Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy projektowania otoczenia budynków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy projektowania otoczenia budynków
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Zwoliński <azwolinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Czekiel-Świtalska <Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,56zaliczenie
projektyP3 15 1,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami dotyczacymi wykonywania projektów otoczenia budynków, w tym projektowania, komponowania i programowania synergii architektury ijej otoczenia dla różnych typów zabudowy.
C-2Zapoznanie studentów z aktualnymi trenadami w zakresie projektowania małej architektury i kształtowania otoczenia zabudowy.
C-3Ukształtowanie umiejętności sporządzania planu zagospodarowania terenu (w tym analiz przedprojektowych, rysunków projektowych oraz opisu projektu urbanistycznego i małej architektury) zgodnie z zasadami sporządzania dokumentacji projektowej oraz dla potrzeb prezentacji projektu w formie posteru.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wprowadzenie. Etapy powstawania projektu otoczenia budynku w zakresie planu zagospodarowania terenu.2
T-P-2Analiza przedprojektowa wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego lub decyzji owarunkach zabudowy oraz istniejącego planu zagospodarowania konkretnej działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną.2
T-P-3Program i styl otoczenia budynku. Opracowanie schematu funkcjonalno-przestrzennego.2
T-P-4Koncepcja planu zagospodarowania terenu i jego elementów.4
T-P-5Projekt szczegółowy zagospodarowania terenu. Elementy poziome (nawierzchnie i materiały) i pionowe, naziemne i podziemne. Dobór małej architektury. Elementy wodne. Oświetlenie terenu.5
15
wykłady
T-W-1Zagadnienia wprowadzające. Pojęcie krajobrazu i otoczenia budynku.2
T-W-2Typy zabudowy i style otoczenia budyków.2
T-W-3Estetyka i kompozycja otoczenia. Zasady tworzenia kompozycji wnętrz z zakresu małej architektury i małej urbanistyki.2
T-W-4Planowanie i projektowanie otoczenia budynków. Etapy powstawania projektu. Program funkcjonalno-przestrzenny. Elementy zagospodarowania terenu - pionowe i poziome, podzieme i naziemne. Dobór roślinności. Budowa klimatu i nastroju - rola koloru i światła w otoczeniu budynków.6
T-W-5Współczesne tendencje w projektowaniu małej archiektury i kształtowania otoczenia zabudowy.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Praca nad projektem poza zajęciami (przygotowanie wymaganych rysunków planu zagospodarowania, rysunów architektonicznych, wizualizacji i opisów).15
A-P-2Uczestnictwo w zajęciach15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do kolokwium. Czytanie literatury15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
M-3Metoda projektów
M-4Wykład terenowy
M-5Ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przegląd międzysemestralny dotyczący stanu zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-2Ocena podsumowująca: Końcowy projekt semestralny dotyczący projektu otoczenia wybranego budynku, w tym: plan zagospodarowania terenu zgodny z wytycznymi miejscowego planu agospodarowania przestrzennego; projekt architektonicznych iurbanistycznych elementów; obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej (częśc graficzna i opisowa) oraz posteru. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość merytoryczna projektu: zastosowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej komponowania, programowania i urządzania terenu, projektowania małego wnęterza architektoniczno-urbanistycznego z klimatem oraz estetyczna pracy.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium z wiedzy teoretycznej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/08_W01
zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury
PAWiO_1A_W04C-1, C-2T-W-2, T-W-1, T-W-5M-1, M-2, M-4S-3
PAWiO_1A_S1/C/08_W02
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
PAWiO_1A_W26C-3T-P-1M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/08_U01
praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
PAWiO_1A_U10C-3T-W-3, T-W-4, T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-2, T-P-5M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/08_K01
popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i ogrodów, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
PAWiO_1A_K06C-1, C-2T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-2, T-P-5M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/08_W01
zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu zna zasady i tendencje projektowania otoczenia budynków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/08_W02
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu zna zasady przygotowania projektów otoczenia budynków.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/08_U01
praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu posiadł umiejętność projketowania otoczenia budynków.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/08_K01
popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i ogrodów, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
2,0
3,0Student w ograniczony sposób potrafi przekazać swoje pomysły na zagospodarowanie otoczenia budynków.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bohm A., Wnętrze w kompozycji krajobrazu, Politechnika Krakowska, Kraków, 1998
  2. Poradnik, Patio-fachowe rady. Projektowanie,budowanie, modernizacja oraz konserwacja patio, ścieżek, schodów, Arkady., Warszawa, 2007
  3. Szymski A., Dawidowski R., Architektura krajobrazu, Walkowska, Szczecin, 2006
  4. Williams R., Piękne ogrody, Arkady, Warszawa, 2006
  5. Powell A. M., Ogrody w mieście. Projektowanie przestrzeni i roślinności., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2008
  6. Vidiella A.S., Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Top Mark Centre, Warszawa, 2009, ISBN: 978-83-925-890-1-3
  7. Korzeniowski W., Odległości w zabudowie i w zagospodawaniu terenu, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa P.P, 2002, ISBN 83-83393-99-4
  8. Brett Martin, 1001 pomysłów. Przestrzeń wokół domu. Projekty, materiały, wykonanie, wyposażenie, Arkady, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Korzeniowski W., Poradnik z komentarzmi i z 133 rysunkami do Warunków Technicznych (Rozporządzenia MI z 2003), Polcen, Warszawa, 2006
  2. Niewiadomski Z., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz pod red. prof. Z. Niewiadomskiego, C-H-Beck, Warszawa, 2011, ISBN: 978-83-255-2676-4

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie. Etapy powstawania projektu otoczenia budynku w zakresie planu zagospodarowania terenu.2
T-P-2Analiza przedprojektowa wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego lub decyzji owarunkach zabudowy oraz istniejącego planu zagospodarowania konkretnej działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną.2
T-P-3Program i styl otoczenia budynku. Opracowanie schematu funkcjonalno-przestrzennego.2
T-P-4Koncepcja planu zagospodarowania terenu i jego elementów.4
T-P-5Projekt szczegółowy zagospodarowania terenu. Elementy poziome (nawierzchnie i materiały) i pionowe, naziemne i podziemne. Dobór małej architektury. Elementy wodne. Oświetlenie terenu.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zagadnienia wprowadzające. Pojęcie krajobrazu i otoczenia budynku.2
T-W-2Typy zabudowy i style otoczenia budyków.2
T-W-3Estetyka i kompozycja otoczenia. Zasady tworzenia kompozycji wnętrz z zakresu małej architektury i małej urbanistyki.2
T-W-4Planowanie i projektowanie otoczenia budynków. Etapy powstawania projektu. Program funkcjonalno-przestrzenny. Elementy zagospodarowania terenu - pionowe i poziome, podzieme i naziemne. Dobór roślinności. Budowa klimatu i nastroju - rola koloru i światła w otoczeniu budynków.6
T-W-5Współczesne tendencje w projektowaniu małej archiektury i kształtowania otoczenia zabudowy.3
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Praca nad projektem poza zajęciami (przygotowanie wymaganych rysunków planu zagospodarowania, rysunów architektonicznych, wizualizacji i opisów).15
A-P-2Uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do kolokwium. Czytanie literatury15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/08_W01zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W04zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami dotyczacymi wykonywania projektów otoczenia budynków, w tym projektowania, komponowania i programowania synergii architektury ijej otoczenia dla różnych typów zabudowy.
C-2Zapoznanie studentów z aktualnymi trenadami w zakresie projektowania małej architektury i kształtowania otoczenia zabudowy.
Treści programoweT-W-2Typy zabudowy i style otoczenia budyków.
T-W-1Zagadnienia wprowadzające. Pojęcie krajobrazu i otoczenia budynku.
T-W-5Współczesne tendencje w projektowaniu małej archiektury i kształtowania otoczenia zabudowy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
M-4Wykład terenowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium z wiedzy teoretycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu zna zasady i tendencje projektowania otoczenia budynków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/08_W02zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W26zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności sporządzania planu zagospodarowania terenu (w tym analiz przedprojektowych, rysunków projektowych oraz opisu projektu urbanistycznego i małej architektury) zgodnie z zasadami sporządzania dokumentacji projektowej oraz dla potrzeb prezentacji projektu w formie posteru.
Treści programoweT-P-1Wprowadzenie. Etapy powstawania projektu otoczenia budynku w zakresie planu zagospodarowania terenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
M-3Metoda projektów
M-4Wykład terenowy
M-5Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przegląd międzysemestralny dotyczący stanu zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-2Ocena podsumowująca: Końcowy projekt semestralny dotyczący projektu otoczenia wybranego budynku, w tym: plan zagospodarowania terenu zgodny z wytycznymi miejscowego planu agospodarowania przestrzennego; projekt architektonicznych iurbanistycznych elementów; obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej (częśc graficzna i opisowa) oraz posteru. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość merytoryczna projektu: zastosowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej komponowania, programowania i urządzania terenu, projektowania małego wnęterza architektoniczno-urbanistycznego z klimatem oraz estetyczna pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu zna zasady przygotowania projektów otoczenia budynków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/08_U01praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U10praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności sporządzania planu zagospodarowania terenu (w tym analiz przedprojektowych, rysunków projektowych oraz opisu projektu urbanistycznego i małej architektury) zgodnie z zasadami sporządzania dokumentacji projektowej oraz dla potrzeb prezentacji projektu w formie posteru.
Treści programoweT-W-3Estetyka i kompozycja otoczenia. Zasady tworzenia kompozycji wnętrz z zakresu małej architektury i małej urbanistyki.
T-W-4Planowanie i projektowanie otoczenia budynków. Etapy powstawania projektu. Program funkcjonalno-przestrzenny. Elementy zagospodarowania terenu - pionowe i poziome, podzieme i naziemne. Dobór roślinności. Budowa klimatu i nastroju - rola koloru i światła w otoczeniu budynków.
T-P-1Wprowadzenie. Etapy powstawania projektu otoczenia budynku w zakresie planu zagospodarowania terenu.
T-P-3Program i styl otoczenia budynku. Opracowanie schematu funkcjonalno-przestrzennego.
T-P-4Koncepcja planu zagospodarowania terenu i jego elementów.
T-P-2Analiza przedprojektowa wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego lub decyzji owarunkach zabudowy oraz istniejącego planu zagospodarowania konkretnej działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną.
T-P-5Projekt szczegółowy zagospodarowania terenu. Elementy poziome (nawierzchnie i materiały) i pionowe, naziemne i podziemne. Dobór małej architektury. Elementy wodne. Oświetlenie terenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
M-3Metoda projektów
M-4Wykład terenowy
M-5Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przegląd międzysemestralny dotyczący stanu zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-2Ocena podsumowująca: Końcowy projekt semestralny dotyczący projektu otoczenia wybranego budynku, w tym: plan zagospodarowania terenu zgodny z wytycznymi miejscowego planu agospodarowania przestrzennego; projekt architektonicznych iurbanistycznych elementów; obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej (częśc graficzna i opisowa) oraz posteru. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość merytoryczna projektu: zastosowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej komponowania, programowania i urządzania terenu, projektowania małego wnęterza architektoniczno-urbanistycznego z klimatem oraz estetyczna pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu posiadł umiejętność projketowania otoczenia budynków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/08_K01popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i ogrodów, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K06popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami dotyczacymi wykonywania projektów otoczenia budynków, w tym projektowania, komponowania i programowania synergii architektury ijej otoczenia dla różnych typów zabudowy.
C-2Zapoznanie studentów z aktualnymi trenadami w zakresie projektowania małej architektury i kształtowania otoczenia zabudowy.
Treści programoweT-P-1Wprowadzenie. Etapy powstawania projektu otoczenia budynku w zakresie planu zagospodarowania terenu.
T-P-3Program i styl otoczenia budynku. Opracowanie schematu funkcjonalno-przestrzennego.
T-P-4Koncepcja planu zagospodarowania terenu i jego elementów.
T-P-2Analiza przedprojektowa wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego lub decyzji owarunkach zabudowy oraz istniejącego planu zagospodarowania konkretnej działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną.
T-P-5Projekt szczegółowy zagospodarowania terenu. Elementy poziome (nawierzchnie i materiały) i pionowe, naziemne i podziemne. Dobór małej architektury. Elementy wodne. Oświetlenie terenu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
M-3Metoda projektów
M-4Wykład terenowy
M-5Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przegląd międzysemestralny dotyczący stanu zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-2Ocena podsumowująca: Końcowy projekt semestralny dotyczący projektu otoczenia wybranego budynku, w tym: plan zagospodarowania terenu zgodny z wytycznymi miejscowego planu agospodarowania przestrzennego; projekt architektonicznych iurbanistycznych elementów; obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej (częśc graficzna i opisowa) oraz posteru. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość merytoryczna projektu: zastosowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej komponowania, programowania i urządzania terenu, projektowania małego wnęterza architektoniczno-urbanistycznego z klimatem oraz estetyczna pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczony sposób potrafi przekazać swoje pomysły na zagospodarowanie otoczenia budynków.
3,5
4,0
4,5
5,0