Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Optymalizacja transmisji danych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Optymalizacja transmisji danych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Przemysław Włodarski <Przemyslaw.Wlodarski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Lech <Piotr.Lech@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 1,40,62zaliczenie
laboratoriaL1 30 1,60,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
W-2Podstawy sieci komputerowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie wiedzy z zakresu analizy ruchu sieciowego oraz wyznaczania optymalnego pasma zapewniającego odpowiedni poziom usług sieciowych (QoS).
C-2Opanowanie wiedzy umożliwiającej analizę i implementację sytemu kolejkowego oraz dobór odpowiedniego modelu strumienia danych wejściowych wraz z odpowiednim systemem kolejkowym w celu oceny efektywności transmisji danych.
C-3Ukształtowanie umiejętności związanej z wykonaniem pomiarów i analiz systemu transmisji danych oraz wyznaczania na ich podstawie optymalnego pasma zapewniającego odpowiedni poziom usług, a także umiejętności implementacji generatora strumienia danych o zadanych parametrach.
C-4Ukształtowanie umiejętności związanej z zaimplementowaniem model systemu kolejkowego ze skończonym i nieskończonym rozmiarem bufora dla różnych rozkładów natężenia ruchu i czasów obsługi, a także umiejętność doboru, na podstawie wyników pomiarów dla strumienia danych, odpowiedniego rozkładu zmiennej losowej i oceny efektywności pracy sieci, jak również implementacji mechanizmu kształtowania pasma.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wyznaczanie sprawności oraz narzutu protokołu na podstawie analizy przechwyconych pakietów.2
T-L-2Generowanie strumienia danych z uwzględnieniem różnych rozkładów zmiennej losowej.4
T-L-3Pomiary i analiza przepływu danych.2
T-L-4Tworzenie opisów systemów kolejkowych. Notacja Kendalla.2
T-L-5Optymalizacja zużycia pasma na podstawie analizy i symulacji testowego systemu transmisji danych w technologii VoIP.4
T-L-6Modelowanie i analiza systemu kolejkowego ze skończonym buforem.4
T-L-7Utworzenie systemu transmisji danych uwzględniającego priorytety w warstwie L2 i L3.4
T-L-8Modelowanie systemów obsługi o kanałach równoległych lub szeregowych.2
T-L-9Kształtowanie ruchu przy pomocy mechanizmów TBF i HTB.4
T-L-10Zaliczenie.2
30
wykłady
T-W-1Wstęp do systemów kolejkowych. Dziedzina zastosowań.1
T-W-2Rodzaje rozkładów zmiennych losowych stosowanych do opisu rozkładu wejścia i rozkładu czasu obsługi.3
T-W-3Symbolika Kendalla. Systemy obsługi: M/M/1, M/D/1, M/G/1, G/M/1 i inne.5
T-W-4Systemy kolejkowe z priorytetami.3
T-W-5Pomiary przepływności pakietów. Analiza statystyk interfejsów sieciowych.2
T-W-6Analiza i kształtowanie ruchu w sieci. Mechanizmy token bucket filter (TBF) oraz hierarchical token bucket (HTB).2
T-W-7QoS w sieciach telekomunikacyjnych.1
T-W-8Zapewnienie jakości transmisji w transmisjach szerokopasmowych.1
T-W-9Optymalizacja sterowania przepływem danych na poziomie systemowym i aplikacji sieciowej.3
T-W-10Systemy kolejkowe z buforem. Wyznaczanie i analiza prawdopodobieństwa strat pakietów.3
T-W-11Optymalizacja zużycia pasma dla zadanych parametrów jakościowych (QoS).4
T-W-12Możliwości priorytetyzacji ruchu w warstwach L2 i L3. Zaliczenie wykładów.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć10
40
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia2
A-W-3Analiza literatury4
36

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3pokaz
M-4ćwiczenia laboratoryjne
M-5dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: test zaliczający wykład
S-2Ocena formująca: ocena ciągła
S-3Ocena podsumowująca: ocena testu
S-4Ocena formująca: aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych
S-5Ocena formująca: ocena sprawozdań

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_B02_W01
Student posiada wiedzę niezbędną statystycznej analizy ruchu sieciowego. Potrafi wyznaczyć optymalne pasmo zapewniające odpowiedni poziom usługi sieciowej.
TI_2A_W09, TI_2A_W10, TI_2A_W01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-9, T-W-6, T-W-12, T-W-11M-3, M-1, M-2, M-5S-1
TI_2A_B02_W02
Student posiada wiedzę umożliwiającą analizę i implementację sytemu kolejkowego. Potrafi dobrać odpowiedni model strumienia danych wejściowych oraz odpowiedni system kolejkowy w celu oceny efektywności transmisji danych.
TI_2A_W09, TI_2A_W06, TI_2A_W10, TI_2A_W01C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-10, T-W-12, T-W-11M-3, M-1, M-2, M-5S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_B02_U01
Student potrafi wykonać pomiary i analizę systemu transmisji danych oraz wyznaczyć na ich podstawie optymalne pasmo zapewniające odpowiedni poziom usługi sieciowej (QoS). Potrafi również zaimplementować generator strumienia danych o zadanych parametrach.
TI_2A_U01, TI_2A_U02, TI_2A_U04, TI_2A_U05, TI_2A_U06C-3T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-L-7, T-L-5, T-L-10M-3, M-4S-3, S-4, S-5
TI_2A_B02_U02
Student potrafi zaimplementować model systemu kolejkowego ze skończonym i nieskończonym rozmiarem bufora dla różnych rozkładów natężenia ruchu i czasów obsługi. Potrafi również dobrać na podstawie wyników pomiarów dla strumienia danych odpowiedni rozkład zmiennej losowej oraz ocenić efektywność pracy sieci. Potrafi również zaimplementować mechanizm kształtowania pasma.
TI_2A_U01, TI_2A_U02, TI_2A_U04, TI_2A_U05, TI_2A_U06C-4T-L-9, T-L-6, T-L-8, T-L-4, T-L-1, T-L-7, T-L-10M-3, M-4S-2, S-3, S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_B02_W01
Student posiada wiedzę niezbędną statystycznej analizy ruchu sieciowego. Potrafi wyznaczyć optymalne pasmo zapewniające odpowiedni poziom usługi sieciowej.
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 lub student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 lub student uzyskał od 50% do 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 lub student uzyskał od 61% do 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 lub student uzyskał od 71% do 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 lub student uzyskał od 81% do 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 lub student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
TI_2A_B02_W02
Student posiada wiedzę umożliwiającą analizę i implementację sytemu kolejkowego. Potrafi dobrać odpowiedni model strumienia danych wejściowych oraz odpowiedni system kolejkowy w celu oceny efektywności transmisji danych.
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 lub student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 lub student uzyskał od 50% do 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 lub student uzyskał od 61% do 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 lub student uzyskał od 71% do 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 lub student uzyskał od 81% do 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 lub student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_B02_U01
Student potrafi wykonać pomiary i analizę systemu transmisji danych oraz wyznaczyć na ich podstawie optymalne pasmo zapewniające odpowiedni poziom usługi sieciowej (QoS). Potrafi również zaimplementować generator strumienia danych o zadanych parametrach.
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 lub student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 lub student uzyskał od 50% do 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 lub student uzyskał od 61% do 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 lub student uzyskał od 71% do 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 lub student uzyskał od 81% do 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 lub student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
TI_2A_B02_U02
Student potrafi zaimplementować model systemu kolejkowego ze skończonym i nieskończonym rozmiarem bufora dla różnych rozkładów natężenia ruchu i czasów obsługi. Potrafi również dobrać na podstawie wyników pomiarów dla strumienia danych odpowiedni rozkład zmiennej losowej oraz ocenić efektywność pracy sieci. Potrafi również zaimplementować mechanizm kształtowania pasma.
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 lub student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 lub student uzyskał od 50% do 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 lub student uzyskał od 61% do 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 lub student uzyskał od 71% do 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 lub student uzyskał od 81% do 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 lub student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia

Literatura podstawowa

  1. Czachórski T., Modele kolejkowe w ocenie efektywności sieci i systemów komputerowych., Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 1999
  2. M. Hassan, R. Jain, Wysoko wydajne sieci TCP/IP, Helion, 2004
  3. Oleg Tikhonenko, Metody probabilistyczne analizy systemów informacyjnych, Exit, Warszawa, 2006
  4. Walenty Oniszczuk, Metody modelowania, Politechnika Białostocka, Białystok, 1995
  5. Goddard L.S., Metody matematyczne w badaniach operacyjnych, PWN, Warszawa

Literatura dodatkowa

  1. Filipowicz B., Modelowanie i optymalizacja systemów kolejkowych. Część I. Systemy markowskie ., Kraków, 1999
  2. Janusz Sosnowski, Testowanie i niezawodność systemów komputerowych, Exit, Warszawa, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wyznaczanie sprawności oraz narzutu protokołu na podstawie analizy przechwyconych pakietów.2
T-L-2Generowanie strumienia danych z uwzględnieniem różnych rozkładów zmiennej losowej.4
T-L-3Pomiary i analiza przepływu danych.2
T-L-4Tworzenie opisów systemów kolejkowych. Notacja Kendalla.2
T-L-5Optymalizacja zużycia pasma na podstawie analizy i symulacji testowego systemu transmisji danych w technologii VoIP.4
T-L-6Modelowanie i analiza systemu kolejkowego ze skończonym buforem.4
T-L-7Utworzenie systemu transmisji danych uwzględniającego priorytety w warstwie L2 i L3.4
T-L-8Modelowanie systemów obsługi o kanałach równoległych lub szeregowych.2
T-L-9Kształtowanie ruchu przy pomocy mechanizmów TBF i HTB.4
T-L-10Zaliczenie.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp do systemów kolejkowych. Dziedzina zastosowań.1
T-W-2Rodzaje rozkładów zmiennych losowych stosowanych do opisu rozkładu wejścia i rozkładu czasu obsługi.3
T-W-3Symbolika Kendalla. Systemy obsługi: M/M/1, M/D/1, M/G/1, G/M/1 i inne.5
T-W-4Systemy kolejkowe z priorytetami.3
T-W-5Pomiary przepływności pakietów. Analiza statystyk interfejsów sieciowych.2
T-W-6Analiza i kształtowanie ruchu w sieci. Mechanizmy token bucket filter (TBF) oraz hierarchical token bucket (HTB).2
T-W-7QoS w sieciach telekomunikacyjnych.1
T-W-8Zapewnienie jakości transmisji w transmisjach szerokopasmowych.1
T-W-9Optymalizacja sterowania przepływem danych na poziomie systemowym i aplikacji sieciowej.3
T-W-10Systemy kolejkowe z buforem. Wyznaczanie i analiza prawdopodobieństwa strat pakietów.3
T-W-11Optymalizacja zużycia pasma dla zadanych parametrów jakościowych (QoS).4
T-W-12Możliwości priorytetyzacji ruchu w warstwach L2 i L3. Zaliczenie wykładów.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć10
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia2
A-W-3Analiza literatury4
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_B02_W01Student posiada wiedzę niezbędną statystycznej analizy ruchu sieciowego. Potrafi wyznaczyć optymalne pasmo zapewniające odpowiedni poziom usługi sieciowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W09Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych.
TI_2A_W10Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik optymalizacji transmisji danych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności.
TI_2A_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych metod matematycznych i zna narzędzia informatyczne niezbędne do jej praktycznego wykorzystania w systemach przemysłowych, elektronicznych i informatycznych.
Cel przedmiotuC-1Opanowanie wiedzy z zakresu analizy ruchu sieciowego oraz wyznaczania optymalnego pasma zapewniającego odpowiedni poziom usług sieciowych (QoS).
Treści programoweT-W-1Wstęp do systemów kolejkowych. Dziedzina zastosowań.
T-W-3Symbolika Kendalla. Systemy obsługi: M/M/1, M/D/1, M/G/1, G/M/1 i inne.
T-W-5Pomiary przepływności pakietów. Analiza statystyk interfejsów sieciowych.
T-W-2Rodzaje rozkładów zmiennych losowych stosowanych do opisu rozkładu wejścia i rozkładu czasu obsługi.
T-W-9Optymalizacja sterowania przepływem danych na poziomie systemowym i aplikacji sieciowej.
T-W-6Analiza i kształtowanie ruchu w sieci. Mechanizmy token bucket filter (TBF) oraz hierarchical token bucket (HTB).
T-W-12Możliwości priorytetyzacji ruchu w warstwach L2 i L3. Zaliczenie wykładów.
T-W-11Optymalizacja zużycia pasma dla zadanych parametrów jakościowych (QoS).
Metody nauczaniaM-3pokaz
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test zaliczający wykład
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 lub student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 lub student uzyskał od 50% do 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 lub student uzyskał od 61% do 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 lub student uzyskał od 71% do 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 lub student uzyskał od 81% do 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 lub student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_B02_W02Student posiada wiedzę umożliwiającą analizę i implementację sytemu kolejkowego. Potrafi dobrać odpowiedni model strumienia danych wejściowych oraz odpowiedni system kolejkowy w celu oceny efektywności transmisji danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W09Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych.
TI_2A_W06Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik optoelektronicznych oraz technologii szerokopasmowej transmisji danych, w tym światłowodowej.
TI_2A_W10Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik optymalizacji transmisji danych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności.
TI_2A_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych metod matematycznych i zna narzędzia informatyczne niezbędne do jej praktycznego wykorzystania w systemach przemysłowych, elektronicznych i informatycznych.
Cel przedmiotuC-2Opanowanie wiedzy umożliwiającej analizę i implementację sytemu kolejkowego oraz dobór odpowiedniego modelu strumienia danych wejściowych wraz z odpowiednim systemem kolejkowym w celu oceny efektywności transmisji danych.
Treści programoweT-W-1Wstęp do systemów kolejkowych. Dziedzina zastosowań.
T-W-3Symbolika Kendalla. Systemy obsługi: M/M/1, M/D/1, M/G/1, G/M/1 i inne.
T-W-4Systemy kolejkowe z priorytetami.
T-W-8Zapewnienie jakości transmisji w transmisjach szerokopasmowych.
T-W-7QoS w sieciach telekomunikacyjnych.
T-W-6Analiza i kształtowanie ruchu w sieci. Mechanizmy token bucket filter (TBF) oraz hierarchical token bucket (HTB).
T-W-10Systemy kolejkowe z buforem. Wyznaczanie i analiza prawdopodobieństwa strat pakietów.
T-W-12Możliwości priorytetyzacji ruchu w warstwach L2 i L3. Zaliczenie wykładów.
T-W-11Optymalizacja zużycia pasma dla zadanych parametrów jakościowych (QoS).
Metody nauczaniaM-3pokaz
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test zaliczający wykład
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 lub student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 lub student uzyskał od 50% do 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 lub student uzyskał od 61% do 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 lub student uzyskał od 71% do 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 lub student uzyskał od 81% do 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 lub student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_B02_U01Student potrafi wykonać pomiary i analizę systemu transmisji danych oraz wyznaczyć na ich podstawie optymalne pasmo zapewniające odpowiedni poziom usługi sieciowej (QoS). Potrafi również zaimplementować generator strumienia danych o zadanych parametrach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
TI_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały oraz dane celem wydobycia z nich pożądanych informacji.
TI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
TI_2A_U05Potrafi zaproponować odpowiednie algorytmy przetwarzania i ekstrakcji danych w zależności od możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
TI_2A_U06Potrafi stosować zaawansowane metody optymalizacji transmisji danych.
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności związanej z wykonaniem pomiarów i analiz systemu transmisji danych oraz wyznaczania na ich podstawie optymalnego pasma zapewniającego odpowiedni poziom usług, a także umiejętności implementacji generatora strumienia danych o zadanych parametrach.
Treści programoweT-L-2Generowanie strumienia danych z uwzględnieniem różnych rozkładów zmiennej losowej.
T-L-3Pomiary i analiza przepływu danych.
T-L-1Wyznaczanie sprawności oraz narzutu protokołu na podstawie analizy przechwyconych pakietów.
T-L-7Utworzenie systemu transmisji danych uwzględniającego priorytety w warstwie L2 i L3.
T-L-5Optymalizacja zużycia pasma na podstawie analizy i symulacji testowego systemu transmisji danych w technologii VoIP.
T-L-10Zaliczenie.
Metody nauczaniaM-3pokaz
M-4ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena testu
S-4Ocena formująca: aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych
S-5Ocena formująca: ocena sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 lub student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 lub student uzyskał od 50% do 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 lub student uzyskał od 61% do 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 lub student uzyskał od 71% do 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 lub student uzyskał od 81% do 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 lub student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_B02_U02Student potrafi zaimplementować model systemu kolejkowego ze skończonym i nieskończonym rozmiarem bufora dla różnych rozkładów natężenia ruchu i czasów obsługi. Potrafi również dobrać na podstawie wyników pomiarów dla strumienia danych odpowiedni rozkład zmiennej losowej oraz ocenić efektywność pracy sieci. Potrafi również zaimplementować mechanizm kształtowania pasma.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
TI_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały oraz dane celem wydobycia z nich pożądanych informacji.
TI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
TI_2A_U05Potrafi zaproponować odpowiednie algorytmy przetwarzania i ekstrakcji danych w zależności od możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
TI_2A_U06Potrafi stosować zaawansowane metody optymalizacji transmisji danych.
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności związanej z zaimplementowaniem model systemu kolejkowego ze skończonym i nieskończonym rozmiarem bufora dla różnych rozkładów natężenia ruchu i czasów obsługi, a także umiejętność doboru, na podstawie wyników pomiarów dla strumienia danych, odpowiedniego rozkładu zmiennej losowej i oceny efektywności pracy sieci, jak również implementacji mechanizmu kształtowania pasma.
Treści programoweT-L-9Kształtowanie ruchu przy pomocy mechanizmów TBF i HTB.
T-L-6Modelowanie i analiza systemu kolejkowego ze skończonym buforem.
T-L-8Modelowanie systemów obsługi o kanałach równoległych lub szeregowych.
T-L-4Tworzenie opisów systemów kolejkowych. Notacja Kendalla.
T-L-1Wyznaczanie sprawności oraz narzutu protokołu na podstawie analizy przechwyconych pakietów.
T-L-7Utworzenie systemu transmisji danych uwzględniającego priorytety w warstwie L2 i L3.
T-L-10Zaliczenie.
Metody nauczaniaM-3pokaz
M-4ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena ciągła
S-3Ocena podsumowująca: ocena testu
S-4Ocena formująca: aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych
S-5Ocena formująca: ocena sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 lub student uzyskał poniżej 50% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia.
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 lub student uzyskał od 50% do 60% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 lub student uzyskał od 61% do 70% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 lub student uzyskał od 71% do 80% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 lub student uzyskał od 81% do 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 lub student uzyskał powyżej 90% punktów z części egzaminu/zaliczenia/testu dotyczącego efektu kształcenia