Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Praktyka programowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka programowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Jarysz-Kamińska <Eliza.Jarysz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR3 120 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zapoznanie się studenta z obowiązującymi zasadami realizacji praktyk.
W-2Otrzymanie skierowania na praktykę programową.
W-3Obowiązek studenta ubezpieczenia się od następstw nieszcześliwych wypadków (NNW).
W-4Zawarcie umowy pomiędzy uczelnią a placówką, w której realizowana jest praktyka programowa przez studenta.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z procesami zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu odbywania praktyk.
C-2Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną zakładu. Schematy organizacyjne komórek firmy, jednostki naukowo-badawczej.
C-3Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem działu planowania produkcji wyrobów.
C-4Zapoznanie się z zasadami organizacji działu technologicznego (dokumentacja, rozpatrywanie ofert, projektowanie).
C-5Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładzie.
C-6Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Poznanie struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Poznanie funcjonowania działu technologicznego (dokumentacja, normy, zamówienia).1
T-PR-2Zapoznanie się z materiałami używanymi w produkcji wyrobów (zgodnie ze specyfiką zakładu).1
T-PR-3Zapoznanie się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi do produkcji tworzyw polimerowych, wyrobów metalicznych i ich wyrobów gotowych oraz poznanie zasad działania laboratorium badawczego zakładowego działu kontroli produkcji.1
T-PR-4Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - przepisy ogólne i branżowe. Analiza zastosowania zasad BHP w firmie, w której realizowana jest praktyka zawodowa.1
4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Szkolenie BHP.4
A-PR-2Wprowadzenie w tematykę zadań.4
A-PR-3Realizacja zadań programu praktyk zgodnych merytorycznie z przynajmniej jednym punktem programu praktyk dla kierunku Inżynieria materiałowa.70
A-PR-4Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk.4
A-PR-5Wykonanie opracowania na temat stosowania ogólnych i szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.18
100

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej na kierunku Inżynieria materiałowa. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_P01_W01
Student ma wiedzę w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
IM_2A_W05, IM_2A_W06C-3, C-4, C-6, C-5, C-2, C-1T-PR-1, T-PR-2, T-PR-3M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
IM_2A_U02, IM_2A_U06, IM_2A_U13C-3, C-4, C-6, C-5, C-2, C-1T-PR-1, T-PR-2, T-PR-3M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
IM_2A_K04C-3, C-4, C-6, C-5, C-2, C-1T-PR-1, T-PR-2, T-PR-3, T-PR-4M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_P01_W01
Student ma wiedzę w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Małgorzata Mrozik, Informacje w zakładce Praktyki na stronie wydziałowej: www.wimim.zut.edu.pl, 2014
  2. Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Warszawa, 2011
  3. Rączkowski B., BHP w praktyce, Gdańsk, 2011
  4. Ustawa, Kodeks pracy, 2011

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Poznanie struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Poznanie funcjonowania działu technologicznego (dokumentacja, normy, zamówienia).1
T-PR-2Zapoznanie się z materiałami używanymi w produkcji wyrobów (zgodnie ze specyfiką zakładu).1
T-PR-3Zapoznanie się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi do produkcji tworzyw polimerowych, wyrobów metalicznych i ich wyrobów gotowych oraz poznanie zasad działania laboratorium badawczego zakładowego działu kontroli produkcji.1
T-PR-4Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - przepisy ogólne i branżowe. Analiza zastosowania zasad BHP w firmie, w której realizowana jest praktyka zawodowa.1
4

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Szkolenie BHP.4
A-PR-2Wprowadzenie w tematykę zadań.4
A-PR-3Realizacja zadań programu praktyk zgodnych merytorycznie z przynajmniej jednym punktem programu praktyk dla kierunku Inżynieria materiałowa.70
A-PR-4Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk.4
A-PR-5Wykonanie opracowania na temat stosowania ogólnych i szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.18
100
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_P01_W01Student ma wiedzę w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem działu planowania produkcji wyrobów.
C-4Zapoznanie się z zasadami organizacji działu technologicznego (dokumentacja, rozpatrywanie ofert, projektowanie).
C-6Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-5Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładzie.
C-2Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną zakładu. Schematy organizacyjne komórek firmy, jednostki naukowo-badawczej.
C-1Zapoznanie się z procesami zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu odbywania praktyk.
Treści programoweT-PR-1Poznanie struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Poznanie funcjonowania działu technologicznego (dokumentacja, normy, zamówienia).
T-PR-2Zapoznanie się z materiałami używanymi w produkcji wyrobów (zgodnie ze specyfiką zakładu).
T-PR-3Zapoznanie się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi do produkcji tworzyw polimerowych, wyrobów metalicznych i ich wyrobów gotowych oraz poznanie zasad działania laboratorium badawczego zakładowego działu kontroli produkcji.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej na kierunku Inżynieria materiałowa. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_P01_U01Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U06Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne - w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując – do analizy, projektowania i optymalizacji materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem działu planowania produkcji wyrobów.
C-4Zapoznanie się z zasadami organizacji działu technologicznego (dokumentacja, rozpatrywanie ofert, projektowanie).
C-6Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-5Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładzie.
C-2Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną zakładu. Schematy organizacyjne komórek firmy, jednostki naukowo-badawczej.
C-1Zapoznanie się z procesami zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu odbywania praktyk.
Treści programoweT-PR-1Poznanie struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Poznanie funcjonowania działu technologicznego (dokumentacja, normy, zamówienia).
T-PR-2Zapoznanie się z materiałami używanymi w produkcji wyrobów (zgodnie ze specyfiką zakładu).
T-PR-3Zapoznanie się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi do produkcji tworzyw polimerowych, wyrobów metalicznych i ich wyrobów gotowych oraz poznanie zasad działania laboratorium badawczego zakładowego działu kontroli produkcji.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej na kierunku Inżynieria materiałowa. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_P01_K01Student potrafi pracować w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K04Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem działu planowania produkcji wyrobów.
C-4Zapoznanie się z zasadami organizacji działu technologicznego (dokumentacja, rozpatrywanie ofert, projektowanie).
C-6Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-5Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładzie.
C-2Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną zakładu. Schematy organizacyjne komórek firmy, jednostki naukowo-badawczej.
C-1Zapoznanie się z procesami zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu odbywania praktyk.
Treści programoweT-PR-1Poznanie struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Poznanie funcjonowania działu technologicznego (dokumentacja, normy, zamówienia).
T-PR-2Zapoznanie się z materiałami używanymi w produkcji wyrobów (zgodnie ze specyfiką zakładu).
T-PR-3Zapoznanie się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi do produkcji tworzyw polimerowych, wyrobów metalicznych i ich wyrobów gotowych oraz poznanie zasad działania laboratorium badawczego zakładowego działu kontroli produkcji.
T-PR-4Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - przepisy ogólne i branżowe. Analiza zastosowania zasad BHP w firmie, w której realizowana jest praktyka zawodowa.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej na kierunku Inżynieria materiałowa. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0