Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Wychowanie fizyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wychowanie fizyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Fiłka <Tomasz.Filka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tamara Olszewska <Tamara.Olszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 30 0,01,00zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 30 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
W-2Studenci całkowicie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C1 - nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej. C2 - rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom układów;ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. C3 - podnoszenie wartości cech motorycznych; siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, zręczności, mocy. C4 - wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych.Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej, organizacji imprez sportowych, turystycznych oraz przepisów podstawowych dyscyplin sportowych. C5 - przeciwstawienie się patologiom społecznym / alkoholizm, narkomania, nikotynizm / poprzez propozycję uczestnictwa w szeroko pojętej aktywności fizycznej C6 - zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-11. Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. Student wybiera jedna z dostepnych dyscyplin sportowych. 2. Wykłady dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi: - zdrowotne efekty aktywności fizycznej - aktywnośc fizyczna a uzależnienia - miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujacych zdrowie - wpływ ćwiczeń fizycznych na stan fizjologiczny organizmu (tętno, ciśnienie, wady postawy, odporność) - kontrola masy ciała - historia igrzysk olimpijskich - ruch fizyczny jako forma walki ze stresem30
30
ćwiczenia audytoryjne
T-A-11. Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. Student wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. 2. Wykłady dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi: - zdrowotne efekty aktywności fizycznej - aktywnośc fizyczna a uzależnienia - miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujących zdrowie - wpływ ćwiczeń fizycznych na stan fizjologiczny organizmu (tętno, ciśnienie, wady postawy, odporność) - kontrola masy ciała - historia igrzysk olimpijskich - ruch fizyczny jako forma walki ze stresem30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-11. Ćwiczenia w grupach, treningi sportowe, uczestnictwo w imprezach turystycznych i obozach sportowych. 2. Uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi.30
30
ćwiczenia audytoryjne
A-A-11. Ćwiczenia w grupach, treningi sportowe, uczestnictwo w imprezach turystycznych i obozach sportowych. 2. Uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi i semestralnymi i całorocznymi.30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa. Metoda praktyczna: pokaz. Metoda podająca: wykład, opis, pogadanka, objasnienie. Metoda aktywizujaca: dyskusja dydaktyczna, zadaniowa, bezpośredniej celowości ruchu. Metoda odtwórcza: zadabniowo- ścisła. Metoda obwodowo- stacyjna. Metoda treningowa.
M-2Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowania i aktywności na zajęciach a także umiejętności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sporawdzian, test).
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium, test z widzy o kulturze fizycznej.

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/05_U01
Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej - potrafi poprawnie wykonać elementy techniczne z wybranych dyscyplin sportowych
PAWiO_1A_U01C-1T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/05_K01
Posiada umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia. Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem. Potrafi dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia, wieku, płci i ją promować
PAWiO_1A_K05, PAWiO_1A_K01, PAWiO_1A_K07, PAWiO_1A_K11, PAWiO_1A_K12C-1T-A-1M-1, M-2S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/A/05_K02
Nabyte umiejętności ruchowe, techniczne i taktyczne potrafi zastosować w poszczególnych dyscyplinach sportowych i działalności turystyczno - rekreacyjnej. Potrafi pracować i współdziałać w grupie według zasady "fair play" zarówno na boisku jak i w życiu codziennym.
PAWiO_1A_K04, PAWiO_1A_K05, PAWiO_1A_K01, PAWiO_1A_K02, PAWiO_1A_K03, PAWiO_1A_K11, PAWiO_1A_K12C-1T-A-1M-1, M-2S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/A/05_K03
Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej, historii sportu, przepisów dyscyplin sportowych, potrafi zorganizować i współorganizować imprezy sportowo - rekreacyjne i turystyczne.Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na uczelni oraz w swoim środowisku. Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu. Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.
PAWiO_1A_K01, PAWiO_1A_K07, PAWiO_1A_K11, PAWiO_1A_K12C-1T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/05_U01
Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej - potrafi poprawnie wykonać elementy techniczne z wybranych dyscyplin sportowych
2,0
3,0- student posiada podstawowe umiejętności techniczne różnych dyscyplin sportowych - ćwiczenia wykonuje z błędami technicznymi
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/05_K01
Posiada umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia. Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem. Potrafi dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia, wieku, płci i ją promować
2,0- nie uczęszcza na zajęcia
3,0- zna bardzo ogólnie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia - nie potrafi swoich umiejętności zastosować w praktyce
3,5- zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia
4,0- potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia - potafi aktywność fizyczną dobrać do stanu zdrowia
4,5- aktywność ruchową potrafi zastosować odpowiednio do stanu zdrowia i wieku - włącza się w propagowanie zdrowego stylu życia - mobilizuje innych do postaw prozdrowotnych
5,0- potrafi zastosować odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zaleźności od potrzeb, wieku, płci , stanu zdrowia - indywidualnie rozwija swoje uzdolnienia - mobilizuje siebie i innych do działań prozdrowotnych
PAWiO_1A_S1/A/05_K02
Nabyte umiejętności ruchowe, techniczne i taktyczne potrafi zastosować w poszczególnych dyscyplinach sportowych i działalności turystyczno - rekreacyjnej. Potrafi pracować i współdziałać w grupie według zasady "fair play" zarówno na boisku jak i w życiu codziennym.
2,0- nie uczęszcza na zajęcia
3,0- przejawia braki w zakresie postawy społecznej - ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi, wykazuje małe postępy w opanowaniu prostych elementów technicznych.
3,5- przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie zawsze potrafi zintegrować się z grupą - zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wybranych dyscyplin sportowych i różnych form aktywności
4,0- potrafi współdziałać w grupie stosując zasadę fair play - posiada dobrą sprawnośc fizyczną - z małymi błędami opanował przepisy gier sportowych.
4,5- potrafi pracować, współdziałać i rywalizować w grupie stosując zasadę fair play - indywidualnie rozwija swoje zaiteresowania - posiada wysoką sprawność fizyczną - potrafi wybrać odpowiednią aktywnośc ruchową w zależności od potrzeb - dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscyplin sportowych
5,0- potrafi pracować, współdziałać i rywalizować w grupie stosując zasadę fair play - indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe - posiada bardzo wysoką sprawność motoryczną - bardzo dobrze opanował technikę, zna założenia taktyczne oraz przepisy dyscyplin sportowych - posiada praktyczną umiejętność sędziowania wybranych dyscyplin sportowych
PAWiO_1A_S1/A/05_K03
Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej, historii sportu, przepisów dyscyplin sportowych, potrafi zorganizować i współorganizować imprezy sportowo - rekreacyjne i turystyczne.Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na uczelni oraz w swoim środowisku. Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu. Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.
2,0- nie uczęszcza na zajęcia - ma lekceważący stosunek do przedmiotu - nie posiada wiedzy o kulturze fizycznej
3,0- nie włącza się w życie sportowe Uczelni - nie przejawia zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej - posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości dotyczących kultury fizycznej
3,5- przejawia braki w postawie społecznej, stosunek do zajęć jest obojętny - nie bierze udziału w życiu sportowym Uczelni, nie włącza się i nie pomaga w organizowaniu imprez - nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy o kulturze fizycznej w praktyce
4,0- sporadycznie bierze udział w życiu sportowym Uczelni, - pomaga w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych - posiadane wiadomości z kultury fizycznej potrafi (przy pomocy nauczyciela) zastosować w praktyce
4,5- włącza się w organizację imprez sportowo-rekreacyjnych - jest aktywnym uczestnikiem życia sportowego Uczelni - prowadzi higieniczny, zdrowy tryb życia - rozwija swoje zainteresowania sportowe poza zajęciami programowymi - posiada wiedzę z zkaresu kultury fizycznej i stosuje ją w praktycznym działaniu
5,0- potrafi podejmować różnorodne działania sportowo-rekreacyjne na rzecz społeczności akademickiej - indywidualnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia sportowe - propaguje, prowadzi zdrowy, sportowy tryb życia - posiada dużą wiedzę z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie stosuje ją w praktycznym działaniu

Literatura dodatkowa

 1. S. Owczarek, Atlas ćwiczeń korekcyjnych, WSiP, Warszawa, 2005
 2. R. Trześnikowski, Gry i zabawy ruchowe, WSiP, Warszawa, 2005
 3. J. Sobotta, Atlas anatomii człowieka, Urban i Partner, Wrocław, 1994
 4. G. Gracz, Emocje przedstartowe oraz ich związek z aspiracjami sportowców, AWF Poznań, Poznań, 1980
 5. Z. Satwczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne, AWF Poznań, Poznań, 1998
 6. J. Mazurek, Gimnastyka podstawowa, WSiT, Warszawa, 1980
 7. Przekład J. Grabowski, J. Szopa, Eurofit- Europejski test sprawności fizycznej, WAF Kraków, Kraków, 1989
 8. K. Zuchora, Podstawowy test sprawności fizycznej, 2010
 9. J. Talaga, A-Z sprawności fizycznej, Warszawa, 1995
 10. J. Talaga, Sprawność fizyczna ogólna, Zysk i S-ka, Poznań, 2004
 11. J. Bahrynowicz- Fic, Właściwości ćwiczeń fizycznych ich systematyka i metodyka, PZWL, Warszawa, 1987
 12. R. Karpiński, Nauczanie pływania, AWF Katowice, Katowice, 1995

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-11. Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. Student wybiera jedna z dostepnych dyscyplin sportowych. 2. Wykłady dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi: - zdrowotne efekty aktywności fizycznej - aktywnośc fizyczna a uzależnienia - miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujacych zdrowie - wpływ ćwiczeń fizycznych na stan fizjologiczny organizmu (tętno, ciśnienie, wady postawy, odporność) - kontrola masy ciała - historia igrzysk olimpijskich - ruch fizyczny jako forma walki ze stresem30
30

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-11. Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. Student wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. 2. Wykłady dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi: - zdrowotne efekty aktywności fizycznej - aktywnośc fizyczna a uzależnienia - miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujących zdrowie - wpływ ćwiczeń fizycznych na stan fizjologiczny organizmu (tętno, ciśnienie, wady postawy, odporność) - kontrola masy ciała - historia igrzysk olimpijskich - ruch fizyczny jako forma walki ze stresem30
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-11. Ćwiczenia w grupach, treningi sportowe, uczestnictwo w imprezach turystycznych i obozach sportowych. 2. Uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-11. Ćwiczenia w grupach, treningi sportowe, uczestnictwo w imprezach turystycznych i obozach sportowych. 2. Uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi i semestralnymi i całorocznymi.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/05_U01Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej - potrafi poprawnie wykonać elementy techniczne z wybranych dyscyplin sportowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U01potrafi utrzymać dobrą kondycję fizyczną z uwzględnieniem specyfiki pracy w zawodzie
Cel przedmiotuC-1C1 - nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej. C2 - rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom układów;ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. C3 - podnoszenie wartości cech motorycznych; siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, zręczności, mocy. C4 - wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych.Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej, organizacji imprez sportowych, turystycznych oraz przepisów podstawowych dyscyplin sportowych. C5 - przeciwstawienie się patologiom społecznym / alkoholizm, narkomania, nikotynizm / poprzez propozycję uczestnictwa w szeroko pojętej aktywności fizycznej C6 - zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycnych.
Treści programoweT-A-11. Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. Student wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. 2. Wykłady dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi: - zdrowotne efekty aktywności fizycznej - aktywnośc fizyczna a uzależnienia - miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujących zdrowie - wpływ ćwiczeń fizycznych na stan fizjologiczny organizmu (tętno, ciśnienie, wady postawy, odporność) - kontrola masy ciała - historia igrzysk olimpijskich - ruch fizyczny jako forma walki ze stresem
Metody nauczaniaM-1Metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa. Metoda praktyczna: pokaz. Metoda podająca: wykład, opis, pogadanka, objasnienie. Metoda aktywizujaca: dyskusja dydaktyczna, zadaniowa, bezpośredniej celowości ruchu. Metoda odtwórcza: zadabniowo- ścisła. Metoda obwodowo- stacyjna. Metoda treningowa.
M-2Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowania i aktywności na zajęciach a także umiejętności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sporawdzian, test).
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium, test z widzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0- student posiada podstawowe umiejętności techniczne różnych dyscyplin sportowych - ćwiczenia wykonuje z błędami technicznymi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/05_K01Posiada umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia. Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem. Potrafi dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia, wieku, płci i ją promować
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K05rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
PAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K07podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
PAWiO_1A_K11jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
PAWiO_1A_K12ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
Cel przedmiotuC-1C1 - nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej. C2 - rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom układów;ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. C3 - podnoszenie wartości cech motorycznych; siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, zręczności, mocy. C4 - wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych.Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej, organizacji imprez sportowych, turystycznych oraz przepisów podstawowych dyscyplin sportowych. C5 - przeciwstawienie się patologiom społecznym / alkoholizm, narkomania, nikotynizm / poprzez propozycję uczestnictwa w szeroko pojętej aktywności fizycznej C6 - zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycnych.
Treści programoweT-A-11. Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. Student wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. 2. Wykłady dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi: - zdrowotne efekty aktywności fizycznej - aktywnośc fizyczna a uzależnienia - miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujących zdrowie - wpływ ćwiczeń fizycznych na stan fizjologiczny organizmu (tętno, ciśnienie, wady postawy, odporność) - kontrola masy ciała - historia igrzysk olimpijskich - ruch fizyczny jako forma walki ze stresem
Metody nauczaniaM-1Metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa. Metoda praktyczna: pokaz. Metoda podająca: wykład, opis, pogadanka, objasnienie. Metoda aktywizujaca: dyskusja dydaktyczna, zadaniowa, bezpośredniej celowości ruchu. Metoda odtwórcza: zadabniowo- ścisła. Metoda obwodowo- stacyjna. Metoda treningowa.
M-2Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowania i aktywności na zajęciach a także umiejętności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sporawdzian, test).
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium, test z widzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0- nie uczęszcza na zajęcia
3,0- zna bardzo ogólnie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia - nie potrafi swoich umiejętności zastosować w praktyce
3,5- zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia
4,0- potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia - potafi aktywność fizyczną dobrać do stanu zdrowia
4,5- aktywność ruchową potrafi zastosować odpowiednio do stanu zdrowia i wieku - włącza się w propagowanie zdrowego stylu życia - mobilizuje innych do postaw prozdrowotnych
5,0- potrafi zastosować odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zaleźności od potrzeb, wieku, płci , stanu zdrowia - indywidualnie rozwija swoje uzdolnienia - mobilizuje siebie i innych do działań prozdrowotnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/05_K02Nabyte umiejętności ruchowe, techniczne i taktyczne potrafi zastosować w poszczególnych dyscyplinach sportowych i działalności turystyczno - rekreacyjnej. Potrafi pracować i współdziałać w grupie według zasady "fair play" zarówno na boisku jak i w życiu codziennym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
PAWiO_1A_K05rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
PAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K02jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
PAWiO_1A_K03wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
PAWiO_1A_K11jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
PAWiO_1A_K12ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
Cel przedmiotuC-1C1 - nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej. C2 - rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom układów;ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. C3 - podnoszenie wartości cech motorycznych; siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, zręczności, mocy. C4 - wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych.Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej, organizacji imprez sportowych, turystycznych oraz przepisów podstawowych dyscyplin sportowych. C5 - przeciwstawienie się patologiom społecznym / alkoholizm, narkomania, nikotynizm / poprzez propozycję uczestnictwa w szeroko pojętej aktywności fizycznej C6 - zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycnych.
Treści programoweT-A-11. Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. Student wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. 2. Wykłady dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi: - zdrowotne efekty aktywności fizycznej - aktywnośc fizyczna a uzależnienia - miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujących zdrowie - wpływ ćwiczeń fizycznych na stan fizjologiczny organizmu (tętno, ciśnienie, wady postawy, odporność) - kontrola masy ciała - historia igrzysk olimpijskich - ruch fizyczny jako forma walki ze stresem
Metody nauczaniaM-1Metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa. Metoda praktyczna: pokaz. Metoda podająca: wykład, opis, pogadanka, objasnienie. Metoda aktywizujaca: dyskusja dydaktyczna, zadaniowa, bezpośredniej celowości ruchu. Metoda odtwórcza: zadabniowo- ścisła. Metoda obwodowo- stacyjna. Metoda treningowa.
M-2Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowania i aktywności na zajęciach a także umiejętności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sporawdzian, test).
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium, test z widzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0- nie uczęszcza na zajęcia
3,0- przejawia braki w zakresie postawy społecznej - ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi, wykazuje małe postępy w opanowaniu prostych elementów technicznych.
3,5- przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie zawsze potrafi zintegrować się z grupą - zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wybranych dyscyplin sportowych i różnych form aktywności
4,0- potrafi współdziałać w grupie stosując zasadę fair play - posiada dobrą sprawnośc fizyczną - z małymi błędami opanował przepisy gier sportowych.
4,5- potrafi pracować, współdziałać i rywalizować w grupie stosując zasadę fair play - indywidualnie rozwija swoje zaiteresowania - posiada wysoką sprawność fizyczną - potrafi wybrać odpowiednią aktywnośc ruchową w zależności od potrzeb - dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscyplin sportowych
5,0- potrafi pracować, współdziałać i rywalizować w grupie stosując zasadę fair play - indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe - posiada bardzo wysoką sprawność motoryczną - bardzo dobrze opanował technikę, zna założenia taktyczne oraz przepisy dyscyplin sportowych - posiada praktyczną umiejętność sędziowania wybranych dyscyplin sportowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/05_K03Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej, historii sportu, przepisów dyscyplin sportowych, potrafi zorganizować i współorganizować imprezy sportowo - rekreacyjne i turystyczne.Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na uczelni oraz w swoim środowisku. Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu. Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K07podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
PAWiO_1A_K11jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
PAWiO_1A_K12ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
Cel przedmiotuC-1C1 - nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej. C2 - rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom układów;ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.Mobilizacja do postaw prozdrowotnych. C3 - podnoszenie wartości cech motorycznych; siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, zręczności, mocy. C4 - wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych.Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej, organizacji imprez sportowych, turystycznych oraz przepisów podstawowych dyscyplin sportowych. C5 - przeciwstawienie się patologiom społecznym / alkoholizm, narkomania, nikotynizm / poprzez propozycję uczestnictwa w szeroko pojętej aktywności fizycznej C6 - zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycnych.
Treści programoweT-A-11. Treść zajęć zależna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. Student wybiera jedną z dostępnych dyscyplin sportowych. 2. Wykłady dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi: - zdrowotne efekty aktywności fizycznej - aktywnośc fizyczna a uzależnienia - miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujących zdrowie - wpływ ćwiczeń fizycznych na stan fizjologiczny organizmu (tętno, ciśnienie, wady postawy, odporność) - kontrola masy ciała - historia igrzysk olimpijskich - ruch fizyczny jako forma walki ze stresem
Metody nauczaniaM-1Metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa. Metoda praktyczna: pokaz. Metoda podająca: wykład, opis, pogadanka, objasnienie. Metoda aktywizujaca: dyskusja dydaktyczna, zadaniowa, bezpośredniej celowości ruchu. Metoda odtwórcza: zadabniowo- ścisła. Metoda obwodowo- stacyjna. Metoda treningowa.
M-2Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowania i aktywności na zajęciach a także umiejętności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sporawdzian, test).
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium, test z widzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0- nie uczęszcza na zajęcia - ma lekceważący stosunek do przedmiotu - nie posiada wiedzy o kulturze fizycznej
3,0- nie włącza się w życie sportowe Uczelni - nie przejawia zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej - posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości dotyczących kultury fizycznej
3,5- przejawia braki w postawie społecznej, stosunek do zajęć jest obojętny - nie bierze udziału w życiu sportowym Uczelni, nie włącza się i nie pomaga w organizowaniu imprez - nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy o kulturze fizycznej w praktyce
4,0- sporadycznie bierze udział w życiu sportowym Uczelni, - pomaga w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych - posiadane wiadomości z kultury fizycznej potrafi (przy pomocy nauczyciela) zastosować w praktyce
4,5- włącza się w organizację imprez sportowo-rekreacyjnych - jest aktywnym uczestnikiem życia sportowego Uczelni - prowadzi higieniczny, zdrowy tryb życia - rozwija swoje zainteresowania sportowe poza zajęciami programowymi - posiada wiedzę z zkaresu kultury fizycznej i stosuje ją w praktycznym działaniu
5,0- potrafi podejmować różnorodne działania sportowo-rekreacyjne na rzecz społeczności akademickiej - indywidualnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia sportowe - propaguje, prowadzi zdrowy, sportowy tryb życia - posiada dużą wiedzę z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie stosuje ją w praktycznym działaniu