Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Doradztwo nawozowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Doradztwo nawozowe
Specjalność Doradztwo rolnicze
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Możdżer <Ewa.Mozdzer@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 1,50,50egzamin
laboratoriaL2 10 0,50,20zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza z zakresu gleboznawstwa, mikrobiologii, produkcji roślinnej, chemii rolnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z światowym i krajowym rynkiem nawozów mineralnych oraz z tendencjami zmian w ich asortymencie
C-2Wyrobienie umiejętności konfrontacji zapisów aktów prawnych z wymogami doradztwa nawozowego
C-3Zapoznanie studenta z proekologicznymi środkami nawozowymi (nawozy niekonwencjonalne) i ich aplikacją.
C-4Wyrobienie umiejętności opracowania bilansu substancji organicznej i składników mineralnych oraz projektów nawozenia roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zasady wprowadzenia do obrotu krajowego nawozów mineralnych, organicznych i organiczno-mineralnych. Wymagania jakościowe.3
T-A-2Sporządzanie bilansu substancji organicznej i składników mineralnych w gospodarstwie rolnym.2
T-A-3Przegląd aktualnej tematyki badań związanych z doradztwem nawozowym. Bilansowanie makro i mikroskładników.2
T-A-4Opracowanie planu nawożenia w gospodarstwie rolnym.5
T-A-5Zasady i perspektywy zmian w diagnostyce wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Pisemne zaliczenie ćwiczeń autytoryjnych.3
15
laboratoria
T-L-1Aktualne komputerowe programy stosowane w doradztwie nawozowym6
T-L-2Wartość wizualna roślin rolniczych. Metody oceny niedoboru składników nawozowych w roślinie. Pisemne zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.4
10
wykłady
T-W-1Przegląd aktów prawnych dotyczących gospodarki nawozwej.3
T-W-2Światowy i krajowy rynek nawozów mnineralnych (asortyment, zużycie, produkcja).3
T-W-3Aktualne tendencje w aplikacji nawozów płynnych (dolistne i doglebowe).2
T-W-4Perspektywy stosowania środków poprawiajacych uprawę roślin, polepszaczy glebowych. Wykorzystanie wybranych odpadów do nawożenia gleb.5
T-W-5Zasady gospodarki nawozowej w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym2
T-W-6Program wapnowania gleb w Polsce. Zwiększenie efektywności składników pokarmowych w rolnictwie w wyniku aplikowania nawozów o spowolnionym działaniu (otoczkowane, stabilizowane, itp.)2
T-W-7Pozytywne i negatywne skutki aplikacji nawozów (mineralne, naturalne, organiczne) na środowisko (gleby, wody, powietrze).3
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń. Praca z fachową literaturą15
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2konsultacje5
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Konsultacje12
A-W-3Przygotowanie do wykładów, praca z literaturą12
44

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacje mulimedialne
M-2Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena projektów nawozenia wykonanych w czasie ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D01_W10
Posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu optymalizacji gospodarki nawozowej, poprzez zwiększenie efektywności składników nawozowych oraz wdrażania najnowszych osiagnięć do praktyki rolniczej, w tym obejmujących aktualny asortyment nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i nowoczesnych systemów nawożenia.
ROL_2A_W10C-3T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-W-7, T-A-5, T-L-1M-2, M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D01_U05
Potrafi ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolnicznych. Umie kontrolować zapisy z aktów prawnych z wymogami racjonalnego doradztwa nawozowego
ROL_2A_U05C-3, C-2, C-1T-W-3, T-L-2, T-W-1, T-A-1, T-W-2M-3, M-2, M-1S-2
ROL_2A_D01_U07
Posiada umiejętności porozumiewania się z różnymi podmiotami w celu racjonalnej gospodarki nawozowej w oparciu o op[racowany bilans substancji organicznej oraz projektów planu nawożenia roślin
ROL_2A_U07C-4T-A-2, T-L-1, T-A-4, T-A-3M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D01_K03
Ma świadomość zanczenia społecznej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów z wykorzystaniem nawozów, ale z uwzględnieniem ochrony środowiska
ROL_2A_K03C-3T-W-6, T-W-7, T-W-4M-2, M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D01_W10
Posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu optymalizacji gospodarki nawozowej, poprzez zwiększenie efektywności składników nawozowych oraz wdrażania najnowszych osiagnięć do praktyki rolniczej, w tym obejmujących aktualny asortyment nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i nowoczesnych systemów nawożenia.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu doradztwa nawozowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D01_U05
Potrafi ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolnicznych. Umie kontrolować zapisy z aktów prawnych z wymogami racjonalnego doradztwa nawozowego
2,0
3,0Student posiada niewielkie umiejetności w zakresie doradztwa nawozowego
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_2A_D01_U07
Posiada umiejętności porozumiewania się z różnymi podmiotami w celu racjonalnej gospodarki nawozowej w oparciu o op[racowany bilans substancji organicznej oraz projektów planu nawożenia roślin
2,0
3,0Student posiada niewielkie umiejetności w zakresie doradztwa nawozowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D01_K03
Ma świadomość zanczenia społecznej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów z wykorzystaniem nawozów, ale z uwzględnieniem ochrony środowiska
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnej inicjatywy, ma ograniczoną świadomość o znaczeniu doradztwa nawozowego w całokształcie agrotechniki
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Grzebisz W., Nawożenie roślin uprawnych. Tom I i II, PWRiL, Poznań, 2008
  2. Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E., Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i praktyczne., PWRiL, Poznań, 2011, I
  3. Akty prawne ze stron internetowych., ustawy.gov.pl, Sejm RP, 2020
  4. Roczniki statystyczne, GUS, Warszawa, 2020
  5. Wiśniowska-Kielian B., Lipiński W., Ocena składu chemicznego roślin, PTIE O/Krakowski, Kraków, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Programy komputerowe, zasoby internetowe, 2011
  2. Grześkowiak A., Vademecum nawożenia, Grupa Azoty, 2016
  3. Komosa A. (redaktor), Żywienie roślin ogrodniczych, PWRiL, Poznań, 2012
  4. RMRiRW, RMŚ, aktualne rozporządzenia dot. nawożenia, Warszawa, 2021

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zasady wprowadzenia do obrotu krajowego nawozów mineralnych, organicznych i organiczno-mineralnych. Wymagania jakościowe.3
T-A-2Sporządzanie bilansu substancji organicznej i składników mineralnych w gospodarstwie rolnym.2
T-A-3Przegląd aktualnej tematyki badań związanych z doradztwem nawozowym. Bilansowanie makro i mikroskładników.2
T-A-4Opracowanie planu nawożenia w gospodarstwie rolnym.5
T-A-5Zasady i perspektywy zmian w diagnostyce wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Pisemne zaliczenie ćwiczeń autytoryjnych.3
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Aktualne komputerowe programy stosowane w doradztwie nawozowym6
T-L-2Wartość wizualna roślin rolniczych. Metody oceny niedoboru składników nawozowych w roślinie. Pisemne zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przegląd aktów prawnych dotyczących gospodarki nawozwej.3
T-W-2Światowy i krajowy rynek nawozów mnineralnych (asortyment, zużycie, produkcja).3
T-W-3Aktualne tendencje w aplikacji nawozów płynnych (dolistne i doglebowe).2
T-W-4Perspektywy stosowania środków poprawiajacych uprawę roślin, polepszaczy glebowych. Wykorzystanie wybranych odpadów do nawożenia gleb.5
T-W-5Zasady gospodarki nawozowej w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym2
T-W-6Program wapnowania gleb w Polsce. Zwiększenie efektywności składników pokarmowych w rolnictwie w wyniku aplikowania nawozów o spowolnionym działaniu (otoczkowane, stabilizowane, itp.)2
T-W-7Pozytywne i negatywne skutki aplikacji nawozów (mineralne, naturalne, organiczne) na środowisko (gleby, wody, powietrze).3
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń. Praca z fachową literaturą15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2konsultacje5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Konsultacje12
A-W-3Przygotowanie do wykładów, praca z literaturą12
44
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D01_W10Posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu optymalizacji gospodarki nawozowej, poprzez zwiększenie efektywności składników nawozowych oraz wdrażania najnowszych osiagnięć do praktyki rolniczej, w tym obejmujących aktualny asortyment nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i nowoczesnych systemów nawożenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z proekologicznymi środkami nawozowymi (nawozy niekonwencjonalne) i ich aplikacją.
Treści programoweT-W-4Perspektywy stosowania środków poprawiajacych uprawę roślin, polepszaczy glebowych. Wykorzystanie wybranych odpadów do nawożenia gleb.
T-W-6Program wapnowania gleb w Polsce. Zwiększenie efektywności składników pokarmowych w rolnictwie w wyniku aplikowania nawozów o spowolnionym działaniu (otoczkowane, stabilizowane, itp.)
T-W-2Światowy i krajowy rynek nawozów mnineralnych (asortyment, zużycie, produkcja).
T-W-5Zasady gospodarki nawozowej w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym
T-W-3Aktualne tendencje w aplikacji nawozów płynnych (dolistne i doglebowe).
T-W-1Przegląd aktów prawnych dotyczących gospodarki nawozwej.
T-W-7Pozytywne i negatywne skutki aplikacji nawozów (mineralne, naturalne, organiczne) na środowisko (gleby, wody, powietrze).
T-A-5Zasady i perspektywy zmian w diagnostyce wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Pisemne zaliczenie ćwiczeń autytoryjnych.
T-L-1Aktualne komputerowe programy stosowane w doradztwie nawozowym
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-1Prezentacje mulimedialne
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu doradztwa nawozowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D01_U05Potrafi ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolnicznych. Umie kontrolować zapisy z aktów prawnych z wymogami racjonalnego doradztwa nawozowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z proekologicznymi środkami nawozowymi (nawozy niekonwencjonalne) i ich aplikacją.
C-2Wyrobienie umiejętności konfrontacji zapisów aktów prawnych z wymogami doradztwa nawozowego
C-1Zapoznanie studenta z światowym i krajowym rynkiem nawozów mineralnych oraz z tendencjami zmian w ich asortymencie
Treści programoweT-W-3Aktualne tendencje w aplikacji nawozów płynnych (dolistne i doglebowe).
T-L-2Wartość wizualna roślin rolniczych. Metody oceny niedoboru składników nawozowych w roślinie. Pisemne zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
T-W-1Przegląd aktów prawnych dotyczących gospodarki nawozwej.
T-A-1Zasady wprowadzenia do obrotu krajowego nawozów mineralnych, organicznych i organiczno-mineralnych. Wymagania jakościowe.
T-W-2Światowy i krajowy rynek nawozów mnineralnych (asortyment, zużycie, produkcja).
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-1Prezentacje mulimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada niewielkie umiejetności w zakresie doradztwa nawozowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D01_U07Posiada umiejętności porozumiewania się z różnymi podmiotami w celu racjonalnej gospodarki nawozowej w oparciu o op[racowany bilans substancji organicznej oraz projektów planu nawożenia roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U07Posiada umiejętność porozumienia się z różnymi podmiotami w formie ustnej, pisemnej i graficznej w zakresie doradztwa w rolnictwie i agroturystyce.
Cel przedmiotuC-4Wyrobienie umiejętności opracowania bilansu substancji organicznej i składników mineralnych oraz projektów nawozenia roślin
Treści programoweT-A-2Sporządzanie bilansu substancji organicznej i składników mineralnych w gospodarstwie rolnym.
T-L-1Aktualne komputerowe programy stosowane w doradztwie nawozowym
T-A-4Opracowanie planu nawożenia w gospodarstwie rolnym.
T-A-3Przegląd aktualnej tematyki badań związanych z doradztwem nawozowym. Bilansowanie makro i mikroskładników.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena projektów nawozenia wykonanych w czasie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada niewielkie umiejetności w zakresie doradztwa nawozowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D01_K03Ma świadomość zanczenia społecznej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów z wykorzystaniem nawozów, ale z uwzględnieniem ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z proekologicznymi środkami nawozowymi (nawozy niekonwencjonalne) i ich aplikacją.
Treści programoweT-W-6Program wapnowania gleb w Polsce. Zwiększenie efektywności składników pokarmowych w rolnictwie w wyniku aplikowania nawozów o spowolnionym działaniu (otoczkowane, stabilizowane, itp.)
T-W-7Pozytywne i negatywne skutki aplikacji nawozów (mineralne, naturalne, organiczne) na środowisko (gleby, wody, powietrze).
T-W-4Perspektywy stosowania środków poprawiajacych uprawę roślin, polepszaczy glebowych. Wykorzystanie wybranych odpadów do nawożenia gleb.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-1Prezentacje mulimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnej inicjatywy, ma ograniczoną świadomość o znaczeniu doradztwa nawozowego w całokształcie agrotechniki
3,5
4,0
4,5
5,0