Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Fizyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Fizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Irena Kruk <Irena.Kruk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 3,00,59egzamin
ćwiczenia audytoryjneA1 30 2,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zna podstawy matematyki (działania na wektorach, podstawowe funkcje)
W-2Zna fizykę na poziomie szkoły średniej
W-3Potrafi wykonywać obliczenia, stosując kalkulator i komputer
W-4Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu fizyki, właściwej dla studiowania na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa i przydatnej w praktyce inżynierskiej
C-2Nauczenie sposobu opracowania wyników prostych pomiarów fizycznych i rozwinięcie umiejętności szacowania niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich
C-3Wyrobienie umiejętności doboru właściwej wiedzy z wykładów do rozwiązywania zadań z fizyki przydatnych inżynierowi chemii
C-4Wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł informacji w zakresie wiedzy fachowej
C-5Rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji w grupie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zamiana wartości jednostek fizycznych w różnych układach jednostek i rozwiązywanie zadań metodą analizy wymiarowej.1
T-A-2Wyznaczanie niepewności pomiarowych w zastosowaniu do eksperymentów fizycznych3
T-A-3Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem praw i zasad zachowania fizyki klasycznej2
T-A-4Rozwiązywanie zadań ze szczególnej i ogólnej teorii względności2
T-A-5Rozwiązywanie zadań z podstaw termodynamiki2
T-A-6Rozwiązywanie zadań z ruchu drgającego i falowego3
T-A-7Rozwiązywanie zadań z zakresu elektrycznego i magnetycznego3
T-A-8Kolokwium zaliczeniowe nr 12
T-A-9Rozwiązywanie zadań z fizyki atomowej4
T-A-10Rozwiązywanie zadań z fizyki jądrowej2
T-A-11Opracowanie i prezentacja sprawozdań z eksperymentu fizycznego4
T-A-12Kolokwium zaliczeniowe nr 22
30
wykłady
T-W-1Międzynarodowy skład jednostek SI, zasady tworzenia jednostek wtórnych1
T-W-2Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej2
T-W-3Elementy szczególnej i ogólnej teorii względności2
T-W-4Elementy fizyki ciała stałego: budowa kryształów, podstawy teorii pasmowej ciał stałych, prąd elektryczny w przewodnikach, gazach; półprzewodniki4
T-W-5Drgania harmoniczne – zjawisko rezonansu2
T-W-6Ruch falowy – interferencja, dyfrakcja, polaryzacja fal3
T-W-7Podstawowe wielkości charakteryzujące pola elektryczne i magnetyczne4
T-W-8Fale elektromagnetyczne – właściwości i zastosowanie, Równania Maxwella2
T-W-9Fizyka atomowa (budowa atomu, równanie Schrödingera, poziomy energetyczne, kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, optyka kwantowa, laser)4
T-W-10Fizyka jądrowa (podstawowe własności nukleidów, przemiany jądrowe, oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią, detekcja promieniowania jądrowego)4
T-W-11Podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych30
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych (praca własna)16
A-A-3Przygotowanie eksperymentu i opracowanie spawozdania (praca własna studenta)5
A-A-4Udział w konsultacjach do ćwiczeń5
A-A-5Przygotowanie do kolokwiów5
61
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu (obejmuje wiedzę z wykładów oraz studiowanie zaleconej literatury)48
A-W-3Udział w konsultacjach do wykładu12
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych
M-2Wykład problemowy z pokazami eksperymentów fizycznych
M-3Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań obliczeniowych oraz realizacja problemów nieobliczeniowych celem zrozumienia otaczającego nas świata fizycznego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwia zaliczające ćwiczenia audytoryjne
S-3Ocena podsumowująca: Prezentacja zadania domowego
S-4Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICP_1A_??_W01
Student ma wiedzę obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność, magnetyzm, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego w stopniu niezbędnym do zrozmienia podstaw działania, pozwalającą na uzyskanie tytułu inżyniera, uczestniczenie w zdobywaniu wiezdy i dadzą umiejętność studiowania w dowolnym momencie kariery zawodowej.
ICHP_1A_W02T1A_W01C-3, C-5, C-1, C-2, C-4T-W-5, T-W-11, T-W-8, T-W-6, T-W-1, T-W-10, T-W-9, T-W-2, T-W-7, T-W-3, T-W-4M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICP_1A_??_U01
Student potrafi sformułować podstawowe twierdzenia i prawa fizyczne, zapisać je używając formalizmu matematycznego i zastosować je do rozwiązywania prostych problemów fizycznych z zakresu mechaniki, ciepła, elektryczności, magnetyzmu, optyki, fizyki jądrowej i fizyki ciała stałego.
ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U05T1A_U01, T1A_U05C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-9, T-W-10, T-W-8, T-W-3, T-W-11, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-5M-1, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICP_1A_??_K01
Student ma świadomość ważnej roli fizyki w praktyce inżynierskiej. Potrafi samodzielnie uczyć się oraz podporządkować się zasadom pracy w zespole. Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
ICHP_1A_K01, ICHP_1A_K02, ICHP_1A_K03T1A_K01, T1A_K02, T1A_K03InzA_K01, InzA_K02C-2, C-5, C-4, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-8, T-W-10, T-W-5M-3, M-2, M-1S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICP_1A_??_W01
Student ma wiedzę obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność, magnetyzm, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego w stopniu niezbędnym do zrozmienia podstaw działania, pozwalającą na uzyskanie tytułu inżyniera, uczestniczenie w zdobywaniu wiezdy i dadzą umiejętność studiowania w dowolnym momencie kariery zawodowej.
2,0Student nie zna podstawowych pojęć i terminologii z zakresu fizyki omawianych w ramach przedmiotu, niezbędnych do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania prostych zadań.
3,0Student zna wybrane pojęcia i terminologie z zakresu fizyki, omawiane w ramach przedmiotu, niezbędne do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania prostych zadań.
3,5Student zna prawie wszystkie podstawowe pojęcia i terminologie z zakresu fizyki, omawiane w ramach przedmiotu, niezbędne do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania zadań fizycznych o średnim i wyższym poziomie trudności. Podaje przykłady ilustrujące wazniejsze poznane prawa.
4,0Student zna większość pojęć i terminologii z zakresu fizyki, omawianych w ramach przedmiotu, niezbędnych do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania zadań fizycznych o średnim i wyższym poziomie trudności, zadań. Podaje przykłady ilustrujące poznane prawa.
4,5Student zna prawie wszystkie pojęcia i terminologie z zakresu fizyki, omawiane w ramach przedmiotu, niezbędne do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania trudnych zadań. Podaje przykłady ilustrujące poznane prawa i umie podać ich ważniejsze własności. Zna prawie wszystkie wyprowadzenia podstawowych wzorów.
5,0Student zna prawie wszystkie pojęcia i terminologie z zakresu fizyki, omawiane w ramach przedmiotu, niezbędnych do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania trudnych zadań. Podaje przykłady ilustrujące poznane prawa i umie podać ich ważniejsze własności. Zna prawie wszystkie wyprowadzenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICP_1A_??_U01
Student potrafi sformułować podstawowe twierdzenia i prawa fizyczne, zapisać je używając formalizmu matematycznego i zastosować je do rozwiązywania prostych problemów fizycznych z zakresu mechaniki, ciepła, elektryczności, magnetyzmu, optyki, fizyki jądrowej i fizyki ciała stałego.
2,0Student nie potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowych praw fizyki, nie potrafi zapisać ich używając formalizmu matematycznego oraz nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań fizycznych.
3,0Student potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki, potrafi zapisać je używając formalizmu matematycznego i zastosować je do rozwiązywania zadań fizycznych o średnim i niskim poziomie trudności. Wykonuje poprawnie proste obliczenia i przekształcenia rachunkowe. Przedstawia rozwiązania mało przejrzyste, bez komentarza, często z błędami rachunkowymi wpływającymi na wynik.
3,5Student potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki oraz zastosować je do rozwiązywania zadań fizycznych o średnim i wyższym poziomie trudności. Wykonuje poprawnie proste obliczenia i przekształcenia rachunkowe oraz przedstawia poprawne rozwiązanie z komentarzem zawierającym usterki i niedociagnięcia.
4,0Student potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki, zastosować je do rozwiązywania zadań fizycznych na średnim i wyższym poziomie trudności, stosująć poprawny zapis i komentarz z nielicznymi usterkami. Potrafi przedstawić poprawny tok rozumowania i poprawne obliczenia. Potrafi weryfikowac i interpretować wyniki.
4,5Student potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki, zastosować je do rozwiązywania trudnych zadań fizycznych, stosując poprawny, symboliczny jezyk zapisu, przejrzysty tok rozumowania i poprawne obliczenia rachunkowe. Potrafi weryfikować i interpretować wyniki.
5,0Student potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki, zastosować je do rozwiązywania trudnych zadań fizycznych, stosując przejrzysty, symboliczny język zapisu z poprawnym komentarzem. Potrafi weryfikować i interpretować wyniki. Stosuje swoją wiedzę w zadaniach problemowych. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICP_1A_??_K01
Student ma świadomość ważnej roli fizyki w praktyce inżynierskiej. Potrafi samodzielnie uczyć się oraz podporządkować się zasadom pracy w zespole. Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
2,0Brak współpracy w zespole i umiejetności samodzielnego przygotowania do rozwiązywania zadań rachunkowych.
3,0Student dostrzega potrzebę współpracy w zespole. Bardzo słabe przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz rozwiązywania zadań rachunkowych.
3,5Student potrafi współpracować w zespole. Słabe przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz rozwiązywania zadań rachunkowych. Słaba ocena jakości i dokładności otrzymanych wyników.
4,0Student potrafi współpracować w zespole, przyjmując w nim podstawowe role. Dobre przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz rozwiązywania zadań rachunkowych. Samodzielna i dobrze uzasadniona ocena jakości i dokładności otrzymanych wyników.
4,5Student dobrze potrafi współpracować w zespole, przyjmując w nim większość ról. Dobre przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz rozwiązywania zadań rachunkowych. Samodzielna i dobrze uzasadniona ocena jakości i dokładności otrzymanych wyników.
5,0Student bardzo dobrze potrafi współpracować w zespole, przyjmując w nim różnorodne role. Bardzo dobre przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz rozwiązywania zadań rachunkowych. Samodzielna i bardzo dobrze uzasadniona ocena jakości i dokładności otrzymanych wyników.

Literatura podstawowa

  1. K. Lichszteld, I. Kruk, Wykłady z Fizyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2004
  2. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, T. I i II, PWN, Warszawa, 1989
  3. C.Bobrowski, Fizyka – krótki kurs, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003
  4. K.Jezierski, B.Kołotka, K.Sierański, Zadania z fizyki z rozwiązaniami cz. I i II., Oficyna Wydawnicza, Wrocław, 2000
  5. T.Rewaj (red.), Zbiór zadań z fizyki, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1996

Literatura dodatkowa

  1. M.Skorko, Fizyka, PWN, Warszawa, 1973
  2. A.Bujko, Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzami, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006
  3. M.S.Cedrik, Zbiór zadań z fizyki, PWN, Warszawa, 1978

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zamiana wartości jednostek fizycznych w różnych układach jednostek i rozwiązywanie zadań metodą analizy wymiarowej.1
T-A-2Wyznaczanie niepewności pomiarowych w zastosowaniu do eksperymentów fizycznych3
T-A-3Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem praw i zasad zachowania fizyki klasycznej2
T-A-4Rozwiązywanie zadań ze szczególnej i ogólnej teorii względności2
T-A-5Rozwiązywanie zadań z podstaw termodynamiki2
T-A-6Rozwiązywanie zadań z ruchu drgającego i falowego3
T-A-7Rozwiązywanie zadań z zakresu elektrycznego i magnetycznego3
T-A-8Kolokwium zaliczeniowe nr 12
T-A-9Rozwiązywanie zadań z fizyki atomowej4
T-A-10Rozwiązywanie zadań z fizyki jądrowej2
T-A-11Opracowanie i prezentacja sprawozdań z eksperymentu fizycznego4
T-A-12Kolokwium zaliczeniowe nr 22
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Międzynarodowy skład jednostek SI, zasady tworzenia jednostek wtórnych1
T-W-2Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej2
T-W-3Elementy szczególnej i ogólnej teorii względności2
T-W-4Elementy fizyki ciała stałego: budowa kryształów, podstawy teorii pasmowej ciał stałych, prąd elektryczny w przewodnikach, gazach; półprzewodniki4
T-W-5Drgania harmoniczne – zjawisko rezonansu2
T-W-6Ruch falowy – interferencja, dyfrakcja, polaryzacja fal3
T-W-7Podstawowe wielkości charakteryzujące pola elektryczne i magnetyczne4
T-W-8Fale elektromagnetyczne – właściwości i zastosowanie, Równania Maxwella2
T-W-9Fizyka atomowa (budowa atomu, równanie Schrödingera, poziomy energetyczne, kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, optyka kwantowa, laser)4
T-W-10Fizyka jądrowa (podstawowe własności nukleidów, przemiany jądrowe, oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią, detekcja promieniowania jądrowego)4
T-W-11Podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych30
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych (praca własna)16
A-A-3Przygotowanie eksperymentu i opracowanie spawozdania (praca własna studenta)5
A-A-4Udział w konsultacjach do ćwiczeń5
A-A-5Przygotowanie do kolokwiów5
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu (obejmuje wiedzę z wykładów oraz studiowanie zaleconej literatury)48
A-W-3Udział w konsultacjach do wykładu12
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICP_1A_??_W01Student ma wiedzę obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność, magnetyzm, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego w stopniu niezbędnym do zrozmienia podstaw działania, pozwalającą na uzyskanie tytułu inżyniera, uczestniczenie w zdobywaniu wiezdy i dadzą umiejętność studiowania w dowolnym momencie kariery zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Wyrobienie umiejętności doboru właściwej wiedzy z wykładów do rozwiązywania zadań z fizyki przydatnych inżynierowi chemii
C-5Rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji w grupie
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu fizyki, właściwej dla studiowania na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa i przydatnej w praktyce inżynierskiej
C-2Nauczenie sposobu opracowania wyników prostych pomiarów fizycznych i rozwinięcie umiejętności szacowania niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich
C-4Wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł informacji w zakresie wiedzy fachowej
Treści programoweT-W-5Drgania harmoniczne – zjawisko rezonansu
T-W-11Podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki
T-W-8Fale elektromagnetyczne – właściwości i zastosowanie, Równania Maxwella
T-W-6Ruch falowy – interferencja, dyfrakcja, polaryzacja fal
T-W-1Międzynarodowy skład jednostek SI, zasady tworzenia jednostek wtórnych
T-W-10Fizyka jądrowa (podstawowe własności nukleidów, przemiany jądrowe, oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią, detekcja promieniowania jądrowego)
T-W-9Fizyka atomowa (budowa atomu, równanie Schrödingera, poziomy energetyczne, kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, optyka kwantowa, laser)
T-W-2Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej
T-W-7Podstawowe wielkości charakteryzujące pola elektryczne i magnetyczne
T-W-3Elementy szczególnej i ogólnej teorii względności
T-W-4Elementy fizyki ciała stałego: budowa kryształów, podstawy teorii pasmowej ciał stałych, prąd elektryczny w przewodnikach, gazach; półprzewodniki
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy z pokazami eksperymentów fizycznych
M-3Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań obliczeniowych oraz realizacja problemów nieobliczeniowych celem zrozumienia otaczającego nas świata fizycznego
M-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwia zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć i terminologii z zakresu fizyki omawianych w ramach przedmiotu, niezbędnych do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania prostych zadań.
3,0Student zna wybrane pojęcia i terminologie z zakresu fizyki, omawiane w ramach przedmiotu, niezbędne do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania prostych zadań.
3,5Student zna prawie wszystkie podstawowe pojęcia i terminologie z zakresu fizyki, omawiane w ramach przedmiotu, niezbędne do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania zadań fizycznych o średnim i wyższym poziomie trudności. Podaje przykłady ilustrujące wazniejsze poznane prawa.
4,0Student zna większość pojęć i terminologii z zakresu fizyki, omawianych w ramach przedmiotu, niezbędnych do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania zadań fizycznych o średnim i wyższym poziomie trudności, zadań. Podaje przykłady ilustrujące poznane prawa.
4,5Student zna prawie wszystkie pojęcia i terminologie z zakresu fizyki, omawiane w ramach przedmiotu, niezbędne do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania trudnych zadań. Podaje przykłady ilustrujące poznane prawa i umie podać ich ważniejsze własności. Zna prawie wszystkie wyprowadzenia podstawowych wzorów.
5,0Student zna prawie wszystkie pojęcia i terminologie z zakresu fizyki, omawiane w ramach przedmiotu, niezbędnych do ilościowego opisu, rozumienia oraz rozwiązywania trudnych zadań. Podaje przykłady ilustrujące poznane prawa i umie podać ich ważniejsze własności. Zna prawie wszystkie wyprowadzenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICP_1A_??_U01Student potrafi sformułować podstawowe twierdzenia i prawa fizyczne, zapisać je używając formalizmu matematycznego i zastosować je do rozwiązywania prostych problemów fizycznych z zakresu mechaniki, ciepła, elektryczności, magnetyzmu, optyki, fizyki jądrowej i fizyki ciała stałego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U05ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U05ma umiejętność samokształcenia się
Cel przedmiotuC-2Nauczenie sposobu opracowania wyników prostych pomiarów fizycznych i rozwinięcie umiejętności szacowania niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich
C-3Wyrobienie umiejętności doboru właściwej wiedzy z wykładów do rozwiązywania zadań z fizyki przydatnych inżynierowi chemii
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu fizyki, właściwej dla studiowania na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa i przydatnej w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-W-2Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej
T-W-9Fizyka atomowa (budowa atomu, równanie Schrödingera, poziomy energetyczne, kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, optyka kwantowa, laser)
T-W-10Fizyka jądrowa (podstawowe własności nukleidów, przemiany jądrowe, oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią, detekcja promieniowania jądrowego)
T-W-8Fale elektromagnetyczne – właściwości i zastosowanie, Równania Maxwella
T-W-3Elementy szczególnej i ogólnej teorii względności
T-W-11Podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki
T-W-4Elementy fizyki ciała stałego: budowa kryształów, podstawy teorii pasmowej ciał stałych, prąd elektryczny w przewodnikach, gazach; półprzewodniki
T-W-6Ruch falowy – interferencja, dyfrakcja, polaryzacja fal
T-W-7Podstawowe wielkości charakteryzujące pola elektryczne i magnetyczne
T-W-5Drgania harmoniczne – zjawisko rezonansu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych
M-3Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań obliczeniowych oraz realizacja problemów nieobliczeniowych celem zrozumienia otaczającego nas świata fizycznego
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwia zaliczające ćwiczenia audytoryjne
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowych praw fizyki, nie potrafi zapisać ich używając formalizmu matematycznego oraz nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań fizycznych.
3,0Student potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki, potrafi zapisać je używając formalizmu matematycznego i zastosować je do rozwiązywania zadań fizycznych o średnim i niskim poziomie trudności. Wykonuje poprawnie proste obliczenia i przekształcenia rachunkowe. Przedstawia rozwiązania mało przejrzyste, bez komentarza, często z błędami rachunkowymi wpływającymi na wynik.
3,5Student potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki oraz zastosować je do rozwiązywania zadań fizycznych o średnim i wyższym poziomie trudności. Wykonuje poprawnie proste obliczenia i przekształcenia rachunkowe oraz przedstawia poprawne rozwiązanie z komentarzem zawierającym usterki i niedociagnięcia.
4,0Student potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki, zastosować je do rozwiązywania zadań fizycznych na średnim i wyższym poziomie trudności, stosująć poprawny zapis i komentarz z nielicznymi usterkami. Potrafi przedstawić poprawny tok rozumowania i poprawne obliczenia. Potrafi weryfikowac i interpretować wyniki.
4,5Student potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki, zastosować je do rozwiązywania trudnych zadań fizycznych, stosując poprawny, symboliczny jezyk zapisu, przejrzysty tok rozumowania i poprawne obliczenia rachunkowe. Potrafi weryfikować i interpretować wyniki.
5,0Student potrafi sformułować ze zrozumieniem podstawowe prawa fizyki, zastosować je do rozwiązywania trudnych zadań fizycznych, stosując przejrzysty, symboliczny język zapisu z poprawnym komentarzem. Potrafi weryfikować i interpretować wyniki. Stosuje swoją wiedzę w zadaniach problemowych. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICP_1A_??_K01Student ma świadomość ważnej roli fizyki w praktyce inżynierskiej. Potrafi samodzielnie uczyć się oraz podporządkować się zasadom pracy w zespole. Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
ICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ICHP_1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, potrafi pełnić rolę lidera lub kierownika zespołu; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Nauczenie sposobu opracowania wyników prostych pomiarów fizycznych i rozwinięcie umiejętności szacowania niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich
C-5Rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji w grupie
C-4Wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł informacji w zakresie wiedzy fachowej
C-3Wyrobienie umiejętności doboru właściwej wiedzy z wykładów do rozwiązywania zadań z fizyki przydatnych inżynierowi chemii
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu fizyki, właściwej dla studiowania na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa i przydatnej w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-W-1Międzynarodowy skład jednostek SI, zasady tworzenia jednostek wtórnych
T-W-2Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej
T-W-8Fale elektromagnetyczne – właściwości i zastosowanie, Równania Maxwella
T-W-10Fizyka jądrowa (podstawowe własności nukleidów, przemiany jądrowe, oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią, detekcja promieniowania jądrowego)
T-W-5Drgania harmoniczne – zjawisko rezonansu
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań obliczeniowych oraz realizacja problemów nieobliczeniowych celem zrozumienia otaczającego nas świata fizycznego
M-2Wykład problemowy z pokazami eksperymentów fizycznych
M-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Prezentacja zadania domowego
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwia zaliczające ćwiczenia audytoryjne
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak współpracy w zespole i umiejetności samodzielnego przygotowania do rozwiązywania zadań rachunkowych.
3,0Student dostrzega potrzebę współpracy w zespole. Bardzo słabe przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz rozwiązywania zadań rachunkowych.
3,5Student potrafi współpracować w zespole. Słabe przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz rozwiązywania zadań rachunkowych. Słaba ocena jakości i dokładności otrzymanych wyników.
4,0Student potrafi współpracować w zespole, przyjmując w nim podstawowe role. Dobre przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz rozwiązywania zadań rachunkowych. Samodzielna i dobrze uzasadniona ocena jakości i dokładności otrzymanych wyników.
4,5Student dobrze potrafi współpracować w zespole, przyjmując w nim większość ról. Dobre przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz rozwiązywania zadań rachunkowych. Samodzielna i dobrze uzasadniona ocena jakości i dokładności otrzymanych wyników.
5,0Student bardzo dobrze potrafi współpracować w zespole, przyjmując w nim różnorodne role. Bardzo dobre przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu oraz rozwiązywania zadań rachunkowych. Samodzielna i bardzo dobrze uzasadniona ocena jakości i dokładności otrzymanych wyników.