Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Metody molekularne w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody molekularne w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bogumiła Pilarczyk <Bogumila.Pilarczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Tomza-Marciniak <Agnieszka.Tomza-Marciniak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,50,42zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 10 1,00,29zaliczenie
laboratoriaL5 5 0,50,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu genetyki ogólnej i zoologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Głównym celem zajec jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu podstawowych metod molekularnych wykonywanych w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Genetyczna oporność zwierząt na choroby pasożytnicze. Lekooporność pasożytów. Czynniki prowadzące do powstawania lekooporności.2
T-A-2Diagnostyka molekularna w parazytologii. Molekularne podstawy różnicowania pasożytów i wykrywania lekooporności2
T-A-3Metody biologii molekularnej w oznaczaniu nicieni1
T-A-4Zastosowanie technik biologii molekularnej (PCR, RAPD) do różnicowania gatunków nicieni z rodzaju Trichinella u zwierząt2
T-A-5Metody molekularne przydatne do wykrywania form rozwojowych helmintów w środowisku. Wykorzystanie pasożytów w „leczeniu schorzeń”.3
10
laboratoria
T-L-1Lekooporność kokcydiów, nicieni i stawonogów. Mechanizmy lekooporności na wybrane antyhelmintyki2
T-L-2Metody wykrywania lekooporności. Zapobieganie lekooporności2
T-L-3Metody biologii molekularnej w oznaczaniu nicieni. Diagnostyka toksokarozy z zastosowaniem metod biologii molekularnej1
5
wykłady
T-W-1Procesy zachodzące w układzie pasożyt-żywiciel. Biologiczne i fizjologiczne aspekty interakcji między pasożytem a żywicielem.4
T-W-2Mechanizmy obronne żywiciela. Mechanizmy eliminacji niektórych pasożytów. Mechanizmy unikania przejawów odporności żywiciela.2
T-W-3Działanie chorobotwórcze pasożytów. Obraz kliniczny wybranych inwazji pasożytniczych3
T-W-4Geograficzny aspekt układu pasożyt-żywiciel. Środowiskowe uwarunkowania inwazji oraz chorób pasożytniczych3
T-W-5Czynniki sprzyjające kolonizacji i rozwojowi choroby pasożytniczej. Gatunki oportunistyczne (Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum).3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki wćwiczeń10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń10
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Samodzielne studiowanie tematyki6
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia4
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielmne studiowanie tematyki wykładów15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujacy zagadnienia teoretyczne
M-2Metoda podajaca: wykład informacyjny, pogadanka (z zastosowaniem prezentacji multimedialnych)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów i ćwiczeń w formie testu, uwzgledniajace cały zakres materiału
S-2Ocena podsumowująca: Obserwacja

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O7.3_W01
Ma podstawowa wiedze z zakresu stosowanych metod molekularnych w diagnostyce i profilaktyce chorób pasozytniczych
BT_1A_W08, BT_1A_W06C-1T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-3, T-A-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O7.3_U01
posiada umiejetnosc prowadzenia prac badawczych z uzyciem materiału biologicznego
BT_1A_U08C-1T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-3, T-A-4M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O7.3_K01
Wykazuje odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo własne i innych oraz powierzone mu mienie
BT_1A_K03C-1T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-L-3M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O7.3_W01
Ma podstawowa wiedze z zakresu stosowanych metod molekularnych w diagnostyce i profilaktyce chorób pasozytniczych
2,0
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O7.3_U01
posiada umiejetnosc prowadzenia prac badawczych z uzyciem materiału biologicznego
2,0
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O7.3_K01
Wykazuje odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo własne i innych oraz powierzone mu mienie
2,0
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pawłowski Z., Stefaniak J., Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym, PWN, Warszawa, 2004
  2. Niewiadomska K., Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A, Zarys parazytologii ogólnej, PWN, Warszawa, 2001
  3. Kurnatowska A., Kurnatowski P., Ekologia medyczna-wybrane zagadnienia, Promedi, Łódź, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Gundłach J., Sadzikowsk A, Parazytologia i parazytozy u zwierząt, PWRiL, Warszawa, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Genetyczna oporność zwierząt na choroby pasożytnicze. Lekooporność pasożytów. Czynniki prowadzące do powstawania lekooporności.2
T-A-2Diagnostyka molekularna w parazytologii. Molekularne podstawy różnicowania pasożytów i wykrywania lekooporności2
T-A-3Metody biologii molekularnej w oznaczaniu nicieni1
T-A-4Zastosowanie technik biologii molekularnej (PCR, RAPD) do różnicowania gatunków nicieni z rodzaju Trichinella u zwierząt2
T-A-5Metody molekularne przydatne do wykrywania form rozwojowych helmintów w środowisku. Wykorzystanie pasożytów w „leczeniu schorzeń”.3
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Lekooporność kokcydiów, nicieni i stawonogów. Mechanizmy lekooporności na wybrane antyhelmintyki2
T-L-2Metody wykrywania lekooporności. Zapobieganie lekooporności2
T-L-3Metody biologii molekularnej w oznaczaniu nicieni. Diagnostyka toksokarozy z zastosowaniem metod biologii molekularnej1
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Procesy zachodzące w układzie pasożyt-żywiciel. Biologiczne i fizjologiczne aspekty interakcji między pasożytem a żywicielem.4
T-W-2Mechanizmy obronne żywiciela. Mechanizmy eliminacji niektórych pasożytów. Mechanizmy unikania przejawów odporności żywiciela.2
T-W-3Działanie chorobotwórcze pasożytów. Obraz kliniczny wybranych inwazji pasożytniczych3
T-W-4Geograficzny aspekt układu pasożyt-żywiciel. Środowiskowe uwarunkowania inwazji oraz chorób pasożytniczych3
T-W-5Czynniki sprzyjające kolonizacji i rozwojowi choroby pasożytniczej. Gatunki oportunistyczne (Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum).3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki wćwiczeń10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Samodzielne studiowanie tematyki6
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia4
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielmne studiowanie tematyki wykładów15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O7.3_W01Ma podstawowa wiedze z zakresu stosowanych metod molekularnych w diagnostyce i profilaktyce chorób pasozytniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W08Posiada pogłębioną wiedzę związaną z posługiwaniem się podstawowymi metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na wykonywanie technicznych zadań dostosowanych do kierunku biotechnologia.
BT_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych.
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajec jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu podstawowych metod molekularnych wykonywanych w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczych
Treści programoweT-A-1Genetyczna oporność zwierząt na choroby pasożytnicze. Lekooporność pasożytów. Czynniki prowadzące do powstawania lekooporności.
T-A-2Diagnostyka molekularna w parazytologii. Molekularne podstawy różnicowania pasożytów i wykrywania lekooporności
T-A-5Metody molekularne przydatne do wykrywania form rozwojowych helmintów w środowisku. Wykorzystanie pasożytów w „leczeniu schorzeń”.
T-A-3Metody biologii molekularnej w oznaczaniu nicieni
T-A-4Zastosowanie technik biologii molekularnej (PCR, RAPD) do różnicowania gatunków nicieni z rodzaju Trichinella u zwierząt
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujacy zagadnienia teoretyczne
M-2Metoda podajaca: wykład informacyjny, pogadanka (z zastosowaniem prezentacji multimedialnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów i ćwiczeń w formie testu, uwzgledniajace cały zakres materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O7.3_U01posiada umiejetnosc prowadzenia prac badawczych z uzyciem materiału biologicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U08Dobiera i wykorzystuje metody, techniki i urządzenia rutynowo stosowane w laboratoriach badawczych i diagnostycznych; posługuje się nimi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności, ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajec jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu podstawowych metod molekularnych wykonywanych w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczych
Treści programoweT-W-4Geograficzny aspekt układu pasożyt-żywiciel. Środowiskowe uwarunkowania inwazji oraz chorób pasożytniczych
T-W-3Działanie chorobotwórcze pasożytów. Obraz kliniczny wybranych inwazji pasożytniczych
T-W-5Czynniki sprzyjające kolonizacji i rozwojowi choroby pasożytniczej. Gatunki oportunistyczne (Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum).
T-A-1Genetyczna oporność zwierząt na choroby pasożytnicze. Lekooporność pasożytów. Czynniki prowadzące do powstawania lekooporności.
T-A-2Diagnostyka molekularna w parazytologii. Molekularne podstawy różnicowania pasożytów i wykrywania lekooporności
T-A-5Metody molekularne przydatne do wykrywania form rozwojowych helmintów w środowisku. Wykorzystanie pasożytów w „leczeniu schorzeń”.
T-A-3Metody biologii molekularnej w oznaczaniu nicieni
T-A-4Zastosowanie technik biologii molekularnej (PCR, RAPD) do różnicowania gatunków nicieni z rodzaju Trichinella u zwierząt
Metody nauczaniaM-2Metoda podajaca: wykład informacyjny, pogadanka (z zastosowaniem prezentacji multimedialnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów i ćwiczeń w formie testu, uwzgledniajace cały zakres materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O7.3_K01Wykazuje odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo własne i innych oraz powierzone mu mienie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K03Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; ma świadomość wpływu biotechnologii na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz zdrowie człowieka.
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajec jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu podstawowych metod molekularnych wykonywanych w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczych
Treści programoweT-W-4Geograficzny aspekt układu pasożyt-żywiciel. Środowiskowe uwarunkowania inwazji oraz chorób pasożytniczych
T-W-1Procesy zachodzące w układzie pasożyt-żywiciel. Biologiczne i fizjologiczne aspekty interakcji między pasożytem a żywicielem.
T-W-2Mechanizmy obronne żywiciela. Mechanizmy eliminacji niektórych pasożytów. Mechanizmy unikania przejawów odporności żywiciela.
T-W-3Działanie chorobotwórcze pasożytów. Obraz kliniczny wybranych inwazji pasożytniczych
T-W-5Czynniki sprzyjające kolonizacji i rozwojowi choroby pasożytniczej. Gatunki oportunistyczne (Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum).
T-A-1Genetyczna oporność zwierząt na choroby pasożytnicze. Lekooporność pasożytów. Czynniki prowadzące do powstawania lekooporności.
T-A-2Diagnostyka molekularna w parazytologii. Molekularne podstawy różnicowania pasożytów i wykrywania lekooporności
T-A-3Metody biologii molekularnej w oznaczaniu nicieni
T-L-3Metody biologii molekularnej w oznaczaniu nicieni. Diagnostyka toksokarozy z zastosowaniem metod biologii molekularnej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujacy zagadnienia teoretyczne
M-2Metoda podajaca: wykład informacyjny, pogadanka (z zastosowaniem prezentacji multimedialnych)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Obserwacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5
4,0
4,5
5,0