Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Zmiany klimatu i ich konsekwencje:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zmiany klimatu i ich konsekwencje
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz <Jadwiga.Nidzgorska-Lencewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Mąkosza <Agnieszka.Makosza@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 20 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości z meteorologii i klimatologii oraz geografii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie przyczyn zmian klimatu
C-2Możliwości dostosowania sie do zmian klimatu - łagodzenie skutków

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zmiany klimatu w przeszłości2
T-W-2Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu4
T-W-3Współczesne zmiany klimatu i biosfery4
T-W-4Scenariusze emisji oraz spodziewane zmiany klimatu w XXI wieku4
T-W-5Aktualne tendencje zmian wybranych wskaźników klimatycznych w Polsce2
T-W-6Przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacja do zmian klimatu i ich skutków4
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Opanowanie wiedzy niezbędnej do zaliczenia przedmiotu22
A-W-4Udział w konsultacjach2
A-W-5Udział w zaliczeniu pisemnym1
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z treści wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O01-1_W01
Posiada wiedzę pozwalającą na ocenę zagrożenia spowodowana globalnym ociepleniem oraz jest świadomy skutków z tego wynikających
UWW_1A_W01C-1, C-2T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O01-1_U01
Potrafi dokonać analizy problemów wynikających ze zmian klimatu w danym regionie i podejmować systemowe działania na rzecz łagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych
UWW_1A_U01, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U13C-1, C-2T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O01-1_K01
Ma świadomość odpowiedzialności i dbania o zdrowe środowisko naturalne
UWW_1A_K02C-2T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O01-1_W01
Posiada wiedzę pozwalającą na ocenę zagrożenia spowodowana globalnym ociepleniem oraz jest świadomy skutków z tego wynikających
2,0
3,0Posiada ogólną wiedzę o przyczynach zmian klimatu i strategiach adaptacji gospodarki do zachodzących zmian klimatu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O01-1_U01
Potrafi dokonać analizy problemów wynikających ze zmian klimatu w danym regionie i podejmować systemowe działania na rzecz łagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych
2,0
3,0Potrafi ocenić zagrożenia wynikające z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będących w dużej mierze skutkiem globalnych zmian klimatu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O01-1_K01
Ma świadomość odpowiedzialności i dbania o zdrowe środowisko naturalne
2,0
3,0Ma świadomość doskonalenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kundzewicz Z. , Kowalczak P., Zmiany klimatu i ich skutki, Kurpisz S.A., Poznań, 2008, 1
  2. Kundzewicz Z., Cieplejszy świat Rzecz o zmianach klimatu, PWN SA, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN, 2013, 1

Literatura dodatkowa

  1. Koźmiński C., Michalska B., Leśny J. redaktorzy opracowania, Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2010, 1
  2. Koźmiński C., Michalska B., Czarnecka M., Klimat województwa zachodniopomorskiego - Zmiany klimatu, PPH ZAPOL, Szczecin, 2012, 2
  3. Raport IPCC WMO, Zmiana klimatu 2012 Piąty Raport Oceniający IPCC, Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zmiany klimatu w przeszłości2
T-W-2Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu4
T-W-3Współczesne zmiany klimatu i biosfery4
T-W-4Scenariusze emisji oraz spodziewane zmiany klimatu w XXI wieku4
T-W-5Aktualne tendencje zmian wybranych wskaźników klimatycznych w Polsce2
T-W-6Przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacja do zmian klimatu i ich skutków4
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Opanowanie wiedzy niezbędnej do zaliczenia przedmiotu22
A-W-4Udział w konsultacjach2
A-W-5Udział w zaliczeniu pisemnym1
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O01-1_W01Posiada wiedzę pozwalającą na ocenę zagrożenia spowodowana globalnym ociepleniem oraz jest świadomy skutków z tego wynikających
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W01student ma wiedzę w zakresie chemii i biochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia
Cel przedmiotuC-1Poznanie przyczyn zmian klimatu
C-2Możliwości dostosowania sie do zmian klimatu - łagodzenie skutków
Treści programoweT-W-5Aktualne tendencje zmian wybranych wskaźników klimatycznych w Polsce
T-W-6Przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacja do zmian klimatu i ich skutków
T-W-1Zmiany klimatu w przeszłości
T-W-3Współczesne zmiany klimatu i biosfery
T-W-4Scenariusze emisji oraz spodziewane zmiany klimatu w XXI wieku
T-W-2Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada ogólną wiedzę o przyczynach zmian klimatu i strategiach adaptacji gospodarki do zachodzących zmian klimatu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O01-1_U01Potrafi dokonać analizy problemów wynikających ze zmian klimatu w danym regionie i podejmować systemowe działania na rzecz łagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Poznanie przyczyn zmian klimatu
C-2Możliwości dostosowania sie do zmian klimatu - łagodzenie skutków
Treści programoweT-W-5Aktualne tendencje zmian wybranych wskaźników klimatycznych w Polsce
T-W-6Przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacja do zmian klimatu i ich skutków
T-W-1Zmiany klimatu w przeszłości
T-W-3Współczesne zmiany klimatu i biosfery
T-W-4Scenariusze emisji oraz spodziewane zmiany klimatu w XXI wieku
T-W-2Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ocenić zagrożenia wynikające z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będących w dużej mierze skutkiem globalnych zmian klimatu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O01-1_K01Ma świadomość odpowiedzialności i dbania o zdrowe środowisko naturalne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-2Możliwości dostosowania sie do zmian klimatu - łagodzenie skutków
Treści programoweT-W-5Aktualne tendencje zmian wybranych wskaźników klimatycznych w Polsce
T-W-6Przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacja do zmian klimatu i ich skutków
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość doskonalenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego
3,5
4,0
4,5
5,0