Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Informatyka (S1)
specjalność: systemy komputerowe i oprogramowanie

Sylabus przedmiotu Sieci komputerowe i telekomunikacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sieci komputerowe i telekomunikacyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Bogusławski <Krzysztof.Boguslawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Bogusławski <Krzysztof.Boguslawski@zut.edu.pl>, Krzysztof Makles <Krzysztof.Makles@zut.edu.pl>, Remigiusz Olejnik <Remigiusz.Olejnik@zut.edu.pl>, Grzegorz Śliwiński <Grzegorz.Sliwinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW4 30 2,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana wiedza z przedmiotów: Podstawy programowania, Architektura systemów komputerowych, Systemy operacyjne.
W-2Znajomość zagadnień elektroniki i elektryczności oraz praw fizyki.
W-3Podstawowa znajomość matematyki. Podstawy informatyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opisanie struktury sieci, włączając urządzenia i media niezbędne do poprawnej komunikacji.
C-2Wyjaśnienie roli protokołów w komunikacji sieciowej oraz modelu warstwowego do opisu funkcji sieci.
C-3Opisanie znaczenia schematów adresacji i nazewnictwa w komunikacji sieciowej.
C-4Opisanie roli dwóch protokołów warstwy transportowej: TCP i UDP.
C-5Omówić najbardziej powszechny protokół warstwy sieci - protokół IP (Internet Protocol) i jego cechy zapewniające usługę bezpołączeniową z dołożeniem wszelkich starań (ang. best-effort).
C-6Zapoznanie studentów z zasadami obliczenia adresów IP, podziału na podsieci oraz zbudować tablice routingu.
C-7Ukształtowanie umiejętności z zakresu konfiguracji interfejsów sieciowych w stacjach roboczych i węzłach sieciowych.
C-8Nabycie umiejętności instalacji i konfiguracji w systemie LINUX następujące usług sieciowych: konfiguracja interfejsów sieciowych, serwer APACHE, serwer DNS, serwer MYSQL, PHP, CMS – JOOMLA.
C-9Przygotowanie do obsługi pakietu symulacyjnego z zakresu sieci komputerowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do systemu operacyjnego LINUX, objaśnienie wymagań dotyczących pracy w środowisku LINUX oraz konfiguracji podstawowych usług.2
T-L-2Podstawowe polecenia powłoki, instalacja aplikacji z pakietów binarnych, uaktualnienie pakietów w systemie LINUX2
T-L-3Podstawy konfiguracji interfejsów sieciowych i serwera APACHE – IPB (IP Based).2
T-L-4Instalacja i konfiguracja serwera DNS – BIND.2
T-L-5Konfiguracja serwera APACHE – NB (Name Based).2
T-L-6Instalacja i konfiguracja pakietu PHP. Instalacja i konfiguracja serwera bazy danych MYSQL. Instalacja i konfiguracja aplikacji CMS (Content Management System) – JOOMLA.2
T-L-7Zaliczenie umiejętności instalacji w systemie Linux - LAMP2
T-L-8Wprowadzenie do problematyki symulacji w sieciach komputerowych.2
T-L-9Budowa oraz symulacja działania prostej sieci z automatycznym przydziałem adresów IP oraz routingu w węzłach sieciowych.2
T-L-10Podział przydzielonych zakresów przestrzeni adresowej IP na podsieci. Budowa tablic routingu i konfiguracji interfejsów sieciowych.2
T-L-11Budowa oraz symulacja działania prostej sieci z ręcznym przydziałem adresów IP oraz routingu w węzłach sieciowych na podstawie wcześniej opracowanego podziału przestrzeni adresowej IP.4
T-L-12Symulacja OPNET - "Evaluating Internet Connection Choices for a Small Home PC Network"2
T-L-13Symulacja OPNET - "Multistory Building LAN: Daisy Chain Versus Collapsed Backbone Architecture".2
T-L-14Zaliczenie laboratorium2
30
wykłady
T-W-1Wstęp do sieci komputerowych. porównanie sieci z komutacją łącz i komutacją pakietów.2
T-W-2Sieci lokalne – LAN. Topologie sieciowe.2
T-W-3Model warstwowy ISO-OSI oraz TCP/IP. Normy i standardy dla warstw sieciowej i transportowej. TCP/IP – administracja sieci.2
T-W-4Opis pakietu IP. Metody przekazywania danych w sieci IP. Adresowanie w sieci IP. Podział adresów IP - subneting i obliczanie adresów przy podziale na podsieci. Podstawy konfiguracji IP.6
T-W-5Metody bridgingu - Transparent bridging, Source route bridging, Translation bridging. Metody switchingu - Store and Forward, Cut through, Fragment free. Algorytm drzewa opinającego - STA (Spanning tree algorithm).2
T-W-6Zasady routingu typu "distains vector" i "link state", routingu statycznego i dynamicznego, routingu opartego o klasy adresowe i bezklasowego.4
T-W-7Konfiguracja routowania oraz budowa tablic routingu.4
T-W-8Opis działania podstawowych algorytmów TCP/IP – ARP (Address Resolution Protocol), RARP (Reverse Address Resolution Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), NAT (Network Address Translation).2
T-W-9Opis działania i konfiguracja system zamiany nazw na adresy IP - DNS (Domain Name Services), BIND (Berkeley Internet Name Domain), resolver, named, narzędzie nslookup.2
T-W-10Opis konfiguracji interfejsów i routingu w stacjach roboczych.2
T-W-11Rozwiązywanie problemów z TCP/IP.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Wykonanie sprawozdania z laboratorium w domu26
A-L-3Udział w konsultajach i zaliczeniu formy zajęć4
60
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Udział w konsultacjach do wykładu2
A-W-3Przygotowanie do kolokwium z adresacji IP9
A-W-4Przygotowanie do Egzaminu14
A-W-5Obecność na egzaminie3
A-W-6Udział w konsultacjach do kolokwium z adresacji IP2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny - większość wykładów
M-2krótki film o metodzie działania sieci komputerowych
M-3wykład problemowy dotyczący różnych zdarzeń w sieci
M-4metoda przypadków - dla kliku wybranych schematów adresacji
M-5dyskusja dydaktyczna związana z wykładem - schematy adresacji i routingu
M-6ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-7symulacja komputerowa działania sieci.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: W połowie wykładów kolokwium z adresacji IP
S-2Ocena formująca: "Wejściówki" na zajęciach laboratoryjnych, sprawdzające przygotowanie się do zajęć.
S-3Ocena formująca: Sprawozdania z laboratoriów
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładów
S-5Ocena podsumowująca: Zaliczenie z laboratorium - LINUX - LAMP

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
I_1A_C/10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, Token Bus, Register Insertion Ring, Slotted Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP i UDP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DHCP, DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Source-Route Bridging, Translational Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through, Fragment-Free i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, OSPF, IGRP, BGP, EGP, NAT, CIDR.
I_1A_W04, I_1A_W07, I_1A_W09, I_1A_W23T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1, C-3, C-2, C-6, C-5, C-4T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-6, T-W-8, T-W-10, T-W-5, T-W-7, T-W-9, T-W-11M-1, M-2, M-3S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
I_1A_C/10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, dobierać właściwe rozwiązania sieciowe oraz urządzenia, eksploatować lokalne sieci komputerowe, koordynować prace eksploatacyjne i projektowe sieci komputerowych, korzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych, łączyć topologie sieciowe, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, opracowywać projekty sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP, wykorzystywać zdobytą wiedzę we wdrażania projektów sieciowych.
I_1A_U05, I_1A_U06, I_1A_U07, I_1A_U09, I_1A_U17, I_1A_U19T1A_U01, T1A_U02, T1A_U06, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16InzA_U01, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-6, C-9, C-3, C-4, C-8, C-5, C-2T-L-1, T-L-9, T-W-11, T-L-12, T-W-6, T-L-7, T-L-3, T-W-3, T-L-6, T-L-5, T-L-2, T-L-8, T-W-4, T-L-10, T-W-10, T-L-4, T-W-9, T-L-11, T-L-14, T-L-13M-6, M-7, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
I_1A_C/10_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w pracy przy wdrażaniu projektów z dziedziny sieci komputerowych, chętny do podjęcia wyzwań związanych z projektowaniem i wdrażaniem sieci, dbałość o właściwe budowanie sieci, kreatywność w zarządzaniu i projektowaniu rozwiązań sieciowych, otwartość na zmiany modernizacyjne, postępowanie zgodne z zasadami projektowania i zarządzania sieciami, postępowanie zgodne z zasadami etyki, zdolność do samodzielnej pracy przy sieciach lokalnych.
I_1A_K01, I_1A_K02, I_1A_K03, I_1A_K04, I_1A_K07T1A_K01, T1A_K02, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05, T1A_K07InzA_K01C-1, C-6, C-5, C-7, C-8, C-9, C-4, C-2, C-3T-L-10, T-W-1, T-L-4, T-L-11, T-W-10, T-W-2, T-L-2, T-W-5, T-L-14, T-L-8, T-L-9, T-L-5, T-L-7, T-L-6, T-W-11, T-W-8, T-L-1, T-W-4, T-W-9, T-L-3, T-W-3, T-L-12, T-L-13, T-W-6, T-W-7M-4, M-5, M-6, M-7, M-3S-3, S-2, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
I_1A_C/10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, Token Bus, Register Insertion Ring, Slotted Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP i UDP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DHCP, DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Source-Route Bridging, Translational Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through, Fragment-Free i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, OSPF, IGRP, BGP, EGP, NAT, CIDR.
2,0Student nie jest w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, Token Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DNS, ARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Store-and-Forward, Student nie jest w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, CIDR.
3,0Student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, Token Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DNS, ARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Store-and-Forward, Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, CIDR.
3,5Student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Token Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, NAT, CIDR.
4,0Student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Token Ring, Token Bus, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, BGP, NAT, CIDR.
4,5Student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, Token Bus, Slotted Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP i UDP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DHCP, DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through, Fragment-Free i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, OSPF, BGP, NAT, CIDR.
5,0Student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, Token Bus, Register Insertion Ring, Slotted Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP i UDP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DHCP, DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Source-Route Bridging, Translational Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through, Fragment-Free i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, OSPF, IGRP, BGP, EGP, NAT, CIDR.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
I_1A_C/10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, dobierać właściwe rozwiązania sieciowe oraz urządzenia, eksploatować lokalne sieci komputerowe, koordynować prace eksploatacyjne i projektowe sieci komputerowych, korzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych, łączyć topologie sieciowe, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, opracowywać projekty sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP, wykorzystywać zdobytą wiedzę we wdrażania projektów sieciowych.
2,0Student nie jest w stanie: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP.
3,0Student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP.
3,5Student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP.
4,0Student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, eksploatować lokalne sieci komputerowe, korzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP.
4,5Student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, eksploatować lokalne sieci komputerowe, koordynować prace eksploatacyjne i projektowe sieci komputerowych, korzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, opracowywać projekty sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP.
5,0Student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, dobierać właściwe rozwiązania sieciowe oraz urządzenia, eksploatować lokalne sieci komputerowe, koordynować prace eksploatacyjne i projektowe sieci komputerowych, korzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych, łączyć topologie sieciowe, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, opracowywać projekty sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP, wykorzystywać zdobytą wiedzę we wdrażania projektów sieciowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
I_1A_C/10_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w pracy przy wdrażaniu projektów z dziedziny sieci komputerowych, chętny do podjęcia wyzwań związanych z projektowaniem i wdrażaniem sieci, dbałość o właściwe budowanie sieci, kreatywność w zarządzaniu i projektowaniu rozwiązań sieciowych, otwartość na zmiany modernizacyjne, postępowanie zgodne z zasadami projektowania i zarządzania sieciami, postępowanie zgodne z zasadami etyki, zdolność do samodzielnej pracy przy sieciach lokalnych.
2,0Student nie rozwiązuje problemów z adresacją i routingiem w sieci IP. Nie potrafi w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux co najmniej jednej usługi sieciowej LAMP, nie potrafi ogólnie posługiwać się pakietem symulacyjnym.
3,0Student z kilkoma błędami podstawowymi, rozwiązuje problemy z adresacją i routingiem w sieci IP. Potrafi w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux co najmniej jedną usługę sieciową LAMP, potrafi ogólnie posługiwać się pakietem symulacyjnym.
3,5Student z kilkoma błędami nieznaczącymi i jednym podstawowym, rozwiązuje problemy z adresacją i routingiem w sieci IP. Potrafi w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux kilka usług sieciowych LAMP, potrafi ogólnie posługiwać się pakietem symulacyjnym.
4,0Student z kilkoma błędami rozwiązuje problemy z adresacją i routingiem w sieci IP. Potrafi w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux większość usług sieciowych LAMP, potrafi ogólnie posługiwać się pakietem symulacyjnym.
4,5Student z drobnymi błędami rozwiązuje problemy z adresacją i routingiem w sieci IP. Potrafi z sukcesem w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux usługi sieciowe LAMP, zna i potrafi posługiwać się pakietem symulacyjnym.
5,0Student bardzo dobrze (bezbłędnie) rozwiązuje problemy z adresacją i routingiem w sieci IP. Potrafi z sukcesem w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux usługi sieciowe LAMP, zna i biegle potrafi posługiwać się pakietem symulacyjnym.

Literatura podstawowa

  1. A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Helion, Gliwice, 2004, wyd. 4
  2. Adam Wolisz, Podstawy lokalnych sieci komputerowych ; tom 1: Sprzęt komputerowy; tom 2: Oprogramowanie komunikacyjne i usługi sieciowe, WNT - Mikrokomputery, 1992
  3. Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon „Tony” W. Rufi, Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
  4. K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002
  5. K. Nowicki, J. Woźniak, Sieci LAN, MAN i WAN - protokoły komunikacyjne, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1998
  6. Craig Hunt, TCP/IP Administracja sieci., O’Reilly & Associates Inc, 1991, Wyd.3

Literatura dodatkowa

  1. Janusz Filipiak, Sieci dostępowe dla usług szerokopasmowych - Tom I, Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997, ISBN 83-86476-11-7
  2. Zdzisław Papir, Sieci dostępowe dla usług szerokopasmowych - Tom III, Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997, ISBN 83-86476-13-3
  3. W. Richard Stevens, Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998, Wydanie III, ISBN: 83-204-2288-4
  4. Krzysztof Wajda, Sieci szerokopasmowe, Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1995, Wyd. 2 uzup., ISBN: 83-86476-08-7

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do systemu operacyjnego LINUX, objaśnienie wymagań dotyczących pracy w środowisku LINUX oraz konfiguracji podstawowych usług.2
T-L-2Podstawowe polecenia powłoki, instalacja aplikacji z pakietów binarnych, uaktualnienie pakietów w systemie LINUX2
T-L-3Podstawy konfiguracji interfejsów sieciowych i serwera APACHE – IPB (IP Based).2
T-L-4Instalacja i konfiguracja serwera DNS – BIND.2
T-L-5Konfiguracja serwera APACHE – NB (Name Based).2
T-L-6Instalacja i konfiguracja pakietu PHP. Instalacja i konfiguracja serwera bazy danych MYSQL. Instalacja i konfiguracja aplikacji CMS (Content Management System) – JOOMLA.2
T-L-7Zaliczenie umiejętności instalacji w systemie Linux - LAMP2
T-L-8Wprowadzenie do problematyki symulacji w sieciach komputerowych.2
T-L-9Budowa oraz symulacja działania prostej sieci z automatycznym przydziałem adresów IP oraz routingu w węzłach sieciowych.2
T-L-10Podział przydzielonych zakresów przestrzeni adresowej IP na podsieci. Budowa tablic routingu i konfiguracji interfejsów sieciowych.2
T-L-11Budowa oraz symulacja działania prostej sieci z ręcznym przydziałem adresów IP oraz routingu w węzłach sieciowych na podstawie wcześniej opracowanego podziału przestrzeni adresowej IP.4
T-L-12Symulacja OPNET - "Evaluating Internet Connection Choices for a Small Home PC Network"2
T-L-13Symulacja OPNET - "Multistory Building LAN: Daisy Chain Versus Collapsed Backbone Architecture".2
T-L-14Zaliczenie laboratorium2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp do sieci komputerowych. porównanie sieci z komutacją łącz i komutacją pakietów.2
T-W-2Sieci lokalne – LAN. Topologie sieciowe.2
T-W-3Model warstwowy ISO-OSI oraz TCP/IP. Normy i standardy dla warstw sieciowej i transportowej. TCP/IP – administracja sieci.2
T-W-4Opis pakietu IP. Metody przekazywania danych w sieci IP. Adresowanie w sieci IP. Podział adresów IP - subneting i obliczanie adresów przy podziale na podsieci. Podstawy konfiguracji IP.6
T-W-5Metody bridgingu - Transparent bridging, Source route bridging, Translation bridging. Metody switchingu - Store and Forward, Cut through, Fragment free. Algorytm drzewa opinającego - STA (Spanning tree algorithm).2
T-W-6Zasady routingu typu "distains vector" i "link state", routingu statycznego i dynamicznego, routingu opartego o klasy adresowe i bezklasowego.4
T-W-7Konfiguracja routowania oraz budowa tablic routingu.4
T-W-8Opis działania podstawowych algorytmów TCP/IP – ARP (Address Resolution Protocol), RARP (Reverse Address Resolution Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), NAT (Network Address Translation).2
T-W-9Opis działania i konfiguracja system zamiany nazw na adresy IP - DNS (Domain Name Services), BIND (Berkeley Internet Name Domain), resolver, named, narzędzie nslookup.2
T-W-10Opis konfiguracji interfejsów i routingu w stacjach roboczych.2
T-W-11Rozwiązywanie problemów z TCP/IP.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Wykonanie sprawozdania z laboratorium w domu26
A-L-3Udział w konsultajach i zaliczeniu formy zajęć4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Udział w konsultacjach do wykładu2
A-W-3Przygotowanie do kolokwium z adresacji IP9
A-W-4Przygotowanie do Egzaminu14
A-W-5Obecność na egzaminie3
A-W-6Udział w konsultacjach do kolokwium z adresacji IP2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaI_1A_C/10_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, Token Bus, Register Insertion Ring, Slotted Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP i UDP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DHCP, DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Source-Route Bridging, Translational Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through, Fragment-Free i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, OSPF, IGRP, BGP, EGP, NAT, CIDR.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_1A_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów operacyjnych
I_1A_W07ma wiedzę w zakresie technologii sieciowych
I_1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów telekomunikacyjnych
I_1A_W23ma wiedzę w zakresie systemów internetowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Opisanie struktury sieci, włączając urządzenia i media niezbędne do poprawnej komunikacji.
C-3Opisanie znaczenia schematów adresacji i nazewnictwa w komunikacji sieciowej.
C-2Wyjaśnienie roli protokołów w komunikacji sieciowej oraz modelu warstwowego do opisu funkcji sieci.
C-6Zapoznanie studentów z zasadami obliczenia adresów IP, podziału na podsieci oraz zbudować tablice routingu.
C-5Omówić najbardziej powszechny protokół warstwy sieci - protokół IP (Internet Protocol) i jego cechy zapewniające usługę bezpołączeniową z dołożeniem wszelkich starań (ang. best-effort).
C-4Opisanie roli dwóch protokołów warstwy transportowej: TCP i UDP.
Treści programoweT-W-4Opis pakietu IP. Metody przekazywania danych w sieci IP. Adresowanie w sieci IP. Podział adresów IP - subneting i obliczanie adresów przy podziale na podsieci. Podstawy konfiguracji IP.
T-W-1Wstęp do sieci komputerowych. porównanie sieci z komutacją łącz i komutacją pakietów.
T-W-3Model warstwowy ISO-OSI oraz TCP/IP. Normy i standardy dla warstw sieciowej i transportowej. TCP/IP – administracja sieci.
T-W-2Sieci lokalne – LAN. Topologie sieciowe.
T-W-6Zasady routingu typu "distains vector" i "link state", routingu statycznego i dynamicznego, routingu opartego o klasy adresowe i bezklasowego.
T-W-8Opis działania podstawowych algorytmów TCP/IP – ARP (Address Resolution Protocol), RARP (Reverse Address Resolution Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), NAT (Network Address Translation).
T-W-10Opis konfiguracji interfejsów i routingu w stacjach roboczych.
T-W-5Metody bridgingu - Transparent bridging, Source route bridging, Translation bridging. Metody switchingu - Store and Forward, Cut through, Fragment free. Algorytm drzewa opinającego - STA (Spanning tree algorithm).
T-W-7Konfiguracja routowania oraz budowa tablic routingu.
T-W-9Opis działania i konfiguracja system zamiany nazw na adresy IP - DNS (Domain Name Services), BIND (Berkeley Internet Name Domain), resolver, named, narzędzie nslookup.
T-W-11Rozwiązywanie problemów z TCP/IP.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny - większość wykładów
M-2krótki film o metodzie działania sieci komputerowych
M-3wykład problemowy dotyczący różnych zdarzeń w sieci
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, Token Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DNS, ARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Store-and-Forward, Student nie jest w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, CIDR.
3,0Student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, Token Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DNS, ARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Store-and-Forward, Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, CIDR.
3,5Student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Token Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, NAT, CIDR.
4,0Student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Token Ring, Token Bus, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, BGP, NAT, CIDR.
4,5Student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, Token Bus, Slotted Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP i UDP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DHCP, DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through, Fragment-Free i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, OSPF, BGP, NAT, CIDR.
5,0Student powinien być w stanie: definiować zadania i cechy warstw systemu ISO/OSI, opisać dziłanie urządzeń sieciowych warstwy trzeciej i drugiej, objaśniać procesy zachodzące w komunikacji sieciowej warstwy drugiej i trzeciej dla protokołów Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, Token Bus, Register Insertion Ring, Slotted Ring, opisać procesy i protokoły komunikacyjnych IP, TCP i UDP, wyliczać adresy IP dla sieci i podsieci, znać rozwiązania sieciowe dla danej struktury topologii, wymienić metody identyfikacji problemów w transmisji sieciowej, opisać protokołu sieci Internet: DHCP, DNS, ARP, RARP, opisać protokoły mostowania i przełączania: Transparent Bridging, Source-Route Bridging, Translational Bridging, Store-and-Forward, Cut-Through, Fragment-Free i Spanning-Tree. Student powinien być w stanie opisać protokoły routingu typu Link State oraz Dystans Vector: RIP, OSPF, IGRP, BGP, EGP, NAT, CIDR.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaI_1A_C/10_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, dobierać właściwe rozwiązania sieciowe oraz urządzenia, eksploatować lokalne sieci komputerowe, koordynować prace eksploatacyjne i projektowe sieci komputerowych, korzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych, łączyć topologie sieciowe, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, opracowywać projekty sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP, wykorzystywać zdobytą wiedzę we wdrażania projektów sieciowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_1A_U05potrafi tworzyć i posługiwać się dokumentacją techniczną
I_1A_U06umie na poziomie podstawowym konfigurować systemy komputerowe
I_1A_U07potrafi na poziomie podstawowym projektować, konfigurować i zarządzać sieciami komputerowymi
I_1A_U09potrafi projektować i wytwarzać proste systemy internetowe
I_1A_U17potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
I_1A_U19ma umiejętność wyboru algorytmu i struktur danych do rozwiązania określonego zadania inżynierskiego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-6Zapoznanie studentów z zasadami obliczenia adresów IP, podziału na podsieci oraz zbudować tablice routingu.
C-9Przygotowanie do obsługi pakietu symulacyjnego z zakresu sieci komputerowych.
C-3Opisanie znaczenia schematów adresacji i nazewnictwa w komunikacji sieciowej.
C-4Opisanie roli dwóch protokołów warstwy transportowej: TCP i UDP.
C-8Nabycie umiejętności instalacji i konfiguracji w systemie LINUX następujące usług sieciowych: konfiguracja interfejsów sieciowych, serwer APACHE, serwer DNS, serwer MYSQL, PHP, CMS – JOOMLA.
C-5Omówić najbardziej powszechny protokół warstwy sieci - protokół IP (Internet Protocol) i jego cechy zapewniające usługę bezpołączeniową z dołożeniem wszelkich starań (ang. best-effort).
C-2Wyjaśnienie roli protokołów w komunikacji sieciowej oraz modelu warstwowego do opisu funkcji sieci.
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do systemu operacyjnego LINUX, objaśnienie wymagań dotyczących pracy w środowisku LINUX oraz konfiguracji podstawowych usług.
T-L-9Budowa oraz symulacja działania prostej sieci z automatycznym przydziałem adresów IP oraz routingu w węzłach sieciowych.
T-W-11Rozwiązywanie problemów z TCP/IP.
T-L-12Symulacja OPNET - "Evaluating Internet Connection Choices for a Small Home PC Network"
T-W-6Zasady routingu typu "distains vector" i "link state", routingu statycznego i dynamicznego, routingu opartego o klasy adresowe i bezklasowego.
T-L-7Zaliczenie umiejętności instalacji w systemie Linux - LAMP
T-L-3Podstawy konfiguracji interfejsów sieciowych i serwera APACHE – IPB (IP Based).
T-W-3Model warstwowy ISO-OSI oraz TCP/IP. Normy i standardy dla warstw sieciowej i transportowej. TCP/IP – administracja sieci.
T-L-6Instalacja i konfiguracja pakietu PHP. Instalacja i konfiguracja serwera bazy danych MYSQL. Instalacja i konfiguracja aplikacji CMS (Content Management System) – JOOMLA.
T-L-5Konfiguracja serwera APACHE – NB (Name Based).
T-L-2Podstawowe polecenia powłoki, instalacja aplikacji z pakietów binarnych, uaktualnienie pakietów w systemie LINUX
T-L-8Wprowadzenie do problematyki symulacji w sieciach komputerowych.
T-W-4Opis pakietu IP. Metody przekazywania danych w sieci IP. Adresowanie w sieci IP. Podział adresów IP - subneting i obliczanie adresów przy podziale na podsieci. Podstawy konfiguracji IP.
T-L-10Podział przydzielonych zakresów przestrzeni adresowej IP na podsieci. Budowa tablic routingu i konfiguracji interfejsów sieciowych.
T-W-10Opis konfiguracji interfejsów i routingu w stacjach roboczych.
T-L-4Instalacja i konfiguracja serwera DNS – BIND.
T-W-9Opis działania i konfiguracja system zamiany nazw na adresy IP - DNS (Domain Name Services), BIND (Berkeley Internet Name Domain), resolver, named, narzędzie nslookup.
T-L-11Budowa oraz symulacja działania prostej sieci z ręcznym przydziałem adresów IP oraz routingu w węzłach sieciowych na podstawie wcześniej opracowanego podziału przestrzeni adresowej IP.
T-L-14Zaliczenie laboratorium
T-L-13Symulacja OPNET - "Multistory Building LAN: Daisy Chain Versus Collapsed Backbone Architecture".
Metody nauczaniaM-6ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-7symulacja komputerowa działania sieci.
M-3wykład problemowy dotyczący różnych zdarzeń w sieci
M-4metoda przypadków - dla kliku wybranych schematów adresacji
M-5dyskusja dydaktyczna związana z wykładem - schematy adresacji i routingu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: W połowie wykładów kolokwium z adresacji IP
S-2Ocena formująca: "Wejściówki" na zajęciach laboratoryjnych, sprawdzające przygotowanie się do zajęć.
S-3Ocena formująca: Sprawozdania z laboratoriów
S-5Ocena podsumowująca: Zaliczenie z laboratorium - LINUX - LAMP
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP.
3,0Student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP.
3,5Student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP.
4,0Student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, eksploatować lokalne sieci komputerowe, korzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP.
4,5Student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, eksploatować lokalne sieci komputerowe, koordynować prace eksploatacyjne i projektowe sieci komputerowych, korzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, opracowywać projekty sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP.
5,0Student powinien umieć: poprawnie definiować warstwy sieciowe, opisywać zasadę działania podstawowych protokołów komunikacyjnych, opisywać topologie sieciowe, rozwiązywać podstawowe problemy komunikacji, analizować problemy zaistniałe w sieci, dobierać właściwe rozwiązania sieciowe oraz urządzenia, eksploatować lokalne sieci komputerowe, koordynować prace eksploatacyjne i projektowe sieci komputerowych, korzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych, łączyć topologie sieciowe, planować adresację IP, obliczać adresy IP dla podsieci i tablic routingu, obsługiwać urządzenia sieciowe, opracowywać projekty sieciowe, rozwiązywać problemy routingu i adresacji IP, wykorzystywać zdobytą wiedzę we wdrażania projektów sieciowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaI_1A_C/10_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa w pracy przy wdrażaniu projektów z dziedziny sieci komputerowych, chętny do podjęcia wyzwań związanych z projektowaniem i wdrażaniem sieci, dbałość o właściwe budowanie sieci, kreatywność w zarządzaniu i projektowaniu rozwiązań sieciowych, otwartość na zmiany modernizacyjne, postępowanie zgodne z zasadami projektowania i zarządzania sieciami, postępowanie zgodne z zasadami etyki, zdolność do samodzielnej pracy przy sieciach lokalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówI_1A_K01świadomie rozumie potrzeby dokształcania i dzielenia się wiedzą
I_1A_K02świadomie stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad etyki zawodowej
I_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
I_1A_K04rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o rozwoju i osiągnięciach nauki w zakresie informatyki
I_1A_K07rozumie społeczny i zawodowy kontekst informatyki oraz związanych z nim aspektów prawnych i etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Opisanie struktury sieci, włączając urządzenia i media niezbędne do poprawnej komunikacji.
C-6Zapoznanie studentów z zasadami obliczenia adresów IP, podziału na podsieci oraz zbudować tablice routingu.
C-5Omówić najbardziej powszechny protokół warstwy sieci - protokół IP (Internet Protocol) i jego cechy zapewniające usługę bezpołączeniową z dołożeniem wszelkich starań (ang. best-effort).
C-7Ukształtowanie umiejętności z zakresu konfiguracji interfejsów sieciowych w stacjach roboczych i węzłach sieciowych.
C-8Nabycie umiejętności instalacji i konfiguracji w systemie LINUX następujące usług sieciowych: konfiguracja interfejsów sieciowych, serwer APACHE, serwer DNS, serwer MYSQL, PHP, CMS – JOOMLA.
C-9Przygotowanie do obsługi pakietu symulacyjnego z zakresu sieci komputerowych.
C-4Opisanie roli dwóch protokołów warstwy transportowej: TCP i UDP.
C-2Wyjaśnienie roli protokołów w komunikacji sieciowej oraz modelu warstwowego do opisu funkcji sieci.
C-3Opisanie znaczenia schematów adresacji i nazewnictwa w komunikacji sieciowej.
Treści programoweT-L-10Podział przydzielonych zakresów przestrzeni adresowej IP na podsieci. Budowa tablic routingu i konfiguracji interfejsów sieciowych.
T-W-1Wstęp do sieci komputerowych. porównanie sieci z komutacją łącz i komutacją pakietów.
T-L-4Instalacja i konfiguracja serwera DNS – BIND.
T-L-11Budowa oraz symulacja działania prostej sieci z ręcznym przydziałem adresów IP oraz routingu w węzłach sieciowych na podstawie wcześniej opracowanego podziału przestrzeni adresowej IP.
T-W-10Opis konfiguracji interfejsów i routingu w stacjach roboczych.
T-W-2Sieci lokalne – LAN. Topologie sieciowe.
T-L-2Podstawowe polecenia powłoki, instalacja aplikacji z pakietów binarnych, uaktualnienie pakietów w systemie LINUX
T-W-5Metody bridgingu - Transparent bridging, Source route bridging, Translation bridging. Metody switchingu - Store and Forward, Cut through, Fragment free. Algorytm drzewa opinającego - STA (Spanning tree algorithm).
T-L-14Zaliczenie laboratorium
T-L-8Wprowadzenie do problematyki symulacji w sieciach komputerowych.
T-L-9Budowa oraz symulacja działania prostej sieci z automatycznym przydziałem adresów IP oraz routingu w węzłach sieciowych.
T-L-5Konfiguracja serwera APACHE – NB (Name Based).
T-L-7Zaliczenie umiejętności instalacji w systemie Linux - LAMP
T-L-6Instalacja i konfiguracja pakietu PHP. Instalacja i konfiguracja serwera bazy danych MYSQL. Instalacja i konfiguracja aplikacji CMS (Content Management System) – JOOMLA.
T-W-11Rozwiązywanie problemów z TCP/IP.
T-W-8Opis działania podstawowych algorytmów TCP/IP – ARP (Address Resolution Protocol), RARP (Reverse Address Resolution Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), NAT (Network Address Translation).
T-L-1Wprowadzenie do systemu operacyjnego LINUX, objaśnienie wymagań dotyczących pracy w środowisku LINUX oraz konfiguracji podstawowych usług.
T-W-4Opis pakietu IP. Metody przekazywania danych w sieci IP. Adresowanie w sieci IP. Podział adresów IP - subneting i obliczanie adresów przy podziale na podsieci. Podstawy konfiguracji IP.
T-W-9Opis działania i konfiguracja system zamiany nazw na adresy IP - DNS (Domain Name Services), BIND (Berkeley Internet Name Domain), resolver, named, narzędzie nslookup.
T-L-3Podstawy konfiguracji interfejsów sieciowych i serwera APACHE – IPB (IP Based).
T-W-3Model warstwowy ISO-OSI oraz TCP/IP. Normy i standardy dla warstw sieciowej i transportowej. TCP/IP – administracja sieci.
T-L-12Symulacja OPNET - "Evaluating Internet Connection Choices for a Small Home PC Network"
T-L-13Symulacja OPNET - "Multistory Building LAN: Daisy Chain Versus Collapsed Backbone Architecture".
T-W-6Zasady routingu typu "distains vector" i "link state", routingu statycznego i dynamicznego, routingu opartego o klasy adresowe i bezklasowego.
T-W-7Konfiguracja routowania oraz budowa tablic routingu.
Metody nauczaniaM-4metoda przypadków - dla kliku wybranych schematów adresacji
M-5dyskusja dydaktyczna związana z wykładem - schematy adresacji i routingu
M-6ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-7symulacja komputerowa działania sieci.
M-3wykład problemowy dotyczący różnych zdarzeń w sieci
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Sprawozdania z laboratoriów
S-2Ocena formująca: "Wejściówki" na zajęciach laboratoryjnych, sprawdzające przygotowanie się do zajęć.
S-5Ocena podsumowująca: Zaliczenie z laboratorium - LINUX - LAMP
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozwiązuje problemów z adresacją i routingiem w sieci IP. Nie potrafi w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux co najmniej jednej usługi sieciowej LAMP, nie potrafi ogólnie posługiwać się pakietem symulacyjnym.
3,0Student z kilkoma błędami podstawowymi, rozwiązuje problemy z adresacją i routingiem w sieci IP. Potrafi w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux co najmniej jedną usługę sieciową LAMP, potrafi ogólnie posługiwać się pakietem symulacyjnym.
3,5Student z kilkoma błędami nieznaczącymi i jednym podstawowym, rozwiązuje problemy z adresacją i routingiem w sieci IP. Potrafi w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux kilka usług sieciowych LAMP, potrafi ogólnie posługiwać się pakietem symulacyjnym.
4,0Student z kilkoma błędami rozwiązuje problemy z adresacją i routingiem w sieci IP. Potrafi w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux większość usług sieciowych LAMP, potrafi ogólnie posługiwać się pakietem symulacyjnym.
4,5Student z drobnymi błędami rozwiązuje problemy z adresacją i routingiem w sieci IP. Potrafi z sukcesem w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux usługi sieciowe LAMP, zna i potrafi posługiwać się pakietem symulacyjnym.
5,0Student bardzo dobrze (bezbłędnie) rozwiązuje problemy z adresacją i routingiem w sieci IP. Potrafi z sukcesem w czasie 1,5 godziny zainstalować w systemie Linux usługi sieciowe LAMP, zna i biegle potrafi posługiwać się pakietem symulacyjnym.