Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Język obcy II (niemiecki):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy II (niemiecki)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Bomba <Robert.Bomba@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Bandur <Pawel.Bandur@zut.edu.pl>, Robert Bomba <Robert.Bomba@zut.edu.pl>, Irena Góra-Kosicka <Irena.Gora-Kosicka@zut.edu.pl>, Ewa Górska <Ewa.Gorska@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>, Marzena Kondyjowska <Marzena.Kondyjowska@zut.edu.pl>, Agnieszka Makaś <Agnieszka.Makas@zut.edu.pl>, Anna Mik <Anna.Mik@zut.edu.pl>, Andrzej Obstawski <Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl>, Krzysztof Potyrała <Krzysztof.Potyrala@zut.edu.pl>, Marek Stelmaszczyk <Marek.Stelmaszczyk@zut.edu.pl>, Sylwia Zawadzka <Sylwia.Zawadzka@zut.edu.pl>, Wiesława Zyska <Wieslawa.Zyska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 21 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK4 60 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
C-2Efektywne rozumienie tekstu słuchanego.
C-3Pisanie listów formalnych (zapytań, zażaleń, reklamacji, listów motywacyjnych).
C-4Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
C-5Wyrobienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.
C-6Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.
C-7Wyrobienie umiejętności pracy w zespole.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.10
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).10
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).10
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).10
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.20
60

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1zajęcia praktyczne60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
M-6negocjacje
M-7praca z tekstem
M-8słuchanie ze zrozumieniem
M-9pisanie listów formalnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test diagnostyczny (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A05-2_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2
ICHP_1A_W16T1A_W08InzA_W03C-1T-LK-2, T-LK-1, T-LK-4, T-LK-3M-8, M-9, M-1, M-7, M-2S-2, S-3, S-4
ICHP_1A_A05-2_W02
wykazuje znajomość tematyki zawartej w treściach programowych
ICHP_1A_W16T1A_W08InzA_W03C-1T-LK-5, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-2M-1, M-6, M-2, M-4, M-7, M-8S-2, S-4, S-3
ICHP_1A_A05-2_W03
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku
ICHP_1A_W16T1A_W08InzA_W03C-3T-LK-4, T-LK-3, T-LK-2, T-LK-1M-8, M-3, M-5, M-1, M-7, M-9S-4, S-2
ICHP_1A_A05-2_W04
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
ICHP_1A_W16T1A_W08InzA_W03C-4T-LK-5M-3, M-1, M-7S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A05-2_U01
posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U06T1A_U01, T1A_U06C-7T-LK-2, T-LK-4, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-1M-1, M-2S-2, S-4
ICHP_1A_A05-2_U02
posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej,w tym na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością,
ICHP_1A_U06T1A_U01, T1A_U06C-1T-LK-4, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-2, T-LK-5M-5, M-4, M-2, M-9, M-1, M-6S-2
ICHP_1A_A05-2_U03
potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady,w tym na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
ICHP_1A_U06T1A_U01, T1A_U06C-2T-LK-5, T-LK-3, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-4M-3, M-5, M-6, M-8S-2
ICHP_1A_A05-2_U04
czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata oraz teksty specjalistyczne ze swojej specjalności
ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U06T1A_U01, T1A_U06C-7T-LK-5, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-2M-2, M-1, M-7S-2
ICHP_1A_A05-2_U05
potrafi porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je argumentami
ICHP_1A_U06T1A_U01, T1A_U06C-1T-LK-5, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1, T-LK-4M-4, M-5, M-1, M-6S-2, S-4
ICHP_1A_A05-2_U06
potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy,w tym na tematy techniczne,związane ze swoją specjalnością
ICHP_1A_U06T1A_U01, T1A_U06C-1T-LK-1, T-LK-5, T-LK-4, T-LK-2, T-LK-3M-4, M-5, M-1, M-2, M-3, M-6S-2, S-4
ICHP_1A_A05-2_U07
potrafi formułować pisemne wypowiedzi na różne tematy,w tym na tematy techniczne,związane ze swoją specjalnością, posiada umiejętność pisania listu formalnego w języku obcym
ICHP_1A_U06T1A_U01, T1A_U06C-3T-LK-2, T-LK-5, T-LK-4, T-LK-3, T-LK-1M-9, M-5, M-1S-2, S-4
ICHP_1A_A05-2_U08
posiada umiejętność rozumienia (np. instrukcji obsługi urządzeń, kart katalogowych) i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie (np. do opracowania i przedstawienia wyników badań naukowych, opisu prostego zadania inżynierskiego, przygotowania i przedstawienia prezentacji)
ICHP_1A_U04T1A_U03, T1A_U04C-4T-LK-5M-1, M-3, M-7S-2, S-4, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A05-2_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijanie kompetencji językowych
ICHP_1A_K01T1A_K01C-6T-LK-1, T-LK-5, T-LK-3, T-LK-2, T-LK-4M-1, M-6, M-5, M-4, M-2S-3, S-2
ICHP_1A_A05-2_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ICHP_1A_K03T1A_K03InzA_K02C-5, C-7T-LK-2, T-LK-1, T-LK-5, T-LK-3, T-LK-4M-4, M-6, M-1, M-3, M-5, M-2S-4
ICHP_1A_A05-2_K03
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
ICHP_1A_K04T1A_K04C-7, C-5T-LK-3, T-LK-1, T-LK-5, T-LK-4, T-LK-2M-1, M-5, M-4, M-6S-4
ICHP_1A_A05-2_K04
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
ICHP_1A_K05T1A_K05C-6T-LK-1, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-4, T-LK-2M-2, M-1, M-5, M-6, M-4S-3, S-2
ICHP_1A_A05-2_K05
potrafi ze zrozumieniem wybierać i realizować różne role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego
ICHP_1A_K07T1A_K07C-7T-LK-2, T-LK-5, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-4M-8, M-9, M-1, M-2, M-6, M-4, M-5S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A05-2_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2
2,0Student nie posiada wiedzy dotyczącej gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,5Student posiada więcej niż podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
4,0Student posiada dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
ICHP_1A_A05-2_W02
wykazuje znajomość tematyki zawartej w treściach programowych
2,0Student nie zna tematyki zawartej w treściach programowych.
3,0Student wykazuje znajomość zaledwie kilku spośród tematów zawartych w treściach programowych.
3,5Student wykazuje słabą znajomość większości tematów zawartych w treściach programowych.
4,0Student wykazuje znajomość tematyki zawartej w treściach programowych.
4,5Student wykazuje dobrą znajomość tematów zawartych w treściach programowych.
5,0Student posiada bardzo dobrą znajomość tematów zawartych w treściach programowych.
ICHP_1A_A05-2_W03
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku
2,0Student nie zna zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
3,0Student zna podstawowe zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
3,5Student zna większość zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalneg w wybranym języku.
4,0Student ma ugruntowaną wiedzę o większości zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
4,5Student ma ugruntowaną wiedzę o wszystkich zasadach stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
5,0Student ma doskonałą wiedzę o wszystkich zasadach stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
ICHP_1A_A05-2_W04
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0Student nie zna podstaw słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,0Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5Student zna 68 % lub więcej z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,0Student zna 76 % lub więcej z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,5Student zna co najmniej 84 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
5,0Student zna co najmniej 92 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A05-2_U01
posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
2,0Student nie umie wyszukiwać potrzebnych informacji.
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5Student poprawnie wyszukuje i rozumie potrzebne informacje.
4,0Student poprawnie wyszukuje, rozumie, a także analizuje potrzebne informacje.
4,5Student potrafi wykorzystywać i analizować wszystkie potrzebne informacje, a także rozumie ich znaczenie dla studiowanego kierunku.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł i w różnych formach, potrafi je porównywać, a także samodzielnie identyfikować je jako właściwe dla studiowanego kierunku.
ICHP_1A_A05-2_U02
posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej,w tym na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością,
2,0Student nie potrafi porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,5Student potrafi poprawnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
4,0Student dobrze porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
4,5Student dobrze i precyzyjnie porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
5,0Student bardzo dobrze i precyzyjnie porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
ICHP_1A_A05-2_U03
potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady,w tym na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0Student nie rozumie dłuższych wypowiedzi i wykładów.
3,0Student rozumie ok. 60 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
3,5Student rozumie ok. 70 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
4,0Student rozumie ok. 80 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
4,5Student rozumie ok. 85 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
5,0Student rozumie ok. 90 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
ICHP_1A_A05-2_U04
czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata oraz teksty specjalistyczne ze swojej specjalności
2,0Student nie rozumie czytanych tekstów.
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów.
3,5Student rozumie co najmniej 68 % czytanych tekstów.
4,0Student rozumie co najmniej 76 % czytanych tekstów.
4,5Student rozumie co najmniej 84 % czytanych tekstów.
5,0Student rozumie co najmniej 92 % czytanych tekstów.
ICHP_1A_A05-2_U05
potrafi porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je argumentami
2,0Student nie potrafi porozumiewać się w języku obcym.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się w języku obcym bez umiejętności efektywnego argumentowania.
3,5Student potrafi porozumiewać się w języku obcym i argumentować w stopniu podstawowym.
4,0Student potrafi porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
4,5Student potrafi efektywnie porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
5,0Student potrafi bardzo dobrze i precyzyjnie porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
ICHP_1A_A05-2_U06
potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy,w tym na tematy techniczne,związane ze swoją specjalnością
2,0Student nie potrafi formułować ustnych wypowiedzi.
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na niektóre tematy.
3,5Student potrafi formułować krótkie, przejrzyste wypowiedzi na niektóre tematy.
4,0Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na większość tematów.
4,5Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na wszystkie tematy.
5,0Student potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy.
ICHP_1A_A05-2_U07
potrafi formułować pisemne wypowiedzi na różne tematy,w tym na tematy techniczne,związane ze swoją specjalnością, posiada umiejętność pisania listu formalnego w języku obcym
2,0Student nie potrafi formułować pisemnych wypowiedzi.
3,0Student potrafi formułować krótkie pisemne wypowiedzi na niektóre tematy, umie napisać list formalny.
3,5Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na niektóre tematy, w tym pisać list formalny.
4,0Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na większość tematów, w tym napisać dłuższy list formalny.
4,5Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na różne tematy, w tym napisać list formalny.
5,0Student potrafi formułować obszerne pisemne wypowiedzi na różne tematy, w tym napisać skuteczny list formalny.
ICHP_1A_A05-2_U08
posiada umiejętność rozumienia (np. instrukcji obsługi urządzeń, kart katalogowych) i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie (np. do opracowania i przedstawienia wyników badań naukowych, opisu prostego zadania inżynierskiego, przygotowania i przedstawienia prezentacji)
2,0Student nie rozumie i nie używa podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie.
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
3,5Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i stosuje je w niepełnym zakresie.
4,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i potrafi je efektywnie zastosować w swojej dziedzinie.
4,5Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i używa je z powodzeniem w swojej dziedzinie.
5,0Student bardzo dobrze rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i wykorzystuje je efektywnie w swojej dziedzinie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A05-2_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijanie kompetencji językowych
2,0Student nie rozumie potrzeby uczenia się i rozwijania kompetencji językowych.
3,0Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.
3,5Student rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji językowych.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji językowych.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konieczność rozwijania swoich kompetencji językowych.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konieczność ciągłego rozwijania swoich kompetencji językowych.
ICHP_1A_A05-2_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
2,0Student nie potrafi współpracować w grupie.
3,0Student potrafi pracować w grupie.
3,5Student potrafi pracować i współdziałać w grupie.
4,0Student potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej podstawowe role.
4,5Student dobrze potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej większość ról.
5,0Student bardzo dobrze potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różnorodne role.
ICHP_1A_A05-2_K03
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
2,0Student nie potrafi określić priorytetów służących do realizacji zadania.
3,0Student potrafi określić podstawowe priorytety służące do realizacji zadania.
3,5Student potrafi określić niezbędne priorytety służące do realizacji zadania.
4,0Student potrafi określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
4,5Student potrafi dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
5,0Student potrafi bardzo dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
ICHP_1A_A05-2_K04
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
2,0Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,5Student rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
ICHP_1A_A05-2_K05
potrafi ze zrozumieniem wybierać i realizować różne role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego
2,0Student nie potrafi wybierać i realizować ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
3,0Student potrafi wybierać i stara się realizować role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
3,5Student potrafi wybierać i realizuje podstawowe role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
4,0Student potrafi wybierać i dobrze realizuje większość ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
4,5Student ze zrozumieniem wybiera i dobrze realizuje większość ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
5,0Student potrafi ze zrozumieniem wybrać i precyzyjnie zrealizować różne role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.

Literatura podstawowa

  1. Albert Daniels, Mittelpunkt, Ernest Klett Sprachen, Barcelona, 2007
  2. U.Koithan, H.Schmitz, T.Sieber, R.Sonntag, Aspekte, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber, Ismaning, 2000
  2. Hans-Jürgen Hentschel, Verena Klotz, Paul Krüger, Mit Erfolg zu telc Deutsch B2, Zertifikat Deutsch Plus. Übungsbuch, Ernest Klett Sprachen, Barcelona, 2007
  3. Z. Csörgö, E. Malyata, A. Tamasi, –„B2 Finale: ein Vorbereitungskurs auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch, Klett Kiado, Budapest, 2007
  4. Andrea Frater, Jörg Keller, Angelique Thabar, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2: Übungsbuch, Ernest Klett Sprachen, Stuttgart, 2008
  5. Michael Kuhn, Andreas Stieber, Twoje testy : język niemiecki, PWN, Warszawa, 2004

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.10
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).10
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).10
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).10
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.20
60

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1zajęcia praktyczne60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_W01posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W16ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
Metody nauczaniaM-8słuchanie ze zrozumieniem
M-9pisanie listów formalnych
M-1zajęcia praktyczne
M-7praca z tekstem
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy dotyczącej gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,5Student posiada więcej niż podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
4,0Student posiada dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_W02wykazuje znajomość tematyki zawartej w treściach programowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W16ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-6negocjacje
M-2praca w grupach
M-4dyskusja
M-7praca z tekstem
M-8słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna tematyki zawartej w treściach programowych.
3,0Student wykazuje znajomość zaledwie kilku spośród tematów zawartych w treściach programowych.
3,5Student wykazuje słabą znajomość większości tematów zawartych w treściach programowych.
4,0Student wykazuje znajomość tematyki zawartej w treściach programowych.
4,5Student wykazuje dobrą znajomość tematów zawartych w treściach programowych.
5,0Student posiada bardzo dobrą znajomość tematów zawartych w treściach programowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_W03zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W16ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-3Pisanie listów formalnych (zapytań, zażaleń, reklamacji, listów motywacyjnych).
Treści programoweT-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
Metody nauczaniaM-8słuchanie ze zrozumieniem
M-3prezentacja
M-5rozwiązywanie problemów
M-1zajęcia praktyczne
M-7praca z tekstem
M-9pisanie listów formalnych
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
3,0Student zna podstawowe zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
3,5Student zna większość zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalneg w wybranym języku.
4,0Student ma ugruntowaną wiedzę o większości zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
4,5Student ma ugruntowaną wiedzę o wszystkich zasadach stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
5,0Student ma doskonałą wiedzę o wszystkich zasadach stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_W04zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W16ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-4Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
Treści programoweT-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1zajęcia praktyczne
M-7praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstaw słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,0Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5Student zna 68 % lub więcej z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,0Student zna 76 % lub więcej z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,5Student zna co najmniej 84 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
5,0Student zna co najmniej 92 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U06ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a szczególnie w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-7Wyrobienie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wyszukiwać potrzebnych informacji.
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5Student poprawnie wyszukuje i rozumie potrzebne informacje.
4,0Student poprawnie wyszukuje, rozumie, a także analizuje potrzebne informacje.
4,5Student potrafi wykorzystywać i analizować wszystkie potrzebne informacje, a także rozumie ich znaczenie dla studiowanego kierunku.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł i w różnych formach, potrafi je porównywać, a także samodzielnie identyfikować je jako właściwe dla studiowanego kierunku.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej,w tym na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U06ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a szczególnie w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-5rozwiązywanie problemów
M-4dyskusja
M-2praca w grupach
M-9pisanie listów formalnych
M-1zajęcia praktyczne
M-6negocjacje
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,5Student potrafi poprawnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
4,0Student dobrze porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
4,5Student dobrze i precyzyjnie porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
5,0Student bardzo dobrze i precyzyjnie porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_U03potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady,w tym na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U06ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a szczególnie w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Efektywne rozumienie tekstu słuchanego.
Treści programoweT-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-5rozwiązywanie problemów
M-6negocjacje
M-8słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie dłuższych wypowiedzi i wykładów.
3,0Student rozumie ok. 60 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
3,5Student rozumie ok. 70 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
4,0Student rozumie ok. 80 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
4,5Student rozumie ok. 85 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
5,0Student rozumie ok. 90 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_U04czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata oraz teksty specjalistyczne ze swojej specjalności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U06ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a szczególnie w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-7Wyrobienie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-1zajęcia praktyczne
M-7praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie czytanych tekstów.
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów.
3,5Student rozumie co najmniej 68 % czytanych tekstów.
4,0Student rozumie co najmniej 76 % czytanych tekstów.
4,5Student rozumie co najmniej 84 % czytanych tekstów.
5,0Student rozumie co najmniej 92 % czytanych tekstów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_U05potrafi porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je argumentami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U06ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a szczególnie w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
M-1zajęcia praktyczne
M-6negocjacje
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi porozumiewać się w języku obcym.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się w języku obcym bez umiejętności efektywnego argumentowania.
3,5Student potrafi porozumiewać się w języku obcym i argumentować w stopniu podstawowym.
4,0Student potrafi porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
4,5Student potrafi efektywnie porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
5,0Student potrafi bardzo dobrze i precyzyjnie porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_U06potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy,w tym na tematy techniczne,związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U06ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a szczególnie w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-6negocjacje
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi formułować ustnych wypowiedzi.
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na niektóre tematy.
3,5Student potrafi formułować krótkie, przejrzyste wypowiedzi na niektóre tematy.
4,0Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na większość tematów.
4,5Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na wszystkie tematy.
5,0Student potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_U07potrafi formułować pisemne wypowiedzi na różne tematy,w tym na tematy techniczne,związane ze swoją specjalnością, posiada umiejętność pisania listu formalnego w języku obcym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U06ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a szczególnie w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-3Pisanie listów formalnych (zapytań, zażaleń, reklamacji, listów motywacyjnych).
Treści programoweT-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
Metody nauczaniaM-9pisanie listów formalnych
M-5rozwiązywanie problemów
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi formułować pisemnych wypowiedzi.
3,0Student potrafi formułować krótkie pisemne wypowiedzi na niektóre tematy, umie napisać list formalny.
3,5Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na niektóre tematy, w tym pisać list formalny.
4,0Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na większość tematów, w tym napisać dłuższy list formalny.
4,5Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na różne tematy, w tym napisać list formalny.
5,0Student potrafi formułować obszerne pisemne wypowiedzi na różne tematy, w tym napisać skuteczny list formalny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_U08posiada umiejętność rozumienia (np. instrukcji obsługi urządzeń, kart katalogowych) i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie (np. do opracowania i przedstawienia wyników badań naukowych, opisu prostego zadania inżynierskiego, przygotowania i przedstawienia prezentacji)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U04potrafi przygotować w języku polskim lub obcym prezentację ustną z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych posługując się słownictwem technicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
Treści programoweT-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
M-7praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie i nie używa podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie.
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
3,5Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i stosuje je w niepełnym zakresie.
4,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i potrafi je efektywnie zastosować w swojej dziedzinie.
4,5Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i używa je z powodzeniem w swojej dziedzinie.
5,0Student bardzo dobrze rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i wykorzystuje je efektywnie w swojej dziedzinie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijanie kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-6Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.
Treści programoweT-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-6negocjacje
M-5rozwiązywanie problemów
M-4dyskusja
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie potrzeby uczenia się i rozwijania kompetencji językowych.
3,0Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.
3,5Student rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji językowych.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji językowych.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konieczność rozwijania swoich kompetencji językowych.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konieczność ciągłego rozwijania swoich kompetencji językowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, potrafi pełnić rolę lidera lub kierownika zespołu; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-5Wyrobienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.
C-7Wyrobienie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-6negocjacje
M-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
M-5rozwiązywanie problemów
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi współpracować w grupie.
3,0Student potrafi pracować w grupie.
3,5Student potrafi pracować i współdziałać w grupie.
4,0Student potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej podstawowe role.
4,5Student dobrze potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej większość ról.
5,0Student bardzo dobrze potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różnorodne role.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K04potrafi określać priorytety służące realizacji zadań własnych lub innych członków grupy w celu osiągnięcia postawionego celu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-7Wyrobienie umiejętności pracy w zespole.
C-5Wyrobienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.
Treści programoweT-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5rozwiązywanie problemów
M-4dyskusja
M-6negocjacje
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić priorytetów służących do realizacji zadania.
3,0Student potrafi określić podstawowe priorytety służące do realizacji zadania.
3,5Student potrafi określić niezbędne priorytety służące do realizacji zadania.
4,0Student potrafi określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
4,5Student potrafi dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
5,0Student potrafi bardzo dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_K04ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K05potrafi kierować własnym rozwojem zawodowym podejmując decyzje, rozwiązuje problemy, w tym interpersonalne, związane z wykonywaną pracą
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-6Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.
Treści programoweT-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
T-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-1zajęcia praktyczne
M-5rozwiązywanie problemów
M-6negocjacje
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,5Student rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A05-2_K05potrafi ze zrozumieniem wybierać i realizować różne role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K07rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu, m.in. poprzez środki masowego przekazu, informacji związanych z działalnością produkcyjną i potrafi przekazać takie informacje w sposób zrozumiały
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-7Wyrobienie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-LK-2Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne. Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe). Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).
T-LK-5Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-1Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne. Dwuczłonowe spójniki zdań.
T-LK-3Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny, CV. Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).
T-LK-4Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne. Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen).
Metody nauczaniaM-8słuchanie ze zrozumieniem
M-9pisanie listów formalnych
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-6negocjacje
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wybierać i realizować ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
3,0Student potrafi wybierać i stara się realizować role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
3,5Student potrafi wybierać i realizuje podstawowe role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
4,0Student potrafi wybierać i dobrze realizuje większość ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
4,5Student ze zrozumieniem wybiera i dobrze realizuje większość ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
5,0Student potrafi ze zrozumieniem wybrać i precyzyjnie zrealizować różne role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.