Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Metrologia i systemy pomiarowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metrologia i systemy pomiarowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Majda <Pawel.Majda@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 30 2,50,38zaliczenie
wykładyW4 30 2,50,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Rachunek różniczkowy, algebra
W-2Wiadomości z podstaw statystyki matematycznej takie jak: pojęcie zmiennej losowej, wariancji oraz odchylenia standardowego, testowanie hipotez statystycznych, szacowanie parametrów rozkładu prawdopodobieństwa.
W-3Znajomość fundamentalna zagadnień metrologicznych.
W-4Fizyka (w zakresie szkoły średniej)

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie Studentów z istotą pomiarów. Ukształtowanie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników pomiarów i ich wizualizacji.
C-2Ukształtowanie umiejętności przygotowania, doboru odpowiednich przyrządów pomiarowych, oraz przeprowadzania pomiarów.
C-3Ukształtowanie umiejętności klasyfikacji błędów i ich źródeł, szacowanie niepewności pomiarów.
C-4Wiedza o budowie i zasadzie działania urządzeń pomiarowych wchodzących w skład systemów pomiarowych.
C-5Zapoznanie studenta z istotą metrologii i systemów pomiarowych. Umiejętności przygotowania, doboru odpowiedniej aparatury pomiarowej (urządzeń) i metod pomiarowych do przeprowadzania prostych pomiarów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wzorce i przyrządy pomiarowe2
T-L-2Analiza systemu pomiarowego metodą R&R2
T-L-3Pomiary współrzędnościowe2
T-L-4Pomiar parametrów ruchu drgającego2
T-L-5Pomiary wymiarów wewnętrznych3
T-L-6Pomiary temperatury i termowizja2
T-L-7Podstawy budowy wirtualnych systemów pomiarowych2
T-L-8Pomiary wymiarów zewnętrznych3
T-L-9Przetwarzanie sygnałów elektrycznych2
T-L-10Wyznaczanie niepewności pomiaru2
T-L-11Pomiar siły2
T-L-12Sprawdzanie narzędzi pomiarowych2
T-L-13Badanie zdolności systemów produkcyjnych2
T-L-14Wzorcowanie (kalibracja) czujnika przemieszczeń2
30
wykłady
T-W-1Podstawy metrologii2
T-W-2Zasady działania i charakterystyki metrologiczne przyrządów oraz systemów pomiarowych3
T-W-3Układ ISO tolerancji i pasowań. Analiza tolerancji i pasowań. Koncepcja specyfikowania geometrycznego wyrobu wg ISO.4
T-W-4Współrzędnościowa technika pomiarowa. Pomiary elementów maszyn o złożonej postaci1
T-W-5Analiza niepewności pomiarów (metoda A, metoda B, wielkości skorelowane)4
T-W-6Akwizycja i przetwarzanie sygnałów1
T-W-7Działania na liczbach tolerowanych2
T-W-8Wzorce i przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.2
T-W-9Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami nieelektrycznymi i elektrycznymi. Przetworniki przemieszczeń i prędkości, pomiar temperatury, przetworniki ultradźwiękowe.2
T-W-10Przetworniki fotoelektryczne, termoelektryczne, piezoelektryczne, elektrochemiczne.3
T-W-11Przyrządy rejestrujące sygnał. Oscyloskop analogowy i cyfrowy.2
T-W-12Komputerowe systemy pomiarowe. Karty pomiarowe do PC, akwizycja danych pomiarowych.2
T-W-13Przyrządy wirtualne.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i ich zaliczenie18
A-L-3Opracowanie wyników pomiarów i sprawozdania15
63
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie się do egzaminu15
A-W-3czytanie wskazanej literatury15
A-W-4uczestnictwo w egzaminie2
62

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyjkład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem przyrządów pomiarowych do mierzenia wielkości geometrycznych i elektrycznych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań i zaliczeń z zajęć laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C26_W01
Zapoznanie Studentów z podstawami metrologi, technik pomiarowych oraz metod szacowania niepewności pomiarów w zastosowaniach inżynierskich koniecznych do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz przyszłej pracy zawodowej.
ME_1A_W05, ME_1A_W07, ME_1A_W08C-2, C-1, C-3T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-12, T-W-13M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C26_U01
Student powinien umieć dobrać odpowiednie przyrządy pomiarowe, umieć posługiwać się tymi przyrządmi oraz ocenić ich praktyczną przydatność do danego zastosowania (tj. oszacować niepewność pomiaru).
ME_1A_U06, ME_1A_U08, ME_1A_U13C-2, C-1, C-3T-W-5, T-W-2, T-L-3, T-L-10, T-L-2, T-L-9, T-L-11, T-L-12, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-5, T-L-1M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C26_K01
Student pozyskuje świadomość roli inżyniera we współczesnej gospodarce i społeczeństwie.
ME_1A_K01, ME_1A_K02C-5T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-W-1M-1, M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C26_W01
Zapoznanie Studentów z podstawami metrologi, technik pomiarowych oraz metod szacowania niepewności pomiarów w zastosowaniach inżynierskich koniecznych do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz przyszłej pracy zawodowej.
2,0conajmniej 50% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
3,0conajmniej 65% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
3,5conajmniej 72,5% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
4,0conajmniej 80% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
4,5conajmniej 87,5% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
5,0conajmniej 98% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C26_U01
Student powinien umieć dobrać odpowiednie przyrządy pomiarowe, umieć posługiwać się tymi przyrządmi oraz ocenić ich praktyczną przydatność do danego zastosowania (tj. oszacować niepewność pomiaru).
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnością ich efektywnej analizy.
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach.
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować niepewność pomiarów.
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w układzie pomiarowym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C26_K01
Student pozyskuje świadomość roli inżyniera we współczesnej gospodarce i społeczeństwie.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak wykazuje braki w tej wiedzy i nie potrafi jej analizować.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania. Samodzielnie i kreatywnie potrafi analizować nabytą wiedzę.

Literatura podstawowa

 1. Jakubiec W., Zator S., Majda P., Metrologia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014, ISBN 978-83-208-2175-8
 2. Humienny Z., Osanna P.H., Tamre M., Weckenmann A., Jakubiec W., Specyfikacje geometrii wyrobów. Podręcznik europejski, WNT, Warszawa, 2004
 3. Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych, WNT, Warszawa, 2004
 4. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A., Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2003
 5. Majda P. i inni, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, 2011, www.pmajda.zut.edu.pl
 6. Tumański Sławomir, Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007
 7. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników Ćwiczenia praktyczne, WNT, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-204-3672-3
 8. Janusz Piotrowski, Podstawy miernictwa, WNT, Warszawa, 2002, ISBN: 83-204-2724-X

Literatura dodatkowa

 1. Majda P., Wyznaczanie niepewności pomiaru, Laboratorium metrologii ITM ZUT, Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych, Szczecin, 2010, www.pmajda.zut.edu.pl
 2. Jezierski J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT, Warszawa, 1994
 3. Ratajczak E., Współrzędnościowa technika pomiarowa, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1996
 4. Waldemar Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, Wydawnictwo WKiŁ, Łódź, 2006, ISBN: 83-206-1600-X
 5. Jerzy Rydzewski, Pomiary oscyloskopowe, WNT, Warszawa, 2007, ISBN: 978-83-204-3368-5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wzorce i przyrządy pomiarowe2
T-L-2Analiza systemu pomiarowego metodą R&R2
T-L-3Pomiary współrzędnościowe2
T-L-4Pomiar parametrów ruchu drgającego2
T-L-5Pomiary wymiarów wewnętrznych3
T-L-6Pomiary temperatury i termowizja2
T-L-7Podstawy budowy wirtualnych systemów pomiarowych2
T-L-8Pomiary wymiarów zewnętrznych3
T-L-9Przetwarzanie sygnałów elektrycznych2
T-L-10Wyznaczanie niepewności pomiaru2
T-L-11Pomiar siły2
T-L-12Sprawdzanie narzędzi pomiarowych2
T-L-13Badanie zdolności systemów produkcyjnych2
T-L-14Wzorcowanie (kalibracja) czujnika przemieszczeń2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy metrologii2
T-W-2Zasady działania i charakterystyki metrologiczne przyrządów oraz systemów pomiarowych3
T-W-3Układ ISO tolerancji i pasowań. Analiza tolerancji i pasowań. Koncepcja specyfikowania geometrycznego wyrobu wg ISO.4
T-W-4Współrzędnościowa technika pomiarowa. Pomiary elementów maszyn o złożonej postaci1
T-W-5Analiza niepewności pomiarów (metoda A, metoda B, wielkości skorelowane)4
T-W-6Akwizycja i przetwarzanie sygnałów1
T-W-7Działania na liczbach tolerowanych2
T-W-8Wzorce i przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.2
T-W-9Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami nieelektrycznymi i elektrycznymi. Przetworniki przemieszczeń i prędkości, pomiar temperatury, przetworniki ultradźwiękowe.2
T-W-10Przetworniki fotoelektryczne, termoelektryczne, piezoelektryczne, elektrochemiczne.3
T-W-11Przyrządy rejestrujące sygnał. Oscyloskop analogowy i cyfrowy.2
T-W-12Komputerowe systemy pomiarowe. Karty pomiarowe do PC, akwizycja danych pomiarowych.2
T-W-13Przyrządy wirtualne.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i ich zaliczenie18
A-L-3Opracowanie wyników pomiarów i sprawozdania15
63
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie się do egzaminu15
A-W-3czytanie wskazanej literatury15
A-W-4uczestnictwo w egzaminie2
62
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C26_W01Zapoznanie Studentów z podstawami metrologi, technik pomiarowych oraz metod szacowania niepewności pomiarów w zastosowaniach inżynierskich koniecznych do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz przyszłej pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
ME_1A_W07Dysponuje wiedzą umożliwiającą dobór metod, technik, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania prostych problemów i zadań inżynierskich w zakresie projektowania układów mechatronicznych, technik programowania, doboru sterowania, układów pomiarowych i szybkiego prototypowania oraz technologii wytwarzania urządzeń mechatronicznych.
ME_1A_W08Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności przygotowania, doboru odpowiednich przyrządów pomiarowych, oraz przeprowadzania pomiarów.
C-1Zapoznanie Studentów z istotą pomiarów. Ukształtowanie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników pomiarów i ich wizualizacji.
C-3Ukształtowanie umiejętności klasyfikacji błędów i ich źródeł, szacowanie niepewności pomiarów.
Treści programoweT-W-4Współrzędnościowa technika pomiarowa. Pomiary elementów maszyn o złożonej postaci
T-W-5Analiza niepewności pomiarów (metoda A, metoda B, wielkości skorelowane)
T-W-9Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami nieelektrycznymi i elektrycznymi. Przetworniki przemieszczeń i prędkości, pomiar temperatury, przetworniki ultradźwiękowe.
T-W-8Wzorce i przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
T-W-10Przetworniki fotoelektryczne, termoelektryczne, piezoelektryczne, elektrochemiczne.
T-W-11Przyrządy rejestrujące sygnał. Oscyloskop analogowy i cyfrowy.
T-W-1Podstawy metrologii
T-W-12Komputerowe systemy pomiarowe. Karty pomiarowe do PC, akwizycja danych pomiarowych.
T-W-13Przyrządy wirtualne.
Metody nauczaniaM-1Wyjkład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem przyrządów pomiarowych do mierzenia wielkości geometrycznych i elektrycznych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań i zaliczeń z zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0conajmniej 50% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
3,0conajmniej 65% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
3,5conajmniej 72,5% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
4,0conajmniej 80% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
4,5conajmniej 87,5% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
5,0conajmniej 98% poprawnych odpowiedzi przewidzianych egzaminem pisemnym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C26_U01Student powinien umieć dobrać odpowiednie przyrządy pomiarowe, umieć posługiwać się tymi przyrządmi oraz ocenić ich praktyczną przydatność do danego zastosowania (tj. oszacować niepewność pomiaru).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U06Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania, symulacji i badań układów mechanicznych, elektrycznych i mechatronicznych.
ME_1A_U08Potrafi dobrać narzędzia pomiarowe, zaplanować i przeprowadzić badania doświadczalne oraz zinterpretować i ocenić uzyskane wyniki.
ME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności przygotowania, doboru odpowiednich przyrządów pomiarowych, oraz przeprowadzania pomiarów.
C-1Zapoznanie Studentów z istotą pomiarów. Ukształtowanie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników pomiarów i ich wizualizacji.
C-3Ukształtowanie umiejętności klasyfikacji błędów i ich źródeł, szacowanie niepewności pomiarów.
Treści programoweT-W-5Analiza niepewności pomiarów (metoda A, metoda B, wielkości skorelowane)
T-W-2Zasady działania i charakterystyki metrologiczne przyrządów oraz systemów pomiarowych
T-L-3Pomiary współrzędnościowe
T-L-10Wyznaczanie niepewności pomiaru
T-L-2Analiza systemu pomiarowego metodą R&R
T-L-9Przetwarzanie sygnałów elektrycznych
T-L-11Pomiar siły
T-L-12Sprawdzanie narzędzi pomiarowych
T-L-4Pomiar parametrów ruchu drgającego
T-L-6Pomiary temperatury i termowizja
T-L-7Podstawy budowy wirtualnych systemów pomiarowych
T-L-8Pomiary wymiarów zewnętrznych
T-L-5Pomiary wymiarów wewnętrznych
T-L-1Wzorce i przyrządy pomiarowe
Metody nauczaniaM-1Wyjkład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem przyrządów pomiarowych do mierzenia wielkości geometrycznych i elektrycznych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań i zaliczeń z zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.
3,0Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnością ich efektywnej analizy.
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach.
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować niepewność pomiarów.
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w układzie pomiarowym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C26_K01Student pozyskuje świadomość roli inżyniera we współczesnej gospodarce i społeczeństwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie studenta z istotą metrologii i systemów pomiarowych. Umiejętności przygotowania, doboru odpowiedniej aparatury pomiarowej (urządzeń) i metod pomiarowych do przeprowadzania prostych pomiarów.
Treści programoweT-W-4Współrzędnościowa technika pomiarowa. Pomiary elementów maszyn o złożonej postaci
T-W-5Analiza niepewności pomiarów (metoda A, metoda B, wielkości skorelowane)
T-W-3Układ ISO tolerancji i pasowań. Analiza tolerancji i pasowań. Koncepcja specyfikowania geometrycznego wyrobu wg ISO.
T-W-1Podstawy metrologii
Metody nauczaniaM-1Wyjkład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem przyrządów pomiarowych do mierzenia wielkości geometrycznych i elektrycznych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań i zaliczeń z zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Jednak wykazuje braki w tej wiedzy i nie potrafi jej analizować.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania. Samodzielnie i kreatywnie potrafi analizować nabytą wiedzę.