Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia ogólna i nieorganiczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,26zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,44zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu chemii, fizyki i matematyki na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z chemii ogólnej i nieorganicznej, które będą przydatne do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania zadań chemicznych związanych z kierunkiem inżynieria chemiczna i procesowa
C-2Zapoznanie studenta z zasadami nomenklatury związków nieorganicznych
C-3Ukształtowanie umiejętności pisania wzorów związków i równań reakcji chemicznych
C-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych
C-5Zapoznanie studenta z zasadami postępowania w laboratorium chemii nieorganicznej
C-6Zapoznanie studenta z metodyka identyfikacji jonów w roztworach

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych.Nazewnictwo związków chemicznych2
T-A-2Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Dobieranie współczynników w reakcjach chemicznych.1
T-A-3Podstawowe prawa chemiczne. Pojęcie mola. Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych.2
T-A-4Roztwory. Stężenia roztworów. Ułamek masowy (stężenie procentowe), ułamek molowy. Stężenie molowe, stężenie molalne.2
T-A-5Struktura elektronowa pierwiastków. Równania reakcji utleniania i redukcji. Stopień utlenienia. Dobieranie współczynników stechiometrycznych w równaniach redox.2
T-A-6Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad2
T-A-7Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.2
T-A-8Kolokwium zaliczające2
15
laboratoria
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium. Regulamin pracy studenta w laboratorium. Zapoznanie się z podstawowym sprzętem i techniką pracy laboratoryjnej. Dziennik laboratoryjny. Typy reakcji chemicznych – demonstracja. Sprawdzian – nazewnictwo związków nieorganicznych.2
T-L-2Typy reakcji chemicznych. Reakcje kwasów nieutleniających i utleniających z metalami. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych wodorotlenków. Amfoteryczność wybranych wodorotlenków. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych soli. Tworzenie związków kompleksowych. Reakcje utleniania-redukcji.2
T-L-3Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów.2
T-L-4Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów cd. Identyfikacja soli. Sprawdzian – reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów.2
T-L-5Dysocjacja elektrolityczna. Kwasy i zasady wg teorii Brönsteda. Wykładnik stężenia jonów oksoniowych – pH.2
T-L-6Wpływ wspólnego jonu na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe. Sprawdzian – pH roztworów mocnych i słabych elektrolitów.2
T-L-7Hydroliza wodnych roztworów soli. Sprawdzian – obliczanie pH roztworów buforowych.2
T-L-8Zajęcia uzupełniające. Kolokwium zaliczające.1
15
wykłady
T-W-1Przedmiot i zakres chemii. Zjawiska fizyczne i chemiczne. Mieszanina fizyczna a związek chemiczny. Substancje proste i złożone. Pierwiastek chemiczny. Podstawowe pojęcia w chemii: masa atomowa i cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, objętość molowa gazu, wartościowość. Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych.2
T-W-2Klasyfikacja związków chemicznych: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole. Elementarne prawa chemiczne. Współczesny pogląd na atom. Cząstki elementarne, proton, neutron, elektron, foton, kwarki. Budowa i trwałość jądra atomowego. Liczba atomowa, liczba masowa, nuklid, izotopy, izobary, izotony.2
T-W-3Zasady rozbudowy powłok elektronowych. Struktura elektronowa atomu. Liczby kwantowe. Pojęcie orbitalu. Typy orbitali. Poziomy energetyczne elektronów w atomach. Układ okresowy pierwiastków. Struktura elektronowa pierwiastków a układ okresowy. Prawidłowości w układzie okresowym. Elektropowinowactwo i elektroujemność pierwiastków. Promienie i objętość atomowa.2
T-W-4Wiązania chemiczne: jonowe, atomowe, metaliczne pośrednie. Wiązania wodorowe. Biegunowość cząsteczek. Wiązania międzycząsteczkowe. Ciało stałe. Wiązania w sieci przestrzennej kryształów. Kryształy molekularne, kowalencyjne, jonowe. Izomorfizm, polimorfizm2
T-W-5Równowagi fazowe. odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas w układach homogenicznych i heterogenicznych. Zależność równowagi od temperatury i ciśnienia.2
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.2
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.2
T-W-8Zaliczenie wykładów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Praca z literaturą rozszerzającą omówiony materiał5
A-A-3Rozwiązywanie zaleconych zadań5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowywanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych7
A-L-3Przygotowanie się do sprawdzianów i kolokwium8
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielna analiza treści wykładów w oparciu o zalecaną literaturę7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia lub wyjaśnienia, opis
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Test sprawdzający
S-3Ocena formująca: Sprawozdanie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_B04_W01
Student ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej umożliwiającą zrozumienie zjawisk i praw chemicznych związanych ze strudiowanym kierunkiem
ICHP_1A_W03T1A_W01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-7, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-1S-1
ICHP_1A_B04_W02
Student ma wiedzę dotyczącą nazewnictwa związków nieroganicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapisywania i bilansowania rownań reakcji oraz zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii oraz inżynierii chemicznej
ICHP_1A_W03T1A_W01C-3, C-2, C-4T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-6, T-A-7, T-A-3, T-W-7, T-W-6M-3, M-2, M-1S-1, S-2
ICHP_1A_B04_W03
Student zna zasady postępowania w laboratorium chemii nieorgaicznej, ma wiedzę dotyczącą identyfikacji niektórych jonów w roztworach
ICHP_1A_W03, ICHP_1A_W12T1A_W01, T1A_W04C-5, C-6T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-3, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_B04_U01
Student potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury związków nieorganicznych
ICHP_1A_U01T1A_U01C-3T-A-1M-3S-2
ICHP_1A_B04_U02
Student potrafi rozwiązać problemy obliczeniowe z zakresu chemii ogolnej i nieorganicznej
ICHP_1A_U03, ICHP_1A_U07, ICHP_1A_U09T1A_U03, T1A_U07, T1A_U09InzA_U02C-4T-A-6, T-A-4, T-A-7, T-A-3M-3S-1, S-2
ICHP_1A_B04_U03
Student potrafi zaplanować eksperyment, zinterpretować uzyskane wyniki oraz sporządzić opis z wykonanego eksperymentu
ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U03, ICHP_1A_U07, ICHP_1A_U08T1A_U01, T1A_U03, T1A_U07, T1A_U08InzA_U01C-4, C-6T-L-5, T-L-3, T-L-7, T-L-2, T-L-6, T-L-4M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_B04_K01
Student nabędzie aktywną postawę do pracy samodzielnej oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
ICHP_1A_K03, ICHP_1A_K05T1A_K03, T1A_K05InzA_K02C-6, C-5, C-4T-L-3, T-L-7, T-L-2, T-L-6, T-L-4, T-L-5M-3S-2
ICHP_1A_B04_K02
Student bedzie zdeterminowany do ciagłego poszerzania swojej wiedzy oraz będzie motywował do tego inne osoby
ICHP_1A_K01T1A_K01C-5, C-4, C-2, C-1, C-6, C-3T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-A-2, T-W-3, T-W-7, T-L-4, T-L-7, T-W-6, T-A-6, T-A-7, T-W-5, T-A-4, T-A-3, T-L-6, T-L-2, T-A-5, T-L-3, T-L-5, T-A-1M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_B04_W01
Student ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej umożliwiającą zrozumienie zjawisk i praw chemicznych związanych ze strudiowanym kierunkiem
2,0Student nie prezentuje wiedzy w stopniu minimalnym z zakresu chemii ogolnej i nieorganicznej
3,0Student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z przedmiotu chemia ogólna i nieorganiczna
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_B04_W02
Student ma wiedzę dotyczącą nazewnictwa związków nieroganicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapisywania i bilansowania rownań reakcji oraz zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii oraz inżynierii chemicznej
2,0Student nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej nazewnictwa związków nieorganicznych, zasad zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz podstawowych metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii oraz inżynierii chemicznej
3,0Student posiada w stopniu minimalnym wiedzę dotyczącą nazewnictwa związków nieorganicznych, zasad zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz podstawowych metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii oraz inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_B04_W03
Student zna zasady postępowania w laboratorium chemii nieorgaicznej, ma wiedzę dotyczącą identyfikacji niektórych jonów w roztworach
2,0Student nie posiada w stopniu minimalnym wiedzy na temat zasad postępowania w laboratorium chemii nieorganicznej oraz nie potrafi identyfikować wskazanych jonów w roztworach
3,0Student posiada w stopniu podstawowym wiedzę na temat zasad postępowania w laboratorium chemii nieorganicznej oraz zna podstawowe reakcje służące do identyfikacji wskazanych jonów w roztworach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_B04_U01
Student potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury związków nieorganicznych
2,0Student nie potrafi w praktyce stosować zasad nomenklatury związków nieorganicznych
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym stosować zasady nomenklatury związków nieorganicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_B04_U02
Student potrafi rozwiązać problemy obliczeniowe z zakresu chemii ogolnej i nieorganicznej
2,0Student nie potrafi rozwiązać podstawowych problemów obliczeniowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
3,0Student potrafi rozwiązać podstawowe problemy obliczeniowe z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_B04_U03
Student potrafi zaplanować eksperyment, zinterpretować uzyskane wyniki oraz sporządzić opis z wykonanego eksperymentu
2,0Student nie potrafi zaplanować eksperymentu, zinterpretować uzyskanych wyników oraz sporządzić opisu z wykonanego eksperymentu
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zaplanować eksperyment, zinterpretować uzyskane wyniki oraz sporządzić opis z wykonanego eksperymentu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_B04_K01
Student nabędzie aktywną postawę do pracy samodzielnej oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
2,0Student nie potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
3,0Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym pracować samodzielnie oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_B04_K02
Student bedzie zdeterminowany do ciagłego poszerzania swojej wiedzy oraz będzie motywował do tego inne osoby
2,0Student nie wykazuje potrzeby ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz motywowania do tego innych osób
3,0Student wykazuje w stopniu podstawowym potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz motywowania do tego innych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Adam Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1997
  2. Lech Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 1994
  3. J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994
  4. P.A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wyklady., PWN, 2003
  5. Tadeusz Drapała, Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna, podstawy, PWN, Warszawa, 1995
  2. L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych.Nazewnictwo związków chemicznych2
T-A-2Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Dobieranie współczynników w reakcjach chemicznych.1
T-A-3Podstawowe prawa chemiczne. Pojęcie mola. Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych.2
T-A-4Roztwory. Stężenia roztworów. Ułamek masowy (stężenie procentowe), ułamek molowy. Stężenie molowe, stężenie molalne.2
T-A-5Struktura elektronowa pierwiastków. Równania reakcji utleniania i redukcji. Stopień utlenienia. Dobieranie współczynników stechiometrycznych w równaniach redox.2
T-A-6Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad2
T-A-7Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.2
T-A-8Kolokwium zaliczające2
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium. Regulamin pracy studenta w laboratorium. Zapoznanie się z podstawowym sprzętem i techniką pracy laboratoryjnej. Dziennik laboratoryjny. Typy reakcji chemicznych – demonstracja. Sprawdzian – nazewnictwo związków nieorganicznych.2
T-L-2Typy reakcji chemicznych. Reakcje kwasów nieutleniających i utleniających z metalami. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych wodorotlenków. Amfoteryczność wybranych wodorotlenków. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych soli. Tworzenie związków kompleksowych. Reakcje utleniania-redukcji.2
T-L-3Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów.2
T-L-4Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów cd. Identyfikacja soli. Sprawdzian – reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów.2
T-L-5Dysocjacja elektrolityczna. Kwasy i zasady wg teorii Brönsteda. Wykładnik stężenia jonów oksoniowych – pH.2
T-L-6Wpływ wspólnego jonu na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe. Sprawdzian – pH roztworów mocnych i słabych elektrolitów.2
T-L-7Hydroliza wodnych roztworów soli. Sprawdzian – obliczanie pH roztworów buforowych.2
T-L-8Zajęcia uzupełniające. Kolokwium zaliczające.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedmiot i zakres chemii. Zjawiska fizyczne i chemiczne. Mieszanina fizyczna a związek chemiczny. Substancje proste i złożone. Pierwiastek chemiczny. Podstawowe pojęcia w chemii: masa atomowa i cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, objętość molowa gazu, wartościowość. Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych.2
T-W-2Klasyfikacja związków chemicznych: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole. Elementarne prawa chemiczne. Współczesny pogląd na atom. Cząstki elementarne, proton, neutron, elektron, foton, kwarki. Budowa i trwałość jądra atomowego. Liczba atomowa, liczba masowa, nuklid, izotopy, izobary, izotony.2
T-W-3Zasady rozbudowy powłok elektronowych. Struktura elektronowa atomu. Liczby kwantowe. Pojęcie orbitalu. Typy orbitali. Poziomy energetyczne elektronów w atomach. Układ okresowy pierwiastków. Struktura elektronowa pierwiastków a układ okresowy. Prawidłowości w układzie okresowym. Elektropowinowactwo i elektroujemność pierwiastków. Promienie i objętość atomowa.2
T-W-4Wiązania chemiczne: jonowe, atomowe, metaliczne pośrednie. Wiązania wodorowe. Biegunowość cząsteczek. Wiązania międzycząsteczkowe. Ciało stałe. Wiązania w sieci przestrzennej kryształów. Kryształy molekularne, kowalencyjne, jonowe. Izomorfizm, polimorfizm2
T-W-5Równowagi fazowe. odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas w układach homogenicznych i heterogenicznych. Zależność równowagi od temperatury i ciśnienia.2
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.2
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.2
T-W-8Zaliczenie wykładów1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Praca z literaturą rozszerzającą omówiony materiał5
A-A-3Rozwiązywanie zaleconych zadań5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowywanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych7
A-L-3Przygotowanie się do sprawdzianów i kolokwium8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielna analiza treści wykładów w oparciu o zalecaną literaturę7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B04_W01Student ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej umożliwiającą zrozumienie zjawisk i praw chemicznych związanych ze strudiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W03ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii analitycznej, przydatną do rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z chemii ogólnej i nieorganicznej, które będą przydatne do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania zadań chemicznych związanych z kierunkiem inżynieria chemiczna i procesowa
Treści programoweT-W-1Przedmiot i zakres chemii. Zjawiska fizyczne i chemiczne. Mieszanina fizyczna a związek chemiczny. Substancje proste i złożone. Pierwiastek chemiczny. Podstawowe pojęcia w chemii: masa atomowa i cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, objętość molowa gazu, wartościowość. Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych.
T-W-3Zasady rozbudowy powłok elektronowych. Struktura elektronowa atomu. Liczby kwantowe. Pojęcie orbitalu. Typy orbitali. Poziomy energetyczne elektronów w atomach. Układ okresowy pierwiastków. Struktura elektronowa pierwiastków a układ okresowy. Prawidłowości w układzie okresowym. Elektropowinowactwo i elektroujemność pierwiastków. Promienie i objętość atomowa.
T-W-2Klasyfikacja związków chemicznych: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole. Elementarne prawa chemiczne. Współczesny pogląd na atom. Cząstki elementarne, proton, neutron, elektron, foton, kwarki. Budowa i trwałość jądra atomowego. Liczba atomowa, liczba masowa, nuklid, izotopy, izobary, izotony.
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.
T-W-4Wiązania chemiczne: jonowe, atomowe, metaliczne pośrednie. Wiązania wodorowe. Biegunowość cząsteczek. Wiązania międzycząsteczkowe. Ciało stałe. Wiązania w sieci przestrzennej kryształów. Kryształy molekularne, kowalencyjne, jonowe. Izomorfizm, polimorfizm
T-W-5Równowagi fazowe. odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas w układach homogenicznych i heterogenicznych. Zależność równowagi od temperatury i ciśnienia.
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia lub wyjaśnienia, opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie prezentuje wiedzy w stopniu minimalnym z zakresu chemii ogolnej i nieorganicznej
3,0Student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z przedmiotu chemia ogólna i nieorganiczna
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B04_W02Student ma wiedzę dotyczącą nazewnictwa związków nieroganicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapisywania i bilansowania rownań reakcji oraz zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii oraz inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W03ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii analitycznej, przydatną do rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności pisania wzorów związków i równań reakcji chemicznych
C-2Zapoznanie studenta z zasadami nomenklatury związków nieorganicznych
C-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych
Treści programoweT-A-4Roztwory. Stężenia roztworów. Ułamek masowy (stężenie procentowe), ułamek molowy. Stężenie molowe, stężenie molalne.
T-A-2Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Dobieranie współczynników w reakcjach chemicznych.
T-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych.Nazewnictwo związków chemicznych
T-A-6Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad
T-A-7Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.
T-A-3Podstawowe prawa chemiczne. Pojęcie mola. Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych.
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia lub wyjaśnienia, opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej nazewnictwa związków nieorganicznych, zasad zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz podstawowych metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii oraz inżynierii chemicznej
3,0Student posiada w stopniu minimalnym wiedzę dotyczącą nazewnictwa związków nieorganicznych, zasad zapisywania i bilansowania równań reakcji oraz podstawowych metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii oraz inżynierii chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B04_W03Student zna zasady postępowania w laboratorium chemii nieorgaicznej, ma wiedzę dotyczącą identyfikacji niektórych jonów w roztworach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W03ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii analitycznej, przydatną do rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_W12ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie studenta z zasadami postępowania w laboratorium chemii nieorganicznej
C-6Zapoznanie studenta z metodyka identyfikacji jonów w roztworach
Treści programoweT-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium. Regulamin pracy studenta w laboratorium. Zapoznanie się z podstawowym sprzętem i techniką pracy laboratoryjnej. Dziennik laboratoryjny. Typy reakcji chemicznych – demonstracja. Sprawdzian – nazewnictwo związków nieorganicznych.
T-L-3Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów.
T-L-4Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów cd. Identyfikacja soli. Sprawdzian – reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów.
T-L-2Typy reakcji chemicznych. Reakcje kwasów nieutleniających i utleniających z metalami. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych wodorotlenków. Amfoteryczność wybranych wodorotlenków. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych soli. Tworzenie związków kompleksowych. Reakcje utleniania-redukcji.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Test sprawdzający
S-3Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada w stopniu minimalnym wiedzy na temat zasad postępowania w laboratorium chemii nieorganicznej oraz nie potrafi identyfikować wskazanych jonów w roztworach
3,0Student posiada w stopniu podstawowym wiedzę na temat zasad postępowania w laboratorium chemii nieorganicznej oraz zna podstawowe reakcje służące do identyfikacji wskazanych jonów w roztworach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B04_U01Student potrafi zastosować w praktyce zasady nomenklatury związków nieorganicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności pisania wzorów związków i równań reakcji chemicznych
Treści programoweT-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych.Nazewnictwo związków chemicznych
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w praktyce stosować zasad nomenklatury związków nieorganicznych
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym stosować zasady nomenklatury związków nieorganicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B04_U02Student potrafi rozwiązać problemy obliczeniowe z zakresu chemii ogolnej i nieorganicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim oraz języku obcym, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
ICHP_1A_U07potrafi posługiwać się programami komputerowymi (edytory tekstu i prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), wspomagającymi realizację podstawowych zadań inżynierskich
ICHP_1A_U09potrafi wykorzystać metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych
Treści programoweT-A-6Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad
T-A-4Roztwory. Stężenia roztworów. Ułamek masowy (stężenie procentowe), ułamek molowy. Stężenie molowe, stężenie molalne.
T-A-7Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.
T-A-3Podstawowe prawa chemiczne. Pojęcie mola. Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązać podstawowych problemów obliczeniowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
3,0Student potrafi rozwiązać podstawowe problemy obliczeniowe z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B04_U03Student potrafi zaplanować eksperyment, zinterpretować uzyskane wyniki oraz sporządzić opis z wykonanego eksperymentu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim oraz języku obcym, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
ICHP_1A_U07potrafi posługiwać się programami komputerowymi (edytory tekstu i prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), wspomagającymi realizację podstawowych zadań inżynierskich
ICHP_1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty procesowe, w tym pomiary, symulacje komputerowe oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych
C-6Zapoznanie studenta z metodyka identyfikacji jonów w roztworach
Treści programoweT-L-5Dysocjacja elektrolityczna. Kwasy i zasady wg teorii Brönsteda. Wykładnik stężenia jonów oksoniowych – pH.
T-L-3Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów.
T-L-7Hydroliza wodnych roztworów soli. Sprawdzian – obliczanie pH roztworów buforowych.
T-L-2Typy reakcji chemicznych. Reakcje kwasów nieutleniających i utleniających z metalami. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych wodorotlenków. Amfoteryczność wybranych wodorotlenków. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych soli. Tworzenie związków kompleksowych. Reakcje utleniania-redukcji.
T-L-6Wpływ wspólnego jonu na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe. Sprawdzian – pH roztworów mocnych i słabych elektrolitów.
T-L-4Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów cd. Identyfikacja soli. Sprawdzian – reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-3Ocena formująca: Sprawozdanie
S-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaplanować eksperymentu, zinterpretować uzyskanych wyników oraz sporządzić opisu z wykonanego eksperymentu
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zaplanować eksperyment, zinterpretować uzyskane wyniki oraz sporządzić opis z wykonanego eksperymentu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B04_K01Student nabędzie aktywną postawę do pracy samodzielnej oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, potrafi pełnić rolę lidera lub kierownika zespołu; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania
ICHP_1A_K05potrafi kierować własnym rozwojem zawodowym podejmując decyzje, rozwiązuje problemy, w tym interpersonalne, związane z wykonywaną pracą
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-6Zapoznanie studenta z metodyka identyfikacji jonów w roztworach
C-5Zapoznanie studenta z zasadami postępowania w laboratorium chemii nieorganicznej
C-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych
Treści programoweT-L-3Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów.
T-L-7Hydroliza wodnych roztworów soli. Sprawdzian – obliczanie pH roztworów buforowych.
T-L-2Typy reakcji chemicznych. Reakcje kwasów nieutleniających i utleniających z metalami. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych wodorotlenków. Amfoteryczność wybranych wodorotlenków. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych soli. Tworzenie związków kompleksowych. Reakcje utleniania-redukcji.
T-L-6Wpływ wspólnego jonu na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe. Sprawdzian – pH roztworów mocnych i słabych elektrolitów.
T-L-4Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów cd. Identyfikacja soli. Sprawdzian – reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów.
T-L-5Dysocjacja elektrolityczna. Kwasy i zasady wg teorii Brönsteda. Wykładnik stężenia jonów oksoniowych – pH.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
3,0Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym pracować samodzielnie oraz w zespole nad wyznaczonym zadaniem
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B04_K02Student bedzie zdeterminowany do ciagłego poszerzania swojej wiedzy oraz będzie motywował do tego inne osoby
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie studenta z zasadami postępowania w laboratorium chemii nieorganicznej
C-4Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań problemowych z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów, pH oraz roztworów buforowych
C-2Zapoznanie studenta z zasadami nomenklatury związków nieorganicznych
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z chemii ogólnej i nieorganicznej, które będą przydatne do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania zadań chemicznych związanych z kierunkiem inżynieria chemiczna i procesowa
C-6Zapoznanie studenta z metodyka identyfikacji jonów w roztworach
C-3Ukształtowanie umiejętności pisania wzorów związków i równań reakcji chemicznych
Treści programoweT-W-1Przedmiot i zakres chemii. Zjawiska fizyczne i chemiczne. Mieszanina fizyczna a związek chemiczny. Substancje proste i złożone. Pierwiastek chemiczny. Podstawowe pojęcia w chemii: masa atomowa i cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, objętość molowa gazu, wartościowość. Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych.
T-W-4Wiązania chemiczne: jonowe, atomowe, metaliczne pośrednie. Wiązania wodorowe. Biegunowość cząsteczek. Wiązania międzycząsteczkowe. Ciało stałe. Wiązania w sieci przestrzennej kryształów. Kryształy molekularne, kowalencyjne, jonowe. Izomorfizm, polimorfizm
T-W-2Klasyfikacja związków chemicznych: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole. Elementarne prawa chemiczne. Współczesny pogląd na atom. Cząstki elementarne, proton, neutron, elektron, foton, kwarki. Budowa i trwałość jądra atomowego. Liczba atomowa, liczba masowa, nuklid, izotopy, izobary, izotony.
T-A-2Typy reakcji chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Dobieranie współczynników w reakcjach chemicznych.
T-W-3Zasady rozbudowy powłok elektronowych. Struktura elektronowa atomu. Liczby kwantowe. Pojęcie orbitalu. Typy orbitali. Poziomy energetyczne elektronów w atomach. Układ okresowy pierwiastków. Struktura elektronowa pierwiastków a układ okresowy. Prawidłowości w układzie okresowym. Elektropowinowactwo i elektroujemność pierwiastków. Promienie i objętość atomowa.
T-W-7Hydroliza soli. Stała i stopień hydrolizy. Roztwory buforowe, pH-mieszanin buforowych.
T-L-4Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów cd. Identyfikacja soli. Sprawdzian – reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów.
T-L-7Hydroliza wodnych roztworów soli. Sprawdzian – obliczanie pH roztworów buforowych.
T-W-6Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole wg Arrheniusa. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych. Elektrolity mocne, elektrolity słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Wpływ jonów na dysocjację elektrolitów słabych.
T-A-6Iloczyn jonowy wody, pH roztworów. Stała i stopień dysocjacji roztworów kwasów i zasad
T-A-7Wpływ wspólnych jonów na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe.
T-W-5Równowagi fazowe. odwracalność reakcji chemicznych. Prawo działania mas w układach homogenicznych i heterogenicznych. Zależność równowagi od temperatury i ciśnienia.
T-A-4Roztwory. Stężenia roztworów. Ułamek masowy (stężenie procentowe), ułamek molowy. Stężenie molowe, stężenie molalne.
T-A-3Podstawowe prawa chemiczne. Pojęcie mola. Obliczenia stechiometryczne oparte na równaniach reakcji chemicznych.
T-L-6Wpływ wspólnego jonu na dysocjację słabych elektrolitów. Roztwory buforowe. Sprawdzian – pH roztworów mocnych i słabych elektrolitów.
T-L-2Typy reakcji chemicznych. Reakcje kwasów nieutleniających i utleniających z metalami. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych wodorotlenków. Amfoteryczność wybranych wodorotlenków. Wytrącanie trudnorozpuszczalnych soli. Tworzenie związków kompleksowych. Reakcje utleniania-redukcji.
T-A-5Struktura elektronowa pierwiastków. Równania reakcji utleniania i redukcji. Stopień utlenienia. Dobieranie współczynników stechiometrycznych w równaniach redox.
T-L-3Chemiczna analiza jakościowa wybranych kationów i anionów.
T-L-5Dysocjacja elektrolityczna. Kwasy i zasady wg teorii Brönsteda. Wykładnik stężenia jonów oksoniowych – pH.
T-A-1Pierwiastki i związki chemiczne. Symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych.Nazewnictwo związków chemicznych
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Test sprawdzający
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje potrzeby ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz motywowania do tego innych osób
3,0Student wykazuje w stopniu podstawowym potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz motywowania do tego innych
3,5
4,0
4,5
5,0