Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Matematyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Matematyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Matematyki
Nauczyciel odpowiedzialny Wiesław Pasewicz <Wieslaw.Pasewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW1 30 3,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki w zakresie matury na poziomie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technologicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizyko-chemicznych.
C-2Uswiadomienie przez studenta konieczności ciągłego zwiększania wiedzy i umiejętności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych z zakresu treści programowych omawianych na wykładach.30
30
wykłady
T-W-1Macierze i wyznaczniki. Działania na macierzach. Własności wyznaczników.3
T-W-2Układy równań liniowych.Twierdzenie Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Metoda eliminacji Gaussa. Rozwiązywanie równań macierzowych.3
T-W-3Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Ciągi liczbowe. Granica ciągu liczbowego. Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji i jej interpretacja. Różniczka funkcji. Reguła de l'Hospitala. Twierdzenie Lagrange'a. Badanie przebiegu zmienności funkcji.8
T-W-4Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania. Całka oznaczona i jej zastosowanie.8
T-W-5Równania różniczkowe: równania o zmiennych rozdzielonych, równania jednorodne i równania liniowe.4
T-W-6Funkcje dwóch zmiennych. Pochodne cząstkowe. Różniczka zupełna. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach.30
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych.10
A-A-3Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-A-4Przygotowanie do prac pisemnych.10
A-A-5Konsultacje.1
61
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.30
A-W-2Samodzielna analiza tematyki wykładów - korzystanie z literatury.16
A-W-3Konsultacje.28
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.12
A-W-5Egzamin.4
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy.
M-2Cwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z części teoretycznej (wykład) i z części praktycznej (ćwiczenia audytoryjne).
S-2Ocena podsumowująca: Dwa sprawdziany pisemne podsumowujace wiedzę w okresie 1 semestru.
S-3Ocena formująca: Aktywność studenta na ćwiczeniach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B10_W01
Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu
ZBiJŻ_1A_W01R1A_W01InzA_W02C-1, C-2T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B10_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze informacje do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych
ZBiJŻ_1A_U09R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U03, InzA_U06C-2T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B10_K01
student zna ograniczenia swojej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz systematycznej pracy
ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-2T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B10_W01
Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu
2,0Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0
3,0Potrafi podać treść kilku wybranych definicji i twierdzeń, omówionych w trakcie wykładu
3,5Potrafi podać treść większości definicji i twierdzeń podanych na wykładzie
4,0Potrafi podać treść większości definicji i twierdzeń podanych na wykładzie i niektóre z nich zilustrować przykładami
4,5Potrafi podać treść większości definicji i twierdzeń omówionych na wykładzie, a ponadto wyciągnąć z nich wnioski przy niewielkiej pomocy prowadzącego
5,0Potrafi podać treść wszystkich definicji i twierdzeń podanych na wykładzie, a ponadto wyciągnąć z nich wnioski

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B10_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze informacje do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych
2,0Nie spelnia wymagań na ocenę 3,0
3,0Potrafi rozwiązać większość podstawowych zadań, analogicznych do zadań omówionych na ćwiczeniach
3,5Potrafi rozwiązać większość podstawowych zadań, podobnych do zadań omówionych na ćwiczeniach oraz podać opis tych rozwiązań, odnoszących się do twierdzeń z wykładu
4,0Potrafi rozwiązać większość zadań, podobnych do zadań omówionych na ćwiczeniach oraz wyciagnąć samodzielne wnioski z twierdzeń podanych na wykładzie
4,5Potrafi rozwiązać nie tylko zadania podobne do zadań rozwiązywanych na ćwiczeniach, przy niewielkiej pomocy prowadzącego
5,0Potrafi rozwiązać nie tylko zadania podobne do zadań rozwiązywanych na cwiczeniach, bez pomocy prowadzącego

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B10_K01
student zna ograniczenia swojej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz systematycznej pracy
2,0Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0
3,0Dość regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w więszości wykładów, uzupełnia na bieżąco braki swojej wiedzy
3,5Dość regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w większości wykladów, uzupelnia braki swojej wiedzy, w trakcie ćwiczeń jest umiarkowanie aktywny
4,0Regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w większości wykladów, w trakcie ćwiczeń jest aktywny i otwarty na sugestie prowadzącego
4,5Regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestnicay w większości wykładów, w trakcie ćwiczeń jest bardzo aktywny i otwarty na sugestie prowadzącego
5,0Regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy we wszystkich wykładach, jest bardzo aktywny na cwiczeniach i samodzielnie podejmuje próby rozwiązywania zadań

Literatura podstawowa

  1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i cz. II, PWN, Warszawa, 1993
  2. W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa, 1997
  3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław, 2007

Literatura dodatkowa

  1. W. Grabowski, Analiza matematyczna. Powtórzenie, ćwiczenia i zbiór zadań, WNT, Warszawa, 1997
  2. G.N. Berman, Zbiór zadań z analizy matematycznej, Pracownia komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 1999
  3. W. Pasewicz, Matematyka dla studentów Akademii Rolniczych, AR, Szczecin, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych z zakresu treści programowych omawianych na wykładach.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Macierze i wyznaczniki. Działania na macierzach. Własności wyznaczników.3
T-W-2Układy równań liniowych.Twierdzenie Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Metoda eliminacji Gaussa. Rozwiązywanie równań macierzowych.3
T-W-3Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Ciągi liczbowe. Granica ciągu liczbowego. Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji i jej interpretacja. Różniczka funkcji. Reguła de l'Hospitala. Twierdzenie Lagrange'a. Badanie przebiegu zmienności funkcji.8
T-W-4Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania. Całka oznaczona i jej zastosowanie.8
T-W-5Równania różniczkowe: równania o zmiennych rozdzielonych, równania jednorodne i równania liniowe.4
T-W-6Funkcje dwóch zmiennych. Pochodne cząstkowe. Różniczka zupełna. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach.30
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych.10
A-A-3Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-A-4Przygotowanie do prac pisemnych.10
A-A-5Konsultacje.1
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.30
A-W-2Samodzielna analiza tematyki wykładów - korzystanie z literatury.16
A-W-3Konsultacje.28
A-W-4Przygotowanie do egzaminu.12
A-W-5Egzamin.4
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B10_W01Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technologicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizyko-chemicznych.
C-2Uswiadomienie przez studenta konieczności ciągłego zwiększania wiedzy i umiejętności.
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych z zakresu treści programowych omawianych na wykładach.
T-W-1Macierze i wyznaczniki. Działania na macierzach. Własności wyznaczników.
T-W-2Układy równań liniowych.Twierdzenie Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Metoda eliminacji Gaussa. Rozwiązywanie równań macierzowych.
T-W-3Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Ciągi liczbowe. Granica ciągu liczbowego. Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji i jej interpretacja. Różniczka funkcji. Reguła de l'Hospitala. Twierdzenie Lagrange'a. Badanie przebiegu zmienności funkcji.
T-W-4Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania. Całka oznaczona i jej zastosowanie.
T-W-5Równania różniczkowe: równania o zmiennych rozdzielonych, równania jednorodne i równania liniowe.
T-W-6Funkcje dwóch zmiennych. Pochodne cząstkowe. Różniczka zupełna. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.
Metody nauczaniaM-2Cwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z części teoretycznej (wykład) i z części praktycznej (ćwiczenia audytoryjne).
S-2Ocena podsumowująca: Dwa sprawdziany pisemne podsumowujace wiedzę w okresie 1 semestru.
S-3Ocena formująca: Aktywność studenta na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0
3,0Potrafi podać treść kilku wybranych definicji i twierdzeń, omówionych w trakcie wykładu
3,5Potrafi podać treść większości definicji i twierdzeń podanych na wykładzie
4,0Potrafi podać treść większości definicji i twierdzeń podanych na wykładzie i niektóre z nich zilustrować przykładami
4,5Potrafi podać treść większości definicji i twierdzeń omówionych na wykładzie, a ponadto wyciągnąć z nich wnioski przy niewielkiej pomocy prowadzącego
5,0Potrafi podać treść wszystkich definicji i twierdzeń podanych na wykładzie, a ponadto wyciągnąć z nich wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B10_U01Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w literaturze informacje do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Uswiadomienie przez studenta konieczności ciągłego zwiększania wiedzy i umiejętności.
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych z zakresu treści programowych omawianych na wykładach.
T-W-1Macierze i wyznaczniki. Działania na macierzach. Własności wyznaczników.
T-W-2Układy równań liniowych.Twierdzenie Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Metoda eliminacji Gaussa. Rozwiązywanie równań macierzowych.
T-W-3Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Ciągi liczbowe. Granica ciągu liczbowego. Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji i jej interpretacja. Różniczka funkcji. Reguła de l'Hospitala. Twierdzenie Lagrange'a. Badanie przebiegu zmienności funkcji.
T-W-4Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania. Całka oznaczona i jej zastosowanie.
T-W-5Równania różniczkowe: równania o zmiennych rozdzielonych, równania jednorodne i równania liniowe.
T-W-6Funkcje dwóch zmiennych. Pochodne cząstkowe. Różniczka zupełna. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.
Metody nauczaniaM-2Cwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z części teoretycznej (wykład) i z części praktycznej (ćwiczenia audytoryjne).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spelnia wymagań na ocenę 3,0
3,0Potrafi rozwiązać większość podstawowych zadań, analogicznych do zadań omówionych na ćwiczeniach
3,5Potrafi rozwiązać większość podstawowych zadań, podobnych do zadań omówionych na ćwiczeniach oraz podać opis tych rozwiązań, odnoszących się do twierdzeń z wykładu
4,0Potrafi rozwiązać większość zadań, podobnych do zadań omówionych na ćwiczeniach oraz wyciagnąć samodzielne wnioski z twierdzeń podanych na wykładzie
4,5Potrafi rozwiązać nie tylko zadania podobne do zadań rozwiązywanych na ćwiczeniach, przy niewielkiej pomocy prowadzącego
5,0Potrafi rozwiązać nie tylko zadania podobne do zadań rozwiązywanych na cwiczeniach, bez pomocy prowadzącego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B10_K01student zna ograniczenia swojej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz systematycznej pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Uswiadomienie przez studenta konieczności ciągłego zwiększania wiedzy i umiejętności.
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych z zakresu treści programowych omawianych na wykładach.
T-W-1Macierze i wyznaczniki. Działania na macierzach. Własności wyznaczników.
T-W-2Układy równań liniowych.Twierdzenie Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Metoda eliminacji Gaussa. Rozwiązywanie równań macierzowych.
T-W-3Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Ciągi liczbowe. Granica ciągu liczbowego. Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji i jej interpretacja. Różniczka funkcji. Reguła de l'Hospitala. Twierdzenie Lagrange'a. Badanie przebiegu zmienności funkcji.
T-W-4Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania. Całka oznaczona i jej zastosowanie.
T-W-5Równania różniczkowe: równania o zmiennych rozdzielonych, równania jednorodne i równania liniowe.
T-W-6Funkcje dwóch zmiennych. Pochodne cząstkowe. Różniczka zupełna. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.
Metody nauczaniaM-2Cwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Dwa sprawdziany pisemne podsumowujace wiedzę w okresie 1 semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0
3,0Dość regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w więszości wykładów, uzupełnia na bieżąco braki swojej wiedzy
3,5Dość regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w większości wykladów, uzupelnia braki swojej wiedzy, w trakcie ćwiczeń jest umiarkowanie aktywny
4,0Regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w większości wykladów, w trakcie ćwiczeń jest aktywny i otwarty na sugestie prowadzącego
4,5Regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestnicay w większości wykładów, w trakcie ćwiczeń jest bardzo aktywny i otwarty na sugestie prowadzącego
5,0Regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy we wszystkich wykładach, jest bardzo aktywny na cwiczeniach i samodzielnie podejmuje próby rozwiązywania zadań