Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Kosecka-Nowak <Magdalena.Bockowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jacek Zapłata <Jacek.Zaplata@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,63zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,37zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka - elementy geometrii analitycznej płaskiej i przestrzennej
W-2Informatyka - podstawy obsługi komputera i systemów operacyjnych
W-3Grafika inżynierska - zasady graficznego zapisu konstrukcji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku inżynierskim przez nabycie umiejetności stosowania nowoczesnych technik i narzędzi projektowania inżynierskiego
C-2Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, czytania i interpretowania tradycyjnych 2W rysunków technicznych maszynowych
C-3Utrwalenie zasad zapisu konstrukcji podstawowych części maszyn zgodnie z normami rysunku technicznego maszynowego
C-4Ukształtowanie umiejętności parametrycznego modelowania bryłowego na bazie systemu SolidWorks, w zakresie użytkowania go na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Podstawy modelowania.2
T-L-2Operacja bazowa - szkic - wybór najlepszego profilu i płaszczyzny.2
T-L-3Relacje symetryczności, lustro w szkicu i operacja lustro.2
T-L-4Zastosowanie związków funkcyjnych w modelowaniu parametrycznym.2
T-L-5Korzystanie z geometrii już istniejącej do definiowania nowej. Relacje. Połączenie wymiarów ze zmienną globalną, wykorzystanie w równaniach parametrów wcześniejszych operacji.2
T-L-6Operacje kopiowania, szyk liniowy i kołowy, przenieś/kopiuj.2
T-L-7Modelowanie części klasa piasta. Wykorzystanie kreatora otworów do tworzenia otworów gwintowanych.2
T-L-8Tworzenie szablonu rysunku. Rysunek piasty – rysunki rzutów z układem wymiarów.2
T-L-9Rysunek piasty – opis rysunku: wymiary i adnotacje rysunku wykonawczego.2
T-L-10Żebro z rysunkiem, przekrój stopniowy.2
T-L-11Kolokwium z modelowania części i tworzenia rysunku.2
T-L-12Tworzenie złożeń z gotowych części. Prezentacja modelu. Tworzenie dokumentacji 2D do złożenia z rozstrzelonymi widokami. Uzupełnianie tabeli elementów złożenia właściwościami dostosowanymi części.4
T-L-13Egzamin CSWA. Zaliczenie.4
30
wykłady
T-W-1Wykład wprowadzający - komputerowe wspomaganie projektowania, systemy CAD. Wprowadzenie do systemu SOLIDWORKS.1
T-W-2Podstawy modelowania parametrycznego. Operacja bazowa - wybór najlepszego profilu i płaszczyzny szkicu operacji bazowej. Intencja projektu.1
T-W-3Symetryczność w konstrukcji i jej znaczenie dla procedury modelowania konstrukcji.1
T-W-4Definiowanie wymiarów równaniami zgodnie z intencją projektu. Korzystanie z geometrii wcześniej zdefiniowanej w modelu przy definiowaniu kolejnych etapów procedury modelowania konstrukcji.1
T-W-5Operacje kopiowania jako narzędzia optymalizujące strukturę modelu.1
T-W-6Kreator otworów – jak i kiedy go stosować.1
T-W-7Szablony dokumentów. Tworzenie szablonu zgodnie z zasadami rysunku technicznego maszynowego. Wyjaśnienie wymagań do zadania domowego 1.1
T-W-8Tworzenie konstrukcji klasy wałek wraz z dokumentacją techniczną. Wyrwania, przekroje a kłady.1
T-W-9Przekroje części symetrycznych, części obrotowych o regularnie rozmieszczonych szczegółach konstrukcyjnych, np. otworach, ściankach. Tworzenie elementów typu żebro.1
T-W-10Operacja wyciągania po ścieżce. Prosta część wieloobiektowa z łącznikiem. Łącznik w rysunku. Przekrój stopniowy.1
T-W-11Wyciąganie po profilach. Operacja kopuła. Geometria odniesienia. Tworzenie płaszczyzn.1
T-W-12Modelowanie złożeń od dołu w górę, czyli tworzenie złożenia z gotowych części. Inteligentne wiązania Smart Mates.1
T-W-13Prezentacja modelu złożenia. Rysunek złożenia z rozstrzelonym widokiem i specyfikacją elementów. Modyfikacja tabeli elementów. Właściwości dostosowane części i złożeń. Przeprowadzanie wykrywania kolizji przy poruszaniu części w złożeniu.1
T-W-14Certyfikacja SOLIDWORKS na poziomie CSWA jako weryfikacja umiejętności i element konkurencyjności na rynku pracy. Zadanie domowe 2: egzamin próbny CSWA jako przygotowanie do egzaminu CSWA. Prezentacja przykładowych zadań egzaminu rzeczywistego. Właściwości masy.1
T-W-15Modelowanie złożeń mechanicznych z wykorzystaniem wiązań mechanicznych: kół zębatych, przekładni planetarnej, przekładni pasowych i mechanizmu zębatkowego.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Na podstawie dwóch rzutów prostokątnych (widoki z zaznaczeniem niewidocznych fragmentów postaci konstrukcji liniami kreskowymi) tworzenie w pełni parametrycznego modelu części dokonując doboru optymalnego układu wymiarów dla danych wymiarów gabarytowych.5
A-L-3Tworzenie rysunku wg zasad PN rysunku technicznego maszynowego z optymalnym układem rzutów bez zastosowania pokazania krawędzi niewidocznych. Należy niewidoczne fragmenty postaci konstrukcji pokazać stosując przekroje, kłady, widoki i przekroje częściowe.5
A-L-4Konsultacje5
A-L-5Przygotowanie do CSWA. Realizacja próbnego egzaminu CSWA5
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje3
A-W-3przygotowanie do kolokwium4
A-W-4praca z samouczkiem SolidWorks4
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1podająca - wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnych, tablicy
M-2programowana i praktyczna - pokaz z użyciem komputera
M-3problemowa – dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i pokazem
M-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena z uwagami modelu części: prawidłowości jego budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności realizacji. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-2Ocena formująca: Ocena z uwagami rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-3Ocena formująca: Ocena z uwagami doboru układu wymiarów w modelu części i układu rzutów w dokumentacji 2W. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania modelu części na podstawie domunentacji 2W: prawidłowości budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności jego realizacji.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks.
S-6Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru o tematyce parametryczne modelowanie bryłowe części, złożeń i tworzenie dokumentacji 2W.
S-7Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca: Ocena proporcjonalna do wyniku egzaminu rzeczywistego CSWA realizowanego na Uczelni.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C10_W01
Student potrafi objaśnić technikę parametrycznego modelowania prostych i złożonych części maszyn z wykorzystaniem systemu SolidWorks.
ME_1A_W04C-4T-W-1, T-L-1M-2, M-1, M-3, M-4, M-5S-1, S-4, S-6

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C10_U01
Student posiada umiejętności użytkowania systemu SolidWorks na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
ME_1A_U03, ME_1A_U02C-1, C-4T-W-1, T-L-1M-2, M-3, M-4, M-5S-2, S-1, S-5, S-4, S-6
ME_1A_C10_U02
Student potrafi tworzyć parametryczne modele bryłowe prostych i złożonych części maszynowych
ME_1A_U03, ME_1A_U02C-1, C-4, C-2T-W-1, T-L-1M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-4
ME_1A_C10_U03
Student potrafi wykonać dokumentację 2W modelu bryłowego części zgodnie z zasadami rysunku maszynowego przy użyciu systemu SolidWorks.
ME_1A_U03, ME_1A_U09, ME_1A_U02C-1, C-3, C-2T-W-1, T-L-1M-2, M-4, M-5S-2, S-3, S-5, S-6

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C10_K01
Zajęcia praktyczne kształtują aktywność, samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań.
ME_1A_K01C-1T-L-1M-4, M-5S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C10_W01
Student potrafi objaśnić technikę parametrycznego modelowania prostych i złożonych części maszyn z wykorzystaniem systemu SolidWorks.
2,0Student nie zna zasad parametrycznego modelowania części.
3,0Student potrafi wymienić podstawowe techniki modelowania części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi objaśnić większość technik parametrycznego modelowania bryłowego.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować i objaśnić sposób tworzenia parametrycznych modeli prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi objaśnić i porównać techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi objaśnić, porównać techniki parametrycznego modelowania bryłowego i wskazać ich optymalne zastosowanie przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C10_U01
Student posiada umiejętności użytkowania systemu SolidWorks na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
2,0Student nie potrafi wykorzystać narzędzi i technik parametrycznego modelowania w modelowaniu części o prostej budowie geometrycznej.
3,0Student potrafi zastosować większość prostych technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o mniejszym stopniu złożoności.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować budowę i utworzyć model parametryczny dla prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi zastosować, porównać różne techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi zastosować efektywnie właściwe techniki parametrycznego modelowania bryłowego przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.
ME_1A_C10_U02
Student potrafi tworzyć parametryczne modele bryłowe prostych i złożonych części maszynowych
2,0Student nie potrafi wykorzystać narzędzi i technik parametrycznego modelowania w modelowaniu części o prostej budowie geometrycznej.
3,0Student potrafi zastosować większość prostych technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o mniejszym stopniu złożoności.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować budowę i utworzyć model parametryczny dla prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi zastosować, porównać różne techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi zastosować efektywnie właściwe techniki parametrycznego modelowania bryłowego przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.
ME_1A_C10_U03
Student potrafi wykonać dokumentację 2W modelu bryłowego części zgodnie z zasadami rysunku maszynowego przy użyciu systemu SolidWorks.
2,0Student nie potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentacji 2W części maszynowych o prostej budowie geometrycznej, czyli nie potrafi stosować narzędzi automatycznego tworzenia rzutów i ich opisów.
3,0Student potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentację 2W części maszynowych o prostej budowie geometrycznej w zakresie rzutów i ich wymiarów.
3,5Student potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentację 2W części maszynowych o średniej złożoności budowy geometrycznej w zakresie tworzenia rysunku wykonawczego.
4,0Student potrafi wykonać dokumentację 2W wykorzystując wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i elementy do tworzenia rysunku wykonawczego.
4,5Student potrafi opracować dokumenrtację 2W części maszynowych o różnym stopniu złożoności z samodzielnym doborem rzutów i ich opisu przy zastosowaniu właściwych narzędzi i elementów tworzenia rysunku wykonawczego w systemie SolidWorks.
5,0Student potrafi opracować dokumenrtację 2W części maszynowych o różnym stopniu złożoności z optymalnym doborem rzutów i prawidłowego ich opisu przy zastosowaniu właściwych narzędzi i elementów tworzenia rysunku wykonawczego w systemie SolidWorks

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C10_K01
Zajęcia praktyczne kształtują aktywność, samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań.
2,0Student nie potrafi samodzielnie modelować i tworzyć dokumntacji technicznej.
3,0Student wykazuje ograniczoną samodzielność i kreatywność przy tworzeniu modeli i rysunków do nich.
3,5Student wymaga pomocy w zakresie wskazówek co do wyboru właściwych narzędzi i technik modelowania i towrzenia rysunku.
4,0Student pracuje samodzielnie na zajęciach i nad projektami domowymi.
4,5Student pracuje samodzielnie na zajęciach i nad projektami domowymi i wykazuje znaczną kreatywność.
5,0Student wykazuje pełną samodzielność, kreatywność i innowacyjność w trakcie pracy na zajęciach i nad projektami domowymi.

Literatura podstawowa

  1. Tadeusz Lewandowski, Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP, Warszawa, 2018, XIV
  2. Tadeusz Dobrzański, Rysunek techniczny maszynowy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2017, 26
  3. Polski Komitet Normalizacji i Miar, Rysunek techniczny i rysunek techniczny maszynowy: zbiór polskich norm, Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa, Warszawa, 2018
  4. SolidWorks, Instrukcja w języku polskim do aktualnego pakietu programu SolidWorks, wersja elektroniczna., SolidWorks, 2020, Pomoc SolidWorks. Samouczki SolidWorks.

Literatura dodatkowa

  1. Edward Lisowski, Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D : z przykładami w SolidWorks, Politechnika Krakowska, Kraków, 2011
  2. Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki, Modelowanie elementów maszyn i urządzeń w systemie CAD 3D SolidWorks z aplikacjami, Politechnika Krakowska, Kraków, 2003
  3. Igor Rydzanicz, Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji: zadania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009, Warszawa, 2009
  4. Jerzy Domański, SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady, Helion, Gliwice, 2017

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Podstawy modelowania.2
T-L-2Operacja bazowa - szkic - wybór najlepszego profilu i płaszczyzny.2
T-L-3Relacje symetryczności, lustro w szkicu i operacja lustro.2
T-L-4Zastosowanie związków funkcyjnych w modelowaniu parametrycznym.2
T-L-5Korzystanie z geometrii już istniejącej do definiowania nowej. Relacje. Połączenie wymiarów ze zmienną globalną, wykorzystanie w równaniach parametrów wcześniejszych operacji.2
T-L-6Operacje kopiowania, szyk liniowy i kołowy, przenieś/kopiuj.2
T-L-7Modelowanie części klasa piasta. Wykorzystanie kreatora otworów do tworzenia otworów gwintowanych.2
T-L-8Tworzenie szablonu rysunku. Rysunek piasty – rysunki rzutów z układem wymiarów.2
T-L-9Rysunek piasty – opis rysunku: wymiary i adnotacje rysunku wykonawczego.2
T-L-10Żebro z rysunkiem, przekrój stopniowy.2
T-L-11Kolokwium z modelowania części i tworzenia rysunku.2
T-L-12Tworzenie złożeń z gotowych części. Prezentacja modelu. Tworzenie dokumentacji 2D do złożenia z rozstrzelonymi widokami. Uzupełnianie tabeli elementów złożenia właściwościami dostosowanymi części.4
T-L-13Egzamin CSWA. Zaliczenie.4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykład wprowadzający - komputerowe wspomaganie projektowania, systemy CAD. Wprowadzenie do systemu SOLIDWORKS.1
T-W-2Podstawy modelowania parametrycznego. Operacja bazowa - wybór najlepszego profilu i płaszczyzny szkicu operacji bazowej. Intencja projektu.1
T-W-3Symetryczność w konstrukcji i jej znaczenie dla procedury modelowania konstrukcji.1
T-W-4Definiowanie wymiarów równaniami zgodnie z intencją projektu. Korzystanie z geometrii wcześniej zdefiniowanej w modelu przy definiowaniu kolejnych etapów procedury modelowania konstrukcji.1
T-W-5Operacje kopiowania jako narzędzia optymalizujące strukturę modelu.1
T-W-6Kreator otworów – jak i kiedy go stosować.1
T-W-7Szablony dokumentów. Tworzenie szablonu zgodnie z zasadami rysunku technicznego maszynowego. Wyjaśnienie wymagań do zadania domowego 1.1
T-W-8Tworzenie konstrukcji klasy wałek wraz z dokumentacją techniczną. Wyrwania, przekroje a kłady.1
T-W-9Przekroje części symetrycznych, części obrotowych o regularnie rozmieszczonych szczegółach konstrukcyjnych, np. otworach, ściankach. Tworzenie elementów typu żebro.1
T-W-10Operacja wyciągania po ścieżce. Prosta część wieloobiektowa z łącznikiem. Łącznik w rysunku. Przekrój stopniowy.1
T-W-11Wyciąganie po profilach. Operacja kopuła. Geometria odniesienia. Tworzenie płaszczyzn.1
T-W-12Modelowanie złożeń od dołu w górę, czyli tworzenie złożenia z gotowych części. Inteligentne wiązania Smart Mates.1
T-W-13Prezentacja modelu złożenia. Rysunek złożenia z rozstrzelonym widokiem i specyfikacją elementów. Modyfikacja tabeli elementów. Właściwości dostosowane części i złożeń. Przeprowadzanie wykrywania kolizji przy poruszaniu części w złożeniu.1
T-W-14Certyfikacja SOLIDWORKS na poziomie CSWA jako weryfikacja umiejętności i element konkurencyjności na rynku pracy. Zadanie domowe 2: egzamin próbny CSWA jako przygotowanie do egzaminu CSWA. Prezentacja przykładowych zadań egzaminu rzeczywistego. Właściwości masy.1
T-W-15Modelowanie złożeń mechanicznych z wykorzystaniem wiązań mechanicznych: kół zębatych, przekładni planetarnej, przekładni pasowych i mechanizmu zębatkowego.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Na podstawie dwóch rzutów prostokątnych (widoki z zaznaczeniem niewidocznych fragmentów postaci konstrukcji liniami kreskowymi) tworzenie w pełni parametrycznego modelu części dokonując doboru optymalnego układu wymiarów dla danych wymiarów gabarytowych.5
A-L-3Tworzenie rysunku wg zasad PN rysunku technicznego maszynowego z optymalnym układem rzutów bez zastosowania pokazania krawędzi niewidocznych. Należy niewidoczne fragmenty postaci konstrukcji pokazać stosując przekroje, kłady, widoki i przekroje częściowe.5
A-L-4Konsultacje5
A-L-5Przygotowanie do CSWA. Realizacja próbnego egzaminu CSWA5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje3
A-W-3przygotowanie do kolokwium4
A-W-4praca z samouczkiem SolidWorks4
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C10_W01Student potrafi objaśnić technikę parametrycznego modelowania prostych i złożonych części maszyn z wykorzystaniem systemu SolidWorks.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W04Ma szczegółową wiedzę umożliwiającą opis zagadnień oraz formułowanie wniosków w zakresie: • projektowania (wytrzymałości konstrukcji, grafiki inżynierskiej, systemów dynamicznych, statystyki, symulacji komputerowych, materiałoznawstwa), • technik programowania: komputerów osobistych, mikrokontrolerów, sterowników PLC, układów sterowania CNC obrabiarek i robotów, systemów wizyjnych i rozpoznawania obrazów, • szybkiego prototypowania, • pomiaru wielkości elektrycznych i mechanicznych, doboru układów pomiarowych.
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności parametrycznego modelowania bryłowego na bazie systemu SolidWorks, w zakresie użytkowania go na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
Treści programoweT-W-1Wykład wprowadzający - komputerowe wspomaganie projektowania, systemy CAD. Wprowadzenie do systemu SOLIDWORKS.
T-L-1Podstawy modelowania.
Metody nauczaniaM-2programowana i praktyczna - pokaz z użyciem komputera
M-1podająca - wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnych, tablicy
M-3problemowa – dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i pokazem
M-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z uwagami modelu części: prawidłowości jego budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności realizacji. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania modelu części na podstawie domunentacji 2W: prawidłowości budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności jego realizacji.
S-6Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru o tematyce parametryczne modelowanie bryłowe części, złożeń i tworzenie dokumentacji 2W.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad parametrycznego modelowania części.
3,0Student potrafi wymienić podstawowe techniki modelowania części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi objaśnić większość technik parametrycznego modelowania bryłowego.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować i objaśnić sposób tworzenia parametrycznych modeli prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi objaśnić i porównać techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi objaśnić, porównać techniki parametrycznego modelowania bryłowego i wskazać ich optymalne zastosowanie przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C10_U01Student posiada umiejętności użytkowania systemu SolidWorks na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U03Potrafi przygotować w języku polskim i obcym szczegółowe opracowanie problemu z zakresu mechatroniki zgodnie z zasadami przyjętymi przy tworzeniu dokumentacji technicznej, prezentacji ustnych i multimedialnych.
ME_1A_U02Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach posługując się językiem technicznym, grafiką inżynierską oraz współczesnymi środkami zapisu i transmisji informacji.
Cel przedmiotuC-1Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku inżynierskim przez nabycie umiejetności stosowania nowoczesnych technik i narzędzi projektowania inżynierskiego
C-4Ukształtowanie umiejętności parametrycznego modelowania bryłowego na bazie systemu SolidWorks, w zakresie użytkowania go na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
Treści programoweT-W-1Wykład wprowadzający - komputerowe wspomaganie projektowania, systemy CAD. Wprowadzenie do systemu SOLIDWORKS.
T-L-1Podstawy modelowania.
Metody nauczaniaM-2programowana i praktyczna - pokaz z użyciem komputera
M-3problemowa – dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i pokazem
M-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z uwagami rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-1Ocena formująca: Ocena z uwagami modelu części: prawidłowości jego budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności realizacji. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania modelu części na podstawie domunentacji 2W: prawidłowości budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności jego realizacji.
S-6Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru o tematyce parametryczne modelowanie bryłowe części, złożeń i tworzenie dokumentacji 2W.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać narzędzi i technik parametrycznego modelowania w modelowaniu części o prostej budowie geometrycznej.
3,0Student potrafi zastosować większość prostych technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o mniejszym stopniu złożoności.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować budowę i utworzyć model parametryczny dla prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi zastosować, porównać różne techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi zastosować efektywnie właściwe techniki parametrycznego modelowania bryłowego przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C10_U02Student potrafi tworzyć parametryczne modele bryłowe prostych i złożonych części maszynowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U03Potrafi przygotować w języku polskim i obcym szczegółowe opracowanie problemu z zakresu mechatroniki zgodnie z zasadami przyjętymi przy tworzeniu dokumentacji technicznej, prezentacji ustnych i multimedialnych.
ME_1A_U02Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach posługując się językiem technicznym, grafiką inżynierską oraz współczesnymi środkami zapisu i transmisji informacji.
Cel przedmiotuC-1Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku inżynierskim przez nabycie umiejetności stosowania nowoczesnych technik i narzędzi projektowania inżynierskiego
C-4Ukształtowanie umiejętności parametrycznego modelowania bryłowego na bazie systemu SolidWorks, w zakresie użytkowania go na poziomie CSWA – Certified SolidWorks Associate
C-2Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, czytania i interpretowania tradycyjnych 2W rysunków technicznych maszynowych
Treści programoweT-W-1Wykład wprowadzający - komputerowe wspomaganie projektowania, systemy CAD. Wprowadzenie do systemu SOLIDWORKS.
T-L-1Podstawy modelowania.
Metody nauczaniaM-2programowana i praktyczna - pokaz z użyciem komputera
M-3problemowa – dyskusja dydaktyczna związana z wykładem i pokazem
M-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z uwagami modelu części: prawidłowości jego budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności realizacji. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania modelu części na podstawie domunentacji 2W: prawidłowości budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności jego realizacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać narzędzi i technik parametrycznego modelowania w modelowaniu części o prostej budowie geometrycznej.
3,0Student potrafi zastosować większość prostych technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o prostej budowie geometrycznej.
3,5Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi modelowania SolidWorks w celu utworzenia modelu bryłowego części i złożeń o mniejszym stopniu złożoności.
4,0Student potrafi prawidłowo zinterpretować budowę i utworzyć model parametryczny dla prostych i złożonych części maszyn.
4,5Student potrafi zastosować, porównać różne techniki parametrycznego modelowania bryłowego prostych i złożonych części maszyn.
5,0Student potrafi zastosować efektywnie właściwe techniki parametrycznego modelowania bryłowego przy tworzeniu części maszyn o różnym stopniu złożoności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C10_U03Student potrafi wykonać dokumentację 2W modelu bryłowego części zgodnie z zasadami rysunku maszynowego przy użyciu systemu SolidWorks.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U03Potrafi przygotować w języku polskim i obcym szczegółowe opracowanie problemu z zakresu mechatroniki zgodnie z zasadami przyjętymi przy tworzeniu dokumentacji technicznej, prezentacji ustnych i multimedialnych.
ME_1A_U09Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie metodami analitycznymi, symulacyjnymi i za pomocą eksperymentu.
ME_1A_U02Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach posługując się językiem technicznym, grafiką inżynierską oraz współczesnymi środkami zapisu i transmisji informacji.
Cel przedmiotuC-1Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku inżynierskim przez nabycie umiejetności stosowania nowoczesnych technik i narzędzi projektowania inżynierskiego
C-3Utrwalenie zasad zapisu konstrukcji podstawowych części maszyn zgodnie z normami rysunku technicznego maszynowego
C-2Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, czytania i interpretowania tradycyjnych 2W rysunków technicznych maszynowych
Treści programoweT-W-1Wykład wprowadzający - komputerowe wspomaganie projektowania, systemy CAD. Wprowadzenie do systemu SOLIDWORKS.
T-L-1Podstawy modelowania.
Metody nauczaniaM-2programowana i praktyczna - pokaz z użyciem komputera
M-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z uwagami rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-3Ocena formująca: Ocena z uwagami doboru układu wymiarów w modelu części i układu rzutów w dokumentacji 2W. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena odwzorowania rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks.
S-6Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru o tematyce parametryczne modelowanie bryłowe części, złożeń i tworzenie dokumentacji 2W.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentacji 2W części maszynowych o prostej budowie geometrycznej, czyli nie potrafi stosować narzędzi automatycznego tworzenia rzutów i ich opisów.
3,0Student potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentację 2W części maszynowych o prostej budowie geometrycznej w zakresie rzutów i ich wymiarów.
3,5Student potrafi stosując system SolidWorks odwzorować dokumentację 2W części maszynowych o średniej złożoności budowy geometrycznej w zakresie tworzenia rysunku wykonawczego.
4,0Student potrafi wykonać dokumentację 2W wykorzystując wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia i elementy do tworzenia rysunku wykonawczego.
4,5Student potrafi opracować dokumenrtację 2W części maszynowych o różnym stopniu złożoności z samodzielnym doborem rzutów i ich opisu przy zastosowaniu właściwych narzędzi i elementów tworzenia rysunku wykonawczego w systemie SolidWorks.
5,0Student potrafi opracować dokumenrtację 2W części maszynowych o różnym stopniu złożoności z optymalnym doborem rzutów i prawidłowego ich opisu przy zastosowaniu właściwych narzędzi i elementów tworzenia rysunku wykonawczego w systemie SolidWorks
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C10_K01Zajęcia praktyczne kształtują aktywność, samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Cel przedmiotuC-1Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w języku inżynierskim przez nabycie umiejetności stosowania nowoczesnych technik i narzędzi projektowania inżynierskiego
Treści programoweT-L-1Podstawy modelowania.
Metody nauczaniaM-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-5praktyczna - metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z uwagami rysunku części: staranności i zgodności wykonania dokumentacji z zasadami rysunku technicznego maszynowego oraz umiejętności wykorzystania systemu SolidWorks. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-3Ocena formująca: Ocena z uwagami doboru układu wymiarów w modelu części i układu rzutów w dokumentacji 2W. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
S-1Ocena formująca: Ocena z uwagami modelu części: prawidłowości jego budowy geometrycznej, parametryczności modelu i optymalności realizacji. Ocena niedostateczna wymaga poprawy, ocena pozytywna <5 umożliwia poprawę i ponowną ocenę podsumowującą.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie modelować i tworzyć dokumntacji technicznej.
3,0Student wykazuje ograniczoną samodzielność i kreatywność przy tworzeniu modeli i rysunków do nich.
3,5Student wymaga pomocy w zakresie wskazówek co do wyboru właściwych narzędzi i technik modelowania i towrzenia rysunku.
4,0Student pracuje samodzielnie na zajęciach i nad projektami domowymi.
4,5Student pracuje samodzielnie na zajęciach i nad projektami domowymi i wykazuje znaczną kreatywność.
5,0Student wykazuje pełną samodzielność, kreatywność i innowacyjność w trakcie pracy na zajęciach i nad projektami domowymi.