Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Procesy dynamiczne i aparaty:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Procesy dynamiczne i aparaty
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Lach <Krzysztof.Lach@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Downarowicz <Dorota.Downarowicz@zut.edu.pl>, Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,19zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,23zaliczenie
projektyP2 30 2,00,26zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,32egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy wiedzy z zakresu matematyki oraz komputerowych technik projektowania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy na temat podstawowych procesów i operacji jednostkowych stosowanych w inżynierii chemicznej
C-2Objaśnienie metodyki projektowania aparatów do przeprowadzania wybranych operacji dynamicznych inżynierii chemicznej
C-3Rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań inżynierskich
C-4Kształtowanie umiejętności stosowania narzędzi CAD w pracach projektowych
C-5Uświadomienie konieczności stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w pracach projektowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe właściwości płynów: gęstość, lepkość2
T-A-2Podstawy dynamiki płynów8
T-A-3Pomiary hydrodynamiczne2
T-A-4Procesy dynamiczne w układach niejednorodnych3
15
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Zapoznanie studenta z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium (szkolenie BHP, przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium, organizacja pracy studenta w laboratorium)2
T-L-2Pomiary przepływu.4
T-L-3Charakterystyka wentylatora.4
T-L-4Opory przepływu przez rurociąg.4
T-L-5Opory przepływu przez wypełnienie.4
T-L-6Filtracja.4
T-L-7Sedymentacja.4
T-L-8Badanie dynamiki przepływu płynu w sieci4
30
projekty
T-P-1Zasady opracowywania dokumentacji projektowej2
T-P-2Metody opracowywania koncepcji budowy aparatu2
T-P-3Metodyka prowadzenia obliczeń projektowych12
T-P-4Zasady doboru pomp i aparatury kontrolno-pomiarowej4
T-P-5Zasady wykonywanie części graficznej projektu: rysunków technicznych i poglądowych10
30
wykłady
T-W-1Podstawowe własności płynów: gęstość, lepkość, przeliczanie jednostek. Hydrostatyka.2
T-W-2Dynamika płynów: prawo ciągłości strugi, równanie Bernoulliego, liczba kryterialna, opory przepływu płynu przez rurociąg, wypływ ze zbiornika, pomiary przepływu.4
T-W-3Tłoczenie cieczy: wydajność i sprawność, typy pomp, dobór i charakterystyka pomp. Przesyłanie gazów - typy, charakterystyki urządzeń i ich dobór.4
T-W-4Charakterystyka materiałów rozdrobnionych: wymiar, kształt, powierzchnia, porowatość2
T-W-5Opory przepływu przez złoże nieruchome suche i zraszane.2
T-W-6Fluidyzacja, transport pneumatyczny.2
T-W-7Rozdzielanie układów dwufazowych: definicje i opisy szczegółowe - filtracja, opadanie, sedymentacja, wirowanie, odpylanie.8
T-W-8Rozdzielanie materiałów rozdrobnionych: klasyfikacja hydrauliczna i flotacja.2
T-W-9Barbotaż.2
T-W-10Podstawy procesu mieszania.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych2
A-A-3przygotowanie do zaliczenia8
A-A-4konsultacje4
A-A-5zaliczenie pisemne1
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajeciach.30
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu.10
A-L-3Przygotowanie do kolokwium.10
A-L-4Opracowanie sprawozdań z laboratoriów5
A-L-5Udział w konsultacjach.5
60
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajeciach.30
A-P-2Udział w konsultacjach.10
A-P-3Studiowanie wskazanej literatury5
A-P-4Samodzielne wykonanie obliczeń i rysunków15
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajeciach.30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.20
A-W-3Korzystanie z konsultacji.8
A-W-4Egzamin pisemny2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podajaca - wykład informacyjny i objaśnienia podczas konsultacji.
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne i metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu
S-4Ocena formująca: Zaliczenie pisemne przed ćwiczeniami laboratoryjnymi
S-5Ocena formująca: Ocena poprawności wykonania sprawozdań laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C07_W01
Student potrafi charakteryzować podstawowe procesy dynamiczne inżynierii chemicznej
ICHP_1A_W08, ICHP_1A_W09, ICHP_1A_W13T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05C-1T-W-9, T-W-10, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-5, T-W-4M-1S-1, S-4
ICHP_1A_C07_W02
Student potrafi objaśniać zasady wykonywania obliczeń procesowych dla podstawowych procesówi dynamicznych inżynierii chemicznej
ICHP_1A_W11, ICHP_1A_W15, ICHP_1A_W20T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07InzA_W02, InzA_W05C-2T-W-3, T-W-2, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C07_U01
Student potrafi rozwiązywać problemy projektowo-obliczeniowe związane z podstawowymi procesami dynamicznymi inżynierii chemicznej
ICHP_1A_U05, ICHP_1A_U10, ICHP_1A_U14T1A_U01, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U13InzA_U05C-3T-L-7, T-L-8, T-A-2, T-L-6, T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-A-3, T-L-5, T-L-2, T-A-1, T-A-4, T-P-3, T-P-4M-2S-2, S-6, S-3, S-5
ICHP_1A_C07_U02
Student potrafi opracować dokumentację projektową aparatu do przeprowadzania wybranych procesów dynamicznych posługując się odpowiednimi narzędziami komputerowymi
ICHP_1A_U03, ICHP_1A_U16, ICHP_1A_U17T1A_U03, T1A_U15, T1A_U16InzA_U07, InzA_U08C-4T-P-2, T-P-3, T-P-5, T-P-1M-2S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C07_K01
Student jest zorientowany na samodzielne rozwiązywanie problemów projektowo-obliczeniowych dotyczących procesów dynamicznych inżynierii chemicznej
ICHP_1A_K06, ICHP_1A_K01T1A_K01, T1A_K06C-5T-W-10, T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-9, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-2S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C07_W01
Student potrafi charakteryzować podstawowe procesy dynamiczne inżynierii chemicznej
2,0
3,0Student potrafi charakteryzować większość podstawowych procesów dynamicznych omówionych na wykładzie
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_C07_W02
Student potrafi objaśniać zasady wykonywania obliczeń procesowych dla podstawowych procesówi dynamicznych inżynierii chemicznej
2,0
3,0Student zna i potrafi objaśniać zasady wykonywania obliczeń procesowych dla większości podstawowych operacji dynamicznych omówionych na wykładzie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C07_U01
Student potrafi rozwiązywać problemy projektowo-obliczeniowe związane z podstawowymi procesami dynamicznymi inżynierii chemicznej
2,0
3,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy projektowo-obliczeniowe. Błędy obliczeniowe i rysunkowe nie są kardynalne
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_C07_U02
Student potrafi opracować dokumentację projektową aparatu do przeprowadzania wybranych procesów dynamicznych posługując się odpowiednimi narzędziami komputerowymi
2,0
3,0Student potrafi sporządzić dokumentację projektową aparatu zawierającą obliczenia procesowe i rysunek poglądowy posługując się standardowymi technikami komputerowymi. Błędy obliczeniowe i rysunkowe nie są kardynalne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C07_K01
Student jest zorientowany na samodzielne rozwiązywanie problemów projektowo-obliczeniowych dotyczących procesów dynamicznych inżynierii chemicznej
2,0
3,0Student jest zorientowany na samodzielne rozwiązywanie typowych problemów projektowo-obliczeniowych z wykorzystaniem standardowych metod i procedur. Popełniane przy tym błędy nie są kardynalne
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1998
  2. Paderewski M., Podstawy inżynierii chemicznej. Procesy przepływowe i cieplne, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1993
  3. Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1982
  4. Ciborowski J., Podstawy inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1965

Literatura dodatkowa

  1. Paderewski M., Procesy podstawowe. Cz. I. Przepływ płynów i metody rozdziału faz, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1982
  2. Fortuna S., Wentylatory i podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno – eksploatacyjne i zastosowanie, Techwent, 1999
  3. Bandowski J., Sedymentacja zawiesin - zasady i projektowanie, Politechnika Śląska, Gliwice, 1995

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe właściwości płynów: gęstość, lepkość2
T-A-2Podstawy dynamiki płynów8
T-A-3Pomiary hydrodynamiczne2
T-A-4Procesy dynamiczne w układach niejednorodnych3
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Zapoznanie studenta z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium (szkolenie BHP, przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium, organizacja pracy studenta w laboratorium)2
T-L-2Pomiary przepływu.4
T-L-3Charakterystyka wentylatora.4
T-L-4Opory przepływu przez rurociąg.4
T-L-5Opory przepływu przez wypełnienie.4
T-L-6Filtracja.4
T-L-7Sedymentacja.4
T-L-8Badanie dynamiki przepływu płynu w sieci4
30

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zasady opracowywania dokumentacji projektowej2
T-P-2Metody opracowywania koncepcji budowy aparatu2
T-P-3Metodyka prowadzenia obliczeń projektowych12
T-P-4Zasady doboru pomp i aparatury kontrolno-pomiarowej4
T-P-5Zasady wykonywanie części graficznej projektu: rysunków technicznych i poglądowych10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe własności płynów: gęstość, lepkość, przeliczanie jednostek. Hydrostatyka.2
T-W-2Dynamika płynów: prawo ciągłości strugi, równanie Bernoulliego, liczba kryterialna, opory przepływu płynu przez rurociąg, wypływ ze zbiornika, pomiary przepływu.4
T-W-3Tłoczenie cieczy: wydajność i sprawność, typy pomp, dobór i charakterystyka pomp. Przesyłanie gazów - typy, charakterystyki urządzeń i ich dobór.4
T-W-4Charakterystyka materiałów rozdrobnionych: wymiar, kształt, powierzchnia, porowatość2
T-W-5Opory przepływu przez złoże nieruchome suche i zraszane.2
T-W-6Fluidyzacja, transport pneumatyczny.2
T-W-7Rozdzielanie układów dwufazowych: definicje i opisy szczegółowe - filtracja, opadanie, sedymentacja, wirowanie, odpylanie.8
T-W-8Rozdzielanie materiałów rozdrobnionych: klasyfikacja hydrauliczna i flotacja.2
T-W-9Barbotaż.2
T-W-10Podstawy procesu mieszania.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych2
A-A-3przygotowanie do zaliczenia8
A-A-4konsultacje4
A-A-5zaliczenie pisemne1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajeciach.30
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu.10
A-L-3Przygotowanie do kolokwium.10
A-L-4Opracowanie sprawozdań z laboratoriów5
A-L-5Udział w konsultacjach.5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajeciach.30
A-P-2Udział w konsultacjach.10
A-P-3Studiowanie wskazanej literatury5
A-P-4Samodzielne wykonanie obliczeń i rysunków15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajeciach.30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.20
A-W-3Korzystanie z konsultacji.8
A-W-4Egzamin pisemny2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C07_W01Student potrafi charakteryzować podstawowe procesy dynamiczne inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W08ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
ICHP_1A_W09ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa takich jak: - operacje i procesy jednostkowe - przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii
ICHP_1A_W13ma wiedzę o obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych w kraju i na świecie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat podstawowych procesów i operacji jednostkowych stosowanych w inżynierii chemicznej
Treści programoweT-W-9Barbotaż.
T-W-10Podstawy procesu mieszania.
T-W-6Fluidyzacja, transport pneumatyczny.
T-W-8Rozdzielanie materiałów rozdrobnionych: klasyfikacja hydrauliczna i flotacja.
T-W-7Rozdzielanie układów dwufazowych: definicje i opisy szczegółowe - filtracja, opadanie, sedymentacja, wirowanie, odpylanie.
T-W-5Opory przepływu przez złoże nieruchome suche i zraszane.
T-W-4Charakterystyka materiałów rozdrobnionych: wymiar, kształt, powierzchnia, porowatość
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca - wykład informacyjny i objaśnienia podczas konsultacji.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-4Ocena formująca: Zaliczenie pisemne przed ćwiczeniami laboratoryjnymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi charakteryzować większość podstawowych procesów dynamicznych omówionych na wykładzie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C07_W02Student potrafi objaśniać zasady wykonywania obliczeń procesowych dla podstawowych procesówi dynamicznych inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W11ma szczegółową wiedzę z zakresu maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych oraz podstaw projektowania aparatów i procesów
ICHP_1A_W15zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej \
ICHP_1A_W20zna funkcjonowanie typowych procesów w inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Objaśnienie metodyki projektowania aparatów do przeprowadzania wybranych operacji dynamicznych inżynierii chemicznej
Treści programoweT-W-3Tłoczenie cieczy: wydajność i sprawność, typy pomp, dobór i charakterystyka pomp. Przesyłanie gazów - typy, charakterystyki urządzeń i ich dobór.
T-W-2Dynamika płynów: prawo ciągłości strugi, równanie Bernoulliego, liczba kryterialna, opory przepływu płynu przez rurociąg, wypływ ze zbiornika, pomiary przepływu.
T-W-7Rozdzielanie układów dwufazowych: definicje i opisy szczegółowe - filtracja, opadanie, sedymentacja, wirowanie, odpylanie.
T-W-8Rozdzielanie materiałów rozdrobnionych: klasyfikacja hydrauliczna i flotacja.
T-W-6Fluidyzacja, transport pneumatyczny.
T-W-1Podstawowe własności płynów: gęstość, lepkość, przeliczanie jednostek. Hydrostatyka.
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca - wykład informacyjny i objaśnienia podczas konsultacji.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna i potrafi objaśniać zasady wykonywania obliczeń procesowych dla większości podstawowych operacji dynamicznych omówionych na wykładzie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C07_U01Student potrafi rozwiązywać problemy projektowo-obliczeniowe związane z podstawowymi procesami dynamicznymi inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U05ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
ICHP_1A_U10w oparciu o wiedzę ogólną potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami w inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_U14potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności procesów, urządzeń, aparatów, instalacji, obiektów i systemów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U05ma umiejętność samokształcenia się
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-3Rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań inżynierskich
Treści programoweT-L-7Sedymentacja.
T-L-8Badanie dynamiki przepływu płynu w sieci
T-A-2Podstawy dynamiki płynów
T-L-6Filtracja.
T-L-4Opory przepływu przez rurociąg.
T-L-3Charakterystyka wentylatora.
T-L-1Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Zapoznanie studenta z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium (szkolenie BHP, przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium, organizacja pracy studenta w laboratorium)
T-A-3Pomiary hydrodynamiczne
T-L-5Opory przepływu przez wypełnienie.
T-L-2Pomiary przepływu.
T-A-1Podstawowe właściwości płynów: gęstość, lepkość
T-A-4Procesy dynamiczne w układach niejednorodnych
T-P-3Metodyka prowadzenia obliczeń projektowych
T-P-4Zasady doboru pomp i aparatury kontrolno-pomiarowej
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne i metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu
S-5Ocena formująca: Ocena poprawności wykonania sprawozdań laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy projektowo-obliczeniowe. Błędy obliczeniowe i rysunkowe nie są kardynalne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C07_U02Student potrafi opracować dokumentację projektową aparatu do przeprowadzania wybranych procesów dynamicznych posługując się odpowiednimi narzędziami komputerowymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim oraz języku obcym, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
ICHP_1A_U16potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla inżynierii chemicznej i procesowej, wybrać i zastosować właściwą metodę wykonania oraz wybrać narzędzia
ICHP_1A_U17potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie oraz aparat, obiekt, proces lub system, typowy dla inżynierii chemicznej i procesowej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-4Kształtowanie umiejętności stosowania narzędzi CAD w pracach projektowych
Treści programoweT-P-2Metody opracowywania koncepcji budowy aparatu
T-P-3Metodyka prowadzenia obliczeń projektowych
T-P-5Zasady wykonywanie części graficznej projektu: rysunków technicznych i poglądowych
T-P-1Zasady opracowywania dokumentacji projektowej
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne i metoda projektów.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi sporządzić dokumentację projektową aparatu zawierającą obliczenia procesowe i rysunek poglądowy posługując się standardowymi technikami komputerowymi. Błędy obliczeniowe i rysunkowe nie są kardynalne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C07_K01Student jest zorientowany na samodzielne rozwiązywanie problemów projektowo-obliczeniowych dotyczących procesów dynamicznych inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
ICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-5Uświadomienie konieczności stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w pracach projektowych
Treści programoweT-W-10Podstawy procesu mieszania.
T-W-8Rozdzielanie materiałów rozdrobnionych: klasyfikacja hydrauliczna i flotacja.
T-W-7Rozdzielanie układów dwufazowych: definicje i opisy szczegółowe - filtracja, opadanie, sedymentacja, wirowanie, odpylanie.
T-W-6Fluidyzacja, transport pneumatyczny.
T-W-9Barbotaż.
T-W-4Charakterystyka materiałów rozdrobnionych: wymiar, kształt, powierzchnia, porowatość
T-W-2Dynamika płynów: prawo ciągłości strugi, równanie Bernoulliego, liczba kryterialna, opory przepływu płynu przez rurociąg, wypływ ze zbiornika, pomiary przepływu.
T-W-3Tłoczenie cieczy: wydajność i sprawność, typy pomp, dobór i charakterystyka pomp. Przesyłanie gazów - typy, charakterystyki urządzeń i ich dobór.
T-W-5Opory przepływu przez złoże nieruchome suche i zraszane.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne i metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu
S-4Ocena formująca: Zaliczenie pisemne przed ćwiczeniami laboratoryjnymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest zorientowany na samodzielne rozwiązywanie typowych problemów projektowo-obliczeniowych z wykorzystaniem standardowych metod i procedur. Popełniane przy tym błędy nie są kardynalne
3,5
4,0
4,5
5,0