Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy produkcji roślinnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy produkcji roślinnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe informacje dotyczące gleboznawstwa, systematyki roślin oraz chemii mineralnego żywienia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z biologią wzrostu i rozwoju, fizjologią plonowania oraz wymaganiami siedliskowymi roślin uprawnych.
C-2Umiejętność doboru optymalnych warunków siedliskowych do uprawy wybranych grup roślin uprawnych.
C-3Poznanie podstaw agrotechniki wybranych grup roślin uprawnych.
C-4Zapoznanie studentów ze układaniem zmianowań, obliczaniem struktury zasiewów oraz planowaniem agrotechniki w zmianowaniu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych.2
T-A-2Znaczenie gospodarcze, podział i hcarakterystyka przyrodnicz - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin okopowych.2
T-A-3Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechnki roślin przemysłowych.2
T-A-4Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podsatwy agrotechniki roślin motylkowych.3
T-A-5Charakterystyka ważniejszych gatunków chwastów występujących na polach uprawnych. Sposoby ich zwalczania.2
T-A-6Szeregowanie roślin w elementy zmianowania. Obliczanie struktury zasiewów.2
T-A-7Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.2
15
wykłady
T-W-1Biologiczne podstawy produkcyjności roślin. Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne siedliska roślin uprawnych.2
T-W-2Charakterystyka produkcji roślinnej. Wymagania przyrodnicze roślin uprawnych.2
T-W-3teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.3
T-W-4Podstawy nawożenia i żywienia roślin. Ogólna charakterystyka nawozów stosowanych w uprawie polowej2
T-W-5Zasady pielęgnowania roślin uprawnych.2
T-W-6Charakterystyka siewu i sadzenia roślin uprawnych.2
T-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń6
A-A-3Konsultacje10
31
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów3
A-W-3Konsultacje3
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące
M-3Metody problemowe - dyskusja problemowa

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny częściowy
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny całościowy

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C02_W01
Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie produkcji ogrodniczej i rolniczej, obejmującą charakterystykę popularnych roślin uprawnych, uprawę roli, nawożenie, siew, sadzenie, pielęgnowanie roślin oraz zmianowanie i płodozmiany.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13, UWW_1A_W08C-4, C-2, C-1, C-3T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-A-4, T-A-3, T-A-7, T-A-2, T-A-5, T-A-1, T-A-6M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C02_U01
Student posiada umiejętności analizy potrzeb pokarmowych roślin ogrodniczych w zróżnicowanych warunkach siedliska. Student posiada umiejetność zaplanowania prawidłowej technologii uprawy roślin ogrodniczych.
UWW_1A_U09, UWW_1A_U06C-4, C-2, C-1, C-3T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-A-4, T-A-3, T-A-7, T-A-2, T-A-5, T-A-1, T-A-6M-2, M-1, M-3S-1, S-2
UWW_1A_C02_U02
Student posiada umiejętność układania zmianowań w uprawie roślin ogrodniczych.
UWW_1A_U02, UWW_1A_U05C-4, C-2, C-3T-W-7, T-A-7M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C02_K01
Student ma świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcja roślinną
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05C-4, C-2, C-1, C-3T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-A-4, T-A-3, T-A-7, T-A-2, T-A-5, T-A-1, T-A-6M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C02_W01
Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie produkcji ogrodniczej i rolniczej, obejmującą charakterystykę popularnych roślin uprawnych, uprawę roli, nawożenie, siew, sadzenie, pielęgnowanie roślin oraz zmianowanie i płodozmiany.
2,0
3,0Student zna zna znaczenie gospodarcze i podstawy agrotechniki wszystkich grup roślin uprawnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C02_U01
Student posiada umiejętności analizy potrzeb pokarmowych roślin ogrodniczych w zróżnicowanych warunkach siedliska. Student posiada umiejetność zaplanowania prawidłowej technologii uprawy roślin ogrodniczych.
2,0
3,0Student posiada umiejętność oceny potrzeb pokarmowych roślin ogrodniczych. Częściowo potrafi zaplanować technologię uprawy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C02_U02
Student posiada umiejętność układania zmianowań w uprawie roślin ogrodniczych.
2,0
3,0Student zna zasady układania zmianowań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C02_K01
Student ma świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcja roślinną
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym ma świadomość skutków związanych z produkcją rolniczą
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Karczmarczyk S. (red.) Agrotechnika roślin uprawnych. wyd. AR Szczecin, Agrotechnika roślin uprawnych., AKademia Rolnicza, Szczecin, 2005
  2. Karczmarczyk S. (red.), Podstawy Produkcji Roślinnej, Akademia Rolnicza n, Szczecin, 1997, ISbN 83-86521-39-2

Literatura dodatkowa

  1. Domańska H. (red.), Ogólna uprawa roli i roślin - materiały pomocnicze do ćwiczeń, PWN, Warszawa, 1992, ISBN 83-01-08594-0
  2. Byszewski W., Haman J., Gleba, roślina,maszyna, PWN, Warszawa
  3. Rojek S., Chmura K., Podstawy Rolnictwa, Akademia Rolnicza, Wrocław, 1997, ISBN 83-85582-48-7
  4. Jabłońska - Urbaniak T., Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych.2
T-A-2Znaczenie gospodarcze, podział i hcarakterystyka przyrodnicz - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin okopowych.2
T-A-3Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechnki roślin przemysłowych.2
T-A-4Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podsatwy agrotechniki roślin motylkowych.3
T-A-5Charakterystyka ważniejszych gatunków chwastów występujących na polach uprawnych. Sposoby ich zwalczania.2
T-A-6Szeregowanie roślin w elementy zmianowania. Obliczanie struktury zasiewów.2
T-A-7Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biologiczne podstawy produkcyjności roślin. Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne siedliska roślin uprawnych.2
T-W-2Charakterystyka produkcji roślinnej. Wymagania przyrodnicze roślin uprawnych.2
T-W-3teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.3
T-W-4Podstawy nawożenia i żywienia roślin. Ogólna charakterystyka nawozów stosowanych w uprawie polowej2
T-W-5Zasady pielęgnowania roślin uprawnych.2
T-W-6Charakterystyka siewu i sadzenia roślin uprawnych.2
T-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń6
A-A-3Konsultacje10
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów3
A-W-3Konsultacje3
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C02_W01Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie produkcji ogrodniczej i rolniczej, obejmującą charakterystykę popularnych roślin uprawnych, uprawę roli, nawożenie, siew, sadzenie, pielęgnowanie roślin oraz zmianowanie i płodozmiany.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
UWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów ze układaniem zmianowań, obliczaniem struktury zasiewów oraz planowaniem agrotechniki w zmianowaniu.
C-2Umiejętność doboru optymalnych warunków siedliskowych do uprawy wybranych grup roślin uprawnych.
C-1Zapoznanie studentów z biologią wzrostu i rozwoju, fizjologią plonowania oraz wymaganiami siedliskowymi roślin uprawnych.
C-3Poznanie podstaw agrotechniki wybranych grup roślin uprawnych.
Treści programoweT-W-5Zasady pielęgnowania roślin uprawnych.
T-W-2Charakterystyka produkcji roślinnej. Wymagania przyrodnicze roślin uprawnych.
T-W-4Podstawy nawożenia i żywienia roślin. Ogólna charakterystyka nawozów stosowanych w uprawie polowej
T-W-1Biologiczne podstawy produkcyjności roślin. Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne siedliska roślin uprawnych.
T-W-6Charakterystyka siewu i sadzenia roślin uprawnych.
T-W-3teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.
T-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.
T-A-4Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podsatwy agrotechniki roślin motylkowych.
T-A-3Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechnki roślin przemysłowych.
T-A-7Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.
T-A-2Znaczenie gospodarcze, podział i hcarakterystyka przyrodnicz - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin okopowych.
T-A-5Charakterystyka ważniejszych gatunków chwastów występujących na polach uprawnych. Sposoby ich zwalczania.
T-A-1Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych.
T-A-6Szeregowanie roślin w elementy zmianowania. Obliczanie struktury zasiewów.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące
M-1Wykład informacyjny
M-3Metody problemowe - dyskusja problemowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny częściowy
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny całościowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna zna znaczenie gospodarcze i podstawy agrotechniki wszystkich grup roślin uprawnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C02_U01Student posiada umiejętności analizy potrzeb pokarmowych roślin ogrodniczych w zróżnicowanych warunkach siedliska. Student posiada umiejetność zaplanowania prawidłowej technologii uprawy roślin ogrodniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów ze układaniem zmianowań, obliczaniem struktury zasiewów oraz planowaniem agrotechniki w zmianowaniu.
C-2Umiejętność doboru optymalnych warunków siedliskowych do uprawy wybranych grup roślin uprawnych.
C-1Zapoznanie studentów z biologią wzrostu i rozwoju, fizjologią plonowania oraz wymaganiami siedliskowymi roślin uprawnych.
C-3Poznanie podstaw agrotechniki wybranych grup roślin uprawnych.
Treści programoweT-W-5Zasady pielęgnowania roślin uprawnych.
T-W-2Charakterystyka produkcji roślinnej. Wymagania przyrodnicze roślin uprawnych.
T-W-4Podstawy nawożenia i żywienia roślin. Ogólna charakterystyka nawozów stosowanych w uprawie polowej
T-W-1Biologiczne podstawy produkcyjności roślin. Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne siedliska roślin uprawnych.
T-W-6Charakterystyka siewu i sadzenia roślin uprawnych.
T-W-3teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.
T-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.
T-A-4Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podsatwy agrotechniki roślin motylkowych.
T-A-3Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechnki roślin przemysłowych.
T-A-7Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.
T-A-2Znaczenie gospodarcze, podział i hcarakterystyka przyrodnicz - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin okopowych.
T-A-5Charakterystyka ważniejszych gatunków chwastów występujących na polach uprawnych. Sposoby ich zwalczania.
T-A-1Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych.
T-A-6Szeregowanie roślin w elementy zmianowania. Obliczanie struktury zasiewów.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące
M-1Wykład informacyjny
M-3Metody problemowe - dyskusja problemowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny częściowy
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny całościowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętność oceny potrzeb pokarmowych roślin ogrodniczych. Częściowo potrafi zaplanować technologię uprawy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C02_U02Student posiada umiejętność układania zmianowań w uprawie roślin ogrodniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U02student ma umiejętność rozpoznawania i charakterystyki głównych typów gleb
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów ze układaniem zmianowań, obliczaniem struktury zasiewów oraz planowaniem agrotechniki w zmianowaniu.
C-2Umiejętność doboru optymalnych warunków siedliskowych do uprawy wybranych grup roślin uprawnych.
C-3Poznanie podstaw agrotechniki wybranych grup roślin uprawnych.
Treści programoweT-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.
T-A-7Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące
M-1Wykład informacyjny
M-3Metody problemowe - dyskusja problemowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny częściowy
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny całościowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna zasady układania zmianowań.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C02_K01Student ma świadomość ryzyka i skutków związanych z produkcja roślinną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów ze układaniem zmianowań, obliczaniem struktury zasiewów oraz planowaniem agrotechniki w zmianowaniu.
C-2Umiejętność doboru optymalnych warunków siedliskowych do uprawy wybranych grup roślin uprawnych.
C-1Zapoznanie studentów z biologią wzrostu i rozwoju, fizjologią plonowania oraz wymaganiami siedliskowymi roślin uprawnych.
C-3Poznanie podstaw agrotechniki wybranych grup roślin uprawnych.
Treści programoweT-W-5Zasady pielęgnowania roślin uprawnych.
T-W-2Charakterystyka produkcji roślinnej. Wymagania przyrodnicze roślin uprawnych.
T-W-4Podstawy nawożenia i żywienia roślin. Ogólna charakterystyka nawozów stosowanych w uprawie polowej
T-W-1Biologiczne podstawy produkcyjności roślin. Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne siedliska roślin uprawnych.
T-W-6Charakterystyka siewu i sadzenia roślin uprawnych.
T-W-3teoretyczne podstawy uprawy roli. Nowe kierunki i poglądy na uprawę roli. Specyfika uprawy rożnych typów gleb.
T-W-7Przyrodnicze podstawy i elementy zmianowania. Nowe poglądy dotyczące zmianowań.
T-A-4Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podsatwy agrotechniki roślin motylkowych.
T-A-3Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechnki roślin przemysłowych.
T-A-7Układanie zmianowań dla różnych kompleksów glebowych. Planowanie agrotechniki w zmianowaniu.
T-A-2Znaczenie gospodarcze, podział i hcarakterystyka przyrodnicz - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin okopowych.
T-A-5Charakterystyka ważniejszych gatunków chwastów występujących na polach uprawnych. Sposoby ich zwalczania.
T-A-1Znaczenie gospodarcze, podział i charakterystyka przyrodniczo - użytkowa, podstawy agrotechniki roślin zbożowych.
T-A-6Szeregowanie roślin w elementy zmianowania. Obliczanie struktury zasiewów.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące
M-1Wykład informacyjny
M-3Metody problemowe - dyskusja problemowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny częściowy
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny całościowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym ma świadomość skutków związanych z produkcją rolniczą
3,5
4,0
4,5
5,0