Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Edyta Engel-Babska <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu szkoły średniej, w tym: wiedza o spoleczeństwie i podstawach przedsiębiorczości.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z różnymi formami funkcjonowania przedsiębiortw, w tym, strukturą przedsięiorstw, podstawami prawnymi ich funkcjonowania, doboru przedsiębiorstwa w zależności od celów działalności przedsiębiorstwa i struktury własnościowej; zapoznanie studenta z czynnościami, które są wyrazem działalności przedsiębiorstwa (czynności prawne, w tym, umowy).

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przedmiot, źródła, podmioty gospodarcze - zagadnienia wstępne. Pojęcie przedsiębiorstwa iprzedsiębiorcy, analiza prawna.2
T-W-2"Konstytucja" gospodarcza Unii Europejskiej - zasady ogólne. "Konstytucja" gospodarcza RP - zasady ogólne.2
T-W-3Rozpoczęcie działalności gospodarczej. 1. Zasady ogólne dotyczące ewidencji działalności gospodarczej 2. Zasady szczególne dotyczące koncesji, zezwoleń, itp.2
T-W-4Formy prawne funkcjonowania (prowadzenia) przedsiębiorstw, oparte na prawie cywilnym i handlowym - założenia ogólne.2
T-W-5Spółki osobowe prawa handlowego i spółki osobowe - cechy charakterystyczne.2
T-W-6Przedsiębiorca a pracownik - obowiązki przedsiębiorcy wynikające ze stosunku pracy, porządek w procesie pracy, zasady traktowania pracowników.2
T-W-7Rozstrzyganie sporów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Postępowanie pojednacze. Postępowanie sądowe. Zasady ogólne.2
T-W-8Zawieszenie, sanacja i zakończenie działaności gospodarczej przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady postępowania układowego i upadłościowego.2
T-W-9Wybrane umowy gospdarcze: sprzedaż, leasing, umowa rachunku bankowego, najem, dzierżawa, zlecenie, dzieło.2
T-W-10Podział przedsiębiorstw według róznych kryteriów. Status prawny przedsiębiorstw.2
T-W-11Pojęcie podmiotów prawa cywilnego, w tym: osoba fizyczna, osoba prawna, tzw. ułmna osoba prawna, konsument. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.2
T-W-12Pojęcie czynności prawnej, rodzaje, warunki ważności czynności prawnej, pełnomocnictwo ze szczególnym uwzględnieniem prokury.2
T-W-13Pojęcie i rodzaje umów. Czynniki kształtujące stosunki umowne. Tryb i forma zawierania umów. Obwoiązki wynikające z zasad BHP w ramach form prowadzenia działaności gospodarczej i zagrożenia wynikające z ich nie przestrzegania.2
T-W-14Pojęcie i rodzaje źródła zobowiązań. Wykonanie zobowiązań i cywilnoprawne skutki ich nie wykonania. Zabezpieczenia wykonania zobowiązań.2
T-W-15Samorząd gospodarczy przedsiębiorców. Ochrona konkurencji i konsumentów.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach, w tym, grupowa - 2-3 osoby - przedstawienie tzw. kazusu z danego tematu wykładowego. Omówienie, wnioski.26
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienia i wyjaśnienia.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca w postaci kolokwium pisemnego obejmującego przedmiot wykładów w postaci trzech pytań otwartych, a ocena ogólna jest średnią ocen za poszczególne odpowiedzi.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A03-2_W01
Student potrafi prawidłowo nazwać i rozpoznać podstawowe instytucje prawne przedmiotu. Potrafi scharakteryzować instytucje i różnice zeń wynikające.
IM_2A_W06, IM_2A_W07
IM_2A_A03-2_W02
Student ma podstawową wiedzę w zakresie prawa cywilnego, w tym co do czynności prawnych, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, forma prowadzenia działaności gospodarczej.
IM_2A_W06

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A03-2_U01
Student potrafi korzystać z instytucji omawianych na wykładach, analizować różnice i ich przycyzny w poszczególnych formach funkcjonowania przedsiębiorstw.
IM_2A_A03-2_U02
Potrafi pozyskać materiały źródłowe dotyczące danej dziedziny prawa, ocenić zagrożenia w miejscu pracy oraz posiada dane pozwalające prawidłowo zinterpretować proste przepisy obejmuące dane zdarzenie.
IM_2A_U01, IM_2A_U13, IM_2A_U15

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_A03-2_K01
Student potrafi przewidywać skutki działań wynikających z prowadzenia działaności gospodarczej, a nadto postrzegać dylematy związane z koniecznością podejmowania decyzji prawnych.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1
IM_2A_A03-2_K02
Student postrzega miejsce przedsiębiorstwa w życiu społecznym i gospodarczym, ma świaodmość róznych form funkcjonowania przedsiębiorstw, ich złozoności i odpowiedzialności wielopłaszczyźnianą osób prowadzących ową działalność.
C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A03-2_W01
Student potrafi prawidłowo nazwać i rozpoznać podstawowe instytucje prawne przedmiotu. Potrafi scharakteryzować instytucje i różnice zeń wynikające.
2,0Student nie potrafi nazwać i rozpoznać podstawowych instytucji prawa objętych wykładem.
3,0Student w miernym stopniu potrafi poruszać się w regulacjach prawnych objętych wykładem. Nie ma ugruntowanej wiedzy.
3,5Studenent rozróznia róże formy działalności gospodarczej i poprawnie je charakteryzuje. Nadto, w szreszej postaci jak wyżej.
4,0Jak wyże, a nadto student zna regulacje tworzenia i funkcjonowania przedsięborstw.
4,5Jak wyżej, a nadto student potrafi uzasadnić "swoje zdanie" w danej kwestii.
5,0Student biegle porusza się po instytucjach prawa objętych przedmiotem wykładu.
IM_2A_A03-2_W02
Student ma podstawową wiedzę w zakresie prawa cywilnego, w tym co do czynności prawnych, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, forma prowadzenia działaności gospodarczej.
2,0Student nie zna podstawowych regulacji i zasad prawa cywilnego, w tym i gospodarczego.
3,0Student w miernym stopniu opanował podstawowe instytucje prawa cywilnego i gospodarczego. Jego wiedza nie jest ugruntowana.
3,5Jak wyże, z tym że prawidłowo definiuje kanony instytucji prawnych objętych wykładem.
4,0Jak wyżej, z tym, że student swobodnie porusza się swobodnie po materii wykładowej.
4,5Jak wyżej, z tym że szuka rozwiązań wychodzących poza oboowiązuję regulacje.
5,0Jak wyżej, ale student biegle porusza się w materii objętej wykładem i wychodzi poza jej zakres.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A03-2_U01
Student potrafi korzystać z instytucji omawianych na wykładach, analizować różnice i ich przycyzny w poszczególnych formach funkcjonowania przedsiębiorstw.
2,0Studeny nje potrafi korzyystać z instytucji omawianych na wykładach.
3,0Student miernie potrafi korzystać ze źródeł i instytucji prawa.
3,5Student potrafi opisać podstawowe instytucje bez mylenia ich z instytucjami podobnymi, jak np. zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
4,0Student swobodnie potrafi opisać i wykorzystać regulacje prawne objęte wykłqdem.
4,5Jak wyżej, ale szuka rozwiązań wychodzących poza obowiązujące przepisy.
5,0Student biegle korzysta z instytucji objętych wykładem, a nadto zdradza zainteresowania wychodzące poza wykład, ale objęty ich materią.
IM_2A_A03-2_U02
Potrafi pozyskać materiały źródłowe dotyczące danej dziedziny prawa, ocenić zagrożenia w miejscu pracy oraz posiada dane pozwalające prawidłowo zinterpretować proste przepisy obejmuące dane zdarzenie.
2,0Student nie potrafi odnaleźć (pozyskać) źródeł prawa.
3,0Student potrafi pozyskać i skorzystać z omwaianych instytucji.
3,5Jak wyżej, a nadto potrafi wykorzystać wiedzę do prowadzenia działaności gospodarczej.
4,0Student portafi swobodnie pozyskać i skorzystać ze źródeł prawa, potrafi je omówić i skomentować.
4,5Jak wyżej, a nadto potrafi zanalizować orzeczenia sądowe.
5,0Student doskonale potrafi pozyskać i wykorzystać źródła prawa, ocenić je prawidłowo przy danym stanie faktycznym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_A03-2_K01
Student potrafi przewidywać skutki działań wynikających z prowadzenia działaności gospodarczej, a nadto postrzegać dylematy związane z koniecznością podejmowania decyzji prawnych.
2,0Student nie potrafi przewidywać prawnych skutków zachowań wynikających z podejmowanych czynności.
3,0Student potrafi w stopniu miernym przewidzieć skutki działań wynikających z prowadzenia działaności gospodarczej, a nadto potrafi postrzegać dylematy związane z koniecznością podejmowania decyzji prawnych.
3,5Jak wyżej, ale w szerszym zakresie.
4,0Jak wyżej, ale nadto student ma świadomość korzystania przy bardziej złożonych stanach faktycznych i prawnych korzystania z pomocy zawodowych prawników.
4,5Jak wyże, z tym że potrafi niekonwencjonalnie znaleźć właściwe rozwiązania.
5,0Jak wyżej, ale w stopniu płynnym, zdecydowanym, z wyczuciem.
IM_2A_A03-2_K02
Student postrzega miejsce przedsiębiorstwa w życiu społecznym i gospodarczym, ma świaodmość róznych form funkcjonowania przedsiębiorstw, ich złozoności i odpowiedzialności wielopłaszczyźnianą osób prowadzących ową działalność.
2,0Student nie potrafi zlokalizować miejsca przedsiębiorstwa w rzeczywistości prawnej.
3,0Studen potrafi, w stopniu miernym zlokalizować przedsiębiorstwo, ale może mylić rodzaje przedsiębiorstw i ich strukturę.
3,5Jak wyżej, ale bez wskazanych mankamentów.
4,0Jak wyżej, a nadto płynnie porusza się po "przedsiębiorstwie", umiejętnie wykorzystuje przy opisie instytucje prawne.
4,5Jak wyżej, a nadto, posiada krytyczne spojrzenie na rozwiązania prawne wybranych instytcji regulujących dane frgamenty zagadnień prawnych.
5,0Jak wyżej, a nadto bardzo dobrze potrafi lokować przedsięborstwo w przepisach prawa i korzystać z pomocy prawnej kwalifikowanych prawników.

Literatura podstawowa

  1. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa, 2011, 6
  2. A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych, Oficyna, Warszawa, 2007, 2
  3. A. Mroczkowska - Budziak, R. Seidel, Elementy prawa, eMPi, Poznań, 2010, 1
  4. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa, 2011, 11

Literatura dodatkowa

  1. G. Michniewicz, Prawo w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2011, 1
  2. A. Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, C.H. Beck, Warszawa, 2010, 3
  3. L. Florek, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa, 2010, 12

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedmiot, źródła, podmioty gospodarcze - zagadnienia wstępne. Pojęcie przedsiębiorstwa iprzedsiębiorcy, analiza prawna.2
T-W-2"Konstytucja" gospodarcza Unii Europejskiej - zasady ogólne. "Konstytucja" gospodarcza RP - zasady ogólne.2
T-W-3Rozpoczęcie działalności gospodarczej. 1. Zasady ogólne dotyczące ewidencji działalności gospodarczej 2. Zasady szczególne dotyczące koncesji, zezwoleń, itp.2
T-W-4Formy prawne funkcjonowania (prowadzenia) przedsiębiorstw, oparte na prawie cywilnym i handlowym - założenia ogólne.2
T-W-5Spółki osobowe prawa handlowego i spółki osobowe - cechy charakterystyczne.2
T-W-6Przedsiębiorca a pracownik - obowiązki przedsiębiorcy wynikające ze stosunku pracy, porządek w procesie pracy, zasady traktowania pracowników.2
T-W-7Rozstrzyganie sporów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Postępowanie pojednacze. Postępowanie sądowe. Zasady ogólne.2
T-W-8Zawieszenie, sanacja i zakończenie działaności gospodarczej przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady postępowania układowego i upadłościowego.2
T-W-9Wybrane umowy gospdarcze: sprzedaż, leasing, umowa rachunku bankowego, najem, dzierżawa, zlecenie, dzieło.2
T-W-10Podział przedsiębiorstw według róznych kryteriów. Status prawny przedsiębiorstw.2
T-W-11Pojęcie podmiotów prawa cywilnego, w tym: osoba fizyczna, osoba prawna, tzw. ułmna osoba prawna, konsument. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.2
T-W-12Pojęcie czynności prawnej, rodzaje, warunki ważności czynności prawnej, pełnomocnictwo ze szczególnym uwzględnieniem prokury.2
T-W-13Pojęcie i rodzaje umów. Czynniki kształtujące stosunki umowne. Tryb i forma zawierania umów. Obwoiązki wynikające z zasad BHP w ramach form prowadzenia działaności gospodarczej i zagrożenia wynikające z ich nie przestrzegania.2
T-W-14Pojęcie i rodzaje źródła zobowiązań. Wykonanie zobowiązań i cywilnoprawne skutki ich nie wykonania. Zabezpieczenia wykonania zobowiązań.2
T-W-15Samorząd gospodarczy przedsiębiorców. Ochrona konkurencji i konsumentów.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach, w tym, grupowa - 2-3 osoby - przedstawienie tzw. kazusu z danego tematu wykładowego. Omówienie, wnioski.26
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A03-2_W01Student potrafi prawidłowo nazwać i rozpoznać podstawowe instytucje prawne przedmiotu. Potrafi scharakteryzować instytucje i różnice zeń wynikające.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
IM_2A_W07zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu wiedzy inżynierskiej właściwej dla studiowanego kierunku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi nazwać i rozpoznać podstawowych instytucji prawa objętych wykładem.
3,0Student w miernym stopniu potrafi poruszać się w regulacjach prawnych objętych wykładem. Nie ma ugruntowanej wiedzy.
3,5Studenent rozróznia róże formy działalności gospodarczej i poprawnie je charakteryzuje. Nadto, w szreszej postaci jak wyżej.
4,0Jak wyże, a nadto student zna regulacje tworzenia i funkcjonowania przedsięborstw.
4,5Jak wyżej, a nadto student potrafi uzasadnić "swoje zdanie" w danej kwestii.
5,0Student biegle porusza się po instytucjach prawa objętych przedmiotem wykładu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A03-2_W02Student ma podstawową wiedzę w zakresie prawa cywilnego, w tym co do czynności prawnych, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, forma prowadzenia działaności gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych regulacji i zasad prawa cywilnego, w tym i gospodarczego.
3,0Student w miernym stopniu opanował podstawowe instytucje prawa cywilnego i gospodarczego. Jego wiedza nie jest ugruntowana.
3,5Jak wyże, z tym że prawidłowo definiuje kanony instytucji prawnych objętych wykładem.
4,0Jak wyżej, z tym, że student swobodnie porusza się swobodnie po materii wykładowej.
4,5Jak wyżej, z tym że szuka rozwiązań wychodzących poza oboowiązuję regulacje.
5,0Jak wyżej, ale student biegle porusza się w materii objętej wykładem i wychodzi poza jej zakres.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A03-2_U01Student potrafi korzystać z instytucji omawianych na wykładach, analizować różnice i ich przycyzny w poszczególnych formach funkcjonowania przedsiębiorstw.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Studeny nje potrafi korzyystać z instytucji omawianych na wykładach.
3,0Student miernie potrafi korzystać ze źródeł i instytucji prawa.
3,5Student potrafi opisać podstawowe instytucje bez mylenia ich z instytucjami podobnymi, jak np. zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
4,0Student swobodnie potrafi opisać i wykorzystać regulacje prawne objęte wykłqdem.
4,5Jak wyżej, ale szuka rozwiązań wychodzących poza obowiązujące przepisy.
5,0Student biegle korzysta z instytucji objętych wykładem, a nadto zdradza zainteresowania wychodzące poza wykład, ale objęty ich materią.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A03-2_U02Potrafi pozyskać materiały źródłowe dotyczące danej dziedziny prawa, ocenić zagrożenia w miejscu pracy oraz posiada dane pozwalające prawidłowo zinterpretować proste przepisy obejmuące dane zdarzenie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
IM_2A_U15Potrafi dokonać analizy zagrożeń w miejscu pracy i określić środki zaradcze
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi odnaleźć (pozyskać) źródeł prawa.
3,0Student potrafi pozyskać i skorzystać z omwaianych instytucji.
3,5Jak wyżej, a nadto potrafi wykorzystać wiedzę do prowadzenia działaności gospodarczej.
4,0Student portafi swobodnie pozyskać i skorzystać ze źródeł prawa, potrafi je omówić i skomentować.
4,5Jak wyżej, a nadto potrafi zanalizować orzeczenia sądowe.
5,0Student doskonale potrafi pozyskać i wykorzystać źródła prawa, ocenić je prawidłowo przy danym stanie faktycznym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A03-2_K01Student potrafi przewidywać skutki działań wynikających z prowadzenia działaności gospodarczej, a nadto postrzegać dylematy związane z koniecznością podejmowania decyzji prawnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z różnymi formami funkcjonowania przedsiębiortw, w tym, strukturą przedsięiorstw, podstawami prawnymi ich funkcjonowania, doboru przedsiębiorstwa w zależności od celów działalności przedsiębiorstwa i struktury własnościowej; zapoznanie studenta z czynnościami, które są wyrazem działalności przedsiębiorstwa (czynności prawne, w tym, umowy).
Treści programoweT-W-2"Konstytucja" gospodarcza Unii Europejskiej - zasady ogólne. "Konstytucja" gospodarcza RP - zasady ogólne.
T-W-1Przedmiot, źródła, podmioty gospodarcze - zagadnienia wstępne. Pojęcie przedsiębiorstwa iprzedsiębiorcy, analiza prawna.
T-W-3Rozpoczęcie działalności gospodarczej. 1. Zasady ogólne dotyczące ewidencji działalności gospodarczej 2. Zasady szczególne dotyczące koncesji, zezwoleń, itp.
T-W-4Formy prawne funkcjonowania (prowadzenia) przedsiębiorstw, oparte na prawie cywilnym i handlowym - założenia ogólne.
T-W-5Spółki osobowe prawa handlowego i spółki osobowe - cechy charakterystyczne.
T-W-6Przedsiębiorca a pracownik - obowiązki przedsiębiorcy wynikające ze stosunku pracy, porządek w procesie pracy, zasady traktowania pracowników.
T-W-7Rozstrzyganie sporów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Postępowanie pojednacze. Postępowanie sądowe. Zasady ogólne.
T-W-8Zawieszenie, sanacja i zakończenie działaności gospodarczej przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady postępowania układowego i upadłościowego.
T-W-9Wybrane umowy gospdarcze: sprzedaż, leasing, umowa rachunku bankowego, najem, dzierżawa, zlecenie, dzieło.
T-W-10Podział przedsiębiorstw według róznych kryteriów. Status prawny przedsiębiorstw.
T-W-11Pojęcie podmiotów prawa cywilnego, w tym: osoba fizyczna, osoba prawna, tzw. ułmna osoba prawna, konsument. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
T-W-12Pojęcie czynności prawnej, rodzaje, warunki ważności czynności prawnej, pełnomocnictwo ze szczególnym uwzględnieniem prokury.
T-W-13Pojęcie i rodzaje umów. Czynniki kształtujące stosunki umowne. Tryb i forma zawierania umów. Obwoiązki wynikające z zasad BHP w ramach form prowadzenia działaności gospodarczej i zagrożenia wynikające z ich nie przestrzegania.
T-W-14Pojęcie i rodzaje źródła zobowiązań. Wykonanie zobowiązań i cywilnoprawne skutki ich nie wykonania. Zabezpieczenia wykonania zobowiązań.
T-W-15Samorząd gospodarczy przedsiębiorców. Ochrona konkurencji i konsumentów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienia i wyjaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca w postaci kolokwium pisemnego obejmującego przedmiot wykładów w postaci trzech pytań otwartych, a ocena ogólna jest średnią ocen za poszczególne odpowiedzi.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przewidywać prawnych skutków zachowań wynikających z podejmowanych czynności.
3,0Student potrafi w stopniu miernym przewidzieć skutki działań wynikających z prowadzenia działaności gospodarczej, a nadto potrafi postrzegać dylematy związane z koniecznością podejmowania decyzji prawnych.
3,5Jak wyżej, ale w szerszym zakresie.
4,0Jak wyżej, ale nadto student ma świadomość korzystania przy bardziej złożonych stanach faktycznych i prawnych korzystania z pomocy zawodowych prawników.
4,5Jak wyże, z tym że potrafi niekonwencjonalnie znaleźć właściwe rozwiązania.
5,0Jak wyżej, ale w stopniu płynnym, zdecydowanym, z wyczuciem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_A03-2_K02Student postrzega miejsce przedsiębiorstwa w życiu społecznym i gospodarczym, ma świaodmość róznych form funkcjonowania przedsiębiorstw, ich złozoności i odpowiedzialności wielopłaszczyźnianą osób prowadzących ową działalność.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z różnymi formami funkcjonowania przedsiębiortw, w tym, strukturą przedsięiorstw, podstawami prawnymi ich funkcjonowania, doboru przedsiębiorstwa w zależności od celów działalności przedsiębiorstwa i struktury własnościowej; zapoznanie studenta z czynnościami, które są wyrazem działalności przedsiębiorstwa (czynności prawne, w tym, umowy).
Treści programoweT-W-2"Konstytucja" gospodarcza Unii Europejskiej - zasady ogólne. "Konstytucja" gospodarcza RP - zasady ogólne.
T-W-1Przedmiot, źródła, podmioty gospodarcze - zagadnienia wstępne. Pojęcie przedsiębiorstwa iprzedsiębiorcy, analiza prawna.
T-W-3Rozpoczęcie działalności gospodarczej. 1. Zasady ogólne dotyczące ewidencji działalności gospodarczej 2. Zasady szczególne dotyczące koncesji, zezwoleń, itp.
T-W-4Formy prawne funkcjonowania (prowadzenia) przedsiębiorstw, oparte na prawie cywilnym i handlowym - założenia ogólne.
T-W-5Spółki osobowe prawa handlowego i spółki osobowe - cechy charakterystyczne.
T-W-6Przedsiębiorca a pracownik - obowiązki przedsiębiorcy wynikające ze stosunku pracy, porządek w procesie pracy, zasady traktowania pracowników.
T-W-7Rozstrzyganie sporów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Postępowanie pojednacze. Postępowanie sądowe. Zasady ogólne.
T-W-8Zawieszenie, sanacja i zakończenie działaności gospodarczej przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady postępowania układowego i upadłościowego.
T-W-9Wybrane umowy gospdarcze: sprzedaż, leasing, umowa rachunku bankowego, najem, dzierżawa, zlecenie, dzieło.
T-W-10Podział przedsiębiorstw według róznych kryteriów. Status prawny przedsiębiorstw.
T-W-11Pojęcie podmiotów prawa cywilnego, w tym: osoba fizyczna, osoba prawna, tzw. ułmna osoba prawna, konsument. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
T-W-12Pojęcie czynności prawnej, rodzaje, warunki ważności czynności prawnej, pełnomocnictwo ze szczególnym uwzględnieniem prokury.
T-W-13Pojęcie i rodzaje umów. Czynniki kształtujące stosunki umowne. Tryb i forma zawierania umów. Obwoiązki wynikające z zasad BHP w ramach form prowadzenia działaności gospodarczej i zagrożenia wynikające z ich nie przestrzegania.
T-W-14Pojęcie i rodzaje źródła zobowiązań. Wykonanie zobowiązań i cywilnoprawne skutki ich nie wykonania. Zabezpieczenia wykonania zobowiązań.
T-W-15Samorząd gospodarczy przedsiębiorców. Ochrona konkurencji i konsumentów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienia i wyjaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca w postaci kolokwium pisemnego obejmującego przedmiot wykładów w postaci trzech pytań otwartych, a ocena ogólna jest średnią ocen za poszczególne odpowiedzi.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zlokalizować miejsca przedsiębiorstwa w rzeczywistości prawnej.
3,0Studen potrafi, w stopniu miernym zlokalizować przedsiębiorstwo, ale może mylić rodzaje przedsiębiorstw i ich strukturę.
3,5Jak wyżej, ale bez wskazanych mankamentów.
4,0Jak wyżej, a nadto płynnie porusza się po "przedsiębiorstwie", umiejętnie wykorzystuje przy opisie instytucje prawne.
4,5Jak wyżej, a nadto, posiada krytyczne spojrzenie na rozwiązania prawne wybranych instytcji regulujących dane frgamenty zagadnień prawnych.
5,0Jak wyżej, a nadto bardzo dobrze potrafi lokować przedsięborstwo w przepisach prawa i korzystać z pomocy prawnej kwalifikowanych prawników.