Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Geologia i gleboznawstwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Geologia i gleboznawstwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Edward Meller <Edward.Meller@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Jarnuszewski <Grzegorz.Jarnuszewski@zut.edu.pl>, Ryszard Malinowski <Ryszard.Malinowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,50,51zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,50,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu chemii ogólnej, biochemii, fizyki, mikrobiologii i geografii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie powstawania i roli minerałów oraz skał w procesie glebotwórczym. Ocena własciwości fizycznych i chemicznych gleb i podłoży. Poznanie sposobów klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Rozpoznawanie minerałów i skał magmowych2
T-L-2Rozpoznawanie skał osadowych i ocena ich wartości glebotwórczej2
T-L-3Oznaczenie składu granulometrycznego2
T-L-4Oznaczanie kwasowości wymiennej i czynnej gleb2
T-L-5Ocena niektórych właściwości fizycznych gleb2
T-L-6Rozpoznawanie typów gleb na monolitach glebowych, ocena wartości produkcyjnej4
T-L-7Podłoża ogrodnicze i ocena ich właściwości1
15
wykłady
T-W-1Powstawanie, podział i właściwości minerałów ze szczególnym uwzględnieniem minerałów glebotwórczych2
T-W-2Skały magmowe, ich właściwości i udział w powstawaniu gleb2
T-W-3Warunki powstawania skał osadowych, ich podział i przydatność glebotwórcza4
T-W-4Skład granulometryczny gleb i jego związek z właścwościami gleb2
T-W-5Koloidy glebowe i właściwości sorpcyjne - rola kompleksu sorpcyjnego w kształtowaniu żyzności gleby2
T-W-6Odczyn gleb, rodzaje kwasowości i ich wpływ na aktywność biologiczną i jej żyzność2
T-W-7Powstawanie próchnicy i jej wpływ na właściwości gleb2
T-W-8Powstawanie, podział i właściwości agregatów glebowych-funkcja struktury w kształtowaniu właściwości fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem własciwości wodno-powietrznych gleby2
T-W-9Właściwości fizyczne gleb i ich związek z żyznością2
T-W-10Powstawanie gleb. Czynniki glebotwórcze2
T-W-11Budowa i morfologia gleb2
T-W-12Systemtyka gleb Polski. Zmienność pokrywy glebowej w Polsce2
T-W-13Klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności gleb, mapy gleboznawcze2
T-W-14Podłoża ogrodnicze2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2konsultacje10
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń10
A-L-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń10
45
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów15
A-W-3Przygotowani do zaliczenia15
A-W-4Konsultacje15
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny przedstawiający zaganienia teoretyczne
M-2Praca w grupach przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych na ćwiczeniach zadań w oparciu o konspekty
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie podsumowujące wiedzę zdobytą na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C04_W01
W zakresie wiedzy student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu powstawania gleb, ich własciwości fizycznych, chemicznych. Student zna systematykę gleb przyrodniczą i użytkową.
UWW_1A_W08, UWW_1A_W01C-1T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-11, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C04_U01
Student potrafi samodzielnie okreslić podstawowe minerały i skały glebotwórcze, właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz przynależność typologiczną gleb
UWW_1A_U14, UWW_1A_U02, UWW_1A_U06, UWW_1A_U13C-1T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-11, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C04_K01
Zrozumienie podstawowych procesów glebotwórczych. Świadomość znaczenia gleb w środowisku. Świadomość dotycząca wpływu własciwości gleb w kształtowaniu środowiska życia roslin.
UWW_1A_K02, UWW_1A_K03C-1T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-11, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C04_W01
W zakresie wiedzy student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu powstawania gleb, ich własciwości fizycznych, chemicznych. Student zna systematykę gleb przyrodniczą i użytkową.
2,0
3,0-student opanował podstawowy materiał programowy -student w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie -student w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C04_U01
Student potrafi samodzielnie okreslić podstawowe minerały i skały glebotwórcze, właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz przynależność typologiczną gleb
2,0
3,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C04_K01
Zrozumienie podstawowych procesów glebotwórczych. Świadomość znaczenia gleb w środowisku. Świadomość dotycząca wpływu własciwości gleb w kształtowaniu środowiska życia roslin.
2,0
3,0W zakresie prac zespołowych student: -planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Mizerski W., Geologia dynamiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999
  2. Zawadzki S., Gleboznawstwo, PWRiL, Warszawa, 1999
  3. Mocek A., Drzymała S., Maszner P., Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, AR Poznań, Poznań, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rozpoznawanie minerałów i skał magmowych2
T-L-2Rozpoznawanie skał osadowych i ocena ich wartości glebotwórczej2
T-L-3Oznaczenie składu granulometrycznego2
T-L-4Oznaczanie kwasowości wymiennej i czynnej gleb2
T-L-5Ocena niektórych właściwości fizycznych gleb2
T-L-6Rozpoznawanie typów gleb na monolitach glebowych, ocena wartości produkcyjnej4
T-L-7Podłoża ogrodnicze i ocena ich właściwości1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Powstawanie, podział i właściwości minerałów ze szczególnym uwzględnieniem minerałów glebotwórczych2
T-W-2Skały magmowe, ich właściwości i udział w powstawaniu gleb2
T-W-3Warunki powstawania skał osadowych, ich podział i przydatność glebotwórcza4
T-W-4Skład granulometryczny gleb i jego związek z właścwościami gleb2
T-W-5Koloidy glebowe i właściwości sorpcyjne - rola kompleksu sorpcyjnego w kształtowaniu żyzności gleby2
T-W-6Odczyn gleb, rodzaje kwasowości i ich wpływ na aktywność biologiczną i jej żyzność2
T-W-7Powstawanie próchnicy i jej wpływ na właściwości gleb2
T-W-8Powstawanie, podział i właściwości agregatów glebowych-funkcja struktury w kształtowaniu właściwości fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem własciwości wodno-powietrznych gleby2
T-W-9Właściwości fizyczne gleb i ich związek z żyznością2
T-W-10Powstawanie gleb. Czynniki glebotwórcze2
T-W-11Budowa i morfologia gleb2
T-W-12Systemtyka gleb Polski. Zmienność pokrywy glebowej w Polsce2
T-W-13Klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności gleb, mapy gleboznawcze2
T-W-14Podłoża ogrodnicze2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2konsultacje10
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń10
A-L-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów15
A-W-3Przygotowani do zaliczenia15
A-W-4Konsultacje15
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C04_W01W zakresie wiedzy student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu powstawania gleb, ich własciwości fizycznych, chemicznych. Student zna systematykę gleb przyrodniczą i użytkową.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
UWW_1A_W01student ma wiedzę w zakresie chemii i biochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia
Cel przedmiotuC-1Poznanie powstawania i roli minerałów oraz skał w procesie glebotwórczym. Ocena własciwości fizycznych i chemicznych gleb i podłoży. Poznanie sposobów klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb.
Treści programoweT-W-10Powstawanie gleb. Czynniki glebotwórcze
T-W-1Powstawanie, podział i właściwości minerałów ze szczególnym uwzględnieniem minerałów glebotwórczych
T-W-2Skały magmowe, ich właściwości i udział w powstawaniu gleb
T-W-3Warunki powstawania skał osadowych, ich podział i przydatność glebotwórcza
T-W-11Budowa i morfologia gleb
T-W-4Skład granulometryczny gleb i jego związek z właścwościami gleb
T-W-5Koloidy glebowe i właściwości sorpcyjne - rola kompleksu sorpcyjnego w kształtowaniu żyzności gleby
T-W-6Odczyn gleb, rodzaje kwasowości i ich wpływ na aktywność biologiczną i jej żyzność
T-W-7Powstawanie próchnicy i jej wpływ na właściwości gleb
T-W-8Powstawanie, podział i właściwości agregatów glebowych-funkcja struktury w kształtowaniu właściwości fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem własciwości wodno-powietrznych gleby
T-W-9Właściwości fizyczne gleb i ich związek z żyznością
T-W-12Systemtyka gleb Polski. Zmienność pokrywy glebowej w Polsce
T-W-13Klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności gleb, mapy gleboznawcze
T-W-14Podłoża ogrodnicze
T-L-1Rozpoznawanie minerałów i skał magmowych
T-L-2Rozpoznawanie skał osadowych i ocena ich wartości glebotwórczej
T-L-3Oznaczenie składu granulometrycznego
T-L-4Oznaczanie kwasowości wymiennej i czynnej gleb
T-L-5Ocena niektórych właściwości fizycznych gleb
T-L-6Rozpoznawanie typów gleb na monolitach glebowych, ocena wartości produkcyjnej
T-L-7Podłoża ogrodnicze i ocena ich właściwości
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny przedstawiający zaganienia teoretyczne
M-2Praca w grupach przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych na ćwiczeniach zadań w oparciu o konspekty
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie podsumowujące wiedzę zdobytą na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0-student opanował podstawowy materiał programowy -student w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie -student w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C04_U01Student potrafi samodzielnie okreslić podstawowe minerały i skały glebotwórcze, właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz przynależność typologiczną gleb
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U02student ma umiejętność rozpoznawania i charakterystyki głównych typów gleb
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Poznanie powstawania i roli minerałów oraz skał w procesie glebotwórczym. Ocena własciwości fizycznych i chemicznych gleb i podłoży. Poznanie sposobów klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb.
Treści programoweT-W-10Powstawanie gleb. Czynniki glebotwórcze
T-W-1Powstawanie, podział i właściwości minerałów ze szczególnym uwzględnieniem minerałów glebotwórczych
T-W-2Skały magmowe, ich właściwości i udział w powstawaniu gleb
T-W-3Warunki powstawania skał osadowych, ich podział i przydatność glebotwórcza
T-W-11Budowa i morfologia gleb
T-W-4Skład granulometryczny gleb i jego związek z właścwościami gleb
T-W-5Koloidy glebowe i właściwości sorpcyjne - rola kompleksu sorpcyjnego w kształtowaniu żyzności gleby
T-W-6Odczyn gleb, rodzaje kwasowości i ich wpływ na aktywność biologiczną i jej żyzność
T-W-7Powstawanie próchnicy i jej wpływ na właściwości gleb
T-W-8Powstawanie, podział i właściwości agregatów glebowych-funkcja struktury w kształtowaniu właściwości fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem własciwości wodno-powietrznych gleby
T-W-9Właściwości fizyczne gleb i ich związek z żyznością
T-W-12Systemtyka gleb Polski. Zmienność pokrywy glebowej w Polsce
T-W-13Klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności gleb, mapy gleboznawcze
T-W-14Podłoża ogrodnicze
T-L-1Rozpoznawanie minerałów i skał magmowych
T-L-2Rozpoznawanie skał osadowych i ocena ich wartości glebotwórczej
T-L-3Oznaczenie składu granulometrycznego
T-L-4Oznaczanie kwasowości wymiennej i czynnej gleb
T-L-5Ocena niektórych właściwości fizycznych gleb
T-L-6Rozpoznawanie typów gleb na monolitach glebowych, ocena wartości produkcyjnej
T-L-7Podłoża ogrodnicze i ocena ich właściwości
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny przedstawiający zaganienia teoretyczne
M-2Praca w grupach przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych na ćwiczeniach zadań w oparciu o konspekty
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie podsumowujące wiedzę zdobytą na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C04_K01Zrozumienie podstawowych procesów glebotwórczych. Świadomość znaczenia gleb w środowisku. Świadomość dotycząca wpływu własciwości gleb w kształtowaniu środowiska życia roslin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
Cel przedmiotuC-1Poznanie powstawania i roli minerałów oraz skał w procesie glebotwórczym. Ocena własciwości fizycznych i chemicznych gleb i podłoży. Poznanie sposobów klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb.
Treści programoweT-W-10Powstawanie gleb. Czynniki glebotwórcze
T-W-1Powstawanie, podział i właściwości minerałów ze szczególnym uwzględnieniem minerałów glebotwórczych
T-W-2Skały magmowe, ich właściwości i udział w powstawaniu gleb
T-W-3Warunki powstawania skał osadowych, ich podział i przydatność glebotwórcza
T-W-11Budowa i morfologia gleb
T-W-4Skład granulometryczny gleb i jego związek z właścwościami gleb
T-W-5Koloidy glebowe i właściwości sorpcyjne - rola kompleksu sorpcyjnego w kształtowaniu żyzności gleby
T-W-6Odczyn gleb, rodzaje kwasowości i ich wpływ na aktywność biologiczną i jej żyzność
T-W-7Powstawanie próchnicy i jej wpływ na właściwości gleb
T-W-8Powstawanie, podział i właściwości agregatów glebowych-funkcja struktury w kształtowaniu właściwości fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem własciwości wodno-powietrznych gleby
T-W-9Właściwości fizyczne gleb i ich związek z żyznością
T-W-12Systemtyka gleb Polski. Zmienność pokrywy glebowej w Polsce
T-W-13Klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności gleb, mapy gleboznawcze
T-W-14Podłoża ogrodnicze
T-L-1Rozpoznawanie minerałów i skał magmowych
T-L-2Rozpoznawanie skał osadowych i ocena ich wartości glebotwórczej
T-L-3Oznaczenie składu granulometrycznego
T-L-4Oznaczanie kwasowości wymiennej i czynnej gleb
T-L-5Ocena niektórych właściwości fizycznych gleb
T-L-6Rozpoznawanie typów gleb na monolitach glebowych, ocena wartości produkcyjnej
T-L-7Podłoża ogrodnicze i ocena ich właściwości
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny przedstawiający zaganienia teoretyczne
M-2Praca w grupach przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych na ćwiczeniach zadań w oparciu o konspekty
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie podsumowujące wiedzę zdobytą na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W zakresie prac zespołowych student: -planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela
3,5
4,0
4,5
5,0