Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia analityczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia analityczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Beata Kołodziej <Beata.Kolodziej@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Anna Szady <Anna.Szady@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zakres Chemii ogólnej i nieorganicznej oraz w ograniczonym zakresie Chemii fizycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nauczenie zasada pracy oraz rygorów jakie muszą być przestrzegane w laboratorium podczas realizacji procesu analizy ilościowej. Umięjetność przeprowadzenia obliczeń stechiometrycznych oraz oceny uzyskanych wyników analizy ilościowej z punktu widzenia dokładności i precyzji Nauczenie wykorzystania różnego typu instrumentalnych technik pomiarowych w chemii analitycznej
C-2Zapoznanie ze sprzętem stosowanym w analizie ilościowej. Zapoznanie ze sposobem wykonywania prostych analiz ilościowych w oparciu o różnorodne metody analiza: prawidłowym pobieraniem próbek do badań, ich zabezpieczaniem i przechowywaniem, przeprowadzanie badanych materiałów do roztworu przed oznaczeniem różnymi metodami analitycznymi Zapoznanie z dostępnymi technikami instrumentalnymi stosowanymi w analizie chemicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady BHP w Laboratorium Chemicznym. Regulamin pracowni. Program ćwiczeń. Sprzęt laboratoryjny.Nauka odmierzania cieczy pipetą, biuretą. Wyznaczanie współmierności kolby miarowej i pipety.2
T-L-2Zasady wydawania próbek do analizy. Wybór metody analitycznej. Metody objętościowe. Nastawianie miana roztworu HCl lub NaOH4
T-L-3Redoksometryczne oznaczanie żelaza.3
T-L-4Metody instrumentalne.Spektrofotometryczne oznaczanie manganu3
T-L-5Oznaczanie twardości wody metodą kompleksometryczną2
T-L-6Kolokwium zaliczeniowe1
15
wykłady
T-W-1Klasyfikacja metod analizy ilościowej i instrumentalnej. Podstawowe metody analityczne. Zasady pobierania, przygotowania i przechowywania próbek analitycznych. Właściwy dobór metody analitycznej. Warunków przeprowadzenia próbki do roztworu. Sposoby wyrażania stężeń. Ocena błędów analizy4
T-W-2Grawimetryczne i miareczkowe metody analizy ilościowej. Alkacymetryczne metody analizy. Definicje kwasów i zasad. Krzywe miareczkowania. Wskaźniki miareczkowania alkacymetrycznego. Bufory.2
T-W-3Analiza kompleksometryczna. Tworzenie związków kompleksowych. Wskaźniki. Techniki miareczkowania kompleksometrycznego1
T-W-4Analiza redoksometryczna. Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks, wskaźniki. Reakcje strącania związków trudno rozpuszczalnych. Iloczyn rozpuszczalności1
T-W-5Metody instrumentalne a metody analizy miareczkowej i grawimetrycznej. Znaczenie metod instrumentalnych. Metody spektroskopowe. Spektrometria UV/VIS, IR, NMR, ASA.4
T-W-6Metody chromatograficzne. Podstawowe pojęcia i definicje. Chromatografia gazowa i cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej. Przykłady zastosowań2
T-W-7Metody elektrochemiczne. Potencjometria, konduktometria, polarografia, elektroliza. Zastosowanie w analizie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3Zapozanie się z literaturą rozszerzającą tematy wykładu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady)
S-2Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych analiz (laboratorium)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego oraz precyzji wykonania oznaczeń (laboratorium)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_B06_W01
Posiadanie wiedzy z zakresu chemii analitycznej przydatnej w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu inżynierii chemicznej
ICHP_1A_W03T1A_W01C-1, C-2T-W-4, T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-W-7, T-W-3, T-L-3, T-W-6, T-W-5, T-W-2M-2, M-1S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_B06_U01
Potrafi pozyskiwać oraz wykorzystywać informacje literaturowe
ICHP_1A_U01T1A_U01C-2T-W-5, T-W-3, T-W-6, T-W-4, T-W-2, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_B06_K01
Potrafi określić priorytety w realizacji powierzonych zadań
ICHP_1A_K04T1A_K04C-1T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-L-2M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_B06_W01
Posiadanie wiedzy z zakresu chemii analitycznej przydatnej w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu inżynierii chemicznej
2,0Student nie ma wiedzy niezbędnej do rozwiązania podstawowych problemów.
3,0Student ma wiedzę niezbędną do rozwiązania podstawowych problemów.
3,5Student ma wiedzę niezbędną do rozwiązania problemów o średnim stopniu trudności.
4,0Student ma wiedzę niezbędną do rozwiązania problemów o zaawansowanym stopniu trudności.
4,5Student ma wiedzę niezbędną do sformułowania i rozwiązania problemów o średnim stopniu trudności.
5,0Student ma wiedzę niezbędną do sformułowania i rozwiązania problemów o zaawansowanym stopniu trudności.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_B06_U01
Potrafi pozyskiwać oraz wykorzystywać informacje literaturowe
2,0Student nie potrafi uzyskiwać ani wykorzystywać informacji literaturowych
3,0Student potrafi znaleźć podstawowe informacje literaturowe jednak nie potrafi ich wykorzystać
3,5Student potrafi znaleźć podstawowe informacje literaturowe oraz potrafi je wykorzystać w stopniu podstawowym
4,0Student potrafi znaleźć informacje literaturowe oraz potrafi je wykorzystać w stopniu dobrym
4,5Student potrafi znaleźć wszelkie dostępne informacje literaturowe na dany temat oraz potrafi je wykorzystać i zinterpretować w stopniu dobrym
5,0Student potrafi znaleźć wszelkie dostępne informacje literaturowe na dany temat oraz potrafi je wykorzystać i zinterpretować w stopniu zaawansowanym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_B06_K01
Potrafi określić priorytety w realizacji powierzonych zadań
2,0Student nie potrafi określić swoich zadań
3,0Student potrafi określić priorytety swojego zadania na poziomie podstawowym i nie potrafi ich zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu.
3,5Student potrafi określić priorytety swojego zadania na poziomie dość dobrym i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu dostatecznym.
4,0Student potrafi określić priorytety swojego zadania na dobrym poziomie i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu co najmniej dostatecznym.
4,5Student potrafi określić priorytety swojego zadania na dobrym poziomie i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu co najmniej dobrym.
5,0Student potrafi określić priorytety swojego zadania na poziomie bardzo dobrym i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu zaawansowanym.

Literatura podstawowa

  1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna T.1 i T.2, PWN, Warszawa, 2001
  2. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1999
  3. T. Wasąg, B. Derecka, Laboratorium analizy ilościowej. Część I Metody chemiczne, Politechnika Szczecińska, Szczecin, 1996
  4. A. Śliwa (redaktor), Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa, 1987
  5. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. R. Kocjan (red), Chemia analityczna. Tom 1 i 2, PZWL, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady BHP w Laboratorium Chemicznym. Regulamin pracowni. Program ćwiczeń. Sprzęt laboratoryjny.Nauka odmierzania cieczy pipetą, biuretą. Wyznaczanie współmierności kolby miarowej i pipety.2
T-L-2Zasady wydawania próbek do analizy. Wybór metody analitycznej. Metody objętościowe. Nastawianie miana roztworu HCl lub NaOH4
T-L-3Redoksometryczne oznaczanie żelaza.3
T-L-4Metody instrumentalne.Spektrofotometryczne oznaczanie manganu3
T-L-5Oznaczanie twardości wody metodą kompleksometryczną2
T-L-6Kolokwium zaliczeniowe1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja metod analizy ilościowej i instrumentalnej. Podstawowe metody analityczne. Zasady pobierania, przygotowania i przechowywania próbek analitycznych. Właściwy dobór metody analitycznej. Warunków przeprowadzenia próbki do roztworu. Sposoby wyrażania stężeń. Ocena błędów analizy4
T-W-2Grawimetryczne i miareczkowe metody analizy ilościowej. Alkacymetryczne metody analizy. Definicje kwasów i zasad. Krzywe miareczkowania. Wskaźniki miareczkowania alkacymetrycznego. Bufory.2
T-W-3Analiza kompleksometryczna. Tworzenie związków kompleksowych. Wskaźniki. Techniki miareczkowania kompleksometrycznego1
T-W-4Analiza redoksometryczna. Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks, wskaźniki. Reakcje strącania związków trudno rozpuszczalnych. Iloczyn rozpuszczalności1
T-W-5Metody instrumentalne a metody analizy miareczkowej i grawimetrycznej. Znaczenie metod instrumentalnych. Metody spektroskopowe. Spektrometria UV/VIS, IR, NMR, ASA.4
T-W-6Metody chromatograficzne. Podstawowe pojęcia i definicje. Chromatografia gazowa i cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej. Przykłady zastosowań2
T-W-7Metody elektrochemiczne. Potencjometria, konduktometria, polarografia, elektroliza. Zastosowanie w analizie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3Zapozanie się z literaturą rozszerzającą tematy wykładu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B06_W01Posiadanie wiedzy z zakresu chemii analitycznej przydatnej w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W03ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii analitycznej, przydatną do rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nauczenie zasada pracy oraz rygorów jakie muszą być przestrzegane w laboratorium podczas realizacji procesu analizy ilościowej. Umięjetność przeprowadzenia obliczeń stechiometrycznych oraz oceny uzyskanych wyników analizy ilościowej z punktu widzenia dokładności i precyzji Nauczenie wykorzystania różnego typu instrumentalnych technik pomiarowych w chemii analitycznej
C-2Zapoznanie ze sprzętem stosowanym w analizie ilościowej. Zapoznanie ze sposobem wykonywania prostych analiz ilościowych w oparciu o różnorodne metody analiza: prawidłowym pobieraniem próbek do badań, ich zabezpieczaniem i przechowywaniem, przeprowadzanie badanych materiałów do roztworu przed oznaczeniem różnymi metodami analitycznymi Zapoznanie z dostępnymi technikami instrumentalnymi stosowanymi w analizie chemicznej
Treści programoweT-W-4Analiza redoksometryczna. Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks, wskaźniki. Reakcje strącania związków trudno rozpuszczalnych. Iloczyn rozpuszczalności
T-L-5Oznaczanie twardości wody metodą kompleksometryczną
T-L-4Metody instrumentalne.Spektrofotometryczne oznaczanie manganu
T-L-2Zasady wydawania próbek do analizy. Wybór metody analitycznej. Metody objętościowe. Nastawianie miana roztworu HCl lub NaOH
T-W-7Metody elektrochemiczne. Potencjometria, konduktometria, polarografia, elektroliza. Zastosowanie w analizie
T-W-3Analiza kompleksometryczna. Tworzenie związków kompleksowych. Wskaźniki. Techniki miareczkowania kompleksometrycznego
T-L-3Redoksometryczne oznaczanie żelaza.
T-W-6Metody chromatograficzne. Podstawowe pojęcia i definicje. Chromatografia gazowa i cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej. Przykłady zastosowań
T-W-5Metody instrumentalne a metody analizy miareczkowej i grawimetrycznej. Znaczenie metod instrumentalnych. Metody spektroskopowe. Spektrometria UV/VIS, IR, NMR, ASA.
T-W-2Grawimetryczne i miareczkowe metody analizy ilościowej. Alkacymetryczne metody analizy. Definicje kwasów i zasad. Krzywe miareczkowania. Wskaźniki miareczkowania alkacymetrycznego. Bufory.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych analiz (laboratorium)
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego oraz precyzji wykonania oznaczeń (laboratorium)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy niezbędnej do rozwiązania podstawowych problemów.
3,0Student ma wiedzę niezbędną do rozwiązania podstawowych problemów.
3,5Student ma wiedzę niezbędną do rozwiązania problemów o średnim stopniu trudności.
4,0Student ma wiedzę niezbędną do rozwiązania problemów o zaawansowanym stopniu trudności.
4,5Student ma wiedzę niezbędną do sformułowania i rozwiązania problemów o średnim stopniu trudności.
5,0Student ma wiedzę niezbędną do sformułowania i rozwiązania problemów o zaawansowanym stopniu trudności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B06_U01Potrafi pozyskiwać oraz wykorzystywać informacje literaturowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie ze sprzętem stosowanym w analizie ilościowej. Zapoznanie ze sposobem wykonywania prostych analiz ilościowych w oparciu o różnorodne metody analiza: prawidłowym pobieraniem próbek do badań, ich zabezpieczaniem i przechowywaniem, przeprowadzanie badanych materiałów do roztworu przed oznaczeniem różnymi metodami analitycznymi Zapoznanie z dostępnymi technikami instrumentalnymi stosowanymi w analizie chemicznej
Treści programoweT-W-5Metody instrumentalne a metody analizy miareczkowej i grawimetrycznej. Znaczenie metod instrumentalnych. Metody spektroskopowe. Spektrometria UV/VIS, IR, NMR, ASA.
T-W-3Analiza kompleksometryczna. Tworzenie związków kompleksowych. Wskaźniki. Techniki miareczkowania kompleksometrycznego
T-W-6Metody chromatograficzne. Podstawowe pojęcia i definicje. Chromatografia gazowa i cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej. Przykłady zastosowań
T-W-4Analiza redoksometryczna. Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks, wskaźniki. Reakcje strącania związków trudno rozpuszczalnych. Iloczyn rozpuszczalności
T-W-2Grawimetryczne i miareczkowe metody analizy ilościowej. Alkacymetryczne metody analizy. Definicje kwasów i zasad. Krzywe miareczkowania. Wskaźniki miareczkowania alkacymetrycznego. Bufory.
T-W-7Metody elektrochemiczne. Potencjometria, konduktometria, polarografia, elektroliza. Zastosowanie w analizie
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi uzyskiwać ani wykorzystywać informacji literaturowych
3,0Student potrafi znaleźć podstawowe informacje literaturowe jednak nie potrafi ich wykorzystać
3,5Student potrafi znaleźć podstawowe informacje literaturowe oraz potrafi je wykorzystać w stopniu podstawowym
4,0Student potrafi znaleźć informacje literaturowe oraz potrafi je wykorzystać w stopniu dobrym
4,5Student potrafi znaleźć wszelkie dostępne informacje literaturowe na dany temat oraz potrafi je wykorzystać i zinterpretować w stopniu dobrym
5,0Student potrafi znaleźć wszelkie dostępne informacje literaturowe na dany temat oraz potrafi je wykorzystać i zinterpretować w stopniu zaawansowanym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_B06_K01Potrafi określić priorytety w realizacji powierzonych zadań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K04potrafi określać priorytety służące realizacji zadań własnych lub innych członków grupy w celu osiągnięcia postawionego celu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Nauczenie zasada pracy oraz rygorów jakie muszą być przestrzegane w laboratorium podczas realizacji procesu analizy ilościowej. Umięjetność przeprowadzenia obliczeń stechiometrycznych oraz oceny uzyskanych wyników analizy ilościowej z punktu widzenia dokładności i precyzji Nauczenie wykorzystania różnego typu instrumentalnych technik pomiarowych w chemii analitycznej
Treści programoweT-L-4Metody instrumentalne.Spektrofotometryczne oznaczanie manganu
T-L-3Redoksometryczne oznaczanie żelaza.
T-L-5Oznaczanie twardości wody metodą kompleksometryczną
T-L-2Zasady wydawania próbek do analizy. Wybór metody analitycznej. Metody objętościowe. Nastawianie miana roztworu HCl lub NaOH
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego oraz precyzji wykonania oznaczeń (laboratorium)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić swoich zadań
3,0Student potrafi określić priorytety swojego zadania na poziomie podstawowym i nie potrafi ich zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu.
3,5Student potrafi określić priorytety swojego zadania na poziomie dość dobrym i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu dostatecznym.
4,0Student potrafi określić priorytety swojego zadania na dobrym poziomie i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu co najmniej dostatecznym.
4,5Student potrafi określić priorytety swojego zadania na dobrym poziomie i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu co najmniej dobrym.
5,0Student potrafi określić priorytety swojego zadania na poziomie bardzo dobrym i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu zaawansowanym.