Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Komunikacja społeczna i techniki negocjacji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komunikacja społeczna i techniki negocjacji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy psychologii i socjologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
C-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.3
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.3
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.3
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.3
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.3
15
wykłady
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.4
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.3
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.3
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.3
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie merytoryczne do zaliczenia.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład konwersatoryjny.
M-2prezentacja multimedialna.
M-3gry dydaktyczne.
M-4ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności merytorycznej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A07_W01
Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
ME_2A_W10, ME_2A_W09C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A07_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
ME_2A_U02, ME_2A_U05, ME_2A_U08C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_A07_K01
Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
ME_2A_K01, ME_2A_K05C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A07_W01
Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
2,0
3,0Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A07_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
2,0
3,0Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_A07_K01
Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
2,0
3,0Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa, 2014
  2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka, GWP, Gdańsk, 2009
  3. Hogan K., Psychologia perswazji, Wydawnictwo Czarna Owca, 2010
  4. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa, 2015

Literatura dodatkowa

  1. Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Astrum, Wrocław, 2007
  2. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji., GWP, Gdańsk, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.3
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.3
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.3
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.3
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.4
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.3
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.3
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.3
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie merytoryczne do zaliczenia.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A07_W01Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
ME_2A_W09ma wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, innowacyjności oraz prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
C-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
Treści programoweT-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny.
M-2prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A07_U01Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, kierować zespołami projektowymi i badawczymi
ME_2A_U05potrafi określić kierunek i zrealizować proces samokształcenia
ME_2A_U08potrafi pracować w zespołach, przewodzić pracom zespołów
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.
Treści programoweT-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny.
M-3gry dydaktyczne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności merytorycznej podczas ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_A07_K01Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
ME_2A_K05odpowiedzialnie i etycznie wypełnia powierzone mu obowiązki zawodowe, podejmuje działania podtrzymujące etos wyuczonego zawodu
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.
Treści programoweT-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny.
M-2prezentacja multimedialna.
M-3gry dydaktyczne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0