Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)

Sylabus przedmiotu Struktury i konstrukcje wielomateriałowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Struktury i konstrukcje wielomateriałowe
Specjalność konstrukcje lekkie
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Wytwarzania
Nauczyciel odpowiedzialny Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,25zaliczenie
projektyP2 15 1,30,33zaliczenie
wykładyW2 30 1,70,42egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów oraz mechaniki kompozytów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z metodyką projektowania maszyn i urządzeń na zaawansowanym poziomie, w tym zasady doboru materiałów
C-2Zapoznanie studenta ze stosowanymi w praktyce strukturami i konstrukcjami wielomateriałowymi
C-3Zapoznanie studenta z technikami analiz wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych
C-4Zapoznanie studenta z technikami zapewnienia bezpieczeństwa na etapie procesu projektowania
C-5Opanowanie przez studenta umiejętności wykorzystywania systemu metody elementów skończonych w analizach wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Modelowanie konstrukcji wielomateriałowych w systemach metody elementów skończonych - laboratorium komputerowe8
T-L-2Analizy wytrzymałościowe konstrukcji wielomateriałowych (modele liniowe i nieliniowe) - laboratorium komputerowe7
15
projekty
T-P-1Zadanie 1 - zaprojektowanie konstrukcji wielomateriałowej z zastosowanie metod analizy liniowej7
T-P-2Zadanie 2 - zaprojektowanie złożonej konstrukcji wielomateriałowej z zastosowanie metod analizy liniowej – projekt realizowany w grupie8
15
wykłady
T-W-1Strategie projektowania konstrukcji lekkich10
T-W-2Kryteria stawiane konstrukcjom lekkim, w tym zasady doboru struktury materiałów5
T-W-3Analizy wytrzymałościowe konstrukcji lekkich - metoda elementów skończonych - poziom zaawansowany5
T-W-4Analizy wytrzymałościowe struktur wielomateriałowych4
T-W-5Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcji kompozytowych6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Konsultacje2
A-L-3Trening biegłości w modelowaniu konstrukcji kompozytowych8
25
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Praca własna podczas wykonywania zadania 1 i 218
33
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu8
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Egzamin2
42

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny
M-2Metody aktywizujące - analiza przypadków
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
M-4Metody praktyczne - projektowanie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny
S-3Ocena formująca: ocena ciągła
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - zaliczenie praktyczne
S-5Ocena podsumowująca: zaliczenie projektu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/02_W01
Student na zaawansowanym poziomie potrafi zdefiniować kryteria stawiane konstrukcjom mechanicznym, w tym potrafi określić zasady doboru struktury materiałów dla tego typu konstrukcji
IM_2A_W01, IM_2A_W02, IM_2A_W04, IM_2A_W06C-1, C-4T-L-1, T-W-5, T-W-1, T-W-2M-1S-1, S-2
IM_2A_IK/02_W02
Student zna na zaawansowanym poziomie metodykę procesu projektowania w odniesieniu do konstrukcji wielowariantowych oraz potrafi zdefiniować i przeprowadzić analizy wytrzymałościowe na poszczególnych etapach procesu konstruowania
IM_2A_W01, IM_2A_W02, IM_2A_W04, IM_2A_W06C-1, C-3, C-4T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1, S-2
IM_2A_IK/02_W03
Student zna metodę elementów skończonych oraz potrafi zastosować ją w złożonych analizach wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych
IM_2A_W01, IM_2A_W03, IM_2A_W04C-2, C-3, C-4T-L-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/02_U01
Student potrafi zaprojektować złożoną konstrukcję lekką wykorzystując przy tym metodykę projektowania oraz zasady doboru struktury materiałów dla tego typu konstrukcji
IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U08, IM_2A_U10, IM_2A_U16C-5T-L-1, T-L-2, T-P-1, T-P-2M-4, M-2, M-3S-4, S-5
IM_2A_IK/02_U02
Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych oraz dokonać analizy wytrzymałościowej konstrukcyji wielomateriałowych
IM_2A_U02, IM_2A_U03, IM_2A_U06, IM_2A_U08, IM_2A_U16C-3, C-4, C-5T-L-1, T-L-2, T-P-1, T-P-2, T-W-5, T-W-3, T-W-4M-4, M-2, M-3S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IM_2A_IK/02_K01
1. Student staje się otwarty na zagadnienia związane z postępem technicznym w zakresie konstrukcji lekkich, w tym na zagadnienia stosowania materiałów kompozytowych w konstrukcjach tego typu oraz ich wpływu na środowisko naturalne. 2. Student uzyskuje cechy niezbędne do prowadzenia prac projektowo-konstrukcyjnych, takie jak: praca w grupie, decyzyjność, świadomość ryzyka w procesie projektowania, odpowiedzialność za szeroko pojęte bezpieczeństwo w procesie eksploatacji urządzeń
IM_2A_K01, IM_2A_K03C-1, C-4, C-5T-L-1, T-L-2, T-P-1, T-P-2M-4, M-2, M-3S-3, S-4, S-5, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/02_W01
Student na zaawansowanym poziomie potrafi zdefiniować kryteria stawiane konstrukcjom mechanicznym, w tym potrafi określić zasady doboru struktury materiałów dla tego typu konstrukcji
2,0Student nie potrafi zdefiniować kryteriów stawianych konstrukcjom mechanicznym oraz nie zna zasad doboru materiałów w procesie projektowania
3,0Student potrafi na poziomie zaawansowanym zdefiniować kryteria stawiane konstrukcjom mechanicznym oraz zna zasady doboru materiałów, w tym materiałów kompozytowych w procesie projektowania
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/02_W02
Student zna na zaawansowanym poziomie metodykę procesu projektowania w odniesieniu do konstrukcji wielowariantowych oraz potrafi zdefiniować i przeprowadzić analizy wytrzymałościowe na poszczególnych etapach procesu konstruowania
2,0Student nie zna metodyki projektowania oraz nie potrafi przeprowadzić analiz wytrzymałościowych konstrukcji
3,0Student zna na zaawansowanym poziomie metodykę projektowania oraz potrafi przeprowadzić analizy wytrzymałościowe konstrukcji, w tym konstrukcji kompozytowych
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/02_W03
Student zna metodę elementów skończonych oraz potrafi zastosować ją w złożonych analizach wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych
2,0Student nie zna metody elementów skończonych oraz nie potrafi zastosować jej w procesie projektowania
3,0Student zna metod ęelementów skończonych na zaawansowanym poziomie oraz potrafi zastosować ją w procesie projektowania konstrukcji kompozytowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IM_2A_IK/02_U01
Student potrafi zaprojektować złożoną konstrukcję lekką wykorzystując przy tym metodykę projektowania oraz zasady doboru struktury materiałów dla tego typu konstrukcji
2,0Student nie potrafi zaprojektować złożonego obiektu konstrukcyjnego wykorzystując metodę elementów skończonych w procesie projektowania
3,0Student potrafi zaprojektować złożony obiekt konstrukcyjny wykorzystując metodę elementów skończonych w procesie projektowania
3,5
4,0
4,5
5,0
IM_2A_IK/02_U02
Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych oraz dokonać analizy wytrzymałościowej konstrukcyji wielomateriałowych
2,0Student nie potrafi zamodelować metodą elementów skończonych kompozytowe elementy konstrukcyjne
3,0Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych kompozytowe elementy konstrukcyjne
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gerhard Pahl, Wolfgang Beitz, Nauka konstruowania, WNT, Warszawa, 1984
  2. Eugeniusz Rusiński, Metoda elementów skończonych COSMOS/M, Wydawnictwo komunikacji i Łączności, Warszawa, 1994, ISBN 83-206-1137-7
  3. Eugeniusz Rusiński, Jerzy Czmochowski, Tadeusz Smolnicki, Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000, ISBN 83-7085-458-3

Literatura dodatkowa

  1. Stanisław Ochelski, Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych, WNT, Warszawa, 2004, ISBN 83-204-2890-4
  2. Wacław Królikowski, Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, PWN, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-01-16881-0

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Modelowanie konstrukcji wielomateriałowych w systemach metody elementów skończonych - laboratorium komputerowe8
T-L-2Analizy wytrzymałościowe konstrukcji wielomateriałowych (modele liniowe i nieliniowe) - laboratorium komputerowe7
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zadanie 1 - zaprojektowanie konstrukcji wielomateriałowej z zastosowanie metod analizy liniowej7
T-P-2Zadanie 2 - zaprojektowanie złożonej konstrukcji wielomateriałowej z zastosowanie metod analizy liniowej – projekt realizowany w grupie8
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Strategie projektowania konstrukcji lekkich10
T-W-2Kryteria stawiane konstrukcjom lekkim, w tym zasady doboru struktury materiałów5
T-W-3Analizy wytrzymałościowe konstrukcji lekkich - metoda elementów skończonych - poziom zaawansowany5
T-W-4Analizy wytrzymałościowe struktur wielomateriałowych4
T-W-5Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcji kompozytowych6
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Konsultacje2
A-L-3Trening biegłości w modelowaniu konstrukcji kompozytowych8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Praca własna podczas wykonywania zadania 1 i 218
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu8
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Egzamin2
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/02_W01Student na zaawansowanym poziomie potrafi zdefiniować kryteria stawiane konstrukcjom mechanicznym, w tym potrafi określić zasady doboru struktury materiałów dla tego typu konstrukcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z metodyką projektowania maszyn i urządzeń na zaawansowanym poziomie, w tym zasady doboru materiałów
C-4Zapoznanie studenta z technikami zapewnienia bezpieczeństwa na etapie procesu projektowania
Treści programoweT-L-1Modelowanie konstrukcji wielomateriałowych w systemach metody elementów skończonych - laboratorium komputerowe
T-W-5Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcji kompozytowych
T-W-1Strategie projektowania konstrukcji lekkich
T-W-2Kryteria stawiane konstrukcjom lekkim, w tym zasady doboru struktury materiałów
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować kryteriów stawianych konstrukcjom mechanicznym oraz nie zna zasad doboru materiałów w procesie projektowania
3,0Student potrafi na poziomie zaawansowanym zdefiniować kryteria stawiane konstrukcjom mechanicznym oraz zna zasady doboru materiałów, w tym materiałów kompozytowych w procesie projektowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/02_W02Student zna na zaawansowanym poziomie metodykę procesu projektowania w odniesieniu do konstrukcji wielowariantowych oraz potrafi zdefiniować i przeprowadzić analizy wytrzymałościowe na poszczególnych etapach procesu konstruowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, struktury i morfologii materiałów niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów w tym biomateriałów i/lub wyrobów
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
IM_2A_W06Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z metodyką projektowania maszyn i urządzeń na zaawansowanym poziomie, w tym zasady doboru materiałów
C-3Zapoznanie studenta z technikami analiz wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych
C-4Zapoznanie studenta z technikami zapewnienia bezpieczeństwa na etapie procesu projektowania
Treści programoweT-W-5Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcji kompozytowych
T-W-1Strategie projektowania konstrukcji lekkich
T-W-2Kryteria stawiane konstrukcjom lekkim, w tym zasady doboru struktury materiałów
T-W-3Analizy wytrzymałościowe konstrukcji lekkich - metoda elementów skończonych - poziom zaawansowany
T-W-4Analizy wytrzymałościowe struktur wielomateriałowych
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna metodyki projektowania oraz nie potrafi przeprowadzić analiz wytrzymałościowych konstrukcji
3,0Student zna na zaawansowanym poziomie metodykę projektowania oraz potrafi przeprowadzić analizy wytrzymałościowe konstrukcji, w tym konstrukcji kompozytowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/02_W03Student zna metodę elementów skończonych oraz potrafi zastosować ją w złożonych analizach wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania i optymalizacji niezbędną do projektowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_W03Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych i zaawansowanych metod charakteryzowania niezbędną do doboru metod badawczych i interpretacji wyników
IM_2A_W04Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów niezbędną do projektowania procesu technologicznego i/lub wyrobu
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta ze stosowanymi w praktyce strukturami i konstrukcjami wielomateriałowymi
C-3Zapoznanie studenta z technikami analiz wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych
C-4Zapoznanie studenta z technikami zapewnienia bezpieczeństwa na etapie procesu projektowania
Treści programoweT-L-1Modelowanie konstrukcji wielomateriałowych w systemach metody elementów skończonych - laboratorium komputerowe
T-W-5Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcji kompozytowych
T-W-2Kryteria stawiane konstrukcjom lekkim, w tym zasady doboru struktury materiałów
T-W-3Analizy wytrzymałościowe konstrukcji lekkich - metoda elementów skończonych - poziom zaawansowany
T-W-4Analizy wytrzymałościowe struktur wielomateriałowych
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna metody elementów skończonych oraz nie potrafi zastosować jej w procesie projektowania
3,0Student zna metod ęelementów skończonych na zaawansowanym poziomie oraz potrafi zastosować ją w procesie projektowania konstrukcji kompozytowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/02_U01Student potrafi zaprojektować złożoną konstrukcję lekką wykorzystując przy tym metodykę projektowania oraz zasady doboru struktury materiałów dla tego typu konstrukcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U08Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację i pomiary właściwości materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U10Potrafi dokonywać oceny nowoczesności rozwiązania technologicznego i materiałowego wyrobu z punktu widzenia własności intelektualnej oraz ochrony środowiska a także uwzględniając inne aspekty pozatechniczne.
IM_2A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować złożone narzędzie, obiekt, system lub proces, związany z zakresem studiowanego kierunku z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracować nowe narzędzia.
Cel przedmiotuC-5Opanowanie przez studenta umiejętności wykorzystywania systemu metody elementów skończonych w analizach wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych
Treści programoweT-L-1Modelowanie konstrukcji wielomateriałowych w systemach metody elementów skończonych - laboratorium komputerowe
T-L-2Analizy wytrzymałościowe konstrukcji wielomateriałowych (modele liniowe i nieliniowe) - laboratorium komputerowe
T-P-1Zadanie 1 - zaprojektowanie konstrukcji wielomateriałowej z zastosowanie metod analizy liniowej
T-P-2Zadanie 2 - zaprojektowanie złożonej konstrukcji wielomateriałowej z zastosowanie metod analizy liniowej – projekt realizowany w grupie
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne - projektowanie
M-2Metody aktywizujące - analiza przypadków
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - zaliczenie praktyczne
S-5Ocena podsumowująca: zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaprojektować złożonego obiektu konstrukcyjnego wykorzystując metodę elementów skończonych w procesie projektowania
3,0Student potrafi zaprojektować złożony obiekt konstrukcyjny wykorzystując metodę elementów skończonych w procesie projektowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/02_U02Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych oraz dokonać analizy wytrzymałościowej konstrukcyji wielomateriałowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi ocenić czasochłonność zadania i jego aspekty ekonomiczne
IM_2A_U03Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
IM_2A_U06Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne - w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując – do analizy, projektowania i optymalizacji materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U08Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację i pomiary właściwości materiałów i/lub procesów technologicznych i/lub wyrobów
IM_2A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować złożone narzędzie, obiekt, system lub proces, związany z zakresem studiowanego kierunku z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracować nowe narzędzia.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z technikami analiz wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych
C-4Zapoznanie studenta z technikami zapewnienia bezpieczeństwa na etapie procesu projektowania
C-5Opanowanie przez studenta umiejętności wykorzystywania systemu metody elementów skończonych w analizach wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych
Treści programoweT-L-1Modelowanie konstrukcji wielomateriałowych w systemach metody elementów skończonych - laboratorium komputerowe
T-L-2Analizy wytrzymałościowe konstrukcji wielomateriałowych (modele liniowe i nieliniowe) - laboratorium komputerowe
T-P-1Zadanie 1 - zaprojektowanie konstrukcji wielomateriałowej z zastosowanie metod analizy liniowej
T-P-2Zadanie 2 - zaprojektowanie złożonej konstrukcji wielomateriałowej z zastosowanie metod analizy liniowej – projekt realizowany w grupie
T-W-5Niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcji kompozytowych
T-W-3Analizy wytrzymałościowe konstrukcji lekkich - metoda elementów skończonych - poziom zaawansowany
T-W-4Analizy wytrzymałościowe struktur wielomateriałowych
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne - projektowanie
M-2Metody aktywizujące - analiza przypadków
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena ciągła
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - zaliczenie praktyczne
S-5Ocena podsumowująca: zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zamodelować metodą elementów skończonych kompozytowe elementy konstrukcyjne
3,0Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych kompozytowe elementy konstrukcyjne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIM_2A_IK/02_K011. Student staje się otwarty na zagadnienia związane z postępem technicznym w zakresie konstrukcji lekkich, w tym na zagadnienia stosowania materiałów kompozytowych w konstrukcjach tego typu oraz ich wpływu na środowisko naturalne. 2. Student uzyskuje cechy niezbędne do prowadzenia prac projektowo-konstrukcyjnych, takie jak: praca w grupie, decyzyjność, świadomość ryzyka w procesie projektowania, odpowiedzialność za szeroko pojęte bezpieczeństwo w procesie eksploatacji urządzeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIM_2A_K01Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IM_2A_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z metodyką projektowania maszyn i urządzeń na zaawansowanym poziomie, w tym zasady doboru materiałów
C-4Zapoznanie studenta z technikami zapewnienia bezpieczeństwa na etapie procesu projektowania
C-5Opanowanie przez studenta umiejętności wykorzystywania systemu metody elementów skończonych w analizach wytrzymałościowych konstrukcji wielomateriałowych
Treści programoweT-L-1Modelowanie konstrukcji wielomateriałowych w systemach metody elementów skończonych - laboratorium komputerowe
T-L-2Analizy wytrzymałościowe konstrukcji wielomateriałowych (modele liniowe i nieliniowe) - laboratorium komputerowe
T-P-1Zadanie 1 - zaprojektowanie konstrukcji wielomateriałowej z zastosowanie metod analizy liniowej
T-P-2Zadanie 2 - zaprojektowanie złożonej konstrukcji wielomateriałowej z zastosowanie metod analizy liniowej – projekt realizowany w grupie
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne - projektowanie
M-2Metody aktywizujące - analiza przypadków
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena ciągła
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - zaliczenie praktyczne
S-5Ocena podsumowująca: zaliczenie projektu
S-2Ocena podsumowująca: egzamin ustny