Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Informatyka i programowanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Informatyka i programowanie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Konrad Witkiewicz <Konrad.Witkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,50,62zaliczenie
laboratoriaL2 45 2,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki w zakresie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodyką rozwiązywania inżynierskich problemów obliczeniowych z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej przy użyciu programów Mathcad i Matlab.
C-2Ukształtowanie umiejętności posługiwania się programami Mathcad i Matlab w rozwiązywaniu inżynierskich problemów obliczeniowych z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej.
C-3Rozwinięcie kreatywności studenta przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich za pomocą programów Mathcad oraz Matlab.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Mathcad - rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych 1. i 2. rzędu oraz ich układów.6
T-L-2Mathcad - rozwiązywanie sztywnych układów równań różniczkowych zwyczajnych.3
T-L-3Mathcad - rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej.9
T-L-4Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania równań różniczkowych za pomocą programu Mathcad.3
T-L-5Matlab: operatory i funkcje matematyczne, operacje na zmiennych, wykresy.3
T-L-6Matlab - skrypty i podstawy programowania: odczyt i zapis danych, instrukcje warunkowe, funkcje.3
T-L-7Matlab - działania na wektorach i macierzach, pętle, zaawansowane metody odczytu i zapisu danych.3
T-L-8Matlab - programowe tablicowane wybranych funkcji.6
T-L-9Matlab - programowe rozwinięcie wybranej funkcji w szereg.6
T-L-10Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich za pomocą programu Matlab.3
45
wykłady
T-W-1MATHCAD: Posługiwanie się systemem MATHCAD jako podstawowym narzędziem do wykonywania obliczeń inżynierskich i naukowych, opisu wykonywanych działań oraz graficznej prezentacji uzyskanych wyników.1
T-W-2Opracowywanie dokumentu w MATHCADzie.1
T-W-3Podstawowe klasy zagadnien inżynierskich i naukowych rozwiazywanych za pośrednictwem programu MATHCAD: obliczenia iteracyjne, rachunek macierzowy, układy rowna. liniowych i nieliniowych, funkcje statystyczne, analiza regresji, równania różniczkowe, obliczenia symboliczne.5
T-W-4MATLAB: Wprowadzenie do programu Matlab (zmienne, liczby, operatory, funkcje).1
T-W-5Pliki skryptowe i funkcyjne, wykresy, instrukcjewejścia/wyjścia.2
T-W-6Rachunek macierzowy, instrukcje warunkowe, pętle programowe.2
T-W-7Przykłady programów praktycznych (zagadnienia obliczeń cyklicznych i iteracyjnych)3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach39
A-L-2konsultacje2
A-L-3przygotowanie do zaliczenia27
A-L-4zaliczenie praktyczne przy komputerze6
74
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia30
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca - wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-2metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: przygotowanie sprawozdania pisemnego z rozwiązaniem przykładowych problemów inżynierskich
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne z użyciem komputera

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C04_W01
Posiada wiedzę w zakresie rozwiązywania inżynierskich zagadnień obliczeniowych w programach Mathcad i Matlab.
ICHP_1A_W04T1A_W02C-1T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-2, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C04_U01
Student potrafi posłużyć się programami Mathcad oraz Matlab do: sformułowania, analizowania i rozwiązania problemu inżynierskiego, wyciągania prawidłowych wniosków oraz prezentowania wyników obliczeń.
ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U02, ICHP_1A_U03, ICHP_1A_U07, ICHP_1A_U08, ICHP_1A_U09, ICHP_1A_U16T1A_U01, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15InzA_U01, InzA_U02, InzA_U07C-2T-L-8, T-L-1, T-L-9, T-L-4, T-L-7, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-L-10, T-L-2M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C04_K01
Student staje się kreatywny stosując program Mathcad oraz Matlab przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
ICHP_1A_K06T1A_K06C-3T-L-8, T-L-9, T-L-7, T-W-1, T-L-6, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-W-4, T-L-10, T-L-5, T-L-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-6M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C04_W01
Posiada wiedzę w zakresie rozwiązywania inżynierskich zagadnień obliczeniowych w programach Mathcad i Matlab.
2,0nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0
3,0Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab.
3,5Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab, ale potrzebuje wskazówek w doborze poprawnej metody rozwiązania
4,0Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab i zaproponować poprawną metodę rozwiązania.
4,5Student potrafi definiować wszystkie (podstawowe i specjalistyczne) funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab .
5,0Student potrafi definiować wszystkie funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab oraz opracowac algorytm obliczeń.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C04_U01
Student potrafi posłużyć się programami Mathcad oraz Matlab do: sformułowania, analizowania i rozwiązania problemu inżynierskiego, wyciągania prawidłowych wniosków oraz prezentowania wyników obliczeń.
2,0Student nie potrafi obsługiwać programy Mathcad i Matlab.
3,0Student potrafi obsługiwać programy Mathcad oraz Matlab i posiada umijętność ich wykorzystania w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
3,5Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
4,0Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich.
4,5Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.
5,0Student potrafi wybrać i użyć funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C04_K01
Student staje się kreatywny stosując program Mathcad oraz Matlab przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
2,0Student nie potrafi samodzielnie rozwiązać prostego problemu inżynierskiego.
3,0Student wykazuje ograniczoną samodzieność i kreatywność w rozwiązywaniu prostych problemów inżynierskich.
3,5Student wymaga wskazówek w celu opracowania rozwiązania problemu inżynierskiego.
4,0Student samodzielnie opracowuje rozwiązanie problemu inżynierskiego.
4,5Student pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność przy opracowywaniu rozwiązania problemu inżynierskiego.
5,0Student wykazuje pełną samodzielność, kreatywność i innowacyjność przy opracowywaniu rozwiązania problemu inżynierskiego.

Literatura podstawowa

  1. W. Regel, Mathcad – przykłady zastosowań, MIKOM, Warszawa, 2004
  2. A. Zalewski, R. Cegieła, Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowanie, Nakom, Poznań, 1996

Literatura dodatkowa

  1. W. Paleczek, Mathcad 12, 11, 2001i, 2001, 2000 w algorytmach, EXIT, Warszawa, 2005
  2. M. Sokół, Mathcad – Leksykon kieszonkowy, Helion, Gliwice, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Mathcad - rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych 1. i 2. rzędu oraz ich układów.6
T-L-2Mathcad - rozwiązywanie sztywnych układów równań różniczkowych zwyczajnych.3
T-L-3Mathcad - rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej.9
T-L-4Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania równań różniczkowych za pomocą programu Mathcad.3
T-L-5Matlab: operatory i funkcje matematyczne, operacje na zmiennych, wykresy.3
T-L-6Matlab - skrypty i podstawy programowania: odczyt i zapis danych, instrukcje warunkowe, funkcje.3
T-L-7Matlab - działania na wektorach i macierzach, pętle, zaawansowane metody odczytu i zapisu danych.3
T-L-8Matlab - programowe tablicowane wybranych funkcji.6
T-L-9Matlab - programowe rozwinięcie wybranej funkcji w szereg.6
T-L-10Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich za pomocą programu Matlab.3
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1MATHCAD: Posługiwanie się systemem MATHCAD jako podstawowym narzędziem do wykonywania obliczeń inżynierskich i naukowych, opisu wykonywanych działań oraz graficznej prezentacji uzyskanych wyników.1
T-W-2Opracowywanie dokumentu w MATHCADzie.1
T-W-3Podstawowe klasy zagadnien inżynierskich i naukowych rozwiazywanych za pośrednictwem programu MATHCAD: obliczenia iteracyjne, rachunek macierzowy, układy rowna. liniowych i nieliniowych, funkcje statystyczne, analiza regresji, równania różniczkowe, obliczenia symboliczne.5
T-W-4MATLAB: Wprowadzenie do programu Matlab (zmienne, liczby, operatory, funkcje).1
T-W-5Pliki skryptowe i funkcyjne, wykresy, instrukcjewejścia/wyjścia.2
T-W-6Rachunek macierzowy, instrukcje warunkowe, pętle programowe.2
T-W-7Przykłady programów praktycznych (zagadnienia obliczeń cyklicznych i iteracyjnych)3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach39
A-L-2konsultacje2
A-L-3przygotowanie do zaliczenia27
A-L-4zaliczenie praktyczne przy komputerze6
74
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia30
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C04_W01Posiada wiedzę w zakresie rozwiązywania inżynierskich zagadnień obliczeniowych w programach Mathcad i Matlab.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W04posiada wiedzę w zakresie elektroniki i elektrotechniki, automatyki i miernictwa przemysłowego, informatyki i grafiki komputerowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodyką rozwiązywania inżynierskich problemów obliczeniowych z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej przy użyciu programów Mathcad i Matlab.
Treści programoweT-W-1MATHCAD: Posługiwanie się systemem MATHCAD jako podstawowym narzędziem do wykonywania obliczeń inżynierskich i naukowych, opisu wykonywanych działań oraz graficznej prezentacji uzyskanych wyników.
T-W-4MATLAB: Wprowadzenie do programu Matlab (zmienne, liczby, operatory, funkcje).
T-W-3Podstawowe klasy zagadnien inżynierskich i naukowych rozwiazywanych za pośrednictwem programu MATHCAD: obliczenia iteracyjne, rachunek macierzowy, układy rowna. liniowych i nieliniowych, funkcje statystyczne, analiza regresji, równania różniczkowe, obliczenia symboliczne.
T-W-7Przykłady programów praktycznych (zagadnienia obliczeń cyklicznych i iteracyjnych)
T-W-6Rachunek macierzowy, instrukcje warunkowe, pętle programowe.
T-W-2Opracowywanie dokumentu w MATHCADzie.
T-W-5Pliki skryptowe i funkcyjne, wykresy, instrukcjewejścia/wyjścia.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: przygotowanie sprawozdania pisemnego z rozwiązaniem przykładowych problemów inżynierskich
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0
3,0Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab.
3,5Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab, ale potrzebuje wskazówek w doborze poprawnej metody rozwiązania
4,0Student potrafi definiować podstawowe funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab i zaproponować poprawną metodę rozwiązania.
4,5Student potrafi definiować wszystkie (podstawowe i specjalistyczne) funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab .
5,0Student potrafi definiować wszystkie funkcje i procedury programów Mathcad i Matlab oraz opracowac algorytm obliczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C04_U01Student potrafi posłużyć się programami Mathcad oraz Matlab do: sformułowania, analizowania i rozwiązania problemu inżynierskiego, wyciągania prawidłowych wniosków oraz prezentowania wyników obliczeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach używając różnych technik przekazu informacji, w tym w języku obcym
ICHP_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim oraz języku obcym, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
ICHP_1A_U07potrafi posługiwać się programami komputerowymi (edytory tekstu i prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), wspomagającymi realizację podstawowych zadań inżynierskich
ICHP_1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty procesowe, w tym pomiary, symulacje komputerowe oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
ICHP_1A_U09potrafi wykorzystać metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
ICHP_1A_U16potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla inżynierii chemicznej i procesowej, wybrać i zastosować właściwą metodę wykonania oraz wybrać narzędzia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności posługiwania się programami Mathcad i Matlab w rozwiązywaniu inżynierskich problemów obliczeniowych z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej.
Treści programoweT-L-8Matlab - programowe tablicowane wybranych funkcji.
T-L-1Mathcad - rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych 1. i 2. rzędu oraz ich układów.
T-L-9Matlab - programowe rozwinięcie wybranej funkcji w szereg.
T-L-4Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania równań różniczkowych za pomocą programu Mathcad.
T-L-7Matlab - działania na wektorach i macierzach, pętle, zaawansowane metody odczytu i zapisu danych.
T-L-5Matlab: operatory i funkcje matematyczne, operacje na zmiennych, wykresy.
T-L-6Matlab - skrypty i podstawy programowania: odczyt i zapis danych, instrukcje warunkowe, funkcje.
T-L-3Mathcad - rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej.
T-L-10Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich za pomocą programu Matlab.
T-L-2Mathcad - rozwiązywanie sztywnych układów równań różniczkowych zwyczajnych.
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne z użyciem komputera
S-1Ocena podsumowująca: przygotowanie sprawozdania pisemnego z rozwiązaniem przykładowych problemów inżynierskich
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi obsługiwać programy Mathcad i Matlab.
3,0Student potrafi obsługiwać programy Mathcad oraz Matlab i posiada umijętność ich wykorzystania w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
3,5Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
4,0Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich.
4,5Student potrafi użyć wskazane funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.
5,0Student potrafi wybrać i użyć funkcje programu Mathcad oraz Matlab w rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy wyników obliczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C04_K01Student staje się kreatywny stosując program Mathcad oraz Matlab przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Rozwinięcie kreatywności studenta przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich za pomocą programów Mathcad oraz Matlab.
Treści programoweT-L-8Matlab - programowe tablicowane wybranych funkcji.
T-L-9Matlab - programowe rozwinięcie wybranej funkcji w szereg.
T-L-7Matlab - działania na wektorach i macierzach, pętle, zaawansowane metody odczytu i zapisu danych.
T-W-1MATHCAD: Posługiwanie się systemem MATHCAD jako podstawowym narzędziem do wykonywania obliczeń inżynierskich i naukowych, opisu wykonywanych działań oraz graficznej prezentacji uzyskanych wyników.
T-L-6Matlab - skrypty i podstawy programowania: odczyt i zapis danych, instrukcje warunkowe, funkcje.
T-L-2Mathcad - rozwiązywanie sztywnych układów równań różniczkowych zwyczajnych.
T-L-4Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania równań różniczkowych za pomocą programu Mathcad.
T-L-3Mathcad - rozwiązywanie przykładowych zadań z dziedziny inżynierii chemicznej.
T-W-4MATLAB: Wprowadzenie do programu Matlab (zmienne, liczby, operatory, funkcje).
T-L-10Zaliczenie praktyczne na komputerze - sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich za pomocą programu Matlab.
T-L-5Matlab: operatory i funkcje matematyczne, operacje na zmiennych, wykresy.
T-L-1Mathcad - rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych 1. i 2. rzędu oraz ich układów.
T-W-2Opracowywanie dokumentu w MATHCADzie.
T-W-3Podstawowe klasy zagadnien inżynierskich i naukowych rozwiazywanych za pośrednictwem programu MATHCAD: obliczenia iteracyjne, rachunek macierzowy, układy rowna. liniowych i nieliniowych, funkcje statystyczne, analiza regresji, równania różniczkowe, obliczenia symboliczne.
T-W-5Pliki skryptowe i funkcyjne, wykresy, instrukcjewejścia/wyjścia.
T-W-7Przykłady programów praktycznych (zagadnienia obliczeń cyklicznych i iteracyjnych)
T-W-6Rachunek macierzowy, instrukcje warunkowe, pętle programowe.
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: przygotowanie sprawozdania pisemnego z rozwiązaniem przykładowych problemów inżynierskich
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne z użyciem komputera
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie rozwiązać prostego problemu inżynierskiego.
3,0Student wykazuje ograniczoną samodzieność i kreatywność w rozwiązywaniu prostych problemów inżynierskich.
3,5Student wymaga wskazówek w celu opracowania rozwiązania problemu inżynierskiego.
4,0Student samodzielnie opracowuje rozwiązanie problemu inżynierskiego.
4,5Student pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność przy opracowywaniu rozwiązania problemu inżynierskiego.
5,0Student wykazuje pełną samodzielność, kreatywność i innowacyjność przy opracowywaniu rozwiązania problemu inżynierskiego.