Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Procesy dyfuzyjne i aparaty:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Procesy dyfuzyjne i aparaty
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Zdzisław Jaworski <Zdzislaw.Jaworski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>, Halina Murasiewicz <Halina.Murasiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 8,0 ECTS (formy) 8,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 30 2,00,25zaliczenie
projektyP4 30 3,00,33zaliczenie
wykładyW4 45 3,00,42egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Analiza matematyczna, w tym rachunek różniczkowy
W-2Podstawy bilansowania w układach przepływowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie studenta do prowadzenia podstawowych obliczeń projektowych różnych typów wymienników masy
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania prostych pomiarów w zakresie wymiany ciepła
C-3Ukształtowanie umiejętności projektowania aparatów: absorberów i kolumn rektyfikacyjnych, w których realizowany jest proces wymiany masy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Zapoznanie studentów z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium (szkolenie BHP, przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium, organizacja pracy studenta w laboratorium)2
T-L-2Pomiary współczynnika wnikania masy metodą elektrochemiczną4
T-L-3Charakterystyki procesowe kolumny barbotażowej4
T-L-4Wymiana masy w mieszanym mechanicznie układzie ciecz-gaz4
T-L-5Pomiar współczynnika wnikania masy w mieszanym mechanicznie układzie ciecz-ciało stałe4
T-L-6Pomiar współczynnika wnikania masy w kolumnie nawilżającej4
T-L-7Charakterystyki procesowe kolumny air-lift4
T-L-8Wyznaczanie współczynnika absorbancji cieczy4
30
projekty
T-P-1Przeliczanie stężeń2
T-P-2Równowaga ciecz-gaz2
T-P-3Dyfuzja2
T-P-4Siła i moduł napędowy dyfuzji2
T-P-5Wnikanie i przenikanie masy, w ujęciu Hoblera.4
T-P-6Współczynniki wnikania i przenikania masy2
T-P-7Obliczenia powierzchni międzyfazowej absorbera2
T-P-8Równowaga ciecz-para2
T-P-9Destylacja periodyczna i ciągła2
T-P-10Rektyfikacja ciągła2
T-P-11Bilanse masowe i cieplne2
T-P-12Linie operacyjne, liczba stopni teoretycznych, liczba półek6
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Sposoby wyrażania stężeń. Sposoby ruchu masy. Dyfuzja molekularna, wieloskładnikowa, wielokierunkowa. Wnikanie masy; zjawisko, definicje współczynników, metody obliczeniowe. Przenikanie masy; opis, obliczenia, metoda Hoblera. Sposoby prowadzenia procesów przenoszenia masy (PM); sposoby kontaktowania faz, kierunki przepływu, zmienność w czasie. Bilanse materiałowe i energetyczne procesów PM, linia operacyjna procesu. Metody obliczeniowe PM; powierzchni międzyfazowej, jednostki przenikania masy, stopni teoretycznych i rzeczywistych, sprawności, linia równowagi termodynamicznej. Absorpcja/desorpcja; aparatura procesowa – faza rozproszona gazowa lub ciekła, składniki inertne, absorpcja jednego składnika z/do gazu, wieloskładnikowa, nasycanie gazu. Destylacja; równowaga ciecz-para, układy zeo- i azeotropowe – homo- i heterofazowe, aparatura, d. równowagowa, różniczkowa, z parą wodną. Rektyfikacja, ciągła, aparatura, r. dwu i wieloskładnikowa, metody obliczeniowe, stopnie teoretyczne i rzeczywiste, r. periodyczna, z czynnikiem rozdzielającym. Ekstrakcja, ekstraktory, równowaga ciecz-ciecz, e. jedno- i wielostopniowa.45
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2przygotowanie się do zajęc laboratoryjnych5
A-L-3opracowanie wyników pomiarów10
A-L-4wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-5przygotowanie się studenta do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych10
60
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Samodzielne przygotowanie do zajęć projektowych30
A-P-3Konsultacje projektowe z nauczycielem25
A-P-4Opracowanie projektu końcowego5
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach45
A-W-2Przygotowanie do egzaminu pisemnego z zadaniami, studiowanie wykładu i literatury przedmiotu40
A-W-3Konsulatacje z nauczycielami akademickimi5
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody praktyczne: metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego ćwiczenia
S-3Ocena formująca: Projekt: ocena cząstkowa poszczególnych etapów projektu
S-4Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie projektu jako ocena średnia z poszczególnych etapów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C17_W01
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu formułowania i rozwiązania równań modeli matematycznych różnych typów wymienników masy.
ICHP_1A_W12, ICHP_1A_W15, ICHP_1A_W09T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07InzA_W02C-1, C-2, C-3T-P-12, T-P-9, T-L-7, T-P-11, T-P-6, T-L-5, T-P-4, T-L-1, T-P-7, T-L-2, T-L-8, T-W-1, T-P-2, T-P-8, T-L-4, T-P-3, T-P-1, T-P-5, T-P-10, T-L-3, T-L-6M-3, M-2, M-1S-3, S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C17_U01
Student nabył umiejętności samodzielnego rozwiązywania i analizy problemów rachunkowych wymiany masy oraz projektowania aparatów, w których zachodzi proces wymiany masy
ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U10, ICHP_1A_U15, ICHP_1A_U17T1A_U01, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U16InzA_U06, InzA_U08C-3, C-2, C-1T-P-8, T-P-7, T-P-12, T-P-11, T-P-1, T-P-9, T-P-4, T-P-2, T-P-10, T-P-3, T-P-5, T-P-6M-3, M-1, M-2S-3, S-4, S-1, S-2
ICHP_1A_C17_U09
student potrafi wykorzystać metody eksperymentalne do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
ICHP_1A_U09T1A_U09InzA_U02C-2T-L-6, T-L-3, T-L-7, T-L-2, T-L-8, T-L-4, T-L-5M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C17_K01
Student uczy się pracy zespołowej , kreatywności oraz postępowania zgodnego z zasadami inżynierskimi.
ICHP_1A_K02T1A_K02InzA_K01C-3T-P-6, T-P-9, T-P-3, T-P-7, T-P-5, T-P-11, T-P-12, T-P-4, T-P-10, T-P-2, T-P-1, T-P-8M-3S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C17_W01
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu formułowania i rozwiązania równań modeli matematycznych różnych typów wymienników masy.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie. Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych.
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu. Student opanował podstawową wiedzę podaną na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu.
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym. Student opanował podstawową wiedzę podaną na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym.
4,0Student opanował większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym. Student opanował większość informacjipodanych na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych, i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym.
4,5Student opanował całą wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu. Student opanował całą wiedzę podaną na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu.
5,0Student opanował całą wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie. Student opanował całą wiedzę podaną na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C17_U01
Student nabył umiejętności samodzielnego rozwiązywania i analizy problemów rachunkowych wymiany masy oraz projektowania aparatów, w których zachodzi proces wymiany masy
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do samodzielnego sformułowania podstawowych równań modelowych i zagadnień projektowych. Nie potrafi zastosować żadnej z podanych na wykładzie i ćwiczeniach metod obliczeniowych.
3,0Do stworzenia właściwego modelu projektowanego reaktora i przygotowania danych niezbędnych do rozwiązania równań modelowych i projektowych potrzebuje pomocy innych.
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i formułuje modele z małymi uchybieniami. Potrafi zastosować najprostsze z podanych na wykładach i ćwiczeniach metod obliczania wymienników masy do rozwiązania danego problemu obliczeniowego i zastosowania w projektowaniu.
4,0Student potrafi samodzielnie stworzyć model matematyczny do rozwiązania zadanego problemu projektowego. W modelu i obliczeniach projektowych występują nieliczne błędy. Potrafi samodzielnie, z niewielkimi uchybieniami, przygotować dane do rozwiązania problemu.
4,5Student potrafi samodzielnie, z niewielkimi uchybieniami, stworzyć model matematyczny do rozwiązania zadanego problemu. Potrafi samodzielnie przygotować dane do rozwiązania problemu i oddaje w terminie projekt, w którym nie ma znaczących błędów.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie stworzyć model matematyczny do rozwiązania zadanego problemu. Potrafi samodzielnie wybrać najwłaściwszą metodę obliczeniową do rozwiązania równań modelowych wymienników masy, oddaje w terminie bezbłędny projekt wymiennika masy.
ICHP_1A_C17_U09
student potrafi wykorzystać metody eksperymentalne do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
2,0
3,0student potrafi wykorzystać w stopniu podstawowym metody eksperymentalne do rozwiązywania zadań inzynierskich w zakresie wymiany masy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C17_K01
Student uczy się pracy zespołowej , kreatywności oraz postępowania zgodnego z zasadami inżynierskimi.
2,0Student nie potrafi współpracować z grupą w zakresie obliczeń reaktorowych i nie wykonuje poleceń lidera.
3,0Student jest świadomy konieczności stosowania nowoczesnych narzędzi i rozwiazań w obliczeniach wymienników masy, ale wykazuje ograniczoną aktywność w ich poszukiwaniu oraz stara się wspołpracować z pozostałymi członkami grupy
3,5Student wykonuje niektóre polecenia lidera. Chętnie współpracuje z pozostałymi członkami grupy w zakresie obliczeń wymienników masy.
4,0Student dokładnie wykonuje polecenia lidera i współpracuje z pozostałymi członkami grupy w sposób kreatywny i innowacyjny.
4,5Student potrafi współpracować z liderem a w razie potrzeby go kreatywnie zastąpić w zakresie zagadnień obliczeniowych wymienników masy.
5,0Student pelni rolę lidera dobrze kierującego grupą i potrafi wykorzystać potencjał każdego z członków grupy.

Literatura podstawowa

  1. Hobler T., Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa, 1976
  2. Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa, 1982
  3. Zarzycki R., Chacuk A., Starzak M., Absorpcja i absorbery, WNT, Warszawa, 1995
  4. Koch R., Kozioł A., Dyfuzyjno-cieplny rozdział substancji, WNT, Warszawa, 1994
  5. Stręk F., Karcz J., Zastosowanie metody elektrochemicznej do badania transportu masy w obszarze przyściennym mieszalnika cieczy, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 1999, 20, 3-22
  6. Bandrowski J., Troniewski L., Destylacja i rektyfikacja, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1996
  7. KarczJ., Zaborowska A., Wybrane problemy rachunkowe z zakresu procesów wymiany masy, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1988

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Zapoznanie studentów z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium (szkolenie BHP, przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium, organizacja pracy studenta w laboratorium)2
T-L-2Pomiary współczynnika wnikania masy metodą elektrochemiczną4
T-L-3Charakterystyki procesowe kolumny barbotażowej4
T-L-4Wymiana masy w mieszanym mechanicznie układzie ciecz-gaz4
T-L-5Pomiar współczynnika wnikania masy w mieszanym mechanicznie układzie ciecz-ciało stałe4
T-L-6Pomiar współczynnika wnikania masy w kolumnie nawilżającej4
T-L-7Charakterystyki procesowe kolumny air-lift4
T-L-8Wyznaczanie współczynnika absorbancji cieczy4
30

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przeliczanie stężeń2
T-P-2Równowaga ciecz-gaz2
T-P-3Dyfuzja2
T-P-4Siła i moduł napędowy dyfuzji2
T-P-5Wnikanie i przenikanie masy, w ujęciu Hoblera.4
T-P-6Współczynniki wnikania i przenikania masy2
T-P-7Obliczenia powierzchni międzyfazowej absorbera2
T-P-8Równowaga ciecz-para2
T-P-9Destylacja periodyczna i ciągła2
T-P-10Rektyfikacja ciągła2
T-P-11Bilanse masowe i cieplne2
T-P-12Linie operacyjne, liczba stopni teoretycznych, liczba półek6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Sposoby wyrażania stężeń. Sposoby ruchu masy. Dyfuzja molekularna, wieloskładnikowa, wielokierunkowa. Wnikanie masy; zjawisko, definicje współczynników, metody obliczeniowe. Przenikanie masy; opis, obliczenia, metoda Hoblera. Sposoby prowadzenia procesów przenoszenia masy (PM); sposoby kontaktowania faz, kierunki przepływu, zmienność w czasie. Bilanse materiałowe i energetyczne procesów PM, linia operacyjna procesu. Metody obliczeniowe PM; powierzchni międzyfazowej, jednostki przenikania masy, stopni teoretycznych i rzeczywistych, sprawności, linia równowagi termodynamicznej. Absorpcja/desorpcja; aparatura procesowa – faza rozproszona gazowa lub ciekła, składniki inertne, absorpcja jednego składnika z/do gazu, wieloskładnikowa, nasycanie gazu. Destylacja; równowaga ciecz-para, układy zeo- i azeotropowe – homo- i heterofazowe, aparatura, d. równowagowa, różniczkowa, z parą wodną. Rektyfikacja, ciągła, aparatura, r. dwu i wieloskładnikowa, metody obliczeniowe, stopnie teoretyczne i rzeczywiste, r. periodyczna, z czynnikiem rozdzielającym. Ekstrakcja, ekstraktory, równowaga ciecz-ciecz, e. jedno- i wielostopniowa.45
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2przygotowanie się do zajęc laboratoryjnych5
A-L-3opracowanie wyników pomiarów10
A-L-4wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-5przygotowanie się studenta do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Samodzielne przygotowanie do zajęć projektowych30
A-P-3Konsultacje projektowe z nauczycielem25
A-P-4Opracowanie projektu końcowego5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach45
A-W-2Przygotowanie do egzaminu pisemnego z zadaniami, studiowanie wykładu i literatury przedmiotu40
A-W-3Konsulatacje z nauczycielami akademickimi5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C17_W01Studenci zdobywają wiedzę z zakresu formułowania i rozwiązania równań modeli matematycznych różnych typów wymienników masy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W12ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
ICHP_1A_W15zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej \
ICHP_1A_W09ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa takich jak: - operacje i procesy jednostkowe - przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do prowadzenia podstawowych obliczeń projektowych różnych typów wymienników masy
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania prostych pomiarów w zakresie wymiany ciepła
C-3Ukształtowanie umiejętności projektowania aparatów: absorberów i kolumn rektyfikacyjnych, w których realizowany jest proces wymiany masy.
Treści programoweT-P-12Linie operacyjne, liczba stopni teoretycznych, liczba półek
T-P-9Destylacja periodyczna i ciągła
T-L-7Charakterystyki procesowe kolumny air-lift
T-P-11Bilanse masowe i cieplne
T-P-6Współczynniki wnikania i przenikania masy
T-L-5Pomiar współczynnika wnikania masy w mieszanym mechanicznie układzie ciecz-ciało stałe
T-P-4Siła i moduł napędowy dyfuzji
T-L-1Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Zapoznanie studentów z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium (szkolenie BHP, przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium, organizacja pracy studenta w laboratorium)
T-P-7Obliczenia powierzchni międzyfazowej absorbera
T-L-2Pomiary współczynnika wnikania masy metodą elektrochemiczną
T-L-8Wyznaczanie współczynnika absorbancji cieczy
T-W-1Wprowadzenie. Sposoby wyrażania stężeń. Sposoby ruchu masy. Dyfuzja molekularna, wieloskładnikowa, wielokierunkowa. Wnikanie masy; zjawisko, definicje współczynników, metody obliczeniowe. Przenikanie masy; opis, obliczenia, metoda Hoblera. Sposoby prowadzenia procesów przenoszenia masy (PM); sposoby kontaktowania faz, kierunki przepływu, zmienność w czasie. Bilanse materiałowe i energetyczne procesów PM, linia operacyjna procesu. Metody obliczeniowe PM; powierzchni międzyfazowej, jednostki przenikania masy, stopni teoretycznych i rzeczywistych, sprawności, linia równowagi termodynamicznej. Absorpcja/desorpcja; aparatura procesowa – faza rozproszona gazowa lub ciekła, składniki inertne, absorpcja jednego składnika z/do gazu, wieloskładnikowa, nasycanie gazu. Destylacja; równowaga ciecz-para, układy zeo- i azeotropowe – homo- i heterofazowe, aparatura, d. równowagowa, różniczkowa, z parą wodną. Rektyfikacja, ciągła, aparatura, r. dwu i wieloskładnikowa, metody obliczeniowe, stopnie teoretyczne i rzeczywiste, r. periodyczna, z czynnikiem rozdzielającym. Ekstrakcja, ekstraktory, równowaga ciecz-ciecz, e. jedno- i wielostopniowa.
T-P-2Równowaga ciecz-gaz
T-P-8Równowaga ciecz-para
T-L-4Wymiana masy w mieszanym mechanicznie układzie ciecz-gaz
T-P-3Dyfuzja
T-P-1Przeliczanie stężeń
T-P-5Wnikanie i przenikanie masy, w ujęciu Hoblera.
T-P-10Rektyfikacja ciągła
T-L-3Charakterystyki procesowe kolumny barbotażowej
T-L-6Pomiar współczynnika wnikania masy w kolumnie nawilżającej
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: metoda projektów
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Projekt: ocena cząstkowa poszczególnych etapów projektu
S-1Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego ćwiczenia
S-4Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie projektu jako ocena średnia z poszczególnych etapów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie. Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych.
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu. Student opanował podstawową wiedzę podaną na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu.
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym. Student opanował podstawową wiedzę podaną na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym.
4,0Student opanował większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym. Student opanował większość informacjipodanych na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych, i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym.
4,5Student opanował całą wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu. Student opanował całą wiedzę podaną na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu.
5,0Student opanował całą wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie. Student opanował całą wiedzę podaną na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C17_U01Student nabył umiejętności samodzielnego rozwiązywania i analizy problemów rachunkowych wymiany masy oraz projektowania aparatów, w których zachodzi proces wymiany masy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U10w oparciu o wiedzę ogólną potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami w inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_U15potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla obszaru inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_U17potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie oraz aparat, obiekt, proces lub system, typowy dla inżynierii chemicznej i procesowej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności projektowania aparatów: absorberów i kolumn rektyfikacyjnych, w których realizowany jest proces wymiany masy.
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania prostych pomiarów w zakresie wymiany ciepła
C-1Przygotowanie studenta do prowadzenia podstawowych obliczeń projektowych różnych typów wymienników masy
Treści programoweT-P-8Równowaga ciecz-para
T-P-7Obliczenia powierzchni międzyfazowej absorbera
T-P-12Linie operacyjne, liczba stopni teoretycznych, liczba półek
T-P-11Bilanse masowe i cieplne
T-P-1Przeliczanie stężeń
T-P-9Destylacja periodyczna i ciągła
T-P-4Siła i moduł napędowy dyfuzji
T-P-2Równowaga ciecz-gaz
T-P-10Rektyfikacja ciągła
T-P-3Dyfuzja
T-P-5Wnikanie i przenikanie masy, w ujęciu Hoblera.
T-P-6Współczynniki wnikania i przenikania masy
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: metoda projektów
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Projekt: ocena cząstkowa poszczególnych etapów projektu
S-4Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie projektu jako ocena średnia z poszczególnych etapów
S-1Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do samodzielnego sformułowania podstawowych równań modelowych i zagadnień projektowych. Nie potrafi zastosować żadnej z podanych na wykładzie i ćwiczeniach metod obliczeniowych.
3,0Do stworzenia właściwego modelu projektowanego reaktora i przygotowania danych niezbędnych do rozwiązania równań modelowych i projektowych potrzebuje pomocy innych.
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i formułuje modele z małymi uchybieniami. Potrafi zastosować najprostsze z podanych na wykładach i ćwiczeniach metod obliczania wymienników masy do rozwiązania danego problemu obliczeniowego i zastosowania w projektowaniu.
4,0Student potrafi samodzielnie stworzyć model matematyczny do rozwiązania zadanego problemu projektowego. W modelu i obliczeniach projektowych występują nieliczne błędy. Potrafi samodzielnie, z niewielkimi uchybieniami, przygotować dane do rozwiązania problemu.
4,5Student potrafi samodzielnie, z niewielkimi uchybieniami, stworzyć model matematyczny do rozwiązania zadanego problemu. Potrafi samodzielnie przygotować dane do rozwiązania problemu i oddaje w terminie projekt, w którym nie ma znaczących błędów.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie stworzyć model matematyczny do rozwiązania zadanego problemu. Potrafi samodzielnie wybrać najwłaściwszą metodę obliczeniową do rozwiązania równań modelowych wymienników masy, oddaje w terminie bezbłędny projekt wymiennika masy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C17_U09student potrafi wykorzystać metody eksperymentalne do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U09potrafi wykorzystać metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania prostych pomiarów w zakresie wymiany ciepła
Treści programoweT-L-6Pomiar współczynnika wnikania masy w kolumnie nawilżającej
T-L-3Charakterystyki procesowe kolumny barbotażowej
T-L-7Charakterystyki procesowe kolumny air-lift
T-L-2Pomiary współczynnika wnikania masy metodą elektrochemiczną
T-L-8Wyznaczanie współczynnika absorbancji cieczy
T-L-4Wymiana masy w mieszanym mechanicznie układzie ciecz-gaz
T-L-5Pomiar współczynnika wnikania masy w mieszanym mechanicznie układzie ciecz-ciało stałe
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego ćwiczenia
S-1Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi wykorzystać w stopniu podstawowym metody eksperymentalne do rozwiązywania zadań inzynierskich w zakresie wymiany masy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C17_K01Student uczy się pracy zespołowej , kreatywności oraz postępowania zgodnego z zasadami inżynierskimi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności projektowania aparatów: absorberów i kolumn rektyfikacyjnych, w których realizowany jest proces wymiany masy.
Treści programoweT-P-6Współczynniki wnikania i przenikania masy
T-P-9Destylacja periodyczna i ciągła
T-P-3Dyfuzja
T-P-7Obliczenia powierzchni międzyfazowej absorbera
T-P-5Wnikanie i przenikanie masy, w ujęciu Hoblera.
T-P-11Bilanse masowe i cieplne
T-P-12Linie operacyjne, liczba stopni teoretycznych, liczba półek
T-P-4Siła i moduł napędowy dyfuzji
T-P-10Rektyfikacja ciągła
T-P-2Równowaga ciecz-gaz
T-P-1Przeliczanie stężeń
T-P-8Równowaga ciecz-para
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Projekt: ocena cząstkowa poszczególnych etapów projektu
S-4Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie projektu jako ocena średnia z poszczególnych etapów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi współpracować z grupą w zakresie obliczeń reaktorowych i nie wykonuje poleceń lidera.
3,0Student jest świadomy konieczności stosowania nowoczesnych narzędzi i rozwiazań w obliczeniach wymienników masy, ale wykazuje ograniczoną aktywność w ich poszukiwaniu oraz stara się wspołpracować z pozostałymi członkami grupy
3,5Student wykonuje niektóre polecenia lidera. Chętnie współpracuje z pozostałymi członkami grupy w zakresie obliczeń wymienników masy.
4,0Student dokładnie wykonuje polecenia lidera i współpracuje z pozostałymi członkami grupy w sposób kreatywny i innowacyjny.
4,5Student potrafi współpracować z liderem a w razie potrzeby go kreatywnie zastąpić w zakresie zagadnień obliczeniowych wymienników masy.
5,0Student pelni rolę lidera dobrze kierującego grupą i potrafi wykorzystać potencjał każdego z członków grupy.