Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Analiza i optymalizacja konstrukcji urządzeń mechatronicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza i optymalizacja konstrukcji urządzeń mechatronicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Dolata <Michal.Dolata@zut.edu.pl>, Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00egzamin
laboratoriaL2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz podstaw konstrukcji maszyn.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie wiedzy o metodach analitycznego wyznaczania właściwości mechanicznych urządzeń mechatronicznych.
C-2Uświadomienie roli i znaczenia analiz konstrukcji urządzeń mechatronicznych w procesach ich projektowania.
C-3Uzyskanie praktycznych umiejętności modelowania konstrukcji urządzeń mechatronicznych metodą elementów skończonych.
C-4Uzyskanie umiejętności optymalizowania rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń mechatronicznych w procesie ich projektowania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Modelowanie fizyczne i matematyczne wybranych podzespołów urządzeń mechatronicznych metodą elementów skończonych.5
T-L-2Przeprowadzanie analizy i dokonywanie oceny właściwości mechanicznych podzespołów urządzeń mechatronicznych.5
T-L-3Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych podzespołów urządzeń mechatronicznych ze względu na wytypowane wskaźniki oceny ich właściwości.5
15
wykłady
T-W-1Analiza konstrukcji w projektowaniu urządzeń mechatronicznych. Rola symulacji komputerowych w projektowaniu urządzeń mechatronicznych.4
T-W-2Zasady i prawa mechaniki w modelowaniu konstrukcji urządzeń mechatronicznych. Fizyczne i matematyczne modele konstrukcji urządzeń mechatronicznych.14
T-W-3Koncepcja modelowania metodą elementów skończonych. Schematy realizacji i techniki opracowania modeli w metodzie elementów skończonych. Przykłady analizy właściwości mechanicznych urządzeń mechatronicznych.8
T-W-4Problematyka optymalizacji w projektowaniu urządzeń mechatronicznych. Przykłady optymalizacji konstrukcji urządzeń mechatronicznych.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć9
A-L-3przygotowanie do zaliczenia1
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje8
A-W-3analiza treści wykładów i studiowanie literatury6
A-W-4przygotowanie do egzaminu6
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu, weryfikująca stopień opanowania treści przedmiotowych przez studenta.
S-2Ocena formująca: Ocena z realizacji poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Uśredniona ocena z zaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C03_W01
Student powinien posiąść wiedzę o roli analiz obliczeniowych i optymalizacji w budowie urządzeń mechatronicznych. Powinien poznać podstawowe metody analizy właściwości urządzeń mechatronicznych. Powinien zyskać wiedzę o formułowaniu i rozwiązaniu zadań dotyczących optymalizacji konstrukcji urządzeń mechatronicznych ze względu na oceny ich właściwości statycznych i dynamicznych.
ME_2A_W01, ME_2A_W02, ME_2A_W03, ME_2A_W07C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C03_U01
Student potrafi budować fizyczne i matematyczne modele elementów i zespołów konstrukcyjnych urządzeń mechatronicznych metodą elementów skończonych. Zyskuje umiejętność obsługi oprogramowania tej metody. Potrafi interpretować wyniki analizy statycznych i dynamicznych. Umie dokonywać optymalizacji konstrukcji projektowanych urządzeń.
ME_2A_U07, ME_2A_U09, ME_2A_U11, ME_2A_U16, ME_2A_U20C-4, C-3T-L-3, T-L-2, T-L-1M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_C03_K01
Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
ME_2A_K01, ME_2A_K02, ME_2A_K03C-2T-L-2, T-L-3M-1, M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C03_W01
Student powinien posiąść wiedzę o roli analiz obliczeniowych i optymalizacji w budowie urządzeń mechatronicznych. Powinien poznać podstawowe metody analizy właściwości urządzeń mechatronicznych. Powinien zyskać wiedzę o formułowaniu i rozwiązaniu zadań dotyczących optymalizacji konstrukcji urządzeń mechatronicznych ze względu na oceny ich właściwości statycznych i dynamicznych.
2,0Student nie opanował niezbędnej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi prawidłowo dobrać typ i rodzaj analizy, potrafi ocenić wyniki analizy tylko w sposób oczywisty.
3,5Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi prawidłowo dobrać typ i rodzaj analizy, potrafi ocenić wyniki analizy w sposób pogłębiony.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi prawidłowo dobrać typ i rodzaj analizy, potrafi ocenić wyniki analizy w sposób pogłębiony. Potrafi zaplanować badania w celu uzyskania dodatkowych informacji o badanym obiekcie.
4,5Student opanował rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi określić zakres badań niezbędnych w optymalizacji.
5,0Student opanował rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi zaplanować całkowity zakres badań niezbędnych w procesie optymalizacji. Rozumie ograniczenia i zna obszary stosowania nabytej wiedzy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C03_U01
Student potrafi budować fizyczne i matematyczne modele elementów i zespołów konstrukcyjnych urządzeń mechatronicznych metodą elementów skończonych. Zyskuje umiejętność obsługi oprogramowania tej metody. Potrafi interpretować wyniki analizy statycznych i dynamicznych. Umie dokonywać optymalizacji konstrukcji projektowanych urządzeń.
2,0Student nie potrafi wyjaśnić sensu i celu działań wymaganych przy modelowaniu, poprawnie rozwiązywać zadań dotyczących modelowania konstrukcji. Nie umie interpretować i oceniać wyników analiz.
3,0Student potrafi wyjaśnić sens i cel działań wymaganych przy modelowaniu, rozwiązać podstawowe zadania z modelowana konstrukcji. Umie zinterpretować wyniki analiz tylko w sposób oczywisty.
3,5Student potrafi wyjaśnić sens i cel działań wymaganych przy modelowaniu, rozwiązać podstawowe zadania z modelowana konstrukcji. Umie prawidłowo zinterpretować wyniki analiz.
4,0Student potrafi wyjaśnić sens i cel działań wymaganych przy modelowaniu, sprawnie rozwiązuje zadania z modelowana konstrukcji. Umie prawidłowo zinterpretować i ocenić wyniki analiz.
4,5Student potrafi wyjaśnić sens i cel działań wymaganych przy modelowaniu, sprawnie rozwiązuje zadania z modelowana konstrukcji. Umie szczegółowo zinterpretować i ocenić wyniki analiz.
5,0Student dogłębnie potrafi wyjaśnić sens i cel działań wymaganych przy modelowaniu, bardzo sprawnie rozwiązuje zadania z modelowana konstrukcji. Umie szczegółowo zinterpretować i kreatywnie ocenić wyniki analiz. Rozumie ograniczenia metod analiz.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_C03_K01
Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
2,0
3,0Student rozumie konieczność ciągłego rozwoju osobistego i docenia efektywność pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kruszewski J. i inni, Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji, Arkady, Warszawa, 1984

Literatura dodatkowa

  1. Shahin R Nadehi, John R Steffen, Analysis of Machine Elements Using SOLIDWORKS Simulation 2017, SDC Publications, Mission, KS, United States, 2017
  2. Paul Kurowski, Engineering Analysis with SOLIDWORKS Simulation 2018, SDC Publications, Mission, KS, United States, 2018

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Modelowanie fizyczne i matematyczne wybranych podzespołów urządzeń mechatronicznych metodą elementów skończonych.5
T-L-2Przeprowadzanie analizy i dokonywanie oceny właściwości mechanicznych podzespołów urządzeń mechatronicznych.5
T-L-3Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych podzespołów urządzeń mechatronicznych ze względu na wytypowane wskaźniki oceny ich właściwości.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Analiza konstrukcji w projektowaniu urządzeń mechatronicznych. Rola symulacji komputerowych w projektowaniu urządzeń mechatronicznych.4
T-W-2Zasady i prawa mechaniki w modelowaniu konstrukcji urządzeń mechatronicznych. Fizyczne i matematyczne modele konstrukcji urządzeń mechatronicznych.14
T-W-3Koncepcja modelowania metodą elementów skończonych. Schematy realizacji i techniki opracowania modeli w metodzie elementów skończonych. Przykłady analizy właściwości mechanicznych urządzeń mechatronicznych.8
T-W-4Problematyka optymalizacji w projektowaniu urządzeń mechatronicznych. Przykłady optymalizacji konstrukcji urządzeń mechatronicznych.4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć9
A-L-3przygotowanie do zaliczenia1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje8
A-W-3analiza treści wykładów i studiowanie literatury6
A-W-4przygotowanie do egzaminu6
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C03_W01Student powinien posiąść wiedzę o roli analiz obliczeniowych i optymalizacji w budowie urządzeń mechatronicznych. Powinien poznać podstawowe metody analizy właściwości urządzeń mechatronicznych. Powinien zyskać wiedzę o formułowaniu i rozwiązaniu zadań dotyczących optymalizacji konstrukcji urządzeń mechatronicznych ze względu na oceny ich właściwości statycznych i dynamicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W01ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki, fizyki i zakresu nauk technicznych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu mechatroniki
ME_2A_W02ma wiedzę ogólną dotyczącą teorii i metod badawczych z dziedziny nauk technicznych w tym mechatroniki
ME_2A_W03zna zaawansowane metody, techniki, narzędzia i technologie stosowane w obszarze mechatroniki
ME_2A_W07zna podstawowe praktyczne metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie wiedzy o metodach analitycznego wyznaczania właściwości mechanicznych urządzeń mechatronicznych.
Treści programoweT-W-3Koncepcja modelowania metodą elementów skończonych. Schematy realizacji i techniki opracowania modeli w metodzie elementów skończonych. Przykłady analizy właściwości mechanicznych urządzeń mechatronicznych.
T-W-1Analiza konstrukcji w projektowaniu urządzeń mechatronicznych. Rola symulacji komputerowych w projektowaniu urządzeń mechatronicznych.
T-W-2Zasady i prawa mechaniki w modelowaniu konstrukcji urządzeń mechatronicznych. Fizyczne i matematyczne modele konstrukcji urządzeń mechatronicznych.
T-W-4Problematyka optymalizacji w projektowaniu urządzeń mechatronicznych. Przykłady optymalizacji konstrukcji urządzeń mechatronicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu, weryfikująca stopień opanowania treści przedmiotowych przez studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował niezbędnej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi prawidłowo dobrać typ i rodzaj analizy, potrafi ocenić wyniki analizy tylko w sposób oczywisty.
3,5Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi prawidłowo dobrać typ i rodzaj analizy, potrafi ocenić wyniki analizy w sposób pogłębiony.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi prawidłowo dobrać typ i rodzaj analizy, potrafi ocenić wyniki analizy w sposób pogłębiony. Potrafi zaplanować badania w celu uzyskania dodatkowych informacji o badanym obiekcie.
4,5Student opanował rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi określić zakres badań niezbędnych w optymalizacji.
5,0Student opanował rozszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi zaplanować całkowity zakres badań niezbędnych w procesie optymalizacji. Rozumie ograniczenia i zna obszary stosowania nabytej wiedzy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C03_U01Student potrafi budować fizyczne i matematyczne modele elementów i zespołów konstrukcyjnych urządzeń mechatronicznych metodą elementów skończonych. Zyskuje umiejętność obsługi oprogramowania tej metody. Potrafi interpretować wyniki analizy statycznych i dynamicznych. Umie dokonywać optymalizacji konstrukcji projektowanych urządzeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
ME_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
ME_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
ME_2A_U16potrafi wykonać analizę i zaproponować innowacyjne ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych lub technologicznych
ME_2A_U20potrafi dokonywać doboru metod symulacji, prognozowania i optymalizacji w celu rozwiązania nietypowych problemów technicznych
Cel przedmiotuC-4Uzyskanie umiejętności optymalizowania rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń mechatronicznych w procesie ich projektowania.
C-3Uzyskanie praktycznych umiejętności modelowania konstrukcji urządzeń mechatronicznych metodą elementów skończonych.
Treści programoweT-L-3Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych podzespołów urządzeń mechatronicznych ze względu na wytypowane wskaźniki oceny ich właściwości.
T-L-2Przeprowadzanie analizy i dokonywanie oceny właściwości mechanicznych podzespołów urządzeń mechatronicznych.
T-L-1Modelowanie fizyczne i matematyczne wybranych podzespołów urządzeń mechatronicznych metodą elementów skończonych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z realizacji poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Uśredniona ocena z zaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyjaśnić sensu i celu działań wymaganych przy modelowaniu, poprawnie rozwiązywać zadań dotyczących modelowania konstrukcji. Nie umie interpretować i oceniać wyników analiz.
3,0Student potrafi wyjaśnić sens i cel działań wymaganych przy modelowaniu, rozwiązać podstawowe zadania z modelowana konstrukcji. Umie zinterpretować wyniki analiz tylko w sposób oczywisty.
3,5Student potrafi wyjaśnić sens i cel działań wymaganych przy modelowaniu, rozwiązać podstawowe zadania z modelowana konstrukcji. Umie prawidłowo zinterpretować wyniki analiz.
4,0Student potrafi wyjaśnić sens i cel działań wymaganych przy modelowaniu, sprawnie rozwiązuje zadania z modelowana konstrukcji. Umie prawidłowo zinterpretować i ocenić wyniki analiz.
4,5Student potrafi wyjaśnić sens i cel działań wymaganych przy modelowaniu, sprawnie rozwiązuje zadania z modelowana konstrukcji. Umie szczegółowo zinterpretować i ocenić wyniki analiz.
5,0Student dogłębnie potrafi wyjaśnić sens i cel działań wymaganych przy modelowaniu, bardzo sprawnie rozwiązuje zadania z modelowana konstrukcji. Umie szczegółowo zinterpretować i kreatywnie ocenić wyniki analiz. Rozumie ograniczenia metod analiz.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_C03_K01Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K01potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
ME_2A_K02wykorzystuje wiedzę ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
ME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
Cel przedmiotuC-2Uświadomienie roli i znaczenia analiz konstrukcji urządzeń mechatronicznych w procesach ich projektowania.
Treści programoweT-L-2Przeprowadzanie analizy i dokonywanie oceny właściwości mechanicznych podzespołów urządzeń mechatronicznych.
T-L-3Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych podzespołów urządzeń mechatronicznych ze względu na wytypowane wskaźniki oceny ich właściwości.
Metody nauczaniaM-1Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie konieczność ciągłego rozwoju osobistego i docenia efektywność pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0