Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Procesy mechaniczne i urządzenia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Procesy mechaniczne i urządzenia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>, Anna Kiełbus-Rąpała <Anna.Kielbus-Rapala@zut.edu.pl>, Marta Major-Godlewska <Marta.Major@zut.edu.pl>, Jolanta Szoplik <Jolanta.Szoplik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 1,50,25zaliczenie
projektyP2 15 1,00,33zaliczenie
wykładyW2 30 2,50,42egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1matematyka
W-2wprowadzenie do inżynierii chemicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie procesów mechanicznych i stosowanych do ich realizacji urządzeń
C-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy do obliczen inzynierskich i projektowania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Zapoznanie studenta z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium (szkolenie BHP, przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium, organizacja pracy studenta w laboratorium)2
T-L-2Wymiarowanie elementów rurociagu2
T-L-3Montaż i demontaż elementów rurociągu3
T-L-4Moc pompy3
T-L-5Analiza sitowa3
T-L-6Moc mieszania układu jednofazowego2
T-L-7Opróżnianie zbiornika3
T-L-8Wytwarzanie układu dwufazowego w zbiorniku z mieszadłem2
T-L-9Wytwarzanie układu trójfazowego w zbiorniku z mieszadłem3
T-L-10Moc mieszania układu dwufazowego3
T-L-11Pomiary właściwośco reologicznych płynu4
30
projekty
T-P-1Student wykonuje obliczenia projektowe jednego z wybranych aparatów: Zbiornik niskociśnieniowy. Zbiornik wysokociśnieniowy. Przenośnik ciał sypkich. Osadnik. Odpylacz gazu.15
15
wykłady
T-W-1Magazynowanie cieczy i gazów. Zbiorniki niskociśnieniowe, Zbiorniki wysokociśnieniowe. Magazynowanie gazów w rozpuszczalnikach. Magazynowanie pary wodnej.4
T-W-2Przepływy płynów nieniutonowskich. Rozpylanie cieczy. Przepływ molekularny w głebokiej próżni3
T-W-3Tłoczenie cieczy. Pompy tłokowe. Pompy wirowe. Pompy specjalne3
T-W-4Sprężanie gazów. Kompresory. Dmuchawy. Turbosprężarki. Wentylatory. Pompy próżniowe.2
T-W-5Magazynowanie ciał stałych. Urządzenia załadowujące, rozładowujące.3
T-W-6Charakterystyka materiałów rozdrobnionych. Średnica zastępcza i kształt cząstek. Metody określania zbioru cząstek. Wielkości charakteryzujące zbiór cząstek. Przesiewanie.3
T-W-7Układy wielofazowe. Ruch fazy rozproszonej w płynie. Układ ciecz-gaz. Barbotaż. Układ ciecz-ciecz. Równanie przepływu faz. Hydraulika kolumny rozpyłowej. Układ ciało stałe - płyn. Transport pneumatyczny i hydrauliczny. Układy trójfazowe.6
T-W-8Mieszanie płynów2
T-W-9Mechaniczne procesy rozdzielania. Rozdzielanie w polu sił odśrodkowych. Cyklony. Hydrocyklony. Rozdzielanie aerozoli. Odpylacze. Flotacja4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2przygotowanie sie studenta do zajęć laboratoryjnych7
A-L-3przygotowanie sie studenta do zaliczenia ćwiczen laboratoryjnych8
45
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach projektowych15
A-P-2wykonanie obliczen projektowych i przygotowanie końcowej wersji projektu15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2studiowanie zalecanej literatury przedmiotu25
A-W-3przygotowanie się studenta do egzaminu20
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład - Metody podające: wykład informacyjny
M-2Laboratorium - metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Projekt - metody praktyczne: metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-3Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie poprawnie wykonanego przez grupę studentów sprawozdania z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
S-4Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń
S-6Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie zrealizowanego projektu, oparte na stopniu zgodności wykonanego projektu z wcześniej ustalonymi wymaganiami, dotyczącymi między innymi poprawności obliczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C08_W08
student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie procesów i urządzeń mechanicznych
ICHP_1A_W08T1A_W03C-1T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-W-5, T-W-9, T-W-1, T-W-8, T-W-4, T-W-6, T-L-7, T-L-6, T-L-5M-1, M-2S-2, S-1, S-4, S-3
ICHP_1A_C08_W09
student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie operacji jednostkowych
ICHP_1A_W09T1A_W03, T1A_W04C-1T-W-4, T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-L-8, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2S-4, S-2, S-3
ICHP_1A_C08_W11
student ma szczegółową wiedzę z zakresu aparatury przemysłu chemicznego oraz podstaw projektowania urządzeń mechanicznych
ICHP_1A_W11T1A_W02, T1A_W04C-1, C-2T-L-4, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-P-1, T-W-4M-1, M-3S-1, S-2, S-6

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C08_U14
student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
ICHP_1A_U14T1A_U13InzA_U05C-2T-W-1, T-L-4, T-W-8, T-P-1, T-L-5M-1, M-2, M-3S-4, S-6, S-3, S-2
ICHP_1A_C08_U17
student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne
ICHP_1A_U17T1A_U16InzA_U08C-2T-P-1M-3S-6

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C08_K01
student rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
ICHP_1A_K01T1A_K01C-2, C-1T-W-2, T-L-8, T-W-6, T-W-7M-1, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C08_W08
student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie procesów i urządzeń mechanicznych
2,0student nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
3,0student jest w stanie w stopniu podstawowym objaśnić procesy mechaniczne i urządzenia wymienione w treściach programowych
3,5student jest w stanie w stopniu więcej niż podstawowym objaśnić procesy mechaniczne i urządzenia wymienione w treściach programowych
4,0student jest w stanie w szerokim stopniu objaśnić procesy mechaniczne i urządzenia wymienione w treściach programowych
4,5student jest w stanie wyczerpująco objaśnić procesy mechaniczne i urządzenia wymienione w treściach programowych
5,0student jest w stanie bardzo wyczerpująco objaśnić procesy mechaniczne i urządzenia wymienione w treściach programowych
ICHP_1A_C08_W09
student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie operacji jednostkowych
2,0student nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie mechanicznych operacji jednostkowych
3,0student jest w stanie w stopniu podstawoym objaśnić mechaniczne operacje jednostkowe wymienione w treściach programowych
3,5student jest w stanie w stopniu więcej niż podstawoym objaśnić mechaniczne operacje jednostkowe wymienione w treściach programowych
4,0student jest w stanie w szerokim stopniu więcej objaśnić mechaniczne operacje jednostkowe wymienione w treściach programowych
4,5student jest w stanie wyczerpująco objaśnić mechaniczne operacje jednostkowe wymienione w treściach programowych
5,0student jest w stanie bardzo wyczerpująco objaśnić mechaniczne operacje jednostkowe wymienione w treściach programowych
ICHP_1A_C08_W11
student ma szczegółową wiedzę z zakresu aparatury przemysłu chemicznego oraz podstaw projektowania urządzeń mechanicznych
2,0student nie ma szczegółowej wiedzy z zakresu aparatury i projektowania urządzeń mechanicznych
3,0student jest w stanie scharakteryzować w stopniu podstawowym aparaturę i zasady projektowania urządzeń mechanicznych
3,5student jest w stanie scharakteryzować w stopniu więcej niż podstawowym aparaturę i zasady projektowania urządzeń mechanicznych
4,0student jest w stanie scharakteryzować w szerokim stopniu aparaturę i zasady projektowania urządzeń mechanicznych
4,5student jest w stanie scharakteryzować wyczerpująco aparaturę i zasady projektowania urządzeń mechanicznych
5,0student jest w stanie scharakteryzować bardzo wyczerpująco aparaturę i zasady projektowania urządzeń mechanicznych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C08_U14
student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
2,0student nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
3,0student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
3,5student potrafi w stopniu więcej niż podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
4,0student potrafi w szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
4,5student potrafi w szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych i ocenić zalety i wady danego rozwiązania technicznego
5,0student potrafi w szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych i krytycznie ocenić zalety i wady danego rozwiązania technicznego
ICHP_1A_C08_U17
student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne
2,0student nie potrafi zaprojektować prostego urządzenia mechanicznego
3,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne i wykonać podstawową dokumentację
3,5student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne i wykonać odpowiednią dokumentację
4,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady proponowanego rozwiązania
4,5student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować szczegółowo zalety i wady proponowanego rozwiązania
5,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady proponowanego rozwiązania na tle innych rozwiazań technicznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C08_K01
student rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
2,0student nie rozumie potrzeby dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
3,0student rozumie w stopniu podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
3,5student rozumie w stopniu więcej niż podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
4,0student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
4,5student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń oraz wykazuje aktywną postawę w kierunku zapoznania sie z nowymi rozwiązaniami technicznymi aparatury
5,0student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń oraz wykazuje bardzo aktywną postawę w kierunku zapoznania sie z nowymi rozwiązaniami technicznymi aparatury

Literatura podstawowa

  1. Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1995
  2. Selecki A., Gradoń L., Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1985
  3. Praca zbiorowa pod red. P.P.Lewickiego, Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Warych J., Aparatura chemiczna i procesowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Zapoznanie studenta z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium (szkolenie BHP, przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium, organizacja pracy studenta w laboratorium)2
T-L-2Wymiarowanie elementów rurociagu2
T-L-3Montaż i demontaż elementów rurociągu3
T-L-4Moc pompy3
T-L-5Analiza sitowa3
T-L-6Moc mieszania układu jednofazowego2
T-L-7Opróżnianie zbiornika3
T-L-8Wytwarzanie układu dwufazowego w zbiorniku z mieszadłem2
T-L-9Wytwarzanie układu trójfazowego w zbiorniku z mieszadłem3
T-L-10Moc mieszania układu dwufazowego3
T-L-11Pomiary właściwośco reologicznych płynu4
30

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Student wykonuje obliczenia projektowe jednego z wybranych aparatów: Zbiornik niskociśnieniowy. Zbiornik wysokociśnieniowy. Przenośnik ciał sypkich. Osadnik. Odpylacz gazu.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Magazynowanie cieczy i gazów. Zbiorniki niskociśnieniowe, Zbiorniki wysokociśnieniowe. Magazynowanie gazów w rozpuszczalnikach. Magazynowanie pary wodnej.4
T-W-2Przepływy płynów nieniutonowskich. Rozpylanie cieczy. Przepływ molekularny w głebokiej próżni3
T-W-3Tłoczenie cieczy. Pompy tłokowe. Pompy wirowe. Pompy specjalne3
T-W-4Sprężanie gazów. Kompresory. Dmuchawy. Turbosprężarki. Wentylatory. Pompy próżniowe.2
T-W-5Magazynowanie ciał stałych. Urządzenia załadowujące, rozładowujące.3
T-W-6Charakterystyka materiałów rozdrobnionych. Średnica zastępcza i kształt cząstek. Metody określania zbioru cząstek. Wielkości charakteryzujące zbiór cząstek. Przesiewanie.3
T-W-7Układy wielofazowe. Ruch fazy rozproszonej w płynie. Układ ciecz-gaz. Barbotaż. Układ ciecz-ciecz. Równanie przepływu faz. Hydraulika kolumny rozpyłowej. Układ ciało stałe - płyn. Transport pneumatyczny i hydrauliczny. Układy trójfazowe.6
T-W-8Mieszanie płynów2
T-W-9Mechaniczne procesy rozdzielania. Rozdzielanie w polu sił odśrodkowych. Cyklony. Hydrocyklony. Rozdzielanie aerozoli. Odpylacze. Flotacja4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2przygotowanie sie studenta do zajęć laboratoryjnych7
A-L-3przygotowanie sie studenta do zaliczenia ćwiczen laboratoryjnych8
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach projektowych15
A-P-2wykonanie obliczen projektowych i przygotowanie końcowej wersji projektu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2studiowanie zalecanej literatury przedmiotu25
A-W-3przygotowanie się studenta do egzaminu20
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C08_W08student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie procesów i urządzeń mechanicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W08ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie procesów mechanicznych i stosowanych do ich realizacji urządzeń
Treści programoweT-W-3Tłoczenie cieczy. Pompy tłokowe. Pompy wirowe. Pompy specjalne
T-W-7Układy wielofazowe. Ruch fazy rozproszonej w płynie. Układ ciecz-gaz. Barbotaż. Układ ciecz-ciecz. Równanie przepływu faz. Hydraulika kolumny rozpyłowej. Układ ciało stałe - płyn. Transport pneumatyczny i hydrauliczny. Układy trójfazowe.
T-W-2Przepływy płynów nieniutonowskich. Rozpylanie cieczy. Przepływ molekularny w głebokiej próżni
T-W-5Magazynowanie ciał stałych. Urządzenia załadowujące, rozładowujące.
T-W-9Mechaniczne procesy rozdzielania. Rozdzielanie w polu sił odśrodkowych. Cyklony. Hydrocyklony. Rozdzielanie aerozoli. Odpylacze. Flotacja
T-W-1Magazynowanie cieczy i gazów. Zbiorniki niskociśnieniowe, Zbiorniki wysokociśnieniowe. Magazynowanie gazów w rozpuszczalnikach. Magazynowanie pary wodnej.
T-W-8Mieszanie płynów
T-W-4Sprężanie gazów. Kompresory. Dmuchawy. Turbosprężarki. Wentylatory. Pompy próżniowe.
T-W-6Charakterystyka materiałów rozdrobnionych. Średnica zastępcza i kształt cząstek. Metody określania zbioru cząstek. Wielkości charakteryzujące zbiór cząstek. Przesiewanie.
T-L-7Opróżnianie zbiornika
T-L-6Moc mieszania układu jednofazowego
T-L-5Analiza sitowa
Metody nauczaniaM-1Wykład - Metody podające: wykład informacyjny
M-2Laboratorium - metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-4Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie poprawnie wykonanego przez grupę studentów sprawozdania z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
3,0student jest w stanie w stopniu podstawowym objaśnić procesy mechaniczne i urządzenia wymienione w treściach programowych
3,5student jest w stanie w stopniu więcej niż podstawowym objaśnić procesy mechaniczne i urządzenia wymienione w treściach programowych
4,0student jest w stanie w szerokim stopniu objaśnić procesy mechaniczne i urządzenia wymienione w treściach programowych
4,5student jest w stanie wyczerpująco objaśnić procesy mechaniczne i urządzenia wymienione w treściach programowych
5,0student jest w stanie bardzo wyczerpująco objaśnić procesy mechaniczne i urządzenia wymienione w treściach programowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C08_W09student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie operacji jednostkowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W09ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa takich jak: - operacje i procesy jednostkowe - przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie procesów mechanicznych i stosowanych do ich realizacji urządzeń
Treści programoweT-W-4Sprężanie gazów. Kompresory. Dmuchawy. Turbosprężarki. Wentylatory. Pompy próżniowe.
T-W-8Mieszanie płynów
T-W-9Mechaniczne procesy rozdzielania. Rozdzielanie w polu sił odśrodkowych. Cyklony. Hydrocyklony. Rozdzielanie aerozoli. Odpylacze. Flotacja
T-W-2Przepływy płynów nieniutonowskich. Rozpylanie cieczy. Przepływ molekularny w głebokiej próżni
T-W-1Magazynowanie cieczy i gazów. Zbiorniki niskociśnieniowe, Zbiorniki wysokociśnieniowe. Magazynowanie gazów w rozpuszczalnikach. Magazynowanie pary wodnej.
T-W-5Magazynowanie ciał stałych. Urządzenia załadowujące, rozładowujące.
T-W-3Tłoczenie cieczy. Pompy tłokowe. Pompy wirowe. Pompy specjalne
T-L-8Wytwarzanie układu dwufazowego w zbiorniku z mieszadłem
T-L-5Analiza sitowa
T-L-6Moc mieszania układu jednofazowego
T-L-7Opróżnianie zbiornika
Metody nauczaniaM-1Wykład - Metody podające: wykład informacyjny
M-2Laboratorium - metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-3Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie poprawnie wykonanego przez grupę studentów sprawozdania z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie mechanicznych operacji jednostkowych
3,0student jest w stanie w stopniu podstawoym objaśnić mechaniczne operacje jednostkowe wymienione w treściach programowych
3,5student jest w stanie w stopniu więcej niż podstawoym objaśnić mechaniczne operacje jednostkowe wymienione w treściach programowych
4,0student jest w stanie w szerokim stopniu więcej objaśnić mechaniczne operacje jednostkowe wymienione w treściach programowych
4,5student jest w stanie wyczerpująco objaśnić mechaniczne operacje jednostkowe wymienione w treściach programowych
5,0student jest w stanie bardzo wyczerpująco objaśnić mechaniczne operacje jednostkowe wymienione w treściach programowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C08_W11student ma szczegółową wiedzę z zakresu aparatury przemysłu chemicznego oraz podstaw projektowania urządzeń mechanicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W11ma szczegółową wiedzę z zakresu maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych oraz podstaw projektowania aparatów i procesów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie procesów mechanicznych i stosowanych do ich realizacji urządzeń
C-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy do obliczen inzynierskich i projektowania
Treści programoweT-L-4Moc pompy
T-W-5Magazynowanie ciał stałych. Urządzenia załadowujące, rozładowujące.
T-W-3Tłoczenie cieczy. Pompy tłokowe. Pompy wirowe. Pompy specjalne
T-W-1Magazynowanie cieczy i gazów. Zbiorniki niskociśnieniowe, Zbiorniki wysokociśnieniowe. Magazynowanie gazów w rozpuszczalnikach. Magazynowanie pary wodnej.
T-P-1Student wykonuje obliczenia projektowe jednego z wybranych aparatów: Zbiornik niskociśnieniowy. Zbiornik wysokociśnieniowy. Przenośnik ciał sypkich. Osadnik. Odpylacz gazu.
T-W-4Sprężanie gazów. Kompresory. Dmuchawy. Turbosprężarki. Wentylatory. Pompy próżniowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład - Metody podające: wykład informacyjny
M-3Projekt - metody praktyczne: metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-6Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie zrealizowanego projektu, oparte na stopniu zgodności wykonanego projektu z wcześniej ustalonymi wymaganiami, dotyczącymi między innymi poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma szczegółowej wiedzy z zakresu aparatury i projektowania urządzeń mechanicznych
3,0student jest w stanie scharakteryzować w stopniu podstawowym aparaturę i zasady projektowania urządzeń mechanicznych
3,5student jest w stanie scharakteryzować w stopniu więcej niż podstawowym aparaturę i zasady projektowania urządzeń mechanicznych
4,0student jest w stanie scharakteryzować w szerokim stopniu aparaturę i zasady projektowania urządzeń mechanicznych
4,5student jest w stanie scharakteryzować wyczerpująco aparaturę i zasady projektowania urządzeń mechanicznych
5,0student jest w stanie scharakteryzować bardzo wyczerpująco aparaturę i zasady projektowania urządzeń mechanicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C08_U14student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U14potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności procesów, urządzeń, aparatów, instalacji, obiektów i systemów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy do obliczen inzynierskich i projektowania
Treści programoweT-W-1Magazynowanie cieczy i gazów. Zbiorniki niskociśnieniowe, Zbiorniki wysokociśnieniowe. Magazynowanie gazów w rozpuszczalnikach. Magazynowanie pary wodnej.
T-L-4Moc pompy
T-W-8Mieszanie płynów
T-P-1Student wykonuje obliczenia projektowe jednego z wybranych aparatów: Zbiornik niskociśnieniowy. Zbiornik wysokociśnieniowy. Przenośnik ciał sypkich. Osadnik. Odpylacz gazu.
T-L-5Analiza sitowa
Metody nauczaniaM-1Wykład - Metody podające: wykład informacyjny
M-2Laboratorium - metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Projekt - metody praktyczne: metoda projektów
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie zrealizowanego projektu, oparte na stopniu zgodności wykonanego projektu z wcześniej ustalonymi wymaganiami, dotyczącymi między innymi poprawności obliczeń
S-3Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie poprawnie wykonanego przez grupę studentów sprawozdania z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
3,0student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
3,5student potrafi w stopniu więcej niż podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
4,0student potrafi w szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych
4,5student potrafi w szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych i ocenić zalety i wady danego rozwiązania technicznego
5,0student potrafi w szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania urządzeń mechanicznych i krytycznie ocenić zalety i wady danego rozwiązania technicznego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C08_U17student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U17potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie oraz aparat, obiekt, proces lub system, typowy dla inżynierii chemicznej i procesowej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy do obliczen inzynierskich i projektowania
Treści programoweT-P-1Student wykonuje obliczenia projektowe jednego z wybranych aparatów: Zbiornik niskociśnieniowy. Zbiornik wysokociśnieniowy. Przenośnik ciał sypkich. Osadnik. Odpylacz gazu.
Metody nauczaniaM-3Projekt - metody praktyczne: metoda projektów
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie zrealizowanego projektu, oparte na stopniu zgodności wykonanego projektu z wcześniej ustalonymi wymaganiami, dotyczącymi między innymi poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi zaprojektować prostego urządzenia mechanicznego
3,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne i wykonać podstawową dokumentację
3,5student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne i wykonać odpowiednią dokumentację
4,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady proponowanego rozwiązania
4,5student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować szczegółowo zalety i wady proponowanego rozwiązania
5,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie mechaniczne, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady proponowanego rozwiązania na tle innych rozwiazań technicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C08_K01student rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy do obliczen inzynierskich i projektowania
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie procesów mechanicznych i stosowanych do ich realizacji urządzeń
Treści programoweT-W-2Przepływy płynów nieniutonowskich. Rozpylanie cieczy. Przepływ molekularny w głebokiej próżni
T-L-8Wytwarzanie układu dwufazowego w zbiorniku z mieszadłem
T-W-6Charakterystyka materiałów rozdrobnionych. Średnica zastępcza i kształt cząstek. Metody określania zbioru cząstek. Wielkości charakteryzujące zbiór cząstek. Przesiewanie.
T-W-7Układy wielofazowe. Ruch fazy rozproszonej w płynie. Układ ciecz-gaz. Barbotaż. Układ ciecz-ciecz. Równanie przepływu faz. Hydraulika kolumny rozpyłowej. Układ ciało stałe - płyn. Transport pneumatyczny i hydrauliczny. Układy trójfazowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład - Metody podające: wykład informacyjny
M-3Projekt - metody praktyczne: metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie potrzeby dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
3,0student rozumie w stopniu podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
3,5student rozumie w stopniu więcej niż podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
4,0student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń
4,5student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń oraz wykazuje aktywną postawę w kierunku zapoznania sie z nowymi rozwiązaniami technicznymi aparatury
5,0student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie procesów mechanicznych i urządzeń oraz wykazuje bardzo aktywną postawę w kierunku zapoznania sie z nowymi rozwiązaniami technicznymi aparatury