Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Projektowanie konstrukcji spawanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie konstrukcji spawanych
Specjalność spawalnictwo i techniki łączenia
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ryszard Pakos <Ryszard.Pakos@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,30,44zaliczenie
wykładyW2 30 1,70,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Pogłębione wiadomości o właściwościach materiałów, w tym biomateriałów i materiałów opakowaniowych.
W-2Materiałoznawstwo i metalurgia spawalnicza, procesy spawania, badania i odbiór konstrukcji spawanych, podstawy konstrukcji maszyn, wytrzymałość materiałów, mechanika

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad i uwarunkowań technologii proekologicznych.
C-2Ukształtowanie umiejętności oceny materiałów i wyrobów proekologicznych.
C-3Zapoznanie studentów z metodami przetwórstwa i wytwórstwa proekologicznego.
C-4Przyswojenie zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji spawanych obciążonych statycznie i zmęczeniowo
C-5Zapoznanie się z podstawowymi elementami spawanymi stosowanymi w konstrukcjach stalowych oraz konstrukcjach maszyn i urządzeń
C-6Przyswojenie zasad doboru materiałów podstawowych i dodatkowych na konstrukcje spawane
C-7Przyswojenie zasad związanych z zachowaniem się konstrukcji spawanych w trakcie i po procesie spawania oraz z pojawiającymi się zagrożeniami i niezgodnościami w złączach spawanych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Projekt wybranych węzłów spawalniczych w konstrukcja spawanych5
T-L-2Metody wymiarowania kosntrukcji spawanych, zastosowanie na konkretnych przykładach5
T-L-3Projekt węzła spawalniczego, obliczenia wytrzymałościowe, technologia spawania5
15
wykłady
T-W-1Charakterystyka konstrukcji spawanych2
T-W-2Charakterystyka i dobór stali na konstrukcje spawane, klasyfikacja i oznaczenie2
T-W-3Naprężenia i odkształcenia spawalnicze2
T-W-4Pęknięcia złączy spawanych2
T-W-5Badania nieniszczące stalowych złączy spawanych2
T-W-6Metody spawania i materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych2
T-W-7Wstęp do projektowania połączeń spawanych, zalecenia ogólne, technologiczność konstrukcji, charakterystyka złączy i spoin, przygotowanie brzegów złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin na rysunkach technicznych5
T-W-8Obliczanie wytrzymałości połączeń spawanych: metody wymiarowania konstrukcji stalowych, wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa połączeń spawanych8
T-W-9Elementy spawane w budownictwie stalowym: słupy, belki, styki blachownic, kratownice, konstrukcje rurowe5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykładów i zadanej literatury.10
A-L-3Przygotowanie projektów z ćwiczeń laboratoryjnych.8
33
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotu, zaliczenie4
42

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne.
M-3Wykład informacyjny
M-4Wykład problemowy
M-5Film

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych i na podstawie przygotowanych sprawozdań.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające z obliczeń wytrzymałościowych prostych kontrukcji spawanych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/03_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien przyswoić zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych statycznych i zmęczeniowych konstrukcji spawanych, prawidłowo dobrać materiał na konstrukcje spawane uwzględniając stan naprężenia i odkształcenia występujący w złączach spawanych
IM_2A_W01C-6, C-5, C-4, C-7T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-3, M-5, M-4S-4, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/03_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi obliczać i zaprojektować proste połączenia spawane, dokonać wstępnej analizy warunków pracy konstrukcji spawane, potrafi prawidłowo dobrać materiały na elementy kostrukcji oraz przewidywać ewentulane niezgodności związane z wytwarzaniem konstrukcji spawanych
IM_2A_U01, IM_2A_U03C-6, C-5, C-4, C-7T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-3, M-5, M-4S-4, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_S/03_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonanych zadań.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-2, C-3M-2S-1, S-2
IM_2A_S/03_K02
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz pracować w grupie korzystając ze zdobytej wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i społecznych
IM_2A_K03C-6, C-5, C-4, C-7T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-3, M-5, M-4S-4, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/03_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien przyswoić zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych statycznych i zmęczeniowych konstrukcji spawanych, prawidłowo dobrać materiał na konstrukcje spawane uwzględniając stan naprężenia i odkształcenia występujący w złączach spawanych
2,0Student nie przyswoił zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościuowych, nie potrafi prawidłowo dobrać materiałów na konstrukcję spawaną według określonych zasad, nie zna zaleceń ogólnych oraz technologiczności konstrukcji
3,0Student przyswoił w zakresie dostatecznym niektóre zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych ale nie potrafi ich zastosować
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student przyswoił w zakresie dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych potrafi wykorzystywać niektóre z nich, dobiera materiały na konstrukcję spawaną
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student przyswoił w zakresie bardzo dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych, potrafi je zastosować, dobiera materiały na konstrukcje spawane z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji, przewiduje różne ewentualności powstające w trakcie wytwarzania konstrukcji

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/03_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi obliczać i zaprojektować proste połączenia spawane, dokonać wstępnej analizy warunków pracy konstrukcji spawane, potrafi prawidłowo dobrać materiały na elementy kostrukcji oraz przewidywać ewentulane niezgodności związane z wytwarzaniem konstrukcji spawanych
2,0Student nie potrafi obliczać i projektować prostych konstrukcji spawanych, nie potrafi prawidłowo dobrać materiałów na konstrukcję spawaną według określonych zasad, nie zna zaleceń ogólnych oraz technologiczności konstrukcji
3,0Student przyswoił w zakresie dostatecznym niektóre zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych ale nie potrafi ich zastosować
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student przyswoił w zakresie dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych potrafi wykorzystywać niektóre z nich, dobiera materiały na konstrukcję spawaną
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student przyswoił w zakresie bardzo dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych, potrafi je zastosować, dobiera materiały na konstrukcje spawane z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji, przewiduje różne ewentualności powstające w trakcie wytwarzania konstrukcji

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_S/03_K01
Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonanych zadań.
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.
IM_2A_S/03_K02
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz pracować w grupie korzystając ze zdobytej wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i społecznych
2,0Student nieaktywny, nie współpracujący z grupą i prowadzącym zajęcia, nie posiadający podstawowych kompetencji potrzebnych do realizacji przedmiotu
3,0Student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5Student posiada ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0Student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencję z zakresu przedmiotu, przeprowadzi podstawową analizę badanych problemów
4,5Student wykazuje ponad dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z zakresu przedmiotu, współprasuje z grupą i prowadzącym zajęcia, potrafi przeprowadzić średnio trudną analizę zadawanych problemów
5,0Student aktywny, kreatywny, współpracuje z grupą i prowadzącym zajęcia, ma wysokie kompetencję społeczne i personalne, wykorzystuje w szerokim zakresie zdobytą wiedzę i umiejętności, przedsiębiorczy

Literatura podstawowa

  1. Michał Kleiber, Ekoefektywność technologii, Warszawa, 2011
  2. Ferenc K., Ferenc J., Konstrukcje spawane połączenia, WNT, Warszawa, 2003, Wydanie drugie zmienione
  3. Rykaluk K., Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, 2
  4. Ferenc K., Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Pałkowski Sz., Konstrukcje stalowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
  2. PN EN 1993: 1-12, Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych, PKN, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Projekt wybranych węzłów spawalniczych w konstrukcja spawanych5
T-L-2Metody wymiarowania kosntrukcji spawanych, zastosowanie na konkretnych przykładach5
T-L-3Projekt węzła spawalniczego, obliczenia wytrzymałościowe, technologia spawania5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka konstrukcji spawanych2
T-W-2Charakterystyka i dobór stali na konstrukcje spawane, klasyfikacja i oznaczenie2
T-W-3Naprężenia i odkształcenia spawalnicze2
T-W-4Pęknięcia złączy spawanych2
T-W-5Badania nieniszczące stalowych złączy spawanych2
T-W-6Metody spawania i materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych2
T-W-7Wstęp do projektowania połączeń spawanych, zalecenia ogólne, technologiczność konstrukcji, charakterystyka złączy i spoin, przygotowanie brzegów złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin na rysunkach technicznych5
T-W-8Obliczanie wytrzymałości połączeń spawanych: metody wymiarowania konstrukcji stalowych, wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa połączeń spawanych8
T-W-9Elementy spawane w budownictwie stalowym: słupy, belki, styki blachownic, kratownice, konstrukcje rurowe5
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykładów i zadanej literatury.10
A-L-3Przygotowanie projektów z ćwiczeń laboratoryjnych.8
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotu, zaliczenie4
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/03_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien przyswoić zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych statycznych i zmęczeniowych konstrukcji spawanych, prawidłowo dobrać materiał na konstrukcje spawane uwzględniając stan naprężenia i odkształcenia występujący w złączach spawanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
Cel przedmiotuC-6Przyswojenie zasad doboru materiałów podstawowych i dodatkowych na konstrukcje spawane
C-5Zapoznanie się z podstawowymi elementami spawanymi stosowanymi w konstrukcjach stalowych oraz konstrukcjach maszyn i urządzeń
C-4Przyswojenie zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji spawanych obciążonych statycznie i zmęczeniowo
C-7Przyswojenie zasad związanych z zachowaniem się konstrukcji spawanych w trakcie i po procesie spawania oraz z pojawiającymi się zagrożeniami i niezgodnościami w złączach spawanych
Treści programoweT-W-1Charakterystyka konstrukcji spawanych
T-W-2Charakterystyka i dobór stali na konstrukcje spawane, klasyfikacja i oznaczenie
T-W-3Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
T-W-4Pęknięcia złączy spawanych
T-W-5Badania nieniszczące stalowych złączy spawanych
T-W-6Metody spawania i materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych
T-W-7Wstęp do projektowania połączeń spawanych, zalecenia ogólne, technologiczność konstrukcji, charakterystyka złączy i spoin, przygotowanie brzegów złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin na rysunkach technicznych
T-W-8Obliczanie wytrzymałości połączeń spawanych: metody wymiarowania konstrukcji stalowych, wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa połączeń spawanych
T-W-9Elementy spawane w budownictwie stalowym: słupy, belki, styki blachownic, kratownice, konstrukcje rurowe
Metody nauczaniaM-3Wykład informacyjny
M-5Film
M-4Wykład problemowy
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe pod koniec semestru
S-3Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające z obliczeń wytrzymałościowych prostych kontrukcji spawanych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościuowych, nie potrafi prawidłowo dobrać materiałów na konstrukcję spawaną według określonych zasad, nie zna zaleceń ogólnych oraz technologiczności konstrukcji
3,0Student przyswoił w zakresie dostatecznym niektóre zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych ale nie potrafi ich zastosować
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student przyswoił w zakresie dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych potrafi wykorzystywać niektóre z nich, dobiera materiały na konstrukcję spawaną
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student przyswoił w zakresie bardzo dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych, potrafi je zastosować, dobiera materiały na konstrukcje spawane z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji, przewiduje różne ewentualności powstające w trakcie wytwarzania konstrukcji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/03_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi obliczać i zaprojektować proste połączenia spawane, dokonać wstępnej analizy warunków pracy konstrukcji spawane, potrafi prawidłowo dobrać materiały na elementy kostrukcji oraz przewidywać ewentulane niezgodności związane z wytwarzaniem konstrukcji spawanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
Cel przedmiotuC-6Przyswojenie zasad doboru materiałów podstawowych i dodatkowych na konstrukcje spawane
C-5Zapoznanie się z podstawowymi elementami spawanymi stosowanymi w konstrukcjach stalowych oraz konstrukcjach maszyn i urządzeń
C-4Przyswojenie zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji spawanych obciążonych statycznie i zmęczeniowo
C-7Przyswojenie zasad związanych z zachowaniem się konstrukcji spawanych w trakcie i po procesie spawania oraz z pojawiającymi się zagrożeniami i niezgodnościami w złączach spawanych
Treści programoweT-W-1Charakterystyka konstrukcji spawanych
T-W-2Charakterystyka i dobór stali na konstrukcje spawane, klasyfikacja i oznaczenie
T-W-3Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
T-W-4Pęknięcia złączy spawanych
T-W-5Badania nieniszczące stalowych złączy spawanych
T-W-6Metody spawania i materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych
T-W-7Wstęp do projektowania połączeń spawanych, zalecenia ogólne, technologiczność konstrukcji, charakterystyka złączy i spoin, przygotowanie brzegów złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin na rysunkach technicznych
T-W-8Obliczanie wytrzymałości połączeń spawanych: metody wymiarowania konstrukcji stalowych, wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa połączeń spawanych
T-W-9Elementy spawane w budownictwie stalowym: słupy, belki, styki blachownic, kratownice, konstrukcje rurowe
Metody nauczaniaM-3Wykład informacyjny
M-5Film
M-4Wykład problemowy
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe pod koniec semestru
S-3Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające z obliczeń wytrzymałościowych prostych kontrukcji spawanych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi obliczać i projektować prostych konstrukcji spawanych, nie potrafi prawidłowo dobrać materiałów na konstrukcję spawaną według określonych zasad, nie zna zaleceń ogólnych oraz technologiczności konstrukcji
3,0Student przyswoił w zakresie dostatecznym niektóre zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych ale nie potrafi ich zastosować
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student przyswoił w zakresie dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych potrafi wykorzystywać niektóre z nich, dobiera materiały na konstrukcję spawaną
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student przyswoił w zakresie bardzo dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych, potrafi je zastosować, dobiera materiały na konstrukcje spawane z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji, przewiduje różne ewentualności powstające w trakcie wytwarzania konstrukcji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/03_K01Student nabywa interaktywną i kreatywną postawę do pracy w zespole. Świadomość potrzeby poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Świadomość odpowiedzialności za poprawność wykonanych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności oceny materiałów i wyrobów proekologicznych.
C-3Zapoznanie studentów z metodami przetwórstwa i wytwórstwa proekologicznego.
Metody nauczaniaM-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych i na podstawie przygotowanych sprawozdań.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami.
3,0Student w większości samodzielnie wykonuje zadane prace.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie i poprawnie wykonuje zadane prace. Aktywnie uczestniczy w pracy zespołu.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim pomiędzy oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje cechy lidera grupy i organizuje pracę całego zespołu. Świadomie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_S/03_K02Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz pracować w grupie korzystając ze zdobytej wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i społecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-6Przyswojenie zasad doboru materiałów podstawowych i dodatkowych na konstrukcje spawane
C-5Zapoznanie się z podstawowymi elementami spawanymi stosowanymi w konstrukcjach stalowych oraz konstrukcjach maszyn i urządzeń
C-4Przyswojenie zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji spawanych obciążonych statycznie i zmęczeniowo
C-7Przyswojenie zasad związanych z zachowaniem się konstrukcji spawanych w trakcie i po procesie spawania oraz z pojawiającymi się zagrożeniami i niezgodnościami w złączach spawanych
Treści programoweT-W-1Charakterystyka konstrukcji spawanych
T-W-2Charakterystyka i dobór stali na konstrukcje spawane, klasyfikacja i oznaczenie
T-W-3Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
T-W-4Pęknięcia złączy spawanych
T-W-5Badania nieniszczące stalowych złączy spawanych
T-W-6Metody spawania i materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych
T-W-7Wstęp do projektowania połączeń spawanych, zalecenia ogólne, technologiczność konstrukcji, charakterystyka złączy i spoin, przygotowanie brzegów złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin na rysunkach technicznych
T-W-8Obliczanie wytrzymałości połączeń spawanych: metody wymiarowania konstrukcji stalowych, wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa połączeń spawanych
T-W-9Elementy spawane w budownictwie stalowym: słupy, belki, styki blachownic, kratownice, konstrukcje rurowe
Metody nauczaniaM-3Wykład informacyjny
M-5Film
M-4Wykład problemowy
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe pod koniec semestru
S-3Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające z obliczeń wytrzymałościowych prostych kontrukcji spawanych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny, nie współpracujący z grupą i prowadzącym zajęcia, nie posiadający podstawowych kompetencji potrzebnych do realizacji przedmiotu
3,0Student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5Student posiada ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0Student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencję z zakresu przedmiotu, przeprowadzi podstawową analizę badanych problemów
4,5Student wykazuje ponad dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z zakresu przedmiotu, współprasuje z grupą i prowadzącym zajęcia, potrafi przeprowadzić średnio trudną analizę zadawanych problemów
5,0Student aktywny, kreatywny, współpracuje z grupą i prowadzącym zajęcia, ma wysokie kompetencję społeczne i personalne, wykorzystuje w szerokim zakresie zdobytą wiedzę i umiejętności, przedsiębiorczy