Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
Forma studiów stacjonarne Poziom pierwszy
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Eksploatacja infrastruktury wodnej
Kod GO_1A_S_O06-E
Specjalność
Jednostka prowadząca Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
ECTS 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2
Forma dydaktyczna Kod Semestr Godziny ECTS Waga Zaliczenie
wykłady W 6 30 3,0 1,00 zaliczenie
ćwiczenia audytoryjne A 6 20 2,0 0,60 zaliczenie
Nauczyciel odpowiedzialny Tadeusz Durkowski (Tadeusz.Durkowski@zut.edu.pl)
Inni nauczyciele
Wymagania wstępne
W-1 Hydrologia i gospodarowanie wodą
W-2 Gleboznawstwo
Cele modułu/przedmiotu
C-1 zapoznanie z podstawami eksploatacji urządzeń infrastruktury wodnej obszarów wiejskich
C-2 zapoznanie z techniczno-organizacyjnymi podstawami sterowania systemami wodnymi
Treści programowe z podziałem na formy zajęć Liczba godzin
T-W-1 Naukowe podstawy eksploatacji urządzeń, podstawowe pojęcia 2
T-W-2 Elementy prakseologii 2
T-W-3 Znaczenie logistyki w eksploatacji 2
T-W-4 Podstawowe czynniki eksploatacji urządzeń wodnych 2
T-W-5 Cele i zadania eksploatacji budowli i urządzeń wodnych 2
T-W-6 Obsługa budowli wodnych 2
T-W-7 Prace utrzymaniowe i eksploatacyjne infrastruktury wodnej 2
T-W-8 Podstawowe czynniki eksploatacji urządzeń technicznych 2
T-W-9 Ocena jakości eksploatacji systemów odwadniających i nawadniajacych 4
T-W-10 Ocena eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych 2
T-W-11 Stan urządzeń technicznych i systemów infrastruktury melioracyjnej 2
T-W-12 Eksploatacja terenów polderowych, stacji pomp, przepompowni. 2
T-W-13 Organizacja służb eksploatacyjnych. 2
T-W-14 Eksploatacja urządzeń melioracji szczegółowych 2
T-A-1 Projekt eksploatacji systemów odwadniających, odwodnienie rowami i drenowanie 14
T-A-2 Eksploatacja systemów nawadniających - studium nawodnienia deszczownianego 6
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
A-W-1 Uczestnictwo w zajęciach. 30
A-W-2 Konsultacje. 10
A-W-3 Studiowanie literatury, czasopism technicznych. 12
A-W-4 Przygotowanie do egzaminu końcowego. 14
A-W-5 Zebranie materiałów i przygotowanie prezentacji na temat infrastruktury wodnej w Europie. 24
A-A-1 Uczestnictwo w zajęciach. 20
A-A-2 Zebranie materiałów wyjściowych do projektu eksploatacji systemu odwadnaijącego. 8
A-A-3 Przygotowanie do sprawdzianów cząstkowych z zajęć. 8
A-A-4 Konsultacje projektu, stosowanych rozwiązań. 10
A-A-5 Obliczenia i rysunki przyjetych rozwiązań technicznych rozstaw rowów, drenowania. 14
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny
M-2 Wykład konwersatoryjny
M-3 Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe
Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 F Zaliczenie dwóch cząstkowych sprawdzianów
S-2 F Zaliczenie kolokwium końcowego z tematyki wykładów
Zamierzone efekty kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera Cel
przedmiotu
Treści
programowe
Metody
nauczania
Sposób
oceny
Wiedza
GO_1A_O06-E_W01
Posiada wiedzę na temat eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych i gospodarki wodnej
GO_1A_W06 R1A_W03
R1A_W04
InzA_W02 C-1
C-2
T-A-1
T-A-2
T-W-1
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13
M-1
M-3
S-1
S-2
Umiejętności
GO_1A_O06-E_U01
wprowadza racjonalne zasady dysponowania wodą w systemach rozrządu wody w jednostkach hydrograficznych
GO_1A_U09 R1A_U07 InzA_U04 C-1
C-2
T-A-1
T-A-2
T-W-1
T-W-4
T-W-5
T-W-9
T-W-10
T-W-12
T-W-13
T-W-14
M-1
M-2
M-3
S-1
S-2
Inne kompetencje społeczne i personalne
GO_1A_O06-E_K01
postepuje zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej
GO_1A_K06 R1A_K06 InzA_K01 C-1
C-2
T-A-1
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-8
T-W-9
M-1
M-2
M-3
S-1
S-2
Efekt Ocena Kryterium oceny
Wiedza
GO_1A_O06-E_W01 2,0 Student nie ma wiedzy na temat urządzeń melioracyjnych, gospodarki wodnej i ich eksploatacji
3,0 Student ma ograniczoną wiedzę na temat urządzeń melioracyjnych, systemów melioracyjnych i ich eksploatacji
3,5 Student ma wiedzę na temat eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych, znaczenia eksploatacji w gospodarowaniu wodą
4,0 Student ma wiedzę na temat eksploatacji systemów i urządzeń melioracyjnych, systemów oraz zasad eksploatacji urządzeń w gospodarce wodą, ma wiedzę do gospodarowania wodą w systemach odwadniających i nawadniających
4,5 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat eksploatacji systemów i urządzeń melioracji wodnych, zasad eksploatacji i sterowania woda w systemach wodnomelioracyjnych, ma wiedzę z podstaw organizacyjnych eksploatacji systemów gospodarki wodą
5,0 Student posiada rozszerzona wiedzę na temat znaczenia i zasad eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych, zasad eksploatacji i sterowania wodą w systemach wodnomelioracyjnych, zasad gospodarowania wodą w sytemach wodnych kraju
Umiejętności
GO_1A_O06-E_U01 2,0 Student nie zna i nie umie wprowadzić prostych zasad gospodarowania wodą w prostych systemach melioracyjnych
3,0 Student w ograniczonym zakresie umie wprowadzić racjonalne zasady dysponoawnia woda w prostych systemach wodnomelioracyjnych
3,5 Studen wprowadza i stosuje znane zasady rozrządu wody w systemach wodnomelioracyjnych w małych zlewnaich rolniczych
4,0 Student umiejętnie stosuje poznane zasady rozrządu wody w systemach wodnomelioracyjnych w dużych zlewniach rolniczych
4,5 Student umiejętnie stosuje naukowe podstawy eksploataacji urządzeń do rozrządu wody w systemach wodnomelioracyjnych, wprowadza techniczno-organizacyjne podstawy sterowania w systemach gospodarki wodą
5,0 Student stosuje naukowe podstawy i zasady dysponowania wodą w dużych systemach wodnomelioracyjnych w skali zlewni, stosuje techniczno-organizacyjne podstawy sterowania w systemach wodnych,
Inne kompetencje społeczne i personalne
GO_1A_O06-E_K01 2,0 Student nie rozumie zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej i wagi problemu i znaczenia wody w środowisku
3,0 Student w ograniczonym stopniu postępuje z zasadami polityki zrównowazonego rozwoju gospodarki wodnej, rozumie rolę wody w środowisku przyrodniczym i gospodarce
3,5 Student postępuje zgodnie z zasadmi polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej, podejmuje działania na rzecz właściwych metod eksploatacji istniejących systemów
4,0 Student postepuje zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej, zna relacje pomiędzy właściwą eksploatacją systemów a stanem środowiska, godzi interesy rolnictwa z interesami ochrony środowiska wodnego
4,5 Student postępuje zgodnie z zasadmi polityki zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki wodnej, jej właściwej pozycji w środowisku przyrodniczym a zwłaszcza utrzymania odpowiednich warunków wodnych, wdrażania działań na tym polu
5,0 Student postepuje zgodnie i aktywnie promuje zasady polityki zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki wodnej, podkreśla pozycję znaczenia wody, systemów wodnomelioracyjnych w problematyce wdrażania naukowych metod gospodarowania wodą i utrzymaniem i eksploatacją systemów gospodarki wodnej
Literatura podstawowa
1. Konieczny J., Sterowanie eksploatacją urządzeń, PWN, Warszawa, 1975
2. Marcilonek S., Eksploatacja urządzeń melioracyjnych, Wyd. AR Wrocław, Wrocław, 1994, II
3. Praca zb. red. P.Prochal, Podstawy melioracji rolnych, PWRiL, Warszawa, 1986
Literatura uzupełniająca
1. Pływaczyk A., Kowalczyk T., Gospodarowanie wodą w krajobrazie, UP Wrocław, Wrocław, 2007
2. Nyc K., Niezawodność deszczowni połstałych, AR Poznań, Roczniki AR CCCXXXIV, Poznań, 1992
Data aktualizacji: 2013-10-08