Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Modyfikacja polimerów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Modyfikacja polimerów
Specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Kwiatkowska <Magdalena.Kwiatkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie metod , warunków i podstaw technologicznych modyfkaci polimerów dla uzyskania polepszonych cech użytkowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Modyfikacja fizyczna; napełniacze. Modyfikacje fizyczna: barwienie. Modyfikacja fizyczna : plastyfikacja. Modyfikacja chemiczna: sieciowanie. Modyfikacja chemiczna: stabilizacja. Modyfikacja chemiczna: mieszanie reaktywne. Modyfikacja chemiczna: zwiąkszanie masy molowej. Modyfikacja chemiczna: szczepienie. Modyfikacja chemiczna: modyfikacja powierzchni.30
30
wykłady
T-W-1Modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów:przeglad. Metody i skutki modyfikacji. fizycznej i chemicznej polimerów.. Starzenie i stabilizacja. Mieszalność a kompatybilność.Modyfikacja plastomerów,modyfikacja duromerów i elastomerów ; różnice w przetwórstwiei warunkach modyfikacji. Polimery specjalne: termoodporne, przewodzace prwd elektryczny, z pamięcią kształtu, biopolimery, kompozyty i nanokompozyty, polimerowe tworzywa magnetyczne, polimery wodorozcieńczalne. Zastosowania ogólne i specjalne.15
T-W-2Modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów: przegląd. Metody i skutki modyfikacji fizycznej i chemicznej polimerów. Starzenie i stabilizacja. Mieszalność a kompatybilność. Modyfikacja plastomerów, modyfikacja duromerów i elastomerów; różnice w przetwórstwie i warunkach modyfikacji. Polimery specjalne: termoodporne, przewodzące prąd elektryczny, z pamięcią kształtu, biopolimery, kompozyty i nanokompozyty, polimerowe tworzywa magnetyczne, polimery wodorozcieńczalne. Zastosowania ogólne i specjalne.15
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć i opracowanie sprawozdania17
A-L-2Zaliczenie wejściówki, udział w zajęciach,30
A-L-3konsultacje2
49
wykłady
A-W-1Zaliczenie testu na zakończenie zajęć. Egzamin pisemny.20
A-W-2uczestnictwo w zajęciach30
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, zajęcia praktyczne laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena testu, ocena egzaminu pisemnego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien być w stanie opisać metody i cel modyfikacji polimerów, rozróżniać chemiczne i fizyczne metody modyfikacji, wyjaśnić różne mechanizmy modyfikacji.
IM_2A_W02, IM_2A_W05, IM_2A_W06C-1T-W-2, T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/02_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien umieć analizować procesy zachodzące podczas przetwarzania i eksploatacji materiałów polimerowych, dobierać rodzaj modyfikacji do potrzeb eksploatacyjnych produktu.
IM_2A_U01, IM_2A_U13C-1T-W-2, T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_PTP/02_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę wobec warunków wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych, świadomość zjawisk zachodzących w tworzywie podczas produkcji i eksploatacji.
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1T-W-2, T-W-1, T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien być w stanie opisać metody i cel modyfikacji polimerów, rozróżniać chemiczne i fizyczne metody modyfikacji, wyjaśnić różne mechanizmy modyfikacji.
2,0Poniżej 7
3,07-8 wiedza w zakresie rodzajów modyfikacji polimerów
3,59-10 J.w. wpłew modyfikacji polimerów na ich strukturę
4,011-12 J.w. oraz wiedza na temat wpływu modyfikacji polimerów na ich właściwości fizyczne
4,513-15 J.W. oraz znajomośc możliwości wykorzystania modyfikowanych polimerów w praktyce.
5,016-20 J.w + sumaryczna wiedza w zakresie modyfikacji polimerów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/02_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien umieć analizować procesy zachodzące podczas przetwarzania i eksploatacji materiałów polimerowych, dobierać rodzaj modyfikacji do potrzeb eksploatacyjnych produktu.
2,0poniżej 7
3,07-8 Umiejętność wyboru metody modyfikacji polimeru
3,59-10 J.w. + Umiejętność porównania skutków modyfikacji
4,011-12 J.w. + Umiejętnośc planowania procesów modyfikacji polimerów
4,513-15 J.w. + Umiejętnośc oceny stopnia modyfikacji
5,016-20 J.w. Umiejętnośc oceny procesów zachodżcych podczas przetwaezania i [rzechowywania materiałów polimerowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_PTP/02_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę wobec warunków wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych, świadomość zjawisk zachodzących w tworzywie podczas produkcji i eksploatacji.
2,0poniżej 7
3,07-8 Student posiada kompetencje w zakresie metod modyfikacji polimerów
3,59-10J.w. + Kompetencje porównania skutechności metod modyfikacji
4,011-12 J.w + kompetenje w zakresie stosowania procesów technologicznych.
4,513-15 J.W. Przewidywanie wyników modyfikacji.
5,016-20 J. w. Student posiada aktywna postawę wobec warunków wytwarzania wyrobów z materiałów polimerowych.

Literatura podstawowa

  1. Gachter R., Miller H., Plastic Additives handbook, Hanser, Munich, 1994
  2. Szlezinger W., Tworzywa sztuczne, Wydawnictwo oświatowe, Rzeszów, 1998
  3. Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, WN PWN, Warszawa, 2008
  4. Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, WN PWN, Warszawa, 2008
  5. Szlezinger W., Tworzywa sztuczne, Wydawnictwo oświatowe, Rzeszów, 1998
  6. Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, WN PWN, Warszawa, 2008
  7. Szlezinger W., Tworzywa sztuczne, Wydawnictwo oświatowe, Rzeszów, 1998
  8. Szlezinger W., Tworzywa sztuczne, Wydawnictwo oświatowe, Rzeszów, 1998
  9. Gachter R., Miller H., Plastic Additives handbook, Hanser, Munich, 1994
  10. Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, WN PWN, Warszawa, 2008
  11. Gachter R., Miller H., Plastic Additives handbook, Hanser, Munich, 1994
  12. Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, WN PWN, Warszawa, 2008
  13. Szlezinger W., Tworzywa sztuczne, Wydawnictwo oświatowe, Rzeszów, 1998
  14. Gachter R., Miller H., Plastic Additives handbook, Hanser, Munich, 1994
  15. Szlezinger W., Tworzywa sztuczne, Wydawnictwo oświatowe, Rzeszów, 1998
  16. Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, WN PWN, Warszawa, 2008
  17. Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, WN PWN, Warszawa, 2008
  18. Szlezinger W., Tworzywa sztuczne, Wydawnictwo oświatowe, Rzeszów, 1998
  19. Szlezinger W., Tworzywa sztuczne, Wydawnictwo oświatowe, Rzeszów, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Sperling H.L., Introduction to Physical Polymer Science, Willey, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Modyfikacja fizyczna; napełniacze. Modyfikacje fizyczna: barwienie. Modyfikacja fizyczna : plastyfikacja. Modyfikacja chemiczna: sieciowanie. Modyfikacja chemiczna: stabilizacja. Modyfikacja chemiczna: mieszanie reaktywne. Modyfikacja chemiczna: zwiąkszanie masy molowej. Modyfikacja chemiczna: szczepienie. Modyfikacja chemiczna: modyfikacja powierzchni.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów:przeglad. Metody i skutki modyfikacji. fizycznej i chemicznej polimerów.. Starzenie i stabilizacja. Mieszalność a kompatybilność.Modyfikacja plastomerów,modyfikacja duromerów i elastomerów ; różnice w przetwórstwiei warunkach modyfikacji. Polimery specjalne: termoodporne, przewodzace prwd elektryczny, z pamięcią kształtu, biopolimery, kompozyty i nanokompozyty, polimerowe tworzywa magnetyczne, polimery wodorozcieńczalne. Zastosowania ogólne i specjalne.15
T-W-2Modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów: przegląd. Metody i skutki modyfikacji fizycznej i chemicznej polimerów. Starzenie i stabilizacja. Mieszalność a kompatybilność. Modyfikacja plastomerów, modyfikacja duromerów i elastomerów; różnice w przetwórstwie i warunkach modyfikacji. Polimery specjalne: termoodporne, przewodzące prąd elektryczny, z pamięcią kształtu, biopolimery, kompozyty i nanokompozyty, polimerowe tworzywa magnetyczne, polimery wodorozcieńczalne. Zastosowania ogólne i specjalne.15
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć i opracowanie sprawozdania17
A-L-2Zaliczenie wejściówki, udział w zajęciach,30
A-L-3konsultacje2
49
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Zaliczenie testu na zakończenie zajęć. Egzamin pisemny.20
A-W-2uczestnictwo w zajęciach30
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/02_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien być w stanie opisać metody i cel modyfikacji polimerów, rozróżniać chemiczne i fizyczne metody modyfikacji, wyjaśnić różne mechanizmy modyfikacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W05Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do zrozumienia zaawansowanych procesów technologicznych
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Poznanie metod , warunków i podstaw technologicznych modyfkaci polimerów dla uzyskania polepszonych cech użytkowych
Treści programoweT-W-2Modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów: przegląd. Metody i skutki modyfikacji fizycznej i chemicznej polimerów. Starzenie i stabilizacja. Mieszalność a kompatybilność. Modyfikacja plastomerów, modyfikacja duromerów i elastomerów; różnice w przetwórstwie i warunkach modyfikacji. Polimery specjalne: termoodporne, przewodzące prąd elektryczny, z pamięcią kształtu, biopolimery, kompozyty i nanokompozyty, polimerowe tworzywa magnetyczne, polimery wodorozcieńczalne. Zastosowania ogólne i specjalne.
T-W-1Modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów:przeglad. Metody i skutki modyfikacji. fizycznej i chemicznej polimerów.. Starzenie i stabilizacja. Mieszalność a kompatybilność.Modyfikacja plastomerów,modyfikacja duromerów i elastomerów ; różnice w przetwórstwiei warunkach modyfikacji. Polimery specjalne: termoodporne, przewodzace prwd elektryczny, z pamięcią kształtu, biopolimery, kompozyty i nanokompozyty, polimerowe tworzywa magnetyczne, polimery wodorozcieńczalne. Zastosowania ogólne i specjalne.
T-L-1Modyfikacja fizyczna; napełniacze. Modyfikacje fizyczna: barwienie. Modyfikacja fizyczna : plastyfikacja. Modyfikacja chemiczna: sieciowanie. Modyfikacja chemiczna: stabilizacja. Modyfikacja chemiczna: mieszanie reaktywne. Modyfikacja chemiczna: zwiąkszanie masy molowej. Modyfikacja chemiczna: szczepienie. Modyfikacja chemiczna: modyfikacja powierzchni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, zajęcia praktyczne laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena testu, ocena egzaminu pisemnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Poniżej 7
3,07-8 wiedza w zakresie rodzajów modyfikacji polimerów
3,59-10 J.w. wpłew modyfikacji polimerów na ich strukturę
4,011-12 J.w. oraz wiedza na temat wpływu modyfikacji polimerów na ich właściwości fizyczne
4,513-15 J.W. oraz znajomośc możliwości wykorzystania modyfikowanych polimerów w praktyce.
5,016-20 J.w + sumaryczna wiedza w zakresie modyfikacji polimerów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/02_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć, student powinien umieć analizować procesy zachodzące podczas przetwarzania i eksploatacji materiałów polimerowych, dobierać rodzaj modyfikacji do potrzeb eksploatacyjnych produktu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągnąć wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IM_2A_U13Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować samokształcenie
Cel przedmiotuC-1Poznanie metod , warunków i podstaw technologicznych modyfkaci polimerów dla uzyskania polepszonych cech użytkowych
Treści programoweT-W-2Modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów: przegląd. Metody i skutki modyfikacji fizycznej i chemicznej polimerów. Starzenie i stabilizacja. Mieszalność a kompatybilność. Modyfikacja plastomerów, modyfikacja duromerów i elastomerów; różnice w przetwórstwie i warunkach modyfikacji. Polimery specjalne: termoodporne, przewodzące prąd elektryczny, z pamięcią kształtu, biopolimery, kompozyty i nanokompozyty, polimerowe tworzywa magnetyczne, polimery wodorozcieńczalne. Zastosowania ogólne i specjalne.
T-W-1Modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów:przeglad. Metody i skutki modyfikacji. fizycznej i chemicznej polimerów.. Starzenie i stabilizacja. Mieszalność a kompatybilność.Modyfikacja plastomerów,modyfikacja duromerów i elastomerów ; różnice w przetwórstwiei warunkach modyfikacji. Polimery specjalne: termoodporne, przewodzace prwd elektryczny, z pamięcią kształtu, biopolimery, kompozyty i nanokompozyty, polimerowe tworzywa magnetyczne, polimery wodorozcieńczalne. Zastosowania ogólne i specjalne.
T-L-1Modyfikacja fizyczna; napełniacze. Modyfikacje fizyczna: barwienie. Modyfikacja fizyczna : plastyfikacja. Modyfikacja chemiczna: sieciowanie. Modyfikacja chemiczna: stabilizacja. Modyfikacja chemiczna: mieszanie reaktywne. Modyfikacja chemiczna: zwiąkszanie masy molowej. Modyfikacja chemiczna: szczepienie. Modyfikacja chemiczna: modyfikacja powierzchni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, zajęcia praktyczne laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena testu, ocena egzaminu pisemnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 7
3,07-8 Umiejętność wyboru metody modyfikacji polimeru
3,59-10 J.w. + Umiejętność porównania skutków modyfikacji
4,011-12 J.w. + Umiejętnośc planowania procesów modyfikacji polimerów
4,513-15 J.w. + Umiejętnośc oceny stopnia modyfikacji
5,016-20 J.w. Umiejętnośc oceny procesów zachodżcych podczas przetwaezania i [rzechowywania materiałów polimerowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_PTP/02_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywną postawę wobec warunków wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych, świadomość zjawisk zachodzących w tworzywie podczas produkcji i eksploatacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Poznanie metod , warunków i podstaw technologicznych modyfkaci polimerów dla uzyskania polepszonych cech użytkowych
Treści programoweT-W-2Modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów: przegląd. Metody i skutki modyfikacji fizycznej i chemicznej polimerów. Starzenie i stabilizacja. Mieszalność a kompatybilność. Modyfikacja plastomerów, modyfikacja duromerów i elastomerów; różnice w przetwórstwie i warunkach modyfikacji. Polimery specjalne: termoodporne, przewodzące prąd elektryczny, z pamięcią kształtu, biopolimery, kompozyty i nanokompozyty, polimerowe tworzywa magnetyczne, polimery wodorozcieńczalne. Zastosowania ogólne i specjalne.
T-W-1Modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów:przeglad. Metody i skutki modyfikacji. fizycznej i chemicznej polimerów.. Starzenie i stabilizacja. Mieszalność a kompatybilność.Modyfikacja plastomerów,modyfikacja duromerów i elastomerów ; różnice w przetwórstwiei warunkach modyfikacji. Polimery specjalne: termoodporne, przewodzace prwd elektryczny, z pamięcią kształtu, biopolimery, kompozyty i nanokompozyty, polimerowe tworzywa magnetyczne, polimery wodorozcieńczalne. Zastosowania ogólne i specjalne.
T-L-1Modyfikacja fizyczna; napełniacze. Modyfikacje fizyczna: barwienie. Modyfikacja fizyczna : plastyfikacja. Modyfikacja chemiczna: sieciowanie. Modyfikacja chemiczna: stabilizacja. Modyfikacja chemiczna: mieszanie reaktywne. Modyfikacja chemiczna: zwiąkszanie masy molowej. Modyfikacja chemiczna: szczepienie. Modyfikacja chemiczna: modyfikacja powierzchni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, zajęcia praktyczne laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena testu, ocena egzaminu pisemnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 7
3,07-8 Student posiada kompetencje w zakresie metod modyfikacji polimerów
3,59-10J.w. + Kompetencje porównania skutechności metod modyfikacji
4,011-12 J.w + kompetenje w zakresie stosowania procesów technologicznych.
4,513-15 J.W. Przewidywanie wyników modyfikacji.
5,016-20 J. w. Student posiada aktywna postawę wobec warunków wytwarzania wyrobów z materiałów polimerowych.