Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych (S1)

Sylabus przedmiotu Eksploatacja infrastruktury wodnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Eksploatacja infrastruktury wodnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Tadeusz Durkowski <Tadeusz.Durkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 3,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 20 2,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Hydrologia i gospodarowanie wodą
W-2Gleboznawstwo

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie z podstawami eksploatacji urządzeń infrastruktury wodnej obszarów wiejskich
C-2zapoznanie z techniczno-organizacyjnymi podstawami sterowania systemami wodnymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Projekt eksploatacji systemów odwadniających, odwodnienie rowami i drenowanie14
T-A-2Eksploatacja systemów nawadniających - studium nawodnienia deszczownianego6
20
wykłady
T-W-1Naukowe podstawy eksploatacji urządzeń, podstawowe pojęcia2
T-W-2Elementy prakseologii2
T-W-3Znaczenie logistyki w eksploatacji2
T-W-4Podstawowe czynniki eksploatacji urządzeń wodnych2
T-W-5Cele i zadania eksploatacji budowli i urządzeń wodnych2
T-W-6Obsługa budowli wodnych2
T-W-7Prace utrzymaniowe i eksploatacyjne infrastruktury wodnej2
T-W-8Podstawowe czynniki eksploatacji urządzeń technicznych2
T-W-9Ocena jakości eksploatacji systemów odwadniających i nawadniajacych4
T-W-10Ocena eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych2
T-W-11Stan urządzeń technicznych i systemów infrastruktury melioracyjnej2
T-W-12Eksploatacja terenów polderowych, stacji pomp, przepompowni.2
T-W-13Organizacja służb eksploatacyjnych.2
T-W-14Eksploatacja urządzeń melioracji szczegółowych2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-A-2Zebranie materiałów wyjściowych do projektu eksploatacji systemu odwadnaijącego.8
A-A-3Przygotowanie do sprawdzianów cząstkowych z zajęć.8
A-A-4Konsultacje projektu, stosowanych rozwiązań.10
A-A-5Obliczenia i rysunki przyjetych rozwiązań technicznych rozstaw rowów, drenowania.14
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Konsultacje.10
A-W-3Studiowanie literatury, czasopism technicznych.12
A-W-4Przygotowanie do egzaminu końcowego.14
A-W-5Zebranie materiałów i przygotowanie prezentacji na temat infrastruktury wodnej w Europie.24
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie dwóch cząstkowych sprawdzianów
S-2Ocena formująca: Zaliczenie kolokwium końcowego z tematyki wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GO_1A_O06-E_W01
Posiada wiedzę na temat eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych i gospodarki wodnej
GO_1A_W06R1A_W03, R1A_W04InzA_W02C-1, C-2T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GO_1A_O06-E_U01
wprowadza racjonalne zasady dysponowania wodą w systemach rozrządu wody w jednostkach hydrograficznych
GO_1A_U09R1A_U07InzA_U04C-1, C-2T-A-1, T-W-1, T-A-2, T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-10, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GO_1A_O06-E_K01
postepuje zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej
GO_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1, C-2T-W-1, T-A-1, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-9M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GO_1A_O06-E_W01
Posiada wiedzę na temat eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych i gospodarki wodnej
2,0Student nie ma wiedzy na temat urządzeń melioracyjnych, gospodarki wodnej i ich eksploatacji
3,0Student ma ograniczoną wiedzę na temat urządzeń melioracyjnych, systemów melioracyjnych i ich eksploatacji
3,5Student ma wiedzę na temat eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych, znaczenia eksploatacji w gospodarowaniu wodą
4,0Student ma wiedzę na temat eksploatacji systemów i urządzeń melioracyjnych, systemów oraz zasad eksploatacji urządzeń w gospodarce wodą, ma wiedzę do gospodarowania wodą w systemach odwadniających i nawadniających
4,5Student ma rozszerzoną wiedzę na temat eksploatacji systemów i urządzeń melioracji wodnych, zasad eksploatacji i sterowania woda w systemach wodnomelioracyjnych, ma wiedzę z podstaw organizacyjnych eksploatacji systemów gospodarki wodą
5,0Student posiada rozszerzona wiedzę na temat znaczenia i zasad eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych, zasad eksploatacji i sterowania wodą w systemach wodnomelioracyjnych, zasad gospodarowania wodą w sytemach wodnych kraju

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GO_1A_O06-E_U01
wprowadza racjonalne zasady dysponowania wodą w systemach rozrządu wody w jednostkach hydrograficznych
2,0Student nie zna i nie umie wprowadzić prostych zasad gospodarowania wodą w prostych systemach melioracyjnych
3,0Student w ograniczonym zakresie umie wprowadzić racjonalne zasady dysponoawnia woda w prostych systemach wodnomelioracyjnych
3,5Studen wprowadza i stosuje znane zasady rozrządu wody w systemach wodnomelioracyjnych w małych zlewnaich rolniczych
4,0Student umiejętnie stosuje poznane zasady rozrządu wody w systemach wodnomelioracyjnych w dużych zlewniach rolniczych
4,5Student umiejętnie stosuje naukowe podstawy eksploataacji urządzeń do rozrządu wody w systemach wodnomelioracyjnych, wprowadza techniczno-organizacyjne podstawy sterowania w systemach gospodarki wodą
5,0Student stosuje naukowe podstawy i zasady dysponowania wodą w dużych systemach wodnomelioracyjnych w skali zlewni, stosuje techniczno-organizacyjne podstawy sterowania w systemach wodnych,

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GO_1A_O06-E_K01
postepuje zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej
2,0Student nie rozumie zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej i wagi problemu i znaczenia wody w środowisku
3,0Student w ograniczonym stopniu postępuje z zasadami polityki zrównowazonego rozwoju gospodarki wodnej, rozumie rolę wody w środowisku przyrodniczym i gospodarce
3,5Student postępuje zgodnie z zasadmi polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej, podejmuje działania na rzecz właściwych metod eksploatacji istniejących systemów
4,0Student postepuje zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej, zna relacje pomiędzy właściwą eksploatacją systemów a stanem środowiska, godzi interesy rolnictwa z interesami ochrony środowiska wodnego
4,5Student postępuje zgodnie z zasadmi polityki zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki wodnej, jej właściwej pozycji w środowisku przyrodniczym a zwłaszcza utrzymania odpowiednich warunków wodnych, wdrażania działań na tym polu
5,0Student postepuje zgodnie i aktywnie promuje zasady polityki zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki wodnej, podkreśla pozycję znaczenia wody, systemów wodnomelioracyjnych w problematyce wdrażania naukowych metod gospodarowania wodą i utrzymaniem i eksploatacją systemów gospodarki wodnej

Literatura podstawowa

  1. Konieczny J., Sterowanie eksploatacją urządzeń, PWN, Warszawa, 1975
  2. Marcilonek S., Eksploatacja urządzeń melioracyjnych, Wyd. AR Wrocław, Wrocław, 1994, II
  3. Praca zb. red. P.Prochal, Podstawy melioracji rolnych, PWRiL, Warszawa, 1986

Literatura dodatkowa

  1. Pływaczyk A., Kowalczyk T., Gospodarowanie wodą w krajobrazie, UP Wrocław, Wrocław, 2007
  2. Nyc K., Niezawodność deszczowni połstałych, AR Poznań, Roczniki AR CCCXXXIV, Poznań, 1992

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Projekt eksploatacji systemów odwadniających, odwodnienie rowami i drenowanie14
T-A-2Eksploatacja systemów nawadniających - studium nawodnienia deszczownianego6
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Naukowe podstawy eksploatacji urządzeń, podstawowe pojęcia2
T-W-2Elementy prakseologii2
T-W-3Znaczenie logistyki w eksploatacji2
T-W-4Podstawowe czynniki eksploatacji urządzeń wodnych2
T-W-5Cele i zadania eksploatacji budowli i urządzeń wodnych2
T-W-6Obsługa budowli wodnych2
T-W-7Prace utrzymaniowe i eksploatacyjne infrastruktury wodnej2
T-W-8Podstawowe czynniki eksploatacji urządzeń technicznych2
T-W-9Ocena jakości eksploatacji systemów odwadniających i nawadniajacych4
T-W-10Ocena eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych2
T-W-11Stan urządzeń technicznych i systemów infrastruktury melioracyjnej2
T-W-12Eksploatacja terenów polderowych, stacji pomp, przepompowni.2
T-W-13Organizacja służb eksploatacyjnych.2
T-W-14Eksploatacja urządzeń melioracji szczegółowych2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-A-2Zebranie materiałów wyjściowych do projektu eksploatacji systemu odwadnaijącego.8
A-A-3Przygotowanie do sprawdzianów cząstkowych z zajęć.8
A-A-4Konsultacje projektu, stosowanych rozwiązań.10
A-A-5Obliczenia i rysunki przyjetych rozwiązań technicznych rozstaw rowów, drenowania.14
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Konsultacje.10
A-W-3Studiowanie literatury, czasopism technicznych.12
A-W-4Przygotowanie do egzaminu końcowego.14
A-W-5Zebranie materiałów i przygotowanie prezentacji na temat infrastruktury wodnej w Europie.24
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGO_1A_O06-E_W01Posiada wiedzę na temat eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych i gospodarki wodnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGO_1A_W06Student jest w stanie rozróżnić i zrozumieć procesy zachodzące w środowisku, w tym zagadnienia dotyczące struktury, mechanizmów i funkcji procesów życiowych organizmów na różnych szczeblach organizacji. Potrafi rozwiązywać techniczne zadania inżynierskie dostosowane do kierunku gospodarka odpadami. Zna właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne materiałów stosowanych w procesach technologicznych przetwarzania, składowania i unieszkodliwiania odpadów oraz rekultywacji gruntów. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki odpadami i rekultywacji gruntów.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z podstawami eksploatacji urządzeń infrastruktury wodnej obszarów wiejskich
C-2zapoznanie z techniczno-organizacyjnymi podstawami sterowania systemami wodnymi
Treści programoweT-W-1Naukowe podstawy eksploatacji urządzeń, podstawowe pojęcia
T-A-1Projekt eksploatacji systemów odwadniających, odwodnienie rowami i drenowanie
T-A-2Eksploatacja systemów nawadniających - studium nawodnienia deszczownianego
T-W-4Podstawowe czynniki eksploatacji urządzeń wodnych
T-W-5Cele i zadania eksploatacji budowli i urządzeń wodnych
T-W-6Obsługa budowli wodnych
T-W-7Prace utrzymaniowe i eksploatacyjne infrastruktury wodnej
T-W-8Podstawowe czynniki eksploatacji urządzeń technicznych
T-W-10Ocena eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych
T-W-11Stan urządzeń technicznych i systemów infrastruktury melioracyjnej
T-W-12Eksploatacja terenów polderowych, stacji pomp, przepompowni.
T-W-13Organizacja służb eksploatacyjnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie dwóch cząstkowych sprawdzianów
S-2Ocena formująca: Zaliczenie kolokwium końcowego z tematyki wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na temat urządzeń melioracyjnych, gospodarki wodnej i ich eksploatacji
3,0Student ma ograniczoną wiedzę na temat urządzeń melioracyjnych, systemów melioracyjnych i ich eksploatacji
3,5Student ma wiedzę na temat eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych, znaczenia eksploatacji w gospodarowaniu wodą
4,0Student ma wiedzę na temat eksploatacji systemów i urządzeń melioracyjnych, systemów oraz zasad eksploatacji urządzeń w gospodarce wodą, ma wiedzę do gospodarowania wodą w systemach odwadniających i nawadniających
4,5Student ma rozszerzoną wiedzę na temat eksploatacji systemów i urządzeń melioracji wodnych, zasad eksploatacji i sterowania woda w systemach wodnomelioracyjnych, ma wiedzę z podstaw organizacyjnych eksploatacji systemów gospodarki wodą
5,0Student posiada rozszerzona wiedzę na temat znaczenia i zasad eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych, zasad eksploatacji i sterowania wodą w systemach wodnomelioracyjnych, zasad gospodarowania wodą w sytemach wodnych kraju
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGO_1A_O06-E_U01wprowadza racjonalne zasady dysponowania wodą w systemach rozrządu wody w jednostkach hydrograficznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGO_1A_U09Student potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich, potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i je ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z podstawami eksploatacji urządzeń infrastruktury wodnej obszarów wiejskich
C-2zapoznanie z techniczno-organizacyjnymi podstawami sterowania systemami wodnymi
Treści programoweT-A-1Projekt eksploatacji systemów odwadniających, odwodnienie rowami i drenowanie
T-W-1Naukowe podstawy eksploatacji urządzeń, podstawowe pojęcia
T-A-2Eksploatacja systemów nawadniających - studium nawodnienia deszczownianego
T-W-4Podstawowe czynniki eksploatacji urządzeń wodnych
T-W-5Cele i zadania eksploatacji budowli i urządzeń wodnych
T-W-9Ocena jakości eksploatacji systemów odwadniających i nawadniajacych
T-W-10Ocena eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych
T-W-12Eksploatacja terenów polderowych, stacji pomp, przepompowni.
T-W-13Organizacja służb eksploatacyjnych.
T-W-14Eksploatacja urządzeń melioracji szczegółowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie dwóch cząstkowych sprawdzianów
S-2Ocena formująca: Zaliczenie kolokwium końcowego z tematyki wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna i nie umie wprowadzić prostych zasad gospodarowania wodą w prostych systemach melioracyjnych
3,0Student w ograniczonym zakresie umie wprowadzić racjonalne zasady dysponoawnia woda w prostych systemach wodnomelioracyjnych
3,5Studen wprowadza i stosuje znane zasady rozrządu wody w systemach wodnomelioracyjnych w małych zlewnaich rolniczych
4,0Student umiejętnie stosuje poznane zasady rozrządu wody w systemach wodnomelioracyjnych w dużych zlewniach rolniczych
4,5Student umiejętnie stosuje naukowe podstawy eksploataacji urządzeń do rozrządu wody w systemach wodnomelioracyjnych, wprowadza techniczno-organizacyjne podstawy sterowania w systemach gospodarki wodą
5,0Student stosuje naukowe podstawy i zasady dysponowania wodą w dużych systemach wodnomelioracyjnych w skali zlewni, stosuje techniczno-organizacyjne podstawy sterowania w systemach wodnych,
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGO_1A_O06-E_K01postepuje zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGO_1A_K06Student dostrzega ryzyko i potrafi ocenić skutki zaplanowanych działań inżynieryjnych w zakresie ochrony środowiska i życia ludzi. Jest otwarty na krytykę i potrafi w sposób komunikatywny i rzeczowy przedstawić swoje poglądy za pomocą odpowiednio dobranych argumentów.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z podstawami eksploatacji urządzeń infrastruktury wodnej obszarów wiejskich
C-2zapoznanie z techniczno-organizacyjnymi podstawami sterowania systemami wodnymi
Treści programoweT-W-1Naukowe podstawy eksploatacji urządzeń, podstawowe pojęcia
T-A-1Projekt eksploatacji systemów odwadniających, odwodnienie rowami i drenowanie
T-W-2Elementy prakseologii
T-W-3Znaczenie logistyki w eksploatacji
T-W-8Podstawowe czynniki eksploatacji urządzeń technicznych
T-W-9Ocena jakości eksploatacji systemów odwadniających i nawadniajacych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie dwóch cząstkowych sprawdzianów
S-2Ocena formująca: Zaliczenie kolokwium końcowego z tematyki wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej i wagi problemu i znaczenia wody w środowisku
3,0Student w ograniczonym stopniu postępuje z zasadami polityki zrównowazonego rozwoju gospodarki wodnej, rozumie rolę wody w środowisku przyrodniczym i gospodarce
3,5Student postępuje zgodnie z zasadmi polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej, podejmuje działania na rzecz właściwych metod eksploatacji istniejących systemów
4,0Student postepuje zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej, zna relacje pomiędzy właściwą eksploatacją systemów a stanem środowiska, godzi interesy rolnictwa z interesami ochrony środowiska wodnego
4,5Student postępuje zgodnie z zasadmi polityki zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki wodnej, jej właściwej pozycji w środowisku przyrodniczym a zwłaszcza utrzymania odpowiednich warunków wodnych, wdrażania działań na tym polu
5,0Student postepuje zgodnie i aktywnie promuje zasady polityki zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki wodnej, podkreśla pozycję znaczenia wody, systemów wodnomelioracyjnych w problematyce wdrażania naukowych metod gospodarowania wodą i utrzymaniem i eksploatacją systemów gospodarki wodnej