Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Nanomateriały inżynierskie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nanomateriały inżynierskie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Figiel <Pawel.Figiel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu nauki o materiałach konwencjonalnych, właściwościach oraz sposobach ich wytwarzania i metodach badań.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zdobywa wiedzę o strukturze, właściwościach i metodach iwytwarzania nanomateriałów.
C-2Student poznaje metody charakteryzacji nanomateriałów.
C-3Student zdobywa wiedzę na temat zakresu zastosowań nanomateriałów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do nano-materiałów. Nanoczastki, nanomateriały, nanokompozyty - definicje i podstawowa klasyfikacja. Procesy syntezy i wytwarzania nanomateriałów. Nanokompozyty polimerowe, ceramiczne i metaliczne - definicje, struktury, kluczowe czynniki potencjalne zastosowanie. Nanonapełniacze do polimerów - klasyfikacja, struktury, właściwości fizyczne. Wytwarzania i właściwości nanostrukturalnych powłok. Funkcjonalne nanomateriały. Właściwości i zastosowania nanomateriałów. Metody badań nanomateriałów. Metody bezpośrednie metody i pośrednie.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.14
A-W-2Przygotowanie do egzaminu w oparciu o wskazane źródła wiedzy.8
A-W-3Uczestnictwo w konsultacjach.2
A-W-4Przystąpienie do zaliczenia pisemnego.1
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z uzyciem technik audiowizualnych, filmów dydaktcznych i prezentacji komputerowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena formująca: Zadawanie pytań problemowych podczas wykładu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C06_W01
Student posiada wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna nowye pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości.
IM_2A_W05C-1, C-2T-W-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_C06_U01
Student potrafi korzystać ze źródeł literatury, badać i monitorować rozwój nowych technologii, zaawansowanych nanomateriałów oraz potrafi wskazać możliwości zastosowania nanomateriałów w technice i technologii wytwarzania materiałów i wyrobów.
IM_2A_U01, IM_2A_U10, IM_2A_U11, IM_2A_U13C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C06_W01
Student posiada wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna nowye pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna nowye pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości.
3,0Student posiada wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna podstawowe pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości nanomateriałów. Posiada wiedzę na temat metod otrzymywania nanomateriałów OD, 1D, 2D, 3D
3,5Student posiada wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna podstawowe pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości nanomateriałów. Zna podstawowe różnice pomiędzy nano- i mikrostrukturalnymi materiałami. Posiada wiedzę na temat metod otrzymywania nanomateriałów OD, 1D, 2D, 3D
4,0Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna podstawowe pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości nanomateriałów, zna metody otrzymywania nanomateriałów OD, 1D, 2D, 3D. Student posiada wiedzę o różnicach między nano- i mikrostrukturalnymi materiałami.
4,5Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna podstawowe pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości nanomateriałów, zna metody otrzymywania nanomateriałów OD, 1D, 2D, 3D. Student posiada poszerzoną wiedzę o różnicach między nano- i mikrostrukturalnymi materiałami.
5,0Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna podstawowe pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości nanomateriałów, zna metody otrzymywania nanomateriałów OD, 1D, 2D, 3D. Student posiada szeroką wiedzę o różnicach między nano- i mikrostrukturalnymi materiałami.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_C06_U01
Student potrafi korzystać ze źródeł literatury, badać i monitorować rozwój nowych technologii, zaawansowanych nanomateriałów oraz potrafi wskazać możliwości zastosowania nanomateriałów w technice i technologii wytwarzania materiałów i wyrobów.
2,0Student nie potrafi korzystać ze źródeł literatury, badać i monitorować rozwój nowych technologii i zaawansowanych materiałów.
3,0Student potrafi korzystać ze źródeł literatury, badać i monitorować rozwój nowych technologii i zaawansowanych materiałów.
3,5Student potrafi korzystać ze źródeł literatury, badać i monitorować rozwój nowych technologii i zaawansowanych materiałów. Student problematykę zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikającego z nanorozmiaru.
4,0Student posiada ogólną umiejętność wyboru pomiędzy nano- i mkrostrukturalnymi materiałami stosując kryteria ich właściwości użytkowych oraz ryzyka wynikającego z nanorozmiaru, tj. zagrożenia dla środowiska naturalnego.
4,5Student posiada umiejętność wyboru pomiędzy nano- i mkrostrukturalnymi materiałami stosując kryteria ich właściwości użytkowych oraz ryzyka wynikającego z nanorozmiaru, tj. zagrożenia dla środowiska naturalnego.
5,0Student posiada bardzo dobrą umiejętność wyboru pomiędzy nano- i mkrostrukturalnymi materiałami stosując kryteria ich właściwości użytkowych oraz ryzyka wynikającego z nanorozmiaru, tj. zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Literatura podstawowa

  1. K.J.Kurzydłowski, M.Lewandowska, Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne., PWN, Warszawa, 2010
  2. Klein L.C., Processing of nanostructured sol-gel materials Nanomaterials: synthesis, properties and applications, Institute of Physics Publishing, Bristol i Filadelfia, 1996
  3. A.Biedunkiewicz, Aspekty wytwarzania nanomateriałówceramicznych typu TiC/C, TiC, TiC-SiC-C oraz Ti(C,N)-Si(C,N)-Si3N4 metoda zol-żel., Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin, 2009
  4. L.Cademartiri, G.A. Ozin, Nanochemia-podstawowe koncepcje., PWN, Warszawa, 2011
  5. Thomas S., Zaikov G. E., Polymer nanocomposite research advances, Nova Sci. Pub., New York, 2008
  6. Brechignac C., Houdy P., Lahmani M.,(Eds.), Nanomaterials and Nanochemistry, Springer, Berlin Heidelberg New York, 2007
  7. Kny E., Nanocomposite materials, Trans Tech. Pub.Ltd, Zurich, Enfield, 2009
  8. Ed.Y.Gogotsi, Nanomaterials Handbook, CRC Taylor, Francis, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Artykuły naukowe rekomendowane przez prowadzącego.

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do nano-materiałów. Nanoczastki, nanomateriały, nanokompozyty - definicje i podstawowa klasyfikacja. Procesy syntezy i wytwarzania nanomateriałów. Nanokompozyty polimerowe, ceramiczne i metaliczne - definicje, struktury, kluczowe czynniki potencjalne zastosowanie. Nanonapełniacze do polimerów - klasyfikacja, struktury, właściwości fizyczne. Wytwarzania i właściwości nanostrukturalnych powłok. Funkcjonalne nanomateriały. Właściwości i zastosowania nanomateriałów. Metody badań nanomateriałów. Metody bezpośrednie metody i pośrednie.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.14
A-W-2Przygotowanie do egzaminu w oparciu o wskazane źródła wiedzy.8
A-W-3Uczestnictwo w konsultacjach.2
A-W-4Przystąpienie do zaliczenia pisemnego.1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C06_W01Student posiada wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna nowye pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę o strukturze, właściwościach i metodach iwytwarzania nanomateriałów.
C-2Student poznaje metody charakteryzacji nanomateriałów.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do nano-materiałów. Nanoczastki, nanomateriały, nanokompozyty - definicje i podstawowa klasyfikacja. Procesy syntezy i wytwarzania nanomateriałów. Nanokompozyty polimerowe, ceramiczne i metaliczne - definicje, struktury, kluczowe czynniki potencjalne zastosowanie. Nanonapełniacze do polimerów - klasyfikacja, struktury, właściwości fizyczne. Wytwarzania i właściwości nanostrukturalnych powłok. Funkcjonalne nanomateriały. Właściwości i zastosowania nanomateriałów. Metody badań nanomateriałów. Metody bezpośrednie metody i pośrednie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z uzyciem technik audiowizualnych, filmów dydaktcznych i prezentacji komputerowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena formująca: Zadawanie pytań problemowych podczas wykładu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna nowye pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości.
3,0Student posiada wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna podstawowe pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości nanomateriałów. Posiada wiedzę na temat metod otrzymywania nanomateriałów OD, 1D, 2D, 3D
3,5Student posiada wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna podstawowe pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości nanomateriałów. Zna podstawowe różnice pomiędzy nano- i mikrostrukturalnymi materiałami. Posiada wiedzę na temat metod otrzymywania nanomateriałów OD, 1D, 2D, 3D
4,0Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna podstawowe pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości nanomateriałów, zna metody otrzymywania nanomateriałów OD, 1D, 2D, 3D. Student posiada wiedzę o różnicach między nano- i mikrostrukturalnymi materiałami.
4,5Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna podstawowe pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości nanomateriałów, zna metody otrzymywania nanomateriałów OD, 1D, 2D, 3D. Student posiada poszerzoną wiedzę o różnicach między nano- i mikrostrukturalnymi materiałami.
5,0Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu materiałów nanostrukturalnych stosowanych w dzisiejszej technologii. Student zna podstawowe pojęcia, definicje i zjawiska stosowane dla opisu ich budowy, struktury i właściwości nanomateriałów, zna metody otrzymywania nanomateriałów OD, 1D, 2D, 3D. Student posiada szeroką wiedzę o różnicach między nano- i mikrostrukturalnymi materiałami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_C06_U01Student potrafi korzystać ze źródeł literatury, badać i monitorować rozwój nowych technologii, zaawansowanych nanomateriałów oraz potrafi wskazać możliwości zastosowania nanomateriałów w technice i technologii wytwarzania materiałów i wyrobów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U10Potrafi dokonywać oceny nowoczesności rozwiązania technologicznego i materiałowego wyrobu z punktu widzenia własności intelektualnej oraz ochrony środowiska a także uwzględniając inne aspekty pozatechniczne.
IM_2A_U11Potrafi projektować wyrób z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych oraz z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę o strukturze, właściwościach i metodach iwytwarzania nanomateriałów.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do nano-materiałów. Nanoczastki, nanomateriały, nanokompozyty - definicje i podstawowa klasyfikacja. Procesy syntezy i wytwarzania nanomateriałów. Nanokompozyty polimerowe, ceramiczne i metaliczne - definicje, struktury, kluczowe czynniki potencjalne zastosowanie. Nanonapełniacze do polimerów - klasyfikacja, struktury, właściwości fizyczne. Wytwarzania i właściwości nanostrukturalnych powłok. Funkcjonalne nanomateriały. Właściwości i zastosowania nanomateriałów. Metody badań nanomateriałów. Metody bezpośrednie metody i pośrednie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z uzyciem technik audiowizualnych, filmów dydaktcznych i prezentacji komputerowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi korzystać ze źródeł literatury, badać i monitorować rozwój nowych technologii i zaawansowanych materiałów.
3,0Student potrafi korzystać ze źródeł literatury, badać i monitorować rozwój nowych technologii i zaawansowanych materiałów.
3,5Student potrafi korzystać ze źródeł literatury, badać i monitorować rozwój nowych technologii i zaawansowanych materiałów. Student problematykę zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikającego z nanorozmiaru.
4,0Student posiada ogólną umiejętność wyboru pomiędzy nano- i mkrostrukturalnymi materiałami stosując kryteria ich właściwości użytkowych oraz ryzyka wynikającego z nanorozmiaru, tj. zagrożenia dla środowiska naturalnego.
4,5Student posiada umiejętność wyboru pomiędzy nano- i mkrostrukturalnymi materiałami stosując kryteria ich właściwości użytkowych oraz ryzyka wynikającego z nanorozmiaru, tj. zagrożenia dla środowiska naturalnego.
5,0Student posiada bardzo dobrą umiejętność wyboru pomiędzy nano- i mkrostrukturalnymi materiałami stosując kryteria ich właściwości użytkowych oraz ryzyka wynikającego z nanorozmiaru, tj. zagrożenia dla środowiska naturalnego.