Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Bioprocesy i aparaty:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bioprocesy i aparaty
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>, Anna Kiełbus-Rąpała <Anna.Kielbus-Rapala@zut.edu.pl>, Marta Major-Godlewska <Marta.Major@zut.edu.pl>, Jolanta Szoplik <Jolanta.Szoplik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW4 30 3,00,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy inżynierii procesowej
W-2Podstawy aparatury procesowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny inżynierii bioprocesowej
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem mechanicznym; biofiltr otwarty; biofiltr zamkniety; płuczka biologiczna; bioreaktor air-lift; bioreaktor kolumnowy; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków (kolora osadu czynnego).15
15
wykłady
T-W-1Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna. Obszar zainteresowań inżynierii bioprocesowej2
T-W-2Przykłady otrzymywania bioproduktów. Otrzymywanie bioetanolu. Otrzymywanie biogazu. Biogazownie. Otrzymywanie białka paszowego. Inne przykłady otrzymywania wybranych bioproduktów2
T-W-3Inżynieria strumienia wlotowego. Inżynieria bioreaktorowa. Inżynieria strumienia wylotowego1
T-W-4Fermentacja. Rodzaje biokatalizatorów2
T-W-5Podstawy modelowania kinetyki wzrostu mikroorganizmów w bioreaktorach2
T-W-6Bilanse masowe bioprocesów ciągłych i okresowych2
T-W-7Problemy sterylności w inżynierii bioprocesowej. Sterylizacja ciągła i okresowa. Metody i urządzenia do sterylizacji cieczy i gazów2
T-W-8Wymiana masy w bioreaktorach. Wymiana ciepła w bioreaktorach2
T-W-9Napowietrzanie i mieszanie w bioreaktorach.2
T-W-10Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.2
T-W-11Klasyfikacja i i konstrukcja reaktorów biochemicznych2
T-W-12Bioreaktory z mieszaniem mechanicznym. Bioreaktory kolumnowe. Bioreaktory air-lift2
T-W-13Bioreaktory membranowe. Bioreaktory włóknisto-kapilarne. Inne typy bioreaktorów2
T-W-14Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków2
T-W-15Podstawy biologicznego oczyszczania gazów. Biofiltry. Płuczki biologiczne2
T-W-16Podstawy bioregeneracji gleb i wód gruntowych1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach i konsultacjach10
A-P-2samodzielna praca studenta nad projektem20
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie wskazanej literatury20
A-W-3rozwiązywanie zalecanych do danego tematu przykładów obliczeniowych20
A-W-4przygotowanie sie do egzaminu20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, miedzy innymi, poprawności obliczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C20_W09
student potrafi opisać operacje i procesy w zakresie inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_W09T1A_W03, T1A_W04C-3, C-1T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-6, T-W-5, T-W-10, T-W-3, T-W-7, T-W-9M-1, M-2S-2, S-1, S-3
ICHP_1A_C20_W11
student potrafi scharakteryzować aparaturę stosowaną w inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_W11T1A_W02, T1A_W04C-3, C-2T-W-12, T-W-15, T-W-14, T-P-1, T-W-13, T-W-11M-1, M-2S-3, S-2
ICHP_1A_C20_W13
student potrafi opisać trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_W13T1A_W05C-2, C-1T-P-1, T-W-1, T-W-11, T-W-10M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C20_U14
student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych w zakresie inzynierii bioprocesowej
ICHP_1A_U14T1A_U13InzA_U05C-2, C-3, C-1T-W-6, T-W-16, T-W-10, T-W-8, T-W-14, T-W-15, T-W-11, T-W-2, T-P-1M-2, M-1S-1, S-3, S-2
ICHP_1A_C20_U17
student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_U17T1A_U16InzA_U08C-2, C-3T-W-6, T-W-11, T-P-1M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C20_K02
student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_K02T1A_K02InzA_K01C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-11M-2, M-1S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C20_W09
student potrafi opisać operacje i procesy w zakresie inżynierii bioprocesowej
2,0student nie potrafi opisać operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi opisać podstawowe operacje i procesy w obszarze inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi opisać różne operacje i procesy w obszarze inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi opisać wiele operacji i procesyów w obszarze inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi opisać wiele złożonych operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
5,0student potrafi opisać i dobrać wiele złożonych operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_C20_W11
student potrafi scharakteryzować aparaturę stosowaną w inżynierii bioprocesowej
2,0student nie potrafi scharakteryzować aparatury stosowanej w inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi scharakteryzować podstawowe aparaty stosowane w inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi scharakteryzować różne aparaty stosowane w inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowej oraz wskazać ich zalety i wady
5,0student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowej, wskazać ich zalety i wady oraz zaproponować właściwe rozwiązanie w danej biotechnologii
ICHP_1A_C20_W13
student potrafi opisać trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
2,0student nie potrafi opisać trendów rozwojowych w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi opisać w stopniu podstawowym trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi opisać w stopniu więcej niż podstawowym trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi opisać w szerokim stopniu trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi opisać wyczerpująco trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
5,0student potrafi opisać bardzo wyczerpująco trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C20_U14
student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych w zakresie inzynierii bioprocesowej
2,0student nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
3,0student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
3,5student potrafi w stopniu wiecej niż podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
4,0student potrafi w szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
4,5student potrafi w bardzo szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
5,0student potrafi w bardzo szerokim stopniu wykorzystać i analizować nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
ICHP_1A_C20_U17
student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej
2,0student nie potrafi zaprojektować prostego urządzenia lub aparatu typowego dla inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej i wykonać podstawową dokumentację
3,5student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej i wykonać odpowiednią dokumentację
4,0student potrafi zaprojektowac proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady uzyskanego rozwiązania
4,5student potrafi zaprojektowac proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować szczegółowo zalety i wady uzyskanego rozwiązania
5,0student nie potrafi zaprojektowac prostego urządzenia lub aparatu typowego dla inżynierii bioprocesowej student potrafi zaprojektowac proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady uzyskanego rozwiązania na tle innych rozwiązań technicznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C20_K02
student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
2,0student nie rozumie ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,0student rozumie w podstawowym stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,5student rozumie w więcej niż podstawowym stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,0student rozumie w szerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,5student rozumie w szerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej i potrafi wskazać wybrane przykłady
5,0student rozumie w pszerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej i potrafi wskazać wiele przykładów

Literatura podstawowa

 1. Praca zbiorowa pod redakcją W. Bednarskiego i J. Fiedurka, Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa, 2007
 2. Viesturs U.E., Kuzniecow A.M., Sawienkow W.W., Bioreaktory. Zasady obliczeń i doboru, WNT, Warszawa, 1990
 3. Buraczewski G., Biotechnologia osadu czynnego, PWN, Warszawa, 1994
 4. Buraczewski G., Fermentacja metanowa, PWN, Warszawa, 1989
 5. Szewczyk K.W., Technologia biochemiczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

 1. Scragg A.H., Biotechnology for engineers, Ellis Horwood Ltd., Chichester, 1988
 2. Prave P., Faust U., Sittig W., Sukatsch D.A., Fundamentals for biotechnology, VCH, Weinheim, 1987
 3. Shuler M.L., Kargi F., Bioprocess engineering. Basis concept, Prentice Hall, 1992
 4. Chisti M.Y., Airlift bioreactors, Elsevier Applied Science, London, 1989
 5. Schugerl K., Bioreaction engineering, Vol 2, John Wiley & Sons, Chichester, New York, 1990
 6. Aiba S., Humphrey E., Millis N.F., Inżynieria biochemiczna, WNT, Warszawa, 1970

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem mechanicznym; biofiltr otwarty; biofiltr zamkniety; płuczka biologiczna; bioreaktor air-lift; bioreaktor kolumnowy; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków (kolora osadu czynnego).15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna. Obszar zainteresowań inżynierii bioprocesowej2
T-W-2Przykłady otrzymywania bioproduktów. Otrzymywanie bioetanolu. Otrzymywanie biogazu. Biogazownie. Otrzymywanie białka paszowego. Inne przykłady otrzymywania wybranych bioproduktów2
T-W-3Inżynieria strumienia wlotowego. Inżynieria bioreaktorowa. Inżynieria strumienia wylotowego1
T-W-4Fermentacja. Rodzaje biokatalizatorów2
T-W-5Podstawy modelowania kinetyki wzrostu mikroorganizmów w bioreaktorach2
T-W-6Bilanse masowe bioprocesów ciągłych i okresowych2
T-W-7Problemy sterylności w inżynierii bioprocesowej. Sterylizacja ciągła i okresowa. Metody i urządzenia do sterylizacji cieczy i gazów2
T-W-8Wymiana masy w bioreaktorach. Wymiana ciepła w bioreaktorach2
T-W-9Napowietrzanie i mieszanie w bioreaktorach.2
T-W-10Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.2
T-W-11Klasyfikacja i i konstrukcja reaktorów biochemicznych2
T-W-12Bioreaktory z mieszaniem mechanicznym. Bioreaktory kolumnowe. Bioreaktory air-lift2
T-W-13Bioreaktory membranowe. Bioreaktory włóknisto-kapilarne. Inne typy bioreaktorów2
T-W-14Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków2
T-W-15Podstawy biologicznego oczyszczania gazów. Biofiltry. Płuczki biologiczne2
T-W-16Podstawy bioregeneracji gleb i wód gruntowych1
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach i konsultacjach10
A-P-2samodzielna praca studenta nad projektem20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2studiowanie wskazanej literatury20
A-W-3rozwiązywanie zalecanych do danego tematu przykładów obliczeniowych20
A-W-4przygotowanie sie do egzaminu20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C20_W09student potrafi opisać operacje i procesy w zakresie inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W09ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa takich jak: - operacje i procesy jednostkowe - przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny inżynierii bioprocesowej
Treści programoweT-W-2Przykłady otrzymywania bioproduktów. Otrzymywanie bioetanolu. Otrzymywanie biogazu. Biogazownie. Otrzymywanie białka paszowego. Inne przykłady otrzymywania wybranych bioproduktów
T-W-4Fermentacja. Rodzaje biokatalizatorów
T-W-8Wymiana masy w bioreaktorach. Wymiana ciepła w bioreaktorach
T-W-6Bilanse masowe bioprocesów ciągłych i okresowych
T-W-5Podstawy modelowania kinetyki wzrostu mikroorganizmów w bioreaktorach
T-W-10Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.
T-W-3Inżynieria strumienia wlotowego. Inżynieria bioreaktorowa. Inżynieria strumienia wylotowego
T-W-7Problemy sterylności w inżynierii bioprocesowej. Sterylizacja ciągła i okresowa. Metody i urządzenia do sterylizacji cieczy i gazów
T-W-9Napowietrzanie i mieszanie w bioreaktorach.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-3Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, miedzy innymi, poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi opisać operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi opisać podstawowe operacje i procesy w obszarze inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi opisać różne operacje i procesy w obszarze inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi opisać wiele operacji i procesyów w obszarze inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi opisać wiele złożonych operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
5,0student potrafi opisać i dobrać wiele złożonych operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C20_W11student potrafi scharakteryzować aparaturę stosowaną w inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W11ma szczegółową wiedzę z zakresu maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych oraz podstaw projektowania aparatów i procesów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
Treści programoweT-W-12Bioreaktory z mieszaniem mechanicznym. Bioreaktory kolumnowe. Bioreaktory air-lift
T-W-15Podstawy biologicznego oczyszczania gazów. Biofiltry. Płuczki biologiczne
T-W-14Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków
T-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem mechanicznym; biofiltr otwarty; biofiltr zamkniety; płuczka biologiczna; bioreaktor air-lift; bioreaktor kolumnowy; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków (kolora osadu czynnego).
T-W-13Bioreaktory membranowe. Bioreaktory włóknisto-kapilarne. Inne typy bioreaktorów
T-W-11Klasyfikacja i i konstrukcja reaktorów biochemicznych
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, miedzy innymi, poprawności obliczeń
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi scharakteryzować aparatury stosowanej w inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi scharakteryzować podstawowe aparaty stosowane w inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi scharakteryzować różne aparaty stosowane w inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowej oraz wskazać ich zalety i wady
5,0student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowej, wskazać ich zalety i wady oraz zaproponować właściwe rozwiązanie w danej biotechnologii
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C20_W13student potrafi opisać trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W13ma wiedzę o obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych w kraju i na świecie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny inżynierii bioprocesowej
Treści programoweT-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem mechanicznym; biofiltr otwarty; biofiltr zamkniety; płuczka biologiczna; bioreaktor air-lift; bioreaktor kolumnowy; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków (kolora osadu czynnego).
T-W-1Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna. Obszar zainteresowań inżynierii bioprocesowej
T-W-11Klasyfikacja i i konstrukcja reaktorów biochemicznych
T-W-10Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi opisać trendów rozwojowych w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi opisać w stopniu podstawowym trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi opisać w stopniu więcej niż podstawowym trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi opisać w szerokim stopniu trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi opisać wyczerpująco trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
5,0student potrafi opisać bardzo wyczerpująco trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C20_U14student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych w zakresie inzynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U14potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności procesów, urządzeń, aparatów, instalacji, obiektów i systemów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny inżynierii bioprocesowej
Treści programoweT-W-6Bilanse masowe bioprocesów ciągłych i okresowych
T-W-16Podstawy bioregeneracji gleb i wód gruntowych
T-W-10Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.
T-W-8Wymiana masy w bioreaktorach. Wymiana ciepła w bioreaktorach
T-W-14Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków
T-W-15Podstawy biologicznego oczyszczania gazów. Biofiltry. Płuczki biologiczne
T-W-11Klasyfikacja i i konstrukcja reaktorów biochemicznych
T-W-2Przykłady otrzymywania bioproduktów. Otrzymywanie bioetanolu. Otrzymywanie biogazu. Biogazownie. Otrzymywanie białka paszowego. Inne przykłady otrzymywania wybranych bioproduktów
T-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem mechanicznym; biofiltr otwarty; biofiltr zamkniety; płuczka biologiczna; bioreaktor air-lift; bioreaktor kolumnowy; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków (kolora osadu czynnego).
Metody nauczaniaM-2Projekt: metoda projektów
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-3Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, miedzy innymi, poprawności obliczeń
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
3,0student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
3,5student potrafi w stopniu wiecej niż podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
4,0student potrafi w szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
4,5student potrafi w bardzo szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
5,0student potrafi w bardzo szerokim stopniu wykorzystać i analizować nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C20_U17student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U17potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie oraz aparat, obiekt, proces lub system, typowy dla inżynierii chemicznej i procesowej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
Treści programoweT-W-6Bilanse masowe bioprocesów ciągłych i okresowych
T-W-11Klasyfikacja i i konstrukcja reaktorów biochemicznych
T-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem mechanicznym; biofiltr otwarty; biofiltr zamkniety; płuczka biologiczna; bioreaktor air-lift; bioreaktor kolumnowy; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków (kolora osadu czynnego).
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, miedzy innymi, poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi zaprojektować prostego urządzenia lub aparatu typowego dla inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej i wykonać podstawową dokumentację
3,5student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej i wykonać odpowiednią dokumentację
4,0student potrafi zaprojektowac proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady uzyskanego rozwiązania
4,5student potrafi zaprojektowac proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować szczegółowo zalety i wady uzyskanego rozwiązania
5,0student nie potrafi zaprojektowac prostego urządzenia lub aparatu typowego dla inżynierii bioprocesowej student potrafi zaprojektowac proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady uzyskanego rozwiązania na tle innych rozwiązań technicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C20_K02student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny inżynierii bioprocesowej
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
Treści programoweT-W-1Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna. Obszar zainteresowań inżynierii bioprocesowej
T-W-3Inżynieria strumienia wlotowego. Inżynieria bioreaktorowa. Inżynieria strumienia wylotowego
T-W-11Klasyfikacja i i konstrukcja reaktorów biochemicznych
Metody nauczaniaM-2Projekt: metoda projektów
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, miedzy innymi, poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,0student rozumie w podstawowym stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,5student rozumie w więcej niż podstawowym stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,0student rozumie w szerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,5student rozumie w szerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej i potrafi wskazać wybrane przykłady
5,0student rozumie w pszerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej i potrafi wskazać wiele przykładów