystania materiałów dodatkowych do spawania,oraz zna zawartość instrukcji technologicznej spawania.
4,0Student ma wiedzę na temat wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnch w zakresie badań niezbędnych do uznawania technologii spawania.
4,5Student posiada wiedzę obejmującą projektowanie złączy ze spoinami czołowymi ,pachwinowymi i rozgałezienia rurowe niezbędne przy opracowywaniu procedur uznawania technologii spawania.
5,0Student posiada wiedzę na temat badania technologii napawania ,lutowania twardego i spawania prętów zbrojeniowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/01_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiednie procesy spawania , interpretować wyniki badań oraz opracowywać instrukcje technologiczne spawania (WPS)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowywania instrukcji technologicznych spawania
C-2Przygotowanie studentów do projektowania i badań technologii spawania i lutowania
Treści programoweT-W-11Badania technologii lutowania twardego
T-W-8Badania technologii spawania łukowego-spoiny czołowe,spoiny pachwinowe,odgałęzienia rurowe.
T-W-6Gazy techniczne-właściwości , zastosowanie
T-W-9Uznawanie technologii spawania wedłu wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnych
T-W-7Instrukcja technologiczna spawania-forma, zasady opracowania
T-W-12Badania technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-W-1Metody spawania według PN-EN ISO 4063
T-W-10Badania technologii napawania
T-W-2Pozycje spawania według PN-EN ISO 6947
T-W-4Klasyfikacja złączy spawanych i spoin
T-W-3Elementy złącza spawanego
T-W-5Uproszczenia rysunkowe spoin-oznacznie spoin na rysunkach
T-L-1Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -zasady ogólne wg. PN-EN ISO 15607
T-L-6Projektowanie rozgałęzień rurowych do badań technologii spawania
T-L-8Opracowywanie procedury badań przy kwalifikowaniu technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-L-4Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania łukowego spoiną czołową
T-L-5Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania spoiną pachwinową
T-L-3Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1
T-L-2Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Instrukcja technologiczna spawania wg. PN-EN ISO 15609-1
T-L-7Opracowywanie wstępnych instrukcji technologicznych spawania
Metody nauczaniaM-1Metody podające-wykład informacyjny,wyjaśnianie działań
M-4Metody praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów
M-3Metody programowane z użyciem komputera
M-2Metody problemowe-Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe -pisemne
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające po zrealizowaniu 1/3 programu wykladów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Studet nie umie analizować procesów spawania pod kątem przydatności do wykonywania założonych celów.
3,0Student potrafi dobierać procesy spawania do łączenia danych materiałów oraz podejmować decyzje w sprawie konieczności projektowania badań przy określonej technologii spawania.
3,5Student ma umiejętność zaprojektowania złącza spawanego ze spoinami czołowymi i pachwinowymi.
4,0Student potrafi opracować wstępną instrukcję technologiczą spawania oraz analizować jej zasadność i przydatność.
4,5Student ma umiejętność kalkulowania i planowania procesów technologicznych spawania oraz decydować o ich wyborze.
5,0Student ma umiejętność interpretowania wyników badania technologii spawania oraz opracowywania na ich podstawie instrukcji technologicznych spawania, planów spawania i planów kontroli.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/01_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć studet postrzega relacje pomiędzy projektem a sposobem kwalifikowania technologii spawania ,jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i badania technologii spawania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowywania instrukcji technologicznych spawania
C-2Przygotowanie studentów do projektowania i badań technologii spawania i lutowania
Treści programoweT-W-11Badania technologii lutowania twardego
T-W-8Badania technologii spawania łukowego-spoiny czołowe,spoiny pachwinowe,odgałęzienia rurowe.
T-W-6Gazy techniczne-właściwości , zastosowanie
T-W-9Uznawanie technologii spawania wedłu wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnych
T-W-7Instrukcja technologiczna spawania-forma, zasady opracowania
T-W-12Badania technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-W-1Metody spawania według PN-EN ISO 4063
T-W-10Badania technologii napawania
T-W-2Pozycje spawania według PN-EN ISO 6947
T-W-4Klasyfikacja złączy spawanych i spoin
T-W-3Elementy złącza spawanego
T-W-5Uproszczenia rysunkowe spoin-oznacznie spoin na rysunkach
T-L-1Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -zasady ogólne wg. PN-EN ISO 15607
T-L-6Projektowanie rozgałęzień rurowych do badań technologii spawania
T-L-8Opracowywanie procedury badań przy kwalifikowaniu technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-L-4Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania łukowego spoiną czołową
T-L-5Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania spoiną pachwinową
T-L-3Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1
T-L-2Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Instrukcja technologiczna spawania wg. PN-EN ISO 15609-1
T-L-7Opracowywanie wstępnych instrukcji technologicznych spawania
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów
M-3Metody programowane z użyciem komputera
M-2Metody problemowe-Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe -pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada żadnych kompetencji obejmujących procesy spawania i wykorzystania ich w procesie wytwarzania.
3,0Student ma podstawowe kompetencje z zakresu projektowania wstępnych instrukcji spawania.
3,5Student jest kompetentny w zakresie doboru metody spawania , przygotowania krawędzi do spawania oraz doboru materiałow dodatkowych do spawania.
4,0Student jest kompetentny w zakresie kwalifikowania technologii spawania ,napawania i lutowania twardego.
4,5Student posiada kompetencje w zakresie interpretacji wyników badań technologii spawania napawania ilutowania twardego.
5,0Student jest kompetentny w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji przy projektowaniu i uznawaniu technologii spawania zgodnie z wymaganiami zawartymi w waruntach technicznych wykonania i odbioru .