Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Funkcje muraw i technologie ich zakładania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Funkcje muraw i technologie ich zakładania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Justyna Chudecka <Justyna.Chudecka@zut.edu.pl>, Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>, Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu środowiska i bilogii roslin naczyniowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student nabywa wiedzy z zakresu wykorzystania gatunków roślin do tworzenia muraw oraz technologii ich zakładnia i pielęgnacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Geneza, rodzaje i funkcje muraw. Cechy morfologiczne i właściwości biologiczne roslin wykorzystywanych do budowy muraw. Czynniki naturalne i antorpogeniczne mające wpływ na rozwój procesów erozyjnych.Znaczenie muraw w procesach erozyjnych na plantacjach sadowniczych. charakterystyka gatunków roślin wystyępujących na murawach. Murawy w pielęgnacji i kształtowaniu przetsrzeni na plantacji wieloletnich roslin sadowniczych. zakładanie muraw poprzez wysiew nasion. Zakładanie muraw poprzez sadzenie roslin. zakładanie muraw z wykorzystaniem darniny gotowej. zasady zakładania muraw specjalnych. Użytkowanie muraw. Kryteria oceny muraw. Pielęgnacja i regeneracji muraw. Zaliczenie wykładu.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-11. Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-22. Konstultacje5
A-W-33. Przygotowanie się do zaliczenia10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Podające

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie wykładów - pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O07-2_W01
Student posiada wiedzę z zakresu funkcji muraw i i ch zakładania na obiektach ogrodniczyh
UWW_1A_W13C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O07-2_U01
student potrafi dobrać gatunki roślin do odpowiedniej funkcji murawy
UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U13C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O07-2_K01
Ma świadomość odpowiedniego wykorzystywania aktualnej wiedzy i jest przygotowany do pracy w zespole na rzecz ekologii i kształtowania muraw w krajobrazie
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O07-2_W01
Student posiada wiedzę z zakresu funkcji muraw i i ch zakładania na obiektach ogrodniczyh
2,0
3,0student ma wiedzą z zakresu funkcji muraw i ttechnologii ich zakładania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O07-2_U01
student potrafi dobrać gatunki roślin do odpowiedniej funkcji murawy
2,0
3,0student potrafi samodzielnie wykonać mieszankę roślin na określoną murawę
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O07-2_K01
Ma świadomość odpowiedniego wykorzystywania aktualnej wiedzy i jest przygotowany do pracy w zespole na rzecz ekologii i kształtowania muraw w krajobrazie
2,0
3,0wykazuje aktywność w zakresie wykorzystania roślin do zakładania muraw
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rutkowska B., Pawluśkiewicz M., Trawniki, PWRiL, Warszawa, 1996
  2. Jankowski K., Ciepiela G.A., Jodełka J., Kolczarek R., Tereny zadarnione, AP w Sedlcach, Siedlce, 2003
  3. Karczewska A., Ochrona gleb i rekultywacja aterenów zdegradowanych, Wyd. II, Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Ondrej J., Opatrna M. Rob P., Trawniki i rawy ozdobne, Elipsa, Warszawa, 1997

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Geneza, rodzaje i funkcje muraw. Cechy morfologiczne i właściwości biologiczne roslin wykorzystywanych do budowy muraw. Czynniki naturalne i antorpogeniczne mające wpływ na rozwój procesów erozyjnych.Znaczenie muraw w procesach erozyjnych na plantacjach sadowniczych. charakterystyka gatunków roślin wystyępujących na murawach. Murawy w pielęgnacji i kształtowaniu przetsrzeni na plantacji wieloletnich roslin sadowniczych. zakładanie muraw poprzez wysiew nasion. Zakładanie muraw poprzez sadzenie roslin. zakładanie muraw z wykorzystaniem darniny gotowej. zasady zakładania muraw specjalnych. Użytkowanie muraw. Kryteria oceny muraw. Pielęgnacja i regeneracji muraw. Zaliczenie wykładu.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-11. Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-22. Konstultacje5
A-W-33. Przygotowanie się do zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O07-2_W01Student posiada wiedzę z zakresu funkcji muraw i i ch zakładania na obiektach ogrodniczyh
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzy z zakresu wykorzystania gatunków roślin do tworzenia muraw oraz technologii ich zakładnia i pielęgnacji.
Treści programoweT-W-1Geneza, rodzaje i funkcje muraw. Cechy morfologiczne i właściwości biologiczne roslin wykorzystywanych do budowy muraw. Czynniki naturalne i antorpogeniczne mające wpływ na rozwój procesów erozyjnych.Znaczenie muraw w procesach erozyjnych na plantacjach sadowniczych. charakterystyka gatunków roślin wystyępujących na murawach. Murawy w pielęgnacji i kształtowaniu przetsrzeni na plantacji wieloletnich roslin sadowniczych. zakładanie muraw poprzez wysiew nasion. Zakładanie muraw poprzez sadzenie roslin. zakładanie muraw z wykorzystaniem darniny gotowej. zasady zakładania muraw specjalnych. Użytkowanie muraw. Kryteria oceny muraw. Pielęgnacja i regeneracji muraw. Zaliczenie wykładu.
Metody nauczaniaM-1Podające
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie wykładów - pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma wiedzą z zakresu funkcji muraw i ttechnologii ich zakładania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O07-2_U01student potrafi dobrać gatunki roślin do odpowiedniej funkcji murawy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzy z zakresu wykorzystania gatunków roślin do tworzenia muraw oraz technologii ich zakładnia i pielęgnacji.
Treści programoweT-W-1Geneza, rodzaje i funkcje muraw. Cechy morfologiczne i właściwości biologiczne roslin wykorzystywanych do budowy muraw. Czynniki naturalne i antorpogeniczne mające wpływ na rozwój procesów erozyjnych.Znaczenie muraw w procesach erozyjnych na plantacjach sadowniczych. charakterystyka gatunków roślin wystyępujących na murawach. Murawy w pielęgnacji i kształtowaniu przetsrzeni na plantacji wieloletnich roslin sadowniczych. zakładanie muraw poprzez wysiew nasion. Zakładanie muraw poprzez sadzenie roslin. zakładanie muraw z wykorzystaniem darniny gotowej. zasady zakładania muraw specjalnych. Użytkowanie muraw. Kryteria oceny muraw. Pielęgnacja i regeneracji muraw. Zaliczenie wykładu.
Metody nauczaniaM-1Podające
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie wykładów - pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi samodzielnie wykonać mieszankę roślin na określoną murawę
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O07-2_K01Ma świadomość odpowiedniego wykorzystywania aktualnej wiedzy i jest przygotowany do pracy w zespole na rzecz ekologii i kształtowania muraw w krajobrazie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzy z zakresu wykorzystania gatunków roślin do tworzenia muraw oraz technologii ich zakładnia i pielęgnacji.
Treści programoweT-W-1Geneza, rodzaje i funkcje muraw. Cechy morfologiczne i właściwości biologiczne roslin wykorzystywanych do budowy muraw. Czynniki naturalne i antorpogeniczne mające wpływ na rozwój procesów erozyjnych.Znaczenie muraw w procesach erozyjnych na plantacjach sadowniczych. charakterystyka gatunków roślin wystyępujących na murawach. Murawy w pielęgnacji i kształtowaniu przetsrzeni na plantacji wieloletnich roslin sadowniczych. zakładanie muraw poprzez wysiew nasion. Zakładanie muraw poprzez sadzenie roslin. zakładanie muraw z wykorzystaniem darniny gotowej. zasady zakładania muraw specjalnych. Użytkowanie muraw. Kryteria oceny muraw. Pielęgnacja i regeneracji muraw. Zaliczenie wykładu.
Metody nauczaniaM-1Podające
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie wykładów - pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje aktywność w zakresie wykorzystania roślin do zakładania muraw
3,5
4,0
4,5
5,0