Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S1)

Sylabus przedmiotu Ovo- i apiterapia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ovo- i apiterapia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Danuta Szczerbińska <Danuta.Szczerbinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bożena Chuda-Mickiewicz <Bozena.Chuda-Mickiewicz@zut.edu.pl>, Danuta Majewska <Danuta.Majewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Waidomości z biologii, chemii, biochemii i biofizyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studentów z substancjami bioaktywnymi występującymi w jajach i produktach pszczelich oraz z możliwościami ich pozyskiwania i wykorzystania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Produkcja lizozymu z jaj kurzych. Jego właściwości znaczenie przy produkcji farmaceutyków i wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności.2
T-A-2Awidyna i cystatyna białka jaja kurzego- właściwości i możliwości aplikacji w leczeniu ludzi i zwierząt.2
T-A-3Metody frakcjonowania żółtka i pozyskiwanie immunoglobulin, foswityny oraz fosfolipidów. z przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych i weterynaryjnych.2
T-A-4Technologia produkcji nowej generacji suplementów diety, m.in. na bazie fosfolipidów żółtka, immunoglobulin i lipoprotein2
T-A-5Technologia zagospodarowania skorup jaj. Białka skorupy jaj kurzych i ich aktywność biologiczna. Produkcja suplementów diety z wykorzystaniem skorup jajowych.1
T-A-6Mleczko pszczele - rola w życiu pszczół. Pozyskiwanie. Skład chemiczny mleczka. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe mleczka. Działanie lecznicze mleczka: zaburzenia przemiany materii, schorzenia układu oddechowego, krążenia, przewodu pokarmowego, skóry i błon śluzowych. Preparaty.2
T-A-7Pyłek kwiatowy i pierzga - wykorzystanie przez pszczoły. Skład chemiczny i właściwości biologiczne. Działanie lecznicze: zaburzenia przemiany lipidowej, choroby wątroby i przewodu pokarmowego, zaburzenia w odżywianiu i działanie adoptogenne. Schorzenia nerwowe i psychiczne. Preparaty.2
T-A-8Jad pszczeli - znaczenie dla pszczół. Pozyskiwanie jadu. Skład chemiczny jadu. Standaryzacja. Właściwości biologiczne. Działanie lecznicze: choroby reumatyczne, neurologiczne, układu krwionośnego.2
15
wykłady
T-W-1Znaczenie gospodarcze jaj. Budowa morfologiczna, skład chemiczny oraz wartość odżywcza jaja i współczesne metody jej kształtowania. Białka jaja jako alergeny pokarmowe.2
T-W-2Technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbogaconych w bioaktywne substancje. Metody genetyczne i żywieniowe zwiększania w jajach zawartości substancji biologicznie czynnych. Jajowód kury jako bioreaktor.2
T-W-3Właściwości funkcjonalne jaj i technologiczne metody ich wykorzystania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w kosmetologii i medycynie.2
T-W-4Technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych substancji. Metody frakcjonowanie białka. Produkcja kwasu sialowego i owomucyny z jaj oraz możliwości ich zastosowania w medycynie i przemyśle spożywczym.2
T-W-5Skład chemiczny miodu. Działanie miodu na drobnoustroje: antybiotyczne działanie miodu; wyciągów i destylatów z miodu; synergistyczne działanie miodu i antybiotyków na chorobotwórcze drobnoustroje. Wpływ składników miodu na układ czerwonokwinkowy, przemianę lipidów i węglowodanów, układ immunologiczny, sercowo-naczyniowy , oddechowy, na nerki i wątrobę.2
T-W-6Oznaczanie aktywności farmakologicznej ekstraktów produktów pszczelich technikami biologii molekularnej.2
T-W-7Propolis - pochodzenie, znaczenie w życiu rodziny. Pozyskiwanie. Skład chemiczny propolisu. Standaryzacja surowca propolisowego. Biologicznie czynne składniki propolisu: fenolowy hydrofobowy i hydrofilowy wyciąg z propolisu, wosk propolisowy . Stosowanie propolisu w medycynie.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Lektura zalecanej literatury8
A-A-3Samodzielne studiowanie tematki ćwiczeń audytoryjnych7
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów7
A-W-3Przygotowanie się do kolokwium w oparciu o literaturę fachową i treści zrealizowane podczas zajęć8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, objaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: podsumowujący

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_??_W01
Student charakteryzuje składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich i wskazuje ich prozdrowotne działanie. Zna możliwości pozyskiwanie substancji bioaktywnych i ich zastosowania w przemysle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
BT_1A_W13, BT_1A_W16C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O2.2_U01
Student prezentuje składniki bioaktywne występujące w jajach i produktach pszczelich i interpretuje ich prozdrowotne działanie.
BT_1A_U10C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BT_1A_BT-S-O2.2_K01
Student wykazuje aktywność, otwartość i kreatywność podczas zajęć
BT_1A_K04C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-7, T-A-8M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_??_W01
Student charakteryzuje składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich i wskazuje ich prozdrowotne działanie. Zna możliwości pozyskiwanie substancji bioaktywnych i ich zastosowania w przemysle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
2,0student nie zna żadnego składnika funkcjonalnego występującego w jajach i produktach pszczelich. Nie ma nawet ogólnej wiedzy na temat pozyskiwania substancji bioaktywnych i ich zastosowania w przemysle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
3,0Student potrafi wymienić niektóre składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich. Zna w bardzo ogólnym zarysie możliwości pozyskiwania i wykorzystania substancji bioaktywnych.
3,5Student potrafi wymienić i podać charakterystykę tylko niektórych składników bioaktywnych występujących w jajach i produktach pszczelich. Zna możliwości pozyskiwania substancji bioaktywnych z jaj i niektórych produktów pszczelich
4,0Student charakteryzuje składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich. Zna możliwości pozyskiwanie substancji bioaktywnych i ich zastosowania w przemysle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
4,5Student charakteryzuje składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich i wskazuje na ich prozdrowotne działanie. Zna możliwości pozyskiwania i wykorzystania substancji bioaktywnych w przemyśle.
5,0Student charakteryzuje składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich w bardzo obszerny wykraczający poza materiał omawiany na zajęciach. Charakteryzuje prozdrowotne działanie substancji bioaktywnych. Zna możliwości pozyskiwanie substancji bioaktywnych z jaj i produktów pszczelich i ich zastosowania w medycynie orac przemysle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O2.2_U01
Student prezentuje składniki bioaktywne występujące w jajach i produktach pszczelich i interpretuje ich prozdrowotne działanie.
2,0
3,0Student poprawnie prezentuje składniki bioaktywne występujące w jajach i produktach pszczelich ale ma problemy z interpretacją ich właściwości prozdrowotnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BT_1A_BT-S-O2.2_K01
Student wykazuje aktywność, otwartość i kreatywność podczas zajęć
2,0
3,0Student wykazuje niewielką aktywność podczas zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Trziszki, Jajczarstwo, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Produkcja lizozymu z jaj kurzych. Jego właściwości znaczenie przy produkcji farmaceutyków i wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności.2
T-A-2Awidyna i cystatyna białka jaja kurzego- właściwości i możliwości aplikacji w leczeniu ludzi i zwierząt.2
T-A-3Metody frakcjonowania żółtka i pozyskiwanie immunoglobulin, foswityny oraz fosfolipidów. z przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych i weterynaryjnych.2
T-A-4Technologia produkcji nowej generacji suplementów diety, m.in. na bazie fosfolipidów żółtka, immunoglobulin i lipoprotein2
T-A-5Technologia zagospodarowania skorup jaj. Białka skorupy jaj kurzych i ich aktywność biologiczna. Produkcja suplementów diety z wykorzystaniem skorup jajowych.1
T-A-6Mleczko pszczele - rola w życiu pszczół. Pozyskiwanie. Skład chemiczny mleczka. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe mleczka. Działanie lecznicze mleczka: zaburzenia przemiany materii, schorzenia układu oddechowego, krążenia, przewodu pokarmowego, skóry i błon śluzowych. Preparaty.2
T-A-7Pyłek kwiatowy i pierzga - wykorzystanie przez pszczoły. Skład chemiczny i właściwości biologiczne. Działanie lecznicze: zaburzenia przemiany lipidowej, choroby wątroby i przewodu pokarmowego, zaburzenia w odżywianiu i działanie adoptogenne. Schorzenia nerwowe i psychiczne. Preparaty.2
T-A-8Jad pszczeli - znaczenie dla pszczół. Pozyskiwanie jadu. Skład chemiczny jadu. Standaryzacja. Właściwości biologiczne. Działanie lecznicze: choroby reumatyczne, neurologiczne, układu krwionośnego.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie gospodarcze jaj. Budowa morfologiczna, skład chemiczny oraz wartość odżywcza jaja i współczesne metody jej kształtowania. Białka jaja jako alergeny pokarmowe.2
T-W-2Technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbogaconych w bioaktywne substancje. Metody genetyczne i żywieniowe zwiększania w jajach zawartości substancji biologicznie czynnych. Jajowód kury jako bioreaktor.2
T-W-3Właściwości funkcjonalne jaj i technologiczne metody ich wykorzystania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w kosmetologii i medycynie.2
T-W-4Technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych substancji. Metody frakcjonowanie białka. Produkcja kwasu sialowego i owomucyny z jaj oraz możliwości ich zastosowania w medycynie i przemyśle spożywczym.2
T-W-5Skład chemiczny miodu. Działanie miodu na drobnoustroje: antybiotyczne działanie miodu; wyciągów i destylatów z miodu; synergistyczne działanie miodu i antybiotyków na chorobotwórcze drobnoustroje. Wpływ składników miodu na układ czerwonokwinkowy, przemianę lipidów i węglowodanów, układ immunologiczny, sercowo-naczyniowy , oddechowy, na nerki i wątrobę.2
T-W-6Oznaczanie aktywności farmakologicznej ekstraktów produktów pszczelich technikami biologii molekularnej.2
T-W-7Propolis - pochodzenie, znaczenie w życiu rodziny. Pozyskiwanie. Skład chemiczny propolisu. Standaryzacja surowca propolisowego. Biologicznie czynne składniki propolisu: fenolowy hydrofobowy i hydrofilowy wyciąg z propolisu, wosk propolisowy . Stosowanie propolisu w medycynie.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Lektura zalecanej literatury8
A-A-3Samodzielne studiowanie tematki ćwiczeń audytoryjnych7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów7
A-W-3Przygotowanie się do kolokwium w oparciu o literaturę fachową i treści zrealizowane podczas zajęć8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_??_W01Student charakteryzuje składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich i wskazuje ich prozdrowotne działanie. Zna możliwości pozyskiwanie substancji bioaktywnych i ich zastosowania w przemysle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_W13Ma wiedzę na temat wpływu biotechnologii na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej.
BT_1A_W16Ma ogólną wiedzę z zakresu technik modyfikacji struktur kwasów nukleinowych oraz wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii.
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z substancjami bioaktywnymi występującymi w jajach i produktach pszczelich oraz z możliwościami ich pozyskiwania i wykorzystania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
Treści programoweT-W-2Technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbogaconych w bioaktywne substancje. Metody genetyczne i żywieniowe zwiększania w jajach zawartości substancji biologicznie czynnych. Jajowód kury jako bioreaktor.
T-W-3Właściwości funkcjonalne jaj i technologiczne metody ich wykorzystania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w kosmetologii i medycynie.
T-W-4Technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych substancji. Metody frakcjonowanie białka. Produkcja kwasu sialowego i owomucyny z jaj oraz możliwości ich zastosowania w medycynie i przemyśle spożywczym.
T-W-5Skład chemiczny miodu. Działanie miodu na drobnoustroje: antybiotyczne działanie miodu; wyciągów i destylatów z miodu; synergistyczne działanie miodu i antybiotyków na chorobotwórcze drobnoustroje. Wpływ składników miodu na układ czerwonokwinkowy, przemianę lipidów i węglowodanów, układ immunologiczny, sercowo-naczyniowy , oddechowy, na nerki i wątrobę.
T-W-6Oznaczanie aktywności farmakologicznej ekstraktów produktów pszczelich technikami biologii molekularnej.
T-W-7Propolis - pochodzenie, znaczenie w życiu rodziny. Pozyskiwanie. Skład chemiczny propolisu. Standaryzacja surowca propolisowego. Biologicznie czynne składniki propolisu: fenolowy hydrofobowy i hydrofilowy wyciąg z propolisu, wosk propolisowy . Stosowanie propolisu w medycynie.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: podsumowujący
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna żadnego składnika funkcjonalnego występującego w jajach i produktach pszczelich. Nie ma nawet ogólnej wiedzy na temat pozyskiwania substancji bioaktywnych i ich zastosowania w przemysle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
3,0Student potrafi wymienić niektóre składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich. Zna w bardzo ogólnym zarysie możliwości pozyskiwania i wykorzystania substancji bioaktywnych.
3,5Student potrafi wymienić i podać charakterystykę tylko niektórych składników bioaktywnych występujących w jajach i produktach pszczelich. Zna możliwości pozyskiwania substancji bioaktywnych z jaj i niektórych produktów pszczelich
4,0Student charakteryzuje składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich. Zna możliwości pozyskiwanie substancji bioaktywnych i ich zastosowania w przemysle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
4,5Student charakteryzuje składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich i wskazuje na ich prozdrowotne działanie. Zna możliwości pozyskiwania i wykorzystania substancji bioaktywnych w przemyśle.
5,0Student charakteryzuje składniki funkcjonalne występujące w jajach i produktach pszczelich w bardzo obszerny wykraczający poza materiał omawiany na zajęciach. Charakteryzuje prozdrowotne działanie substancji bioaktywnych. Zna możliwości pozyskiwanie substancji bioaktywnych z jaj i produktów pszczelich i ich zastosowania w medycynie orac przemysle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O2.2_U01Student prezentuje składniki bioaktywne występujące w jajach i produktach pszczelich i interpretuje ich prozdrowotne działanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_U10Posługuje się kluczowymi pojęciami z zakresu biotechnologii; zna i ocenia znaczenie biotechnologii w różnych dziedzinach życia oraz w tworzeniu nowych i pozyskiwaniu istniejących substancji biologicznie aktywnych; zna podstawe zagadnienia z farmakologii i farmakokinetyki leków; potrafi zaprojektować linie biotechnologiczne oraz wykorzystywać różne urządzenia i aparaturę badawczą w biotechnologii; ocenia zagrożenia wynikające z osiągnięć biotechnologii; analizuje zagadnienia związane z biobezpieczeństwem.
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z substancjami bioaktywnymi występującymi w jajach i produktach pszczelich oraz z możliwościami ich pozyskiwania i wykorzystania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
Treści programoweT-A-1Produkcja lizozymu z jaj kurzych. Jego właściwości znaczenie przy produkcji farmaceutyków i wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności.
T-A-2Awidyna i cystatyna białka jaja kurzego- właściwości i możliwości aplikacji w leczeniu ludzi i zwierząt.
T-A-3Metody frakcjonowania żółtka i pozyskiwanie immunoglobulin, foswityny oraz fosfolipidów. z przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych i weterynaryjnych.
T-A-4Technologia produkcji nowej generacji suplementów diety, m.in. na bazie fosfolipidów żółtka, immunoglobulin i lipoprotein
T-A-6Mleczko pszczele - rola w życiu pszczół. Pozyskiwanie. Skład chemiczny mleczka. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe mleczka. Działanie lecznicze mleczka: zaburzenia przemiany materii, schorzenia układu oddechowego, krążenia, przewodu pokarmowego, skóry i błon śluzowych. Preparaty.
T-A-7Pyłek kwiatowy i pierzga - wykorzystanie przez pszczoły. Skład chemiczny i właściwości biologiczne. Działanie lecznicze: zaburzenia przemiany lipidowej, choroby wątroby i przewodu pokarmowego, zaburzenia w odżywianiu i działanie adoptogenne. Schorzenia nerwowe i psychiczne. Preparaty.
T-A-5Technologia zagospodarowania skorup jaj. Białka skorupy jaj kurzych i ich aktywność biologiczna. Produkcja suplementów diety z wykorzystaniem skorup jajowych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: podsumowujący
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie prezentuje składniki bioaktywne występujące w jajach i produktach pszczelich ale ma problemy z interpretacją ich właściwości prozdrowotnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBT_1A_BT-S-O2.2_K01Student wykazuje aktywność, otwartość i kreatywność podczas zajęć
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBT_1A_K04Wykazuje otwartość dla ogólnego i kierunkowego kształtowania i rozwijania własnej aktywności poznawczej w oparciu o różne źródła informacji naukowej; umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z substancjami bioaktywnymi występującymi w jajach i produktach pszczelich oraz z możliwościami ich pozyskiwania i wykorzystania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym
Treści programoweT-A-1Produkcja lizozymu z jaj kurzych. Jego właściwości znaczenie przy produkcji farmaceutyków i wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności.
T-A-2Awidyna i cystatyna białka jaja kurzego- właściwości i możliwości aplikacji w leczeniu ludzi i zwierząt.
T-A-3Metody frakcjonowania żółtka i pozyskiwanie immunoglobulin, foswityny oraz fosfolipidów. z przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych i weterynaryjnych.
T-A-7Pyłek kwiatowy i pierzga - wykorzystanie przez pszczoły. Skład chemiczny i właściwości biologiczne. Działanie lecznicze: zaburzenia przemiany lipidowej, choroby wątroby i przewodu pokarmowego, zaburzenia w odżywianiu i działanie adoptogenne. Schorzenia nerwowe i psychiczne. Preparaty.
T-A-8Jad pszczeli - znaczenie dla pszczół. Pozyskiwanie jadu. Skład chemiczny jadu. Standaryzacja. Właściwości biologiczne. Działanie lecznicze: choroby reumatyczne, neurologiczne, układu krwionośnego.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: podsumowujący
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje niewielką aktywność podczas zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0