Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Ekonomia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Alina Gładzicka-Janowska <Alina.Gladzicka-Janowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie pojęć z zakresu ekonomii
C-2Poznanie mierników procesu gospodarowania
C-3Poznanie funkcjii gospodarowania
C-4Znajomość narzędzi polityki ekonomicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe zasady w ekonomii. Jak działają gospodarki1
T-W-2Struktura rynku, popyt, podaż, ceny, elastyczność1
T-W-3Przedsiębiorstwo i jego działalność. Rola analizy krańcowej w podejmowaniu decyzji2
T-W-4Mierzenie kosztów, zysków i strat w działalności przedsiębiorstwa1
T-W-5Innowacje, produktywność i sposoby rozwoju firm1
T-W-6Pieniadz: system bankowy i system finansowy2
T-W-7PKB, sposoby jego mierzenia i czynniki długookresowego wzrostu gospodarczego2
T-W-8Bezrobocie. Inflacja. Naturalna stopa bezrobocia i bezrobocie równowagi1
T-W-9Europejski system walutowy2
T-W-10Handel międzynarodowy2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Obecność na wykładzie15
A-W-2konsultacje do wykładu6
A-W-3Praca własna, czytanie literatury5
A-W-4Zaliczenie wykładu4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie)
M-2Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne wykładu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A01_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: zdefiniuować jasno i precyzyjnie podstawowe pojęcia ekonomiczne, scharakteryzować sposoby funkcjonowania gospodarki, scharakteryzować narzędzia polityki ekonomicznej
ICHP_1A_W17T1A_W09InzA_W04C-1, C-2T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A01_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: rozumień zagadnienia ekonomiczne, umieć posługiwać się podstawowymi miernikami procesu gospodarowania, umieć obliczyć efekty realizowanych sposobów rozwoju, umieć przeprowadzić analizę ekonomiczną skutków podejmowania decyzji ekonomicznych na szczeblu przedsiębiorstwa i gospodarki
ICHP_1A_U13T1A_U12InzA_U04C-3, C-4T-W-9, T-W-10, T-W-4, T-W-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A01_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student: będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomii
ICHP_1A_K06T1A_K06C-2, C-4T-W-3, T-W-8, T-W-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A01_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: zdefiniuować jasno i precyzyjnie podstawowe pojęcia ekonomiczne, scharakteryzować sposoby funkcjonowania gospodarki, scharakteryzować narzędzia polityki ekonomicznej
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu ekonomii
3,0Student poprawnie definiuje niektóre pojęcia z zakresu ekonomii
3,5Student poprawnie definiuje większość pojęć z zakresu ekonomii
4,0Student zna definicje wszystkich pojęć z zakresu ekonomii
4,5Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu ekonomii oraz idenfytikuje kluczowe problemy ekonomiczne
5,0Student poprawnie definiuje pojęcia z zakresu ekonomii, przytacza kluczowe, a także samodzielnie identyfikuje narzędzia ekonomiczne potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ekonomicznego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A01_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: rozumień zagadnienia ekonomiczne, umieć posługiwać się podstawowymi miernikami procesu gospodarowania, umieć obliczyć efekty realizowanych sposobów rozwoju, umieć przeprowadzić analizę ekonomiczną skutków podejmowania decyzji ekonomicznych na szczeblu przedsiębiorstwa i gospodarki
2,0Student nie rozumie zagadnień ekonomicznych oraz nie umie posługiwać się podstawowymi miernikami procesu gospodarczego
3,0Student rozumie problematykę ekonomiczną, ale posługuje się miernikami procesu gospdoarowania w ograniczonym zakresie
3,5Student posługuje się miernikami procesów gospodarczych w wystarczającym zakresie
4,0Student posługuje się miernikami procesów ekonomicznych w wystarczającym stopniu oraz umie wyliczyć efekty dokonanych nakładów ekonomicznych
4,5Student posługuje się wszystkimi miernikami procesu gospodarowania, umie wyliczyć efekty poniesionych nakładów ekonomicznych oraz dodatkowo umie przeprowadzić analizę nakładów i efektów procesu gospodarowania
5,0Student rozumie zagadnienia ekonomiczne, umie posługiwać się wszystkimi miernikami przebiegu procesu gospodarowania, potraif wyliczyć efekty poniesionych nakładów oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną podejmowanych decyzji ekonomicznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A01_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student: będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomii
2,0Student nie uzsykał kompetencji, by rozumieć zagadnienia ekonomiczne
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylkow ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy ekonomicznej jaką posiada
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę ekonomiczną, ale posługuje się miernikami przebiegu procesu gospodarowania w bardzo ograniczonym zakresie
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy ekonomicznej, ale posługuje się miernikami procesu w ograniczonym zakresie
4,5Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobtyej wiedzy ekonomicznej, ale posługuje się miernikami procesu w wystarczającym zakresie
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania mierników procesu gospodarowania, będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytewj wiedzy z zakresu ekonomii, będzie chętny do szerzenia wiedzy ekonomicznej

Literatura podstawowa

  1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa, 2012
  2. P. Krugman. R Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. O. Blanchard, Makroekonomia, KLUWER, Warszawa, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe zasady w ekonomii. Jak działają gospodarki1
T-W-2Struktura rynku, popyt, podaż, ceny, elastyczność1
T-W-3Przedsiębiorstwo i jego działalność. Rola analizy krańcowej w podejmowaniu decyzji2
T-W-4Mierzenie kosztów, zysków i strat w działalności przedsiębiorstwa1
T-W-5Innowacje, produktywność i sposoby rozwoju firm1
T-W-6Pieniadz: system bankowy i system finansowy2
T-W-7PKB, sposoby jego mierzenia i czynniki długookresowego wzrostu gospodarczego2
T-W-8Bezrobocie. Inflacja. Naturalna stopa bezrobocia i bezrobocie równowagi1
T-W-9Europejski system walutowy2
T-W-10Handel międzynarodowy2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obecność na wykładzie15
A-W-2konsultacje do wykładu6
A-W-3Praca własna, czytanie literatury5
A-W-4Zaliczenie wykładu4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A01_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: zdefiniuować jasno i precyzyjnie podstawowe pojęcia ekonomiczne, scharakteryzować sposoby funkcjonowania gospodarki, scharakteryzować narzędzia polityki ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W17ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Poznanie pojęć z zakresu ekonomii
C-2Poznanie mierników procesu gospodarowania
Treści programoweT-W-1Podstawowe zasady w ekonomii. Jak działają gospodarki
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne wykładu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu ekonomii
3,0Student poprawnie definiuje niektóre pojęcia z zakresu ekonomii
3,5Student poprawnie definiuje większość pojęć z zakresu ekonomii
4,0Student zna definicje wszystkich pojęć z zakresu ekonomii
4,5Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu ekonomii oraz idenfytikuje kluczowe problemy ekonomiczne
5,0Student poprawnie definiuje pojęcia z zakresu ekonomii, przytacza kluczowe, a także samodzielnie identyfikuje narzędzia ekonomiczne potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ekonomicznego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A01_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: rozumień zagadnienia ekonomiczne, umieć posługiwać się podstawowymi miernikami procesu gospodarowania, umieć obliczyć efekty realizowanych sposobów rozwoju, umieć przeprowadzić analizę ekonomiczną skutków podejmowania decyzji ekonomicznych na szczeblu przedsiębiorstwa i gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U13potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U12potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-3Poznanie funkcjii gospodarowania
C-4Znajomość narzędzi polityki ekonomicznej
Treści programoweT-W-9Europejski system walutowy
T-W-10Handel międzynarodowy
T-W-4Mierzenie kosztów, zysków i strat w działalności przedsiębiorstwa
T-W-2Struktura rynku, popyt, podaż, ceny, elastyczność
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie)
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne wykładu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie zagadnień ekonomicznych oraz nie umie posługiwać się podstawowymi miernikami procesu gospodarczego
3,0Student rozumie problematykę ekonomiczną, ale posługuje się miernikami procesu gospdoarowania w ograniczonym zakresie
3,5Student posługuje się miernikami procesów gospodarczych w wystarczającym zakresie
4,0Student posługuje się miernikami procesów ekonomicznych w wystarczającym stopniu oraz umie wyliczyć efekty dokonanych nakładów ekonomicznych
4,5Student posługuje się wszystkimi miernikami procesu gospodarowania, umie wyliczyć efekty poniesionych nakładów ekonomicznych oraz dodatkowo umie przeprowadzić analizę nakładów i efektów procesu gospodarowania
5,0Student rozumie zagadnienia ekonomiczne, umie posługiwać się wszystkimi miernikami przebiegu procesu gospodarowania, potraif wyliczyć efekty poniesionych nakładów oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną podejmowanych decyzji ekonomicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_A01_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student: będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Poznanie mierników procesu gospodarowania
C-4Znajomość narzędzi polityki ekonomicznej
Treści programoweT-W-3Przedsiębiorstwo i jego działalność. Rola analizy krańcowej w podejmowaniu decyzji
T-W-8Bezrobocie. Inflacja. Naturalna stopa bezrobocia i bezrobocie równowagi
T-W-4Mierzenie kosztów, zysków i strat w działalności przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne wykładu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzsykał kompetencji, by rozumieć zagadnienia ekonomiczne
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylkow ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy ekonomicznej jaką posiada
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę ekonomiczną, ale posługuje się miernikami przebiegu procesu gospodarowania w bardzo ograniczonym zakresie
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy ekonomicznej, ale posługuje się miernikami procesu w ograniczonym zakresie
4,5Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobtyej wiedzy ekonomicznej, ale posługuje się miernikami procesu w wystarczającym zakresie
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania mierników procesu gospodarowania, będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytewj wiedzy z zakresu ekonomii, będzie chętny do szerzenia wiedzy ekonomicznej