Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Peryt-Stawiarska <peryt@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Halina Murasiewicz <Halina.Murasiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW4 15 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia fizyczna
W-2Procesy i aparatura procesowa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z unormowaniami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa procesowego, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
C-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznej wraz z trójwarstwowym systemem zabezpieczeń.13
T-P-2Wspomagane komputerowo obliczenie zagrożeń pożarowo wybuchowych oraz efektów i skutków wypływu w wyniku katastroficznego pęknięcia zaprojektowanego zbiornika2
15
wykłady
T-W-1Regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego. System bezpieczeństwa procesowego: identyfikacja i klasyfikacja zakładów.1
T-W-2Raport o Bezpieczeństwie. Główne przyczyny katastrof przemysłowych.1
T-W-3Klasyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń. Mechanizmy powstawania poważnych awarii1
T-W-4Pożary, wybuchy i skażenia toksyczne. Modele wypływu niebezpiecznych substancji do otoczenia. Rodzaje uwolnień. Parametry wypływu.1
T-W-5Model zarządzania ryzykiem procesowym. Miara ryzyka. Zasady akceptacji ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Matryca ryzyka. Analiza ryzyka - metody jakościowe1
T-W-6Systemy bezpieczeństwa i ochrony – trójwarstwowy system zabezpieczeń. Identyfikacja zagrożeń.1
T-W-7Analiza bezpieczeństwa procesu, listy kontrolne, klasyfikacje, analiza niezawodności ludzkiej, studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP1
T-W-8Konstrukcja i analiza ilościowa diagramu przyczyn i skutków.1
T-W-9Konstrukcja drzewa zdarzeń. Analiza jakościowa drzewa zdarzeń. Analiza ilościowa drzewa zdarzeń.1
T-W-10Konstrukcja drzewa błędów. Analiza jakościowa i ilościowa drzewa błędów.1
T-W-11Wybuchy. Przyczyny wybuchów chemicznych, pyłowych i cieplnych. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem1
T-W-12Prezentacja programów do obliczenie zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji oraz efektów fizycznych i skutków wypływu niebezpiecznej substancji1
T-W-13Przykład identyfikacji zagrożeń dla reaktora z systemami zasilania i chłodzenia. Wstępna i końcowa analiza HAZOP. Analiza ilościowa i jakościowa drzew błedu i drzew zdarzeń dla reprezentatywnychzdarzeń wypadkowych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajeciach.15
A-P-2Udział w konsultacjach.5
A-P-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci raportu.10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu13
A-W-3Korzystanie z konsultacji7
A-W-4Praca własna. Przygotowanie się do kolokwiów10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady).
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanego przez studenta raportu w formie projektu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C18_W16
Student zdobywa wiedzę dotyczącą unormowań prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie bezpieczeństwa procesowego. Poznaje model zarządzania ryzykiem procesowym i zasady akceptacji ryzyka. Poznaje systemy bezpieczeństwa i ochrony w instalacjach stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Poznaje metody identyfikacji zagrożeń i potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa procesu.
ICHP_1A_W16T1A_W08InzA_W03C-2, C-1, C-3T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-11, T-W-13, T-W-6, T-P-1, T-W-12, T-W-5, T-P-2, T-W-8, T-W-4, T-W-9, T-W-10, T-W-7M-2, M-1S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C18_U12
Student potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle. Potrafi ocenić zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych w procesach chemicznych. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka dla instalacji dużego ryzyka oraz dobrać zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
ICHP_1A_U12T1A_U11C-2, C-3, C-1T-W-9, T-P-2, T-W-8, T-W-3, T-W-11, T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-P-1, T-W-10, T-W-7, T-W-1M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C18_K02
Student ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia projektowe uczą pracy zespołowej i wykorzystania potencjału członków grupy
ICHP_1A_K02T1A_K02InzA_K01C-3, C-1, C-2T-P-2, T-W-4, T-W-6, T-W-12, T-W-8, T-W-11, T-W-7, T-W-5, T-P-1, T-W-10, T-W-13, T-W-9M-2, M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C18_W16
Student zdobywa wiedzę dotyczącą unormowań prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie bezpieczeństwa procesowego. Poznaje model zarządzania ryzykiem procesowym i zasady akceptacji ryzyka. Poznaje systemy bezpieczeństwa i ochrony w instalacjach stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Poznaje metody identyfikacji zagrożeń i potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa procesu.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie.
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu.
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym.
4,0Student opanował większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym.
4,5Student opanował znaczącą większość podanych na wykładzie informacji i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu.
5,0Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C18_U12
Student potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle. Potrafi ocenić zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych w procesach chemicznych. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka dla instalacji dużego ryzyka oraz dobrać zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do samodzielnego rozwiązania najprostszych zadań projektowych. Nie składa projektu.
3,0Student rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii korzystając z pomocy innych. Składa projekt obarczony błędami.
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i z niewielką pomocą innych rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Składa projekt z nieznacznymi uchybieniami.
4,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje projekt, w którym występują nieliczne i niedyskwalifikujące projektu błędy.
4,5Student potrafi samodzielnie rozwiązać zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Potrafi przeprowadzić jakościową analizę ryzyka. Oddaje w terminie projekt, w którym nie ma znaczących błędów.
5,0Student potrafi samodzielnie wykonać ocenę zagrożeń i przeprowadzić całościową analizę ryzyka instalacji dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje w terminie bezbłędnie wykonany projekt.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C18_K02
Student ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia projektowe uczą pracy zespołowej i wykorzystania potencjału członków grupy
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Nie ma świadomości, jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,5Student w znacznym stopniu rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
4,0Student ma dobra świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Rozumie jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii
4,5Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej
5,0Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Literatura podstawowa

  1. Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S., Poradnik metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, 2000
  2. Markowski A., Zapobieganie stratom w Przemyśle cz. III, Politechnika Łódzka, Łódź, 2000
  3. Michalik J. S., Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Markowski A., Zarzadzanie ryzykiem w przemysle chemicznym i procesowym, Politechnika Łódzka, Łódź, 2001

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznej wraz z trójwarstwowym systemem zabezpieczeń.13
T-P-2Wspomagane komputerowo obliczenie zagrożeń pożarowo wybuchowych oraz efektów i skutków wypływu w wyniku katastroficznego pęknięcia zaprojektowanego zbiornika2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego. System bezpieczeństwa procesowego: identyfikacja i klasyfikacja zakładów.1
T-W-2Raport o Bezpieczeństwie. Główne przyczyny katastrof przemysłowych.1
T-W-3Klasyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń. Mechanizmy powstawania poważnych awarii1
T-W-4Pożary, wybuchy i skażenia toksyczne. Modele wypływu niebezpiecznych substancji do otoczenia. Rodzaje uwolnień. Parametry wypływu.1
T-W-5Model zarządzania ryzykiem procesowym. Miara ryzyka. Zasady akceptacji ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Matryca ryzyka. Analiza ryzyka - metody jakościowe1
T-W-6Systemy bezpieczeństwa i ochrony – trójwarstwowy system zabezpieczeń. Identyfikacja zagrożeń.1
T-W-7Analiza bezpieczeństwa procesu, listy kontrolne, klasyfikacje, analiza niezawodności ludzkiej, studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP1
T-W-8Konstrukcja i analiza ilościowa diagramu przyczyn i skutków.1
T-W-9Konstrukcja drzewa zdarzeń. Analiza jakościowa drzewa zdarzeń. Analiza ilościowa drzewa zdarzeń.1
T-W-10Konstrukcja drzewa błędów. Analiza jakościowa i ilościowa drzewa błędów.1
T-W-11Wybuchy. Przyczyny wybuchów chemicznych, pyłowych i cieplnych. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem1
T-W-12Prezentacja programów do obliczenie zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji oraz efektów fizycznych i skutków wypływu niebezpiecznej substancji1
T-W-13Przykład identyfikacji zagrożeń dla reaktora z systemami zasilania i chłodzenia. Wstępna i końcowa analiza HAZOP. Analiza ilościowa i jakościowa drzew błedu i drzew zdarzeń dla reprezentatywnychzdarzeń wypadkowych.3
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajeciach.15
A-P-2Udział w konsultacjach.5
A-P-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci raportu.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu13
A-W-3Korzystanie z konsultacji7
A-W-4Praca własna. Przygotowanie się do kolokwiów10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C18_W16Student zdobywa wiedzę dotyczącą unormowań prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie bezpieczeństwa procesowego. Poznaje model zarządzania ryzykiem procesowym i zasady akceptacji ryzyka. Poznaje systemy bezpieczeństwa i ochrony w instalacjach stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Poznaje metody identyfikacji zagrożeń i potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa procesu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W16ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
C-1Zapoznanie studentów z unormowaniami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa procesowego, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
C-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii
Treści programoweT-W-2Raport o Bezpieczeństwie. Główne przyczyny katastrof przemysłowych.
T-W-1Regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego. System bezpieczeństwa procesowego: identyfikacja i klasyfikacja zakładów.
T-W-3Klasyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń. Mechanizmy powstawania poważnych awarii
T-W-11Wybuchy. Przyczyny wybuchów chemicznych, pyłowych i cieplnych. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem
T-W-13Przykład identyfikacji zagrożeń dla reaktora z systemami zasilania i chłodzenia. Wstępna i końcowa analiza HAZOP. Analiza ilościowa i jakościowa drzew błedu i drzew zdarzeń dla reprezentatywnychzdarzeń wypadkowych.
T-W-6Systemy bezpieczeństwa i ochrony – trójwarstwowy system zabezpieczeń. Identyfikacja zagrożeń.
T-P-1Projekt zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznej wraz z trójwarstwowym systemem zabezpieczeń.
T-W-12Prezentacja programów do obliczenie zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji oraz efektów fizycznych i skutków wypływu niebezpiecznej substancji
T-W-5Model zarządzania ryzykiem procesowym. Miara ryzyka. Zasady akceptacji ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Matryca ryzyka. Analiza ryzyka - metody jakościowe
T-P-2Wspomagane komputerowo obliczenie zagrożeń pożarowo wybuchowych oraz efektów i skutków wypływu w wyniku katastroficznego pęknięcia zaprojektowanego zbiornika
T-W-8Konstrukcja i analiza ilościowa diagramu przyczyn i skutków.
T-W-4Pożary, wybuchy i skażenia toksyczne. Modele wypływu niebezpiecznych substancji do otoczenia. Rodzaje uwolnień. Parametry wypływu.
T-W-9Konstrukcja drzewa zdarzeń. Analiza jakościowa drzewa zdarzeń. Analiza ilościowa drzewa zdarzeń.
T-W-10Konstrukcja drzewa błędów. Analiza jakościowa i ilościowa drzewa błędów.
T-W-7Analiza bezpieczeństwa procesu, listy kontrolne, klasyfikacje, analiza niezawodności ludzkiej, studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady).
S-3Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanego przez studenta raportu w formie projektu.
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie.
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu.
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym.
4,0Student opanował większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym.
4,5Student opanował znaczącą większość podanych na wykładzie informacji i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu.
5,0Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C18_U12Student potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle. Potrafi ocenić zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych w procesach chemicznych. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka dla instalacji dużego ryzyka oraz dobrać zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U12potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle, potrafi oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
C-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii
C-1Zapoznanie studentów z unormowaniami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa procesowego, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
Treści programoweT-W-9Konstrukcja drzewa zdarzeń. Analiza jakościowa drzewa zdarzeń. Analiza ilościowa drzewa zdarzeń.
T-P-2Wspomagane komputerowo obliczenie zagrożeń pożarowo wybuchowych oraz efektów i skutków wypływu w wyniku katastroficznego pęknięcia zaprojektowanego zbiornika
T-W-8Konstrukcja i analiza ilościowa diagramu przyczyn i skutków.
T-W-3Klasyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń. Mechanizmy powstawania poważnych awarii
T-W-11Wybuchy. Przyczyny wybuchów chemicznych, pyłowych i cieplnych. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem
T-W-4Pożary, wybuchy i skażenia toksyczne. Modele wypływu niebezpiecznych substancji do otoczenia. Rodzaje uwolnień. Parametry wypływu.
T-W-2Raport o Bezpieczeństwie. Główne przyczyny katastrof przemysłowych.
T-W-6Systemy bezpieczeństwa i ochrony – trójwarstwowy system zabezpieczeń. Identyfikacja zagrożeń.
T-W-12Prezentacja programów do obliczenie zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji oraz efektów fizycznych i skutków wypływu niebezpiecznej substancji
T-W-13Przykład identyfikacji zagrożeń dla reaktora z systemami zasilania i chłodzenia. Wstępna i końcowa analiza HAZOP. Analiza ilościowa i jakościowa drzew błedu i drzew zdarzeń dla reprezentatywnychzdarzeń wypadkowych.
T-W-5Model zarządzania ryzykiem procesowym. Miara ryzyka. Zasady akceptacji ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Matryca ryzyka. Analiza ryzyka - metody jakościowe
T-P-1Projekt zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznej wraz z trójwarstwowym systemem zabezpieczeń.
T-W-10Konstrukcja drzewa błędów. Analiza jakościowa i ilościowa drzewa błędów.
T-W-7Analiza bezpieczeństwa procesu, listy kontrolne, klasyfikacje, analiza niezawodności ludzkiej, studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP
T-W-1Regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego. System bezpieczeństwa procesowego: identyfikacja i klasyfikacja zakładów.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady).
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanego przez studenta raportu w formie projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do samodzielnego rozwiązania najprostszych zadań projektowych. Nie składa projektu.
3,0Student rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii korzystając z pomocy innych. Składa projekt obarczony błędami.
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i z niewielką pomocą innych rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Składa projekt z nieznacznymi uchybieniami.
4,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje projekt, w którym występują nieliczne i niedyskwalifikujące projektu błędy.
4,5Student potrafi samodzielnie rozwiązać zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Potrafi przeprowadzić jakościową analizę ryzyka. Oddaje w terminie projekt, w którym nie ma znaczących błędów.
5,0Student potrafi samodzielnie wykonać ocenę zagrożeń i przeprowadzić całościową analizę ryzyka instalacji dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje w terminie bezbłędnie wykonany projekt.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_1A_C18_K02Student ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia projektowe uczą pracy zespołowej i wykorzystania potencjału członków grupy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii
C-1Zapoznanie studentów z unormowaniami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa procesowego, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
Treści programoweT-P-2Wspomagane komputerowo obliczenie zagrożeń pożarowo wybuchowych oraz efektów i skutków wypływu w wyniku katastroficznego pęknięcia zaprojektowanego zbiornika
T-W-4Pożary, wybuchy i skażenia toksyczne. Modele wypływu niebezpiecznych substancji do otoczenia. Rodzaje uwolnień. Parametry wypływu.
T-W-6Systemy bezpieczeństwa i ochrony – trójwarstwowy system zabezpieczeń. Identyfikacja zagrożeń.
T-W-12Prezentacja programów do obliczenie zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji oraz efektów fizycznych i skutków wypływu niebezpiecznej substancji
T-W-8Konstrukcja i analiza ilościowa diagramu przyczyn i skutków.
T-W-11Wybuchy. Przyczyny wybuchów chemicznych, pyłowych i cieplnych. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem
T-W-7Analiza bezpieczeństwa procesu, listy kontrolne, klasyfikacje, analiza niezawodności ludzkiej, studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP
T-W-5Model zarządzania ryzykiem procesowym. Miara ryzyka. Zasady akceptacji ryzyka. Kryteria oceny ryzyka. Matryca ryzyka. Analiza ryzyka - metody jakościowe
T-P-1Projekt zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznej wraz z trójwarstwowym systemem zabezpieczeń.
T-W-10Konstrukcja drzewa błędów. Analiza jakościowa i ilościowa drzewa błędów.
T-W-13Przykład identyfikacji zagrożeń dla reaktora z systemami zasilania i chłodzenia. Wstępna i końcowa analiza HAZOP. Analiza ilościowa i jakościowa drzew błedu i drzew zdarzeń dla reprezentatywnychzdarzeń wypadkowych.
T-W-9Konstrukcja drzewa zdarzeń. Analiza jakościowa drzewa zdarzeń. Analiza ilościowa drzewa zdarzeń.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Nie ma świadomości, jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,5Student w znacznym stopniu rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
4,0Student ma dobra świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Rozumie jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii
4,5Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej
5,0Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.